HOTĂRÂRE nr. 494 din 11 iunie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 3 noiembrie 2009, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 2, litera c) va avea următorul cuprins:
"c) furnizorilor de energie electrică, cu excepţia celor care exportă energie electrică pentru cantităţile de energie electrică exportate;"
2.La articolul 3, litera g) va avea următorul cuprins:
"g) contribuţie pentru cogenerare de înaltă eficienţă - tarif unitar, exprimat în lei/kWh, plătit lunar de fiecare consumator de energie electrică, în vederea creării resurselor financiare necesare aplicării schemei de sprijin;"
3.La articolul 3, litera i) se abrogă.
4.Articolul 11 va avea următorul cuprins:
"Art. 11
Fondurile necesare în vederea aplicării schemei de sprijin se constituie prin încasarea lunară a contribuţiei pentru cogenerare de la toţi consumatorii de energie electrică."
5.La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 12
(1) ANRE determină anual valoarea contribuţiei pentru cogenerare, pe baza necesarului de venituri pentru plata bonusurilor şi pentru administrarea schemei de sprijin, precum şi a cantităţii de energie electrică necesare pentru acoperirea curbei de consum intern de energie electrică."
6.La articolul 15, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
"(3) Furnizorii consumatorilor au obligaţia să factureze lunar şi să evidenţieze distinct în factură contribuţia de cogenerare, stabilită conform prevederilor art. 12 alin. (2).
(4) În termen de 5 zile de la încasare, dar nu mai târziu de 20 de zile de la emiterea facturii, furnizorii consumatorilor au obligaţia să vireze în contul Companiei Naţionale «Transelectrica» - S.A./Societăţii Comerciale OPCOM - S.A. contravaloarea contribuţiei pentru cogenerare facturate."
7.La articolul 18, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Aplicarea sancţiunii nu exonerează furnizorii, cu excepţia celor care livrează energie electrică la export, respectiv Compania Naţională «Transelectrica» - S.A./Societatea Comercială OPCOM - S.A. de la plata contribuţiei pentru cogenerare, respectiv a bonusului."
8.La articolul 19, literele i) şi j) vor avea următorul cuprins:
"i) contribuţia pentru cogenerare anuală prognozată a fi colectată de la furnizorii consumatorilor de energie electrică;
j) corecţia semestrială a contribuţiei pentru cogenerare datorate diferenţelor dintre cantităţile de energie electrică estimate a fi vândute şi cele realizate, atât de producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare, cât şi de consumatorii de energie electrică."
Art. II
Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 iulie 2014.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei,

Maricel Popa,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 489 din data de 1 iulie 2014