HOTĂRÂRE nr. 3 din 6 septembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România
În temeiul art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Congresul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, reunit la Mamaia, judeţul Constanţa, la data de 6 septembrie 2014, hotărăşte:
Art. I
Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 6 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 10, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(3) Persoanele fizice străine pot dobândi calitatea de membru al Uniunii în condiţiile art. 24 din O.U.G.
(4) Persoanele juridice străine pot fi înregistrate în Registrul formelor de organizare şi înscrise în Tabloul UNPIR în condiţiile art. 24 din O.U.G."
2.La articolul 12, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) şi (9), cu următorul cuprins:
"(8) Pe perioada incompatibilităţii practicienii în insolvenţă definitivi pierd calitatea de îndrumător de stagiu.
(9) Cu excepţia situaţiei cesionării integrale a părţilor sociale, trecerea la incompatibili a membrilor Uniunii duce, de drept, la radierea cabinetului sau IPURL din Registrul formelor de organizare al UNPIR. În termen de 10 zile de la emiterea deciziei de trecere la secţiunea membrilor incompatibili, practicianul în insolvenţă are obligaţia să informeze instanţele de judecată, precum şi debitorii asupra radierii cabinetului sau IPURL în care acesta îşi desfăşura activitatea."
3.După articolul 14 se introduc cinci noi articole, articolele 141-145, cu următorul cuprins:
"Art. 141
(1) Colaborarea este o modalitate de exercitare a profesiei de practician în insolvenţă prin care un practician consacră activitatea sa unei forme de exercitare a profesiei de practician în insolvenţă.
(2) Contractul de colaborare se încheie în formă scrisă între practicianul colaborator şi forma de organizare, reprezentată prin titularul cabinetului individual sau coordonatorul celorlalte forme de exercitare a profesiei. Contractul va cuprinde în mod obligatoriu şi clauze de formare profesională iniţială, dacă practicianul colaborator este stagiar. Orice clauză contrară legii sau prezentului statut este socotită nescrisă.
Art. 142
Practicianul colaborator va lucra exclusiv pentru forma de organizare cu care a încheiat contract, fără a avea dreptul la clientelă personală în afara formei de exercitare a profesiei la care colaborează.
Art. 143
Practicianul colaborator va fi remunerat în baza convenţiei prin retrocedare de onorarii.
Art. 144
(1) În lipsa unor dispoziţii contractuale mai favorabile, contractul de colaborare poate fi denunţat de oricare dintre părţi, prin înştiinţarea celeilalte/celorlalte părţi cu cel puţin 3 luni înainte. În cazul în care contractul este încheiat cu un practician stagiar, vor fi respectate dispoziţiile din prezentul statut privind formarea profesională iniţială.
(2) Desocotirea între părţi în cazul denunţării unilaterale a contractului se va realiza potrivit contractului de colaborare.
Art. 145
(1) Salarizarea în interiorul profesiei este o modalitate de exercitare a profesiei de practician în insolvenţă prin care un practician consacră activitatea sa unei forme de exercitare a profesiei căreia îi este subordonat în legătură cu determinarea condiţiilor concrete de muncă.
(2) Practicianul salarizat va lucra exclusiv pentru forma de organizare cu care a încheiat contract, fără a avea drept la clientelă proprie.
(3) Contractul de salarizare în interiorul profesiei se încheie în formă scrisă între practicianul salarizat şi forma de organizare, reprezentată prin titularul cabinetului individual sau coordonatorul celorlalte forme de exercitare a profesiei. Contractul va cuprinde în mod obligatoriu şi clauze de formare profesională iniţială, dacă practicianul salarizat este stagiar. Orice clauză contrară legii sau prezentului statut este socotită nescrisă.
(4) Salarizarea se efectuează conform celor stabilite prin contract."
4.La articolul 17 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) toţi membrii consiliilor de conducere ale filialelor Uniunii şi ai instanţelor locale de disciplină, membrii Instanţei superioare de disciplină şi ai Comisiei centrale de cenzori;"
5.La articolul 23, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) examinează şi aprobă execuţia bugetului pe anul anterior şi proiectul privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul următor, precum şi situaţiile financiare anuale ale Uniunii certificate de Comisia centrală de cenzori, sub condiţia ratificării de proximul congres al Uniunii;
....................................................
c) aprobă, modifică şi completează tarifele şi standardele de cost pentru cheltuielile de procedură ce se plătesc din fondul de lichidare constituit conform art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;"
6.La articolul 30 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"f) organizează examenele de acces în profesie şi aprobă regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de definitivat;"
7.La articolul 30, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Pe lângă Consiliul naţional de conducere al Uniunii funcţionează Comisia centrală de cenzori, formată din 5 membri, în conformitate cu prevederile art. 60 din O.U.G."
8.La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 33
(1) Când litigiul dintre practicienii în insolvenţă nu a putut fi soluţionat prin conciliere, partea interesată poate declanşa procedura arbitrajului."
9.La articolul 38, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Executarea hotărârii arbitrale se realizează în condiţiile art. 614 şi 615 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
10.La articolul 40 alineatul (2), litera f) se abrogă.
11.La articolul 40 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"g) asigură instruirea periodică a instanţelor locale de disciplină şi controlul activităţii acestora;"
12.La articolul 48, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Alegerea preşedintelui şi a membrilor Consiliului de conducere al filialei se face prin vot secret, din rândul membrilor compatibili, calitatea de membru titular şi, respectiv, de membru supleant fiind dobândită pe baza numărului de voturi obţinute. În cazul numărului egal de voturi, departajarea se va face pe criteriul vechimii în Uniune (data înscrierii în Tabloul UNPIR) sau prin consens."
13.La articolul 48, alineatul (3) se abrogă.
14.La articolul 48, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
"(6) Consiliul de conducere al filialei se va întruni la solicitarea preşedintelui sau la cererea a cel puţin 2 membri, obligatoriu trimestrial şi ori de câte ori se consideră necesar. Deciziile Consiliului în exercitarea atribuţiilor statutare se iau cu majoritatea celor prezenţi. În caz de paritate decide preşedintele Consiliului. Convocarea va fi transmisă prin secretariatul filialei şi va fi însoţită de ordinea de zi şi o scurtă informare privitoare la discuţiile ce se vor purta. Convocatorul va fi transmis cu minimum 5 zile înainte de şedinţă sau, cu acordul tuturor membrilor consiliului, acesta se va transmite şi într-un termen mai scurt. Oricare dintre membrii Consiliului va putea completa ordinea de zi în termen de cel mult 24 de ore de la transmitere. Cu ocazia şedinţei secretariatul filialei va asigura întocmirea unui proces-verbal de şedinţă în care se vor consemna deciziile. Punerea în aplicare a deciziilor se va face de către preşedinte sau un membru desemnat al Consiliului personal sau prin personalul salarizat al filialei. Răspunde de respectarea acestor formalităţi preşedintele Consiliului."
15.La articolul 53 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
"f) certificat de căsătorie/hotărâre de divorţ (unde este cazul)."
16.La articolul 58, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Sunt scutite de stagiul de pregătire profesională persoanele care au exercitat timp de 10 ani o profesie juridică sau economică, cu normă întreagă de 8 ore, precum şi persoanele care au fost deputaţi sau senatori, în comisiile de specialitate juridică sau economică, fără ca acestea să depăşească jumătate din durata celor 10 ani.
(3) Sunt scutite de stagiu persoanele care anterior promovării examenului de admitere în profesie au avut calitatea de angajat, cu normă întreagă de 8 ore, pe o funcţie economică sau juridică, într-un cabinet individual de insolvenţă, într-o SPRL sau într-o IPURL cel puţin 3 ani."
17.La articolul 58, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
"(31) Calculul activităţii practice economice sau juridice se va realiza prin luarea în considerare a unei norme integrale de lucru de 8 ore sau suma normelor parţiale care însumate să reprezinte normă întreagă."
18.La articolul 58 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) dovada achitării taxei de verificare a cererii şi a documentelor doveditoare în valoare de 1.500 lei."
19.La articolul 58, alineatele (5), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(5) Activitatea practică economică se calculează după data obţinerii diplomei de licenţă, începând cu prima zi a angajării pe o funcţie economică, exclusiv pentru persoanele care deţin o diplomă de studii de învăţământ superior în ştiinţe economice.
(6) Activitatea practică juridică se calculează după data obţinerii diplomei de licenţă, începând cu prima zi a angajării pe o funcţie juridică, exclusiv pentru persoanele care deţin o diplomă de studii de învăţământ superior în ştiinţe juridice.
(7) Se consideră activitate practică economică exercitarea profesiei de expert contabil, evaluator, auditor financiar, consultant fiscal, care lucrează în interiorul profesiei."
20.La articolul 60 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:
"f1) certificat de căsătorie/hotărâre de divorţ (unde este cazul);"
21.La articolul 60, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Înscrierea în Tabloul UNPIR în una dintre secţiunile membrilor compatibili este condiţionată de prezentarea dovezii eliberării din funcţia de magistrat sau notar în termen de cel mult 1 an de la eliberarea din funcţie."
22.Articolul 71 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 71
Normele privind înregistrările în Registrul formelor de organizare sunt stabilite de CNC."
23.La articolul 72, alineatele (2) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Contractul de societate al SPRL va cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute la art. 10 alin. (2) din O.U.G.
....................................................
(6) Filiala va putea fi constituită şi prin asocierea unei societăţi profesionale cu răspundere limitată cu unul sau mai mulţi practicieni în insolvenţă, persoane fizice. Asociaţii persoane fizice trebuie să fie practicieni în insolvenţă compatibili. Pentru a exista filiala, o societate profesională cu răspundere limitată trebuie să deţină cel puţin 50% + 1 din capitalul social necesar constituirii filialei."
24.După articolul 73 se introduce un nou articol, articolul 731, cu următorul cuprins:
"Art. 731
(1) Radierea din Registrul formelor de organizare se realizează în următoarele situaţii:
a) la cererea practicianului în insolvenţă, în cazul cabinetului individual şi IPURL, la cererea formulată în baza hotărârii AGA conform contractului de societate, în cazul SPRL;
b) în cazul prevăzut la art. 12 alin. (5);
c) în cazul prevăzut la art. 74 alin. (1) lit. d) din O.U.G.;
d) în cazul prevăzut la art. 20 din O.U.G.;
e) în cazul fuziunii sau divizării (ce are ca efect încetarea existenţei unei forme de exercitare a profesiei).
(2) Radierea din Registrul formelor de organizare nu duce automat la radierea cabinetului individual, IPURL sau SPRL de la organele fiscale, reprezentanţii formelor de organizare având obligaţia de a realiza demersurile în vederea radierii acestora din evidenţele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."
25.La articolul 77, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Contestaţia se depune în termenul menţionat mai sus la Secretariatul general al Uniunii şi se soluţionează de Consiliul naţional de conducere al Uniunii, în condiţiile art. 69 alin. (3) din O.U.G."
26.La articolul 81 alineatul (3), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins:
"h) taxa de analizare şi verificare a îndeplinirii condiţiilor privind scutirea de stagiu în baza art. 33 din O.U.G.;
i) taxa de eliberare privind istoricul membrilor UNPIR sau al formelor de exercitare a profesiei."
27.La articolul 81, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(5) Contribuţia anuală pe tranşe de venituri se determină de fiecare cotizant, pe baza unei declaraţii scrise, transmisă Secretariatului general al Uniunii până la data de 15 martie a anului în curs pentru anul anterior. Realitatea declaraţiei este supusă verificării, prin sondaj, de către cenzorii filialelor. Cenzorul delegat cu verificarea poate solicita orice document de la practician, inclusiv declaraţia de venituri depusă de acesta la organul fiscal."
28.La articolul 81, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
"(8) Prin venit brut realizat se înţelege totalitatea sumelor încasate de practician ca onorarii fixe, onorarii de succes sau o combinaţie a acestora."
29.La articolul 86, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 86
(1) Uniunea va constitui, în baza art. 39 alin. (9) din Legea nr. 85/2014, un subcont special în care vor fi virate sumele prevăzute la art. 39 alin. (7) din aceeaşi lege."
30.La articolul 87, literele a) şi b) ale alineatului (1) şi alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 87
(1) Distribuirea către practicienii în insolvenţă de către filialele Uniunii a sumelor colectate în fondul de lichidare se va face pe baza următoarelor criterii:
a) cheltuieli de procedură pentru dosare deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 85/2014, sau cheltuieli de procedură pentru dosare deschise în baza Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în ordinea cronologică a înregistrării documentelor la filială;
b) onorarii stabilite prin hotărâre judecătorească pentru dosarele deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 85/2014, sau onorarii stabilite pentru procedura prevăzută de Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în ordinea cronologică a înregistrării documentelor la filială.
....................................................
(3) În cazul în care un practician este numit de directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau de persoana ori de persoanele desemnate din cadrul registrului într-un dosar în temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau al Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fiindu-i fixat un onorariu şi, ulterior, prin trecerea la procedura simplificată prevăzută de Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau Legea nr. 85/2014, îi mai este stabilit un onorariu, fie aceluiaşi practician, fie altuia, eventual şi cheltuieli de procedură de către judecătorul-sindic, se va solicita un singur onorariu din fondul de lichidare de până la 3.000 lei, respectiv cel al practicianului care a finalizat dosarul, la care se adaugă cheltuielile făcute de acesta din urmă. Această plată se va face pentru deconturile înaintate în dosarul trecut în procedura simplificată prevăzută de legea privind procedura insolvenţei.
(4) În situaţia în care un practician în insolvenţă a fost desemnat într-o procedură în baza art. 19 alin. (2) sau (21) din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza art. 57 alin. (2) sau (3) din Legea nr. 85/2014, pe baza ofertei sale financiare, iar ulterior se constată că în averea debitorului nu există disponibilităţi, acesta nu poate cere decontarea din fondul de lichidare, constituit conform art. 39 din Legea nr. 85/2014, a unui onorariu mai mare decât cel pe baza căruia a fost desemnat."
31.La articolul 87, alineatul (5) se abrogă.
32.La articolul 88, literele b) şi d) ale alineatului (1) şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"b) orice document din care rezultă că debitoarea nu deţine bunuri sau sume de bani în patrimoniu sau că acestea sunt insuficiente şi a fost închisă procedura în temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau art. 174 din Legea nr. 85/2014;
....................................................
d) hotărârea creditorului majoritar privind desemnarea practicianului în insolvenţă în procedură în baza art. 19 alin. (2) sau (21) din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza art. 57 alin. (2) sau (3) din Legea nr. 85/2014, pe baza ofertei sale financiare.
....................................................
(4) Decontarea cheltuielilor din fondul de lichidare, în condiţiile în care în averea debitoarei existau bunuri ce puteau fi valorificate sau sume de bani, constituie abatere, cu excepţia cazurilor când bunurile sau sumele de bani sunt insuficiente şi a fost cerută închiderea procedurii în temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza art. 174 din Legea nr. 85/2014."
33.La articolul 89, partea introductivă şi literele a) şi c) ale alineatului (1) şi alineatele (5) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 89
(1) Plata onorariilor practicienilor în insolvenţă ce sunt achitate din fondul de lichidare constituit conform art. 39 din Legea nr. 85/2014 se va face, pe toată perioadă desfăşurării procedurii, în ordinea vechimii, la următoarele tarife:
a) până la 3.000 lei, stabilit în baza hotărârii judecătoreşti pentru procedurile de insolvenţă deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Legii nr. 85/2014. Pentru practicienii în insolvenţă înregistraţi cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de până la 3.000 lei, exclusiv TVA;
....................................................
c) în cazul procedurilor de insolvenţă deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Legii nr. 85/2014, dar provenite din proceduri deschise în temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau al Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, onorariul va fi de 1.000 lei dacă complexitatea procedurii rămâne la stadiul prezentat în raportul privind situaţia economică a societăţii întocmit în conformitate cu art. 260 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
....................................................
(5) Cheltuielile de procedură efectuate conform alin. (4), în procedurile de insolvenţă reglementate de Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau de Legea nr. 85/2014, sunt achitate din fondul de lichidare numai în măsura în care sunt aprobate de instanţa de judecată prin încheiere/sentinţă sau în condiţiile art. 88 alin. (11).
....................................................
(8) Nu sunt decontate din fondul de lichidare expertizele contabile întocmite în situaţia debitorilor fără bunuri, precum şi expertizele întocmite după închiderea procedurii de insolvenţă, în situaţia disjungerii cererii de atragere a răspunderii conform art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau art. 169 din Legea nr. 85/2014."
34.La articolul 91, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 91
(1) Procentul de 2% colectat conform prevederilor art. 39 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 85/2014 se aplică oricărei sume încasate în contul debitoarei, după data deschiderii procedurii, aceasta fiind considerată sumă recuperată, şi se evidenţiază în raportul lunar. Prin excepţie, în cazul reorganizării procentul de 2% se aplică doar la sumele obţinute prin recuperări de creanţe sau prin vânzări de active."
35.La articolul 911, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Fondul de solidaritate se alimentează în contul constituit în acest scop, cu 10% din sumele lunare colectate de registrul comerţului, conform art. 39 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 85/2014, precum şi cu 10% din procentul de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă, conform art. 39 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 85/2014.
(3) Procentul de 10% din sumele colectate de registrul comerţului se reţine direct de către Secretariatul general al UNPIR din totalul sumelor lunare virate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi se varsă în contul Fondului de solidaritate. Procentul de 10% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă, conform art. 39 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 85/2014, se reţine de filialele UNPIR, cu prioritate, şi se virează în contul Fondului de solidaritate în primele 10 zile ale lunii pentru încasările din luna anterioară."
36.La articolul 92, punctul 15 se abrogă.
37.La articolul 92, după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 20, cu următorul cuprins:
"20. neîndeplinirea oricărei altei obligaţii, neprecizate mai sus, prevăzute expres de O.U.G. şi de prezentul statut."
38.La articolul 95, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 95
(1) Se sancţionează pecuniar, cu amendă, faptele prevăzute la art. 92 pct. 7, 8, 12 şi 20."
39.La anexa nr. 3, la articolul 16, după alineat ul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
"(21) Cererile, precum şi toate celelalte înscrisuri de care părţile înţeleg să se folosească în cauza disciplinară se depun în atâtea exemplare câte părţi sunt, la care se adaugă un exemplar instanţei disciplinare.
Cererile şi înscrisurile însoţitoare se comunică între părţi, sub sancţiunea suspendării procedurii disciplinare.
Dacă obligaţia comunicării cererilor nu este îndeplinită, instanţa disciplinară poate dispune suspendarea cercetării disciplinare."
40.La anexa nr. 3, la articolul 17, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
"(6) La primul termen de soluţionare a plângerii disciplinare la care părţile sunt legal convocate, instanţa de disciplină, din oficiu, îşi va verifica competenţa generală, materială şi teritorială să soluţioneze cauza.
(7) Dacă se constată necompetenţa soluţionării cauzei disciplinare, instanţa de disciplină va declina cauza disciplinară, raportat la prevederile din O.U.G. şi din prezentul statut, către organul cu activitate jurisdicţională din cadrul UNPIR competent."
41.La anexa nr. 4, partea introductivă a literei A şi punctele 6.b) şi 6.c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"A. Societăţile profesionale:
....................................................
6.b) cerere de eliberare copii simple după acte aflate la dosar ..... 30 lei/pagină;
6.c) cerere de eliberare copii certificate după acte aflate la dosar ..... 50 lei/pagină."
42.La anexa nr. 4, la litera A, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins:
"8. cerere eliberare istoric societate ..... 200 lei."
43.La anexa nr. 4, partea introductivă a literei B şi punctele 4.b), 5.a), 5.b) şi 5.c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"B. Cabinetele individuale şi cabinetele asociate:
....................................................
4.b) cerere de eliberare certificat constatator (pentru nemembri) ..... 200 lei;
....................................................
5.a) cerere de furnizare informaţii (conform model) ..... se taxează fiecare poziţie cu 40 lei;
5.b) cerere de eliberare copii simple după acte aflate la dosar ..... 30 lei/pagină;
5.c) cerere de eliberare copii certificate după acte aflate la dosar ..... 50 lei/pagină."
44.La anexa nr. 4, la litera B, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:
"7. cerere eliberare istoric cabinet sau cabinete asociate ..... 200 lei."
45.La anexa nr. 5, după articolul 5 se introduc două noi articole, articolele 51 şi 52, cu următorul cuprins:
"Art. 51
Taxa de verificare a cererii şi a documentelor doveditoare îndeplinirii scutirii de stagiu în baza art. 33 din O.U.G. va fi de 1.500 lei.
Art. 52
Taxa de eliberare privind istoricul calităţii de membru al UNPIR va fi de 100 lei."
46.La anexa nr. 5, articolele 6, 7, 8 şi 9 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 6
Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoanele fizice române, înscrise în subsecţiunile IB şi IC ale Tabloului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, este de 100.000 lei.
Art. 7
Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoane juridice, înscrise în subsecţiunea IIA a Tabloului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, este de 500.000 lei.
Art. 8
Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoanele fizice străine, înscrise în subsecţiunea a III-a a Tabloului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, este de 100.000 lei.
Art. 9
Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoanele juridice străine, înscrise în subsecţiunea a IV-a a Tabloului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, este de 500.000 lei."
Art. II
Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 6 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
-****-

Secretarul general al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România,

Alexandru Frumosu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 804 din data de 4 noiembrie 2014