DECIZIE nr. 608 din 30 martie 2015 privind sancţionarea Societăţii ASILEX BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 4.02.2015, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea ASILEX BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Constanţa, bd. Tomis nr. 149, bloc A2, sc. C, parter, ap. 42, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul J13/2336/27.10.2009, cod unic de înregistrare 26152231/28.10.2009 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al C.S.A. cu numărul RBK - 602/16.12.2009,
a constatat următoarele:
1.Societatea nu a notificat toţi asigurătorii cu care a colaborat cu privire la suspendarea contractelor de intermediere.
2.Societatea mai deţine în gestiune documente cu regim special primite de la asigurători.
3.Societatea, pentru contractele aflate în derulare, a încheiat "acte de cesiune portofoliu de clienţi" pentru fiecare asigurător cu alt broker de asigurare.
4.Societatea nu înregistrează debite faţă de A.S.F., în contul taxei de funcţionare.
5.Societatea înregistrează debite (prime nedecontate) către asigurători.
6.Începând cu data de 01.06.2014, societatea nu mai deţine o poliţă de asigurare de răspundere civilă profesională a brokerilor valabilă, fiind încălcate, astfel, prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. c) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ceea ce constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m2) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 şi ale art. 8 alin. (2) lit. a) şi k), precum şi ale art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea ASILEX BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Constanţa, bd. Tomis nr. 149, bloc A2, sc. C, parter, ap. 42, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul J13/2336/27.10.2009, cod unic de înregistrare 26152231/28.10.2009, cu interzicerea temporară a exercitării activităţii până la data la care societatea va transmite la A.S.F. dovada notificării tuturor societăţilor cu privire la suspendarea contractelor de intermediere şi dovada predării documentelor cu regim special.
Art. 2
(1)Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Brokerul de asigurare are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară â exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.
Art. 3
Reluarea activităţii Societăţii ASILEX BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.
Art. 4
(1)Împotriva prezentei decizii, Societatea ASILEX BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, măsura dispusă, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 246 din data de 10 aprilie 2015