ORDIN nr. 774 din 2 iulie 2015 pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015, precum şi ale art. 6 alin. (4) din Instrucţiunile de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. 1
Deschiderea, repartizarea şi retragerea creditelor bugetare, angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor privind premiile, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, precum şi stabilirea cuantumului premiului aferent extragerilor lunare şi ocazionale ale Loteriei se organizează în cadrul Direcţiei generale de legislaţie Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale şi contabile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, denumită în continuare DGLCPFRNC.
Art. 2
(1)Stabilirea cuantumului premiului aferent unei extrageri a Loteriei bonurilor fiscale se face de către DGLCPFRNC în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015, după comunicarea de către Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumită în continuare DGTI, în format electronic şi letric, a listei prevăzute la art. 6 alin. (2) din Instrucţiunile de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, sub semnătura conducerii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(2)În cazul în care numărul persoanelor care au revendicat premii este mai mare de 100, lista prevăzută la alin. (1) este structurată de către DGTI pe judeţe, respectiv sectoare ale municipiului Bucureşti şi este transmisă DGLCPFRNC sub semnătura conducerii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(3)DGLCPFRNC completează lista prevăzută la alin. (1) sau (2), după caz, cu o coloană în care indică, pentru fiecare câştigător, valoarea premiului rezultată în urma calculului şi o structurează în două liste distincte, după cum urmează:
a)lista privind persoanele ale căror bonuri fiscale au fost validate;
b)lista privind persoanele ale căror bonuri fiscale nu au fost validate.
Calculul efectiv al valorii premiului este prezentat într-o notă de calcul întocmită de Serviciul legislaţie taxe şi tarife nefiscale şi domenii reglementate specific din cadrul DGLCPFRNC şi aprobată de directorul general al acesteia.
(4)În termen de două zile de la primire, listele prevăzute la alin. (3) se transmit direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, în vederea verificării faptice a corectitudinii datelor cuprinse în acestea, prin compararea cu datele completate în cererile de revendicare. După verificarea şi avizarea acestora, prin semnare şi ştampilare de către persoanele desemnate în acest sens, listele se retransmit DGLCPFRNC în termen de 3 zile de la primire, în format electronic şi letric, sub semnătura conducerii fiecărei direcţii regionale a finanţelor publice.
Art. 3
(1)După primirea soluţiilor date de organul de urmărire penală pentru actele de sesizare întocmite conform prevederilor art. 6 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015, sau la data rămânerii definitive a acestora, după caz, Direcţia generală antifraudă fiscală informează DGLCPFRNC şi transmite copii ale soluţiilor, în vederea reluării procedurii de plată.
(2)În situaţia în care documentele prezentate la alin. (1) atestă îndeplinirea condiţiilor legale privind reluarea procedurilor de plată, DGLCPFRNC restructurează lista prevăzută la art. 2 alin. (3) lit. b) în două liste distincte, respectiv în lista privind persoanele ale căror bonuri fiscale au fost validate şi lista privind persoanele ale căror bonuri fiscale nu au fost validate.
(3)Lista privind persoanele ale căror bonuri au fost validate, prevăzută la alin. (2), se transmite direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice conform prevederilor art. 2 alin. (4).
Art. 4
(1)Documentele utilizate în cadrul operaţiunilor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea cheltuielilor publice, întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Norme metodologice, sunt următoarele:
a)angajamentul legal este reprezentat de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015, şi se înregistrează în contabilitate la începutul anului bugetar la nivelul creditelor de angajament aprobate pentru fondul anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale prin legea anuală a bugetului de stat sau al creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie, după caz;
b)formularul "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare", prevăzut în anexa nr. 1b) la Normele metodologice;
c)formularul "Angajament bugetar individual/global", prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice;
d)lichidarea cheltuielilor se face pe baza notei de lichidare, purtând viza "Bun de plată" a ordonatorului principal de credite sau a persoanei delegate cu aceste atribuţii, prin care se atestă existenţa angajamentelor şi a sumei datorate, astfel cum rezultă din lista/listele privind persoanele ale căror bonuri fiscale au fost validate, asumată/asumate prin semnare şi ştampilare pe fiecare pagină de către persoanele desemnate din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice. Prin excepţie, în cazul în care se solicită reiniţierea unei plăţi ca urmare a returnării acesteia de către beneficiarul sumei sau de banca beneficiarului, nota de lichidare se întocmeşte pe baza extrasului de cont prin care se confirmă încasarea sumei respective la Trezoreria Operativă Centrală şi pe baza adresei direcţiei generale regionale a finanţelor publice prin care se justifică necesitatea reiniţierii plăţii;
e)formularul "Ordonanţare de plată", prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice.
(2)Creditele bugetare neangajate, precum şi creditele bugetare angajate şi neutilizate până la finele exerciţiului bugetar sunt anulate de drept.
Art. 5
(1)Pentru efectuarea plăţii premiilor aferente Loteriei bonurilor fiscale prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015, către fiecare câştigător, Ministerul Finanţelor Publice utilizează formularul "Ordin de plată Loteria bonurilor fiscale" prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Ordinele de plată Loteria bonurilor fiscale se întocmesc, cu ajutorul aplicaţiei informatice dezvoltate de către DGTI, în limita creditelor bugetare deschise din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, pe baza ordonanţării de plată şi a documentelor anexate la aceasta.
(3)Pentru ordinele de plată Loteria bonurilor fiscale se instituie un registru distinct, cu această destinaţie, numărul de ordine fiind unic, începând cu numărul 1 în ordine crescătoare pentru fiecare exerciţiu bugetar.
(4)Ordinul de plată Loteria bonurilor fiscale se editează în două exemplare, din care exemplarul nr. 1 se depune la Trezoreria Operativă Centrală în vederea decontării, iar exemplarul nr. 2 constituie document justificativ pentru înregistrarea operaţiunilor în contabilitate, numai împreună cu extrasul de cont.
Art. 6
Elementele din formularul "Ordin de plată Loteria bonurilor fiscale" se completează astfel:
a)în rubrica "NUMĂR" se înscrie numărul ordinului de plată Loteria bonurilor fiscale atribuit de către plătitor;
b)în rubrica "DATA" se înscrie data decontării ordinului de plată Loteria bonurilor fiscale;
c)în rubrica "PLĂTIŢI" se înscrie suma totală de plată reprezentând totalul sumelor din coloana "SUMA" din formular, în cifre; cifrele se aliniază de la dreapta la stânga;
d)în rubrica "LEI, adică" se înscrie, fără pauză între cuvinte, suma în litere;
e)în rubrica "PLĂTITOR" se înscrie "Ministerul Finanţelor Publice";
f)în rubrica "CIF" se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului - 8609468;
g)în rubrica "ADRESA" se înscrie adresa Ministerului Finanţelor Publice;
h)în rubrica "COD IBAN PLĂTITOR" se înscrie codul IBAN aferent contului de cheltuieli bugetare din care se efectuează plata;
i)în rubrica "CODUL BIC" se înscrie "TREZROBU";
j)în rubrica "DE LA" se înscrie "Trezoreria Statului";
k)în rubrica "COD ANGAJAMENT" se înscriu codificările generate de aplicaţia informatică de control al angajamentelor bugetare după înrolarea în sistemul "Controlul angajamentelor bugetare" aferente plăţilor pentru care s-a întocmit documentul de plată;
l)în rubrica "INDICATOR ANGAJAMENT" se înscriu codificările generate de aplicaţia informatică de control al angajamentelor bugetare după înrolarea în sistemul "Controlul angajamentelor bugetare" aferente plăţilor pentru care s-a întocmit documentul de plată;
m)în coloana "NR. RÂND" se înscrie numărul atribuit rândului în ordine crescătoare, începând de la numărul 1;
n)în coloana "NUME, PRENUME BENEFICIAR" se înscriu numele şi prenumele câştigătorilor la Loteria bonurilor fiscale;
o)în coloana "CNP BENEFICIAR" se înscriu codurile numerice personale ale câştigătorilor la Loteria bonurilor fiscale;
p)în coloana "COD IBAN BENEFICIAR" se înscriu codurile IBAN aferente conturilor deschise pe numele câştigătorilor la Loteria bonurilor fiscale;
q)în coloana "BANCĂ BENEFICIAR" se înscriu denumirile instituţiilor destinatare la care sunt deschise conturile câştigătorilor la Loteria bonurilor fiscale;
r)în coloana "CODUL BIC" se înscriu identităţile instituţiilor destinatare prin cod BIC;
s)în coloana "SUMA" se înscriu, în cifre, sumele pe care Ministerul Finanţelor Publice le achită câştigătorilor la Loteria bonurilor fiscale;
ş)în coloana "EXPLICAŢII" se înscrie "Premiu Loteria bonurilor fiscale, extragere din data zz/ll/an" (data la care a fost organizată extragerea aferentă Loteriei bonurilor fiscale).
Art. 7
(1)Impozitul aferent premiilor acordate la Loteria bonurilor fiscale se reţine la sursă, se declară şi se plăteşte de către Ministerul Finanţelor Publice în calitate de plătitor de venit.
(2)În vederea recuperării obligaţiilor fiscale restante ale câştigătorilor la Loteria bonurilor fiscale, DGTI transmite organelor fiscale teritoriale lista câştigătorilor identificaţi pe CNP, precum şi conturile lor bancare.
Art. 8
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ:
ORDIN DE PLATĂ LOTERIA BONURILOR FISCALE
NUMĂR .......... DATA ....................
PLĂTIŢI .................... LEI, adică .................... (în litere)
PLĂTITOR .................... CIF ..........
ADRESA ..........................................
COD IBAN PLĂTITOR .......... CODUL BIC ..........
DE LA ....................
COD ANGAJAMENT .......... INDICATOR ANGAJAMENT ..........

NR. RÂND

NUME, PRENUME BENEFICIAR

CNP BENEFICIAR

COD IBAN BENEFICIAR

BANCĂ BENEFICIAR

CODUL BIC

SUMA

EXPLICAŢII

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Semnătura plătitorului şi ştampila

Primirea/Acceptarea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 500 din data de 7 iulie 2015