ORDIN nr. 1287 din 25 august 2015 privind aprobarea Planului de management al silului de importanţă comunitară ROSCI0007 Bazinul Ciucului de Jos
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 104.098/AC din 8 iulie 2015 al Direcţiei biodiversitate,
ţinând cont de Decizia de încadrare nr. 15 din 25 februarie 2014 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita, avizul Ministerului Culturii nr. 7.151 din 10 martie 2015, adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 29.871 din 8 aprilie 2015, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 208.447 din 14 aprilie 2015, Adresa Direcţiei generale păduri nr. 152.950/I.M. din 25 martie 2015,
În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Planul de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0007 Bazinul Ciucului de Jos prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.:
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 25 din data de 14 ianuarie 2016