DECIZIE nr. 240 din 24 iulie 2014 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru monitorizarea şi implementarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
În temeiul art. 18 alin. (1) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Art. 1
(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înfiinţează Comisia interministerială pentru monitorizarea şi implementarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, denumită în continuare Comisia.
(2)Comisia este condusă de prim-ministrul Guvernului României, care are calitatea de preşedinte. Ministrul transporturilor are calitatea de vicepreşedinte al Comisiei.
(3)Prim-ministrul poate fi reprezentat la şedinţele Comisiei de un consilier de stat, desemnat în acest sens.
(4)Ministerele şi instituţiile administraţiei publice centrale, care fac parte din Comisie, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. Ministerele vor fi reprezentate la şedinţele Comisiei la nivel de ministru sau pe baza aprobării prim-ministrului, la nivel de secretar de stat, iar celelalte instituţii ale administraţiei centrale, de către conducătorii acestora.
(5)La lucrările Comisiei pot participa, în calitate de invitaţi, experţi independenţi specializaţi în recrutarea resurselor umane, reprezentanţi ai mediului de afaceri, ai mediului academic şi ai societăţii civile.
Art. 2
Comisia are ca obiectiv monitorizarea, implementarea şi evaluarea efectelor aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
În vederea îndeplinirii obiectivului prevăzut la art. 2, Comisia îndeplineşte următoarele atribuţii:
a)solicită ministerelor şi instituţiilor administraţiei publice centrale, care au sub autoritate întreprinderi publice, comunicarea stadiului implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la administrarea şi conducerea întreprinderilor publice;
b)analizează datele privind lichiditatea, solvabilitatea şi funcţionalitatea întreprinderilor publice în cazul cărora s-au implementat reglementările legale privind guvernanţa corporativă;
c)analizează cauzele rezultatelor economico-financiare negative ale întreprinderilor publice în cazul cărora s-au implementat reglementările legale privind guvernanţa corporativă;
d)examinează modul în care ministerele şi instituţiile administraţiei publice centrale care au sub autoritate întreprinderi publice îşi îndeplinesc atribuţiile de autoritate publică tutelară, în special cu privire la respectarea competenţei consiliului de administraţie şi a directorilor de a adopta deciziile de administrare şi deciziile de conducere a întreprinderii publice;
e)solicită experţilor independenţi specializaţi în recrutarea resurselor umane, prin secretariatul tehnic al Comisiei, formularea de propuneri pentru îmbunătăţirea implementării normelor privind administrarea şi conducerea întreprinderilor publice.
Art. 4
Ministerele şi instituţiile administraţiei publice centrale înaintează secretariatului Comisiei, trimestrial sau ori de câte ori este necesar, rapoarte privind funcţionarea şi îmbunătăţirea activităţii întreprinderilor publice în cazul cărora au fost implementate reglementările legale privind guvernanţa corporativă.
Art. 5
Comisia informează periodic Guvernul cu privire la îndeplinirea obiectivului prevăzut la art. 2 şi formulează propuneri de amendare a cadrului legal, în scopul creşterii performanţei economico-financiare a întreprinderilor publice.
Art. 6
Comisia se reuneşte în şedinţe ordinare lunare sau ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare, la convocarea prim-ministrului.
Art. 7
(1)Secretariatul tehnic al Comisiei este asigurat de Ministerul Finanţelor Publice.
(2)În termen de 7 zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, Comisia aprobă prin hotărâre regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

ANEXĂ: COMPONENŢA Comisiei interministeriale pentru monitorizarea şi implementarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
1.Ministerul Transporturilor
2.Ministerul Finanţelor Publice
3.Ministerul Economiei
4.Ministerul pentru Societatea Informaţională
5.Ministerul Justiţiei
6.Departamentul pentru Energie
7.Secretariatul General al Guvernului
8.Cancelaria Primului-Ministru
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 549 din data de 24 iulie 2014