ORDIN nr. 138 din 2 iulie 2012 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 116/153/358/2005
Văzând Referatul de aprobare nr. 117.365 din 18 iunie 2012 al Agenţiei Naţionale Fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
având în vedere prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului,
în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi ministrul mediului şi pădurilor emit prezentul ordin.
Art. I
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 116/153/358/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 24 mai 2005, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1
(1) În conformitate cu prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 52 alin. (2) şi art. 75 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului, Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, denumită în continuare Comisie, reprezintă autoritatea desemnată pentru omologarea şi pentru aprobarea comerţului paralel al produselor de protecţie a plantelor pe teritoriul României."
2.La articolul 1, alineatul (2) se abrogă.
3.La articolul 3, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(5) La începutul fiecărui mandat, membrii Comisiei şi experţii sunt obligaţi să completeze o declaraţie de confidenţialitate şi obiectivitate, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament."
4.La articolul 4, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 4
(1) Comisia se întâlneşte cel puţin trimestrial sau ori de câte ori este necesar.
..............................................................
(5) Comisia se consideră legal întrunită dacă preşedintele sau unul dintre vicepreşedinţi este prezent şi specialităţile menţionate la art. 3 alin. (1) sunt acoperite, prin participarea membrilor titulari sau a membrilor supleanţi desemnaţi."
5.La articolul 5, după punctul 6 se introduc două noi puncte, punctele 7 şi 8, cu următorul cuprins:
"7. aprobarea comerţului paralel al produselor de protecţie a plantelor;
8. analizarea concluziilor care rezultă din evaluarea efectuată de experţii cu specialităţile menţionate la art. 3 alin. (1), pentru a ajunge la o concluzie generală cu privire la omologarea produsului;"
6.La articolul 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Experţii răspund în conformitate cu prevederile legale incidente asupra exactităţii datelor înscrise în rapoartele de evaluare, care stau la baza deciziei de omologare."
7.La articolul 8, după punctul 14 se introduc două noi puncte, punctele 15 şi 16, cu următorul cuprins:
"15. primirea, înregistrarea şi verificarea cererilor pentru aprobarea comerţului paralel al produselor de protecţie a plantelor şi a documentelor aferente;
16. coordonarea activităţilor privind aprobarea comerţului paralel al produselor de protecţie a plantelor, inclusiv redactarea, gestionarea şi punerea la dispoziţia publicului a informaţiilor privind permisele de comerţ paralel."
8.La articolul 10, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(7) Secretarul Comisiei are obligaţia ca, pe baza acestor rapoarte, să pregătească propunerea pentru documentul de decizie stabilit în urma concluziilor elaborate de experţi, pe baza căruia Comisia va decide, în maximum 40 de săptămâni de la confirmarea integralităţii administrative şi ştiinţifice a dosarelor, omologarea sau neomologarea produsului respectiv de protecţie a plantelor."
9.După capitolul II se introduce un nou capitol, capitolul III, cuprinzând articolele 11-25, cu următorul cuprins:
"CAPITOLUL III: Procedura de comerţ paralel
Art. 11
(1) Comerţul paralel al produselor de protecţie a plantelor se efectuează în baza unui permis de comerţ paralel emis de Comisie, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul regulament.
(2) Comercializarea şi utilizarea pe teritoriul României a produselor de protecţie a plantelor supuse procedurii de comerţ paralel se realizează pe baza permisului de comerţ paralel emis de Comisie, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 28/2009, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009.
Art. 12
(1) Prezentul regulament se aplică produselor de protecţie a plantelor care au fost evaluate complet atât în statul membru de origine, cât şi în România, conform Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), prezentul regulament se aplică şi produselor de protecţie a plantelor omologate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care au fost evaluate în baza Principiilor uniforme de evaluare şi omologare a produselor de protecţie a plantelor, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.017/1.144/1.171/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Prevederile prezentului capitol nu se aplică:
a) produselor de protecţie a plantelor omologate în statul membru de origine în conformitate cu art. 53 sau 54 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009;
b) produselor de protecţie a plantelor ale căror certificate de omologare au fost retrase în cadrul procesului de reomologare sau ca urmare a publicării deciziilor de retragere ale Comisiei Europene.
Art. 13
În sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:
a) comerţ paralel - procedura de introducere pe teritoriul României a unui produs de protecţie a plantelor omologat într-un stat membru, denumit în continuare statul membru de origine, care are o compoziţie identică, în sensul prezentului regulament, cu cea a unui produs de protecţie a plantelor deja omologat în România, în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării pe teritoriul României, denumit în continuare produs de referinţă;
b) statul membru de origine - statul membru al Uniunii Europene din care provine produsul de protecţie a plantelor supus procedurii de comerţ paralel;
c) solicitant - operatorul economic autorizat pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 28/2009, cu modificările ulterioare;
d) permis de comerţ paralel - act administrativ ce permite facilitarea comerţului cu produse de protecţie a plantelor între statele membre şi, implicit, creşterea liberei circulaţii a acestor tipuri de produse, asigurând astfel disponibilitatea lor pe teritoriul statelor membre. Acest act administrativ reprezintă autorizaţia necesară pentru importul produselor de protecţie a plantelor care sunt identice cu produsele deja omologate în România;
e) produs de referinţă - un produs de protecţie a plantelor care are compoziţia identică cu a produsului de protecţie a plantelor omologat în statul membru de origine;
f) comercializare - ansamblul de activităţi autorizate pentru promovarea comercială a produselor, inclusiv publicitatea, relaţiile publice şi serviciile de informare, distribuire şi vânzare pe piaţă internă sau externă.
Art. 14
(1) În vederea obţinerii permisului de comerţ paralel, solicitantul depune la Secretariatul Comisiei o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentul regulament, însoţită de următoarele documente:
a) propunerea de etichetă în limba română pentru produsul de protecţie a plantelor supus procedurii de comerţ paralel, împreună cu eticheta originală a produsului, însoţită de traducerea acesteia;
b) o copie a autorizaţiei acordate de statul membru de origine, însoţită de traducerea legalizată în limba română;
c) dovada comunicării în scris către deţinătorul autorizaţiei sau reprezentantul său legal în România cu privire la intenţia solicitării permisului de comerţ paralel;
d) o copie a certificatului de înregistrare pentru comercializarea produsului de protecţie a plantelor pe teritoriul României, eliberat de către unitatea fitosanitară în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 28/2009, cu modificările ulterioare;
e) un eşantion din produsul de protecţie a plantelor pentru care se doreşte introducerea pe piaţă, dacă Comisia consideră necesar acest lucru.
(2) Secretariatul Comisiei verifică din punct de vedere administrativ documentele depuse şi, dacă sunt incomplete, notifică în scris solicitantului în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii acestora.
(3) Informaţiile lipsă se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării prevăzute la alin. (2). Nerespectarea acestui termen conduce la anularea cererii pentru obţinerea permisului de comerţ paralel şi la returnarea documentelor depuse. Solicitantul va fi informat în scris cu privire la decizia de anulare a cererii pentru obţinerea permisului de comerţ paralel.
Art. 15
(1) Comisia aprobă eliberarea permisului de comerţ paralel pentru un produs de protecţie a plantelor numai dacă:
a) produsul este autorizat în vederea plasării pe piaţă şi utilizării în statul membru de origine;
b) produsul deţine o autorizaţie valabilă la momentul solicitării permisului de comerţ paralel;
c) compoziţia produsului este identică, în sensul prezentului regulament, cu cea a produsului de protecţie a plantelor deja omologat în România, în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării pe teritoriul României, adică a produsului de referinţă.
(2) Produsul de protecţie a plantelor aprobat conform procedurii de comerţ paralel este plasat pe piaţă şi utilizat în conformitate cu dispoziţiile autorizaţiei produsului de referinţă.
Art. 16
Produsul de protecţie a plantelor supus procedurii de comerţ paralel este considerat identic cu produsul de referinţă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ criteriile prevăzute la art. 52 alin. (3) lit. a), b) şi c) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009. În cazul în care unul din criteriile menţionate anterior nu este îndeplinit, Comisia nu va elibera permisul de comerţ paralel.
Art. 17
(1) Pentru evaluarea caracterului identic al produselor de protecţie a plantelor, Comisia solicită informaţiile necesare de la autorităţile competente din statul membru de origine. Pentru simplificarea procedurii, Laboratorul Central Fitosanitar poate solicita, în numele Comisiei, informaţiile necesare pentru evaluarea caracterului identic al produselor de protecţie a plantelor de la autorităţile competente din statul membru de origine.
(2) Comisia furnizează informaţii referitoare la produsele de protecţie a plantelor omologate în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României, care fac obiectul procedurii de comerţ paralel în alte state membre, la solicitarea autorităţilor competente din aceste state membre, în baza informaţiilor furnizate de Laboratorul Central Fitosanitar.
(3) Secretariatul Comisiei şi Laboratorul Central Fitosanitar consultă dosarul produsului de referinţă depus în vederea omologării pentru plasarea pe piaţă şi utilizarea pe teritoriul României.
Art. 18
(1) Secretariatul Comisiei transmite Laboratorului Central Fitosanitar documentele depuse de solicitant, precum şi pe cele obţinute de la autorităţile competente din statul membru de origine, în vederea evaluării caracterului identic al produsului de protecţie a plantelor supus procedurii de comerţ paralel, comparativ cu produsul de referinţă, conform prevederilor art. 16. Mostrele de produs formulat, după caz, 500 mililitri, respectiv 200 grame, se vor depune de solicitant la Laboratorul Central Fitosanitar.
(2) În termen de 35 de zile lucrătoare de la primirea documentelor şi a mostrei de produs formulat, respectiv după evaluarea şi analiza acestora, Laboratorul Central Fitosanitar transmite Secretariatului Camerei raportul de evaluare privind caracterul identic al produselor de protecţie a plantelor şi buletinul de analiză, împreună cu o propunere privind obţinerea permisului de comerţ paralel.
Art. 19
(1) Eticheta produsului de protecţie a plantelor supus procedurii de comerţ paralel trebuie să conţină instrucţiuni de utilizare, clasificare şi etichetare, identice cu cele incluse pe eticheta produsului de referinţă, numele şi adresa deţinătorului permisului de comerţ paralel, precum şi numărul şi data eliberării permisului de comerţ paralel.
(2) Etichetarea produselor de protecţie a plantelor supuse procedurii de comerţ paralel trebuie să respecte dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 547/2011 al Comisiei din 8 iunie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de etichetare pentru produsele de protecţie a plantelor, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.559/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Produsul de protecţie a plantelor supus procedurii de comerţ paralel se comercializează numai ambalat în forma în care este furnizat utilizatorilor finali în statul membru de origine.
Art. 20
(1) În termen de 45 de zile lucrătoare de la data depunerii unei cereri complete, în baza raportului de evaluare a caracterului identic al produselor de protecţie a plantelor şi a propunerii privind obţinerea permisului de comerţ paralel, primite de la Laboratorul Central Fitosanitar, Comisia aprobă sau nu aprobă eliberarea permisului de comerţ paralel. Termenul-limită de 45 de zile lucrătoare exclude perioada de timp în care sunt consultate autorităţile competente din statul membru de origine, care este de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării şi poate fi prelungită în funcţie de periodicitatea şedinţelor Comisiei.
(2) Comisia eliberează permisul de comerţ paralel în două exemplare, un exemplar pentru solicitant şi un exemplar pentru Comisie, păstrat în arhiva Secretariatului.
(3) În cazul în care Comisia nu aprobă eliberarea permisului de comerţ paralel pentru produsul de protecţie a plantelor supus procedurii, informează în scris solicitantul, acesta putând solicita autorizarea produsului în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009.
(4) Comisia publică pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale Fitosanitare, cu respectarea prevederilor art. 52 alin. (11) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009, următoarele informaţii privind permisele de comerţ paralel:
- numărul, data eliberării şi perioada de valabilitate a permisului de comerţ paralel;
- numele persoanei juridice deţinătoare a permisului de comerţ paralel;
- denumirea comercială şi numărul autorizaţiei produsului de protecţie a plantelor de referinţă;
- ţara de origine a produsului pentru care s-a obţinut permisul de comerţ paralel;
- denumirea comercială a produsului supus procedurii de comerţ paralel distribuit în România.
Art. 21
Permisul de comerţ paralel este valabil pe durata autorizaţiei produsului de referinţă. În cazul în care titularul autorizaţiei produsului de referinţă solicită anularea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 29 şi art. 45 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009, valabilitatea permisului de comerţ paralel expiră la data la care autorizaţia produsului de referinţă ar fi expirat în mod normal.
Art. 22
(1) Valabilitatea permisului de comerţ paralel se poate modifica în funcţie de deciziile care se iau la nivelul Uniunii Europene privind substanţele active din compoziţia produsului de protecţie a plantelor autorizat conform procedurii de comerţ paralel.
(2) Permisul de comerţ paralel se retrage în cazul în care autorizarea produsului de referinţă este retrasă din motive de siguranţă privind sănătatea umană, animală sau protecţia mediului ori privind eficacitatea biologică, altele decât cele comerciale sau administrative, iar produsul supus procedurii de comerţ paralel introdus pe teritoriul României se returnează de către solicitant pe cheltuiala acestuia în statul membru de origine.
(3) Dacă pentru produsul de referinţă se acordă o perioadă de graţie pentru eliminarea, depozitarea, comercializarea şi utilizarea stocurilor existente pe teritoriul României, aceeaşi perioadă de graţie se acordă şi pentru produsul de protecţie a plantelor autorizat în statul membru de origine supus procedurii de comerţ paralel.
Art. 23
(1) În termen de 10 zile lucrătoare de la data introducerii produsului de protecţie a plantelor pe teritoriul României, deţinătorul permisului de comerţ paralel informează în scris Comisia privind cantităţile de produse de protecţie a plantelor introduse în ţară.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage retragerea permisului de comerţ paralel şi aplicarea prevederilor art. 22 alin. (2).
Art. 24
(1) Tarifele care se percep de către Comisie pentru procedura de comerţ paralel cu produse de protecţie a plantelor sunt următoarele:
a) emiterea permisului de comerţ paralel - 2.500 lei/produs;
b) prelungirea valabilităţii permisului de comerţ paralel - 1.500 lei/produs.
(2) Tariful care se percepe de către Laboratorul Central Fitosanitar pentru eliberarea buletinului de analiză fizico-chimică este de 2.500 lei/produs.
(3) Tarifele care se achită de către solicitanţi către Comisie se depun într-un cont special deschis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, iar cele care se achită către Laboratorul Central Fitosanitar se depun într-un cont special deschis de
Laboratorul Central Fitosanitar. Aceste tarife se achită în lei la cursul oficial al Băncii Naţionale a României, iar sumele încasate se fac venituri la bugetul de stat.
Art. 25
Deţinătorii permisului de comerţ paralel au următoarele obligaţii:
1. să informeze Comisia cu privire la potenţialele efecte dăunătoare exercitate asupra sănătăţii umane, animale sau protecţiei mediului;
2. să comunice imediat, în scris, Comisiei orice modificare a condiţiilor care au stat la baza eliberării permisului de comerţ paralel."
10.După anexa nr. 3 se introduc două noi anexe, anexele nr. 4 şi 5, având conţinutul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

Ministrul sănătăţii,

Vasile Cepoi

p. Ministrul mediului şi pădurilor,

Cornel Mugurel Cozmanciuc,

secretar de stat

ANEXA nr. 1:
(- Anexa nr. 4 la regulament)
- Model -
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
COMISIA NAŢIONALĂ DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECŢIE A PLANTELOR
Bd. Carol I nr. 2-4, sectorul 3, Bucureşti
Tel.: 021.30.72.386; fax: 021.30.72.485
E-mail: fitosanitar@madr.ro
Website: http://www.madr.ro/
PERMIS DE COMERŢ PARALEL
Nr. ........./..............
Având în vedere cererea pentru obţinerea permisului de comerţ paralel pentru produsul de protecţie a plantelor depusă de ..............., înregistrată cu nr. ........ din .........., însoţită de documentele prevăzute la art. 14 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 116/153/358/2005, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, în şedinţa din data de ..............., a aprobat comerţul paralel pentru produsul de protecţie a plantelor descris mai jos, pentru utilizarea în agricultură şi silvicultură:
1.Denumirea comercială: ...............
2.Producător: ...............
3.Substanţă activă/Substanţe active: ...............
a)Denumirea comună: ...............
b)Conţinut: ...........................
4.Clasificare: ........................
5.Etichetare: .........................
6.Cantitatea/Capacitatea de ambalare: ...............
7.Domeniu de utilizare: ..............................

Cultura

Organismul dăunător

Doza de utilizare

(l/ha sau kg/ha)

   
   
   
Conform documentelor depuse, produsul ...................... (denumirea comercială) din ............... (statul membru de origine), omologat cu nr. ........ din ............, produs de către ............... (denumirea producătorului), este identic cu produsul ..............., având Certificatul de omologare nr. ........ din ............. (denumirea produsului de referinţă).
Prezentul permis de comerţ paralel este valabil până la data de ............... .
Preşedinte,
.....................
Eliberat la Bucureşti: ...............
În data de: ...............
ANEXA nr. 2:
(- Anexa nr. 5 la regulament)
- Model -
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
COMISIA NAŢIONALĂ DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECŢIE A PLANTELOR
Bd. Carol I nr. 2-4, sectorul 3, Bucureşti
Tel.: 021.30.72.386; fax: 021.30.72.485
E-mail: fitosanitar@madr.ro
Website: http://www.madr.ro/
Nr. .............. (a nu se completa de către solicitant)
CERERE pentru obţinerea permisului de comerţ paralel
1.Informaţii privind solicitantul
1.1.Denumirea: ...............
Adresa: ...............
Numărul de telefon: ...............
Numărul de fax: ...............
Adresa de e-mail: ...............
1.2.Numele şi prenumele persoanei de contact: ...............
2.Identitatea produsului supus procedurii de comerţ paralel
2.1.Denumirea comercială şi numărul autorizaţiei produsului de protecţie a plantelor autorizat în statul membru de origine: ...............
2.2.Numele producătorului: ...............
2.3.Adresa producătorului: ...............
2.4.Statul membru de origine: ...............
2.5.Numele şi adresa titularului autorizaţiei din statul membru de origine: ...............
2.6.Denumirea comercială dată produsului de protecţie a plantelor care urmează să fie distribuit în România ...............
2.7.Compoziţia:

Compoziţia*)

Concentraţia

(g/l sau g/kg sau %)

Funcţia

(insecticid, fungicid, erbicid, ...............)

   
*)Se va completa cu denumirea chimică, denumirea comercială, nr. CAS, pentru fiecare substanţă activă, agent sinergic şi agent fitoprotector din compoziţia produsului formulat.
2.8.Tipul de formulare (codul GIFAP/GCPF/CropLife International):
3.Identitatea produsului de referinţă
3.1.Denumirea comercială şi numărul autorizaţiei produsului de referinţă: ...............
3.2.Numele producătorului: ...............
3.3.Adresa producătorului: ...............
4.Domeniul de utilizare al produsului supus procedurii de comerţ paralel

Cultura

Organismul dăunător

Doza de utilizare

(l/ha sau kg/ha)

   
5.Caracteristicile ambalajului produsului supus procedurii de comerţ paralel
5.1.Tipul de ambalaj (se bifează tipul de ambalaj):
a)bidon |_|
b)carton |_|
c)pungă |_|
d)alt tip |_| a se specifica tipul: ...............
5.2.Cantitatea/Capacitatea de ambalare: ...............

Data

..........................

Semnătura solicitantului

...............................

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 651 din data de 13 septembrie 2012