HOTĂRÂRE nr. 380 din 19 iunie 2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 39/2012 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A. Bucureşti
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 39/2012 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A. Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 25 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) acordarea dreptului de preferinţă de subscriere la preţul de vânzare al acţiunilor nou-emise în cadrul ofertei publice primare de acţiuni acţionarilor privaţi existenţi ai Societăţii Naţionale «Nuclearelectrica» - S.A. Bucureşti asupra unui pachet de acţiuni nou-emise, reprezentând 1,077% din capitalul social existent, proporţional cu cota deţinută anterior majorării capitalului social. Acţiunile nesubscrise ca urmare a neexercitării dreptului de preferinţă vor fi anulate, prin derogare de la prevederile art. 192 alin. (2) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru exercitarea dreptului de preferinţă de către acţionarii existenţi la achiziţionarea de acţiuni nou-emise nu se va întocmi un prospect de ofertă publică potrivit prevederilor specifice pieţei de capital. Acţionarii privaţi existenţi îşi vor putea exercita dreptul de preferinţă la achiziţionarea de acţiuni nou-emise în intervalul perioadei de ofertă;"
2.Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 5
(1) În virtutea dreptului de preferinţă prevăzut de lege, acţionarilor privaţi existenţi ai Societăţii Naţionale «Nuclearelectrica» - S.A. Bucureşti li se alocă un număr de acţiuni reprezentând 1,077% din capitalul social al societăţii.
(2) Oferta publică primară cu privire la un număr de acţiuni reprezentând 10% din capitalul social al Societăţii Naţionale «Nuclearelectrica» - S.A. Bucureşti va fi structurată în 3 tranşe după cum urmează:
a) tranşa investitorilor instituţionali este acea tranşă în care sunt acceptate exclusiv subscrieri ale investitorilor instituţionali şi căreia îi sunt alocate un număr de acţiuni reprezentând 85% din numărul total al acţiunilor care fac obiectul ofertei publice primare. Categoria investitorilor instituţionali include: instituţii de credit, firme de investiţii, organisme de plasament colectiv - fonduri de investiţii, societăţi de investiţii şi/sau societăţi de administrare a investiţiilor; societăţi de asigurare, fonduri de pensii şi societăţi de administrare a respectivelor fonduri de pensii; traderi şi companii fiduciare;
b) tranşa subscrierilor mari este acea tranşă în care sunt acceptate subscrieri mai mari de 15.001 acţiuni ale investitorilor care nu sunt investitori instituţionali în condiţiile stabilite la lit. a) şi căreia îi sunt alocate un număr de acţiuni reprezentând 5% din numărul total al acţiunilor care fac obiectul ofertei publice primare;
c) tranşa subscrierilor mici este acea tranşă în care sunt acceptate subscrieri mai mici sau egale cu 15.000 de acţiuni şi mai mari de 100 de acţiuni ale investitorilor care nu sunt investitori instituţionali în condiţiile stabilite la lit. a) şi căreia îi sunt alocate un număr de acţiuni reprezentând 10% din numărul total al acţiunilor care fac obiectul ofertei publice primare.
(3) Dacă este cazul, ofertantul decide, împreună cu comisia pentru coordonarea procesului de privatizare, constituită potrivit art. 6 alin. (1), şi la recomandarea intermediarilor ofertei, realocarea acţiunilor între cele 3 tranşe, astfel cum sunt prevăzute la alin. (2), potrivit prevederilor prospectului de ofertă aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară."
3.După articolul 5 se introduc cinci noi articole, articolele, 51-55, cu următorul cuprins:
"Art. 51
(1) În tranşa investitorilor instituţionali, subscrierile pot fi efectuate de către investitorii instituţionali la orice preţ cuprins în intervalul având limita inferioară de 11,20 lei/acţiune şi limita superioară de 15,00 lei/acţiune, inclusiv capetele intervalului.
(2) Preţul de vânzare al acţiunilor în cadrul tranşei investitorilor instituţionali este stabilit după cum urmează:
a) în cazul în care numărul total de acţiuni subscrise în tranşa investitorilor instituţionali va reprezenta mai puţin de 150 % din numărul de acţiuni alocat acestei tranşe conform art. 5 alin. (2) lit. a), preţul de vânzare este stabilit la nivelul celui mai mic preţ de subscriere înregistrat în tranşa investitorilor instituţionali şi rezultat prin eliminarea extremelor;
b) în cazul în care numărul total de acţiuni subscrise în tranşa investitorilor instituţionali va reprezenta 150 % sau mai mult din numărul de acţiuni alocat pentru această tranşă potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a), preţul de vânzare este egal cu preţul la care tranşa investitorilor instituţionali este subscrisă 150 % sau, dacă un astfel de preţ nu există, preţul de vânzare este egal cu preţul la care tranşa investitorilor instituţionali este subscrisă la nivelul de subscriere imediat superior celui de 150 %.
(3) Preţul stabilit potrivit prevederilor alin. (2) se aplică tuturor investitorilor instituţionali care dobândesc acţiuni în cadrul tranşei investitorilor instituţionali, potrivit prevederilor prospectului de ofertă.
(4) Alocarea acţiunilor în cadrul tranşei investitorilor instituţionali se realizează de către comisia pentru coordonarea procesului de privatizare, cu luarea în considerare a criteriilor calitative menţionate în prospectul de ofertă, la recomandarea şi împreună cu intermediarii ofertei, selectaţi cu respectarea prevederilor art. 4.
Art. 52
(1) Pentru tranşa subscrierilor mari toate subscrierile se realizează la preţul de 15,00 lei/acţiune, reprezentând limita superioară a intervalului de preţ prevăzut la art. 51 alin. (1).
(2) Preţul de vânzare al acţiunilor în cadrul tranşei subscrierilor mari este egal cu preţul la care se vând acţiunile în cadrul tranşei investitorilor instituţionali determinat potrivit prevederilor art. 51 alin. (2).
(3) Alocarea acţiunilor în cadrul tranşei subscrierilor mari se realizează prin metoda de alocare pro-rata potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile prospectului de ofertă.
Art. 53
(1) Pentru tranşa subscrierilor mici toate subscrierile se realizează la preţul de 15,00 lei/acţiune, reprezentând limita superioară a intervalului de preţ prevăzut la art. 51 alin. (1).
(2) Preţul de vânzare al acţiunilor în cadrul tranşei subscrierilor mici este stabilit după cum urmează:
a) pentru oricare investitori, inclusiv salariaţi, care au subscris în primele 3 zile lucrătoare din cadrul perioadei de ofertă, preţul de vânzare reprezintă 92% din preţul stabilit potrivit prevederilor art. 51 alin. (2);
b) pentru oricare investitori, inclusiv salariaţi, care au subscris începând cu cea de-a patra zi lucrătoare din cadrul perioadei de ofertă, preţul de vânzare reprezintă 97% din preţul stabilit potrivit prevederilor art. 51 alin. (2).
(3) Preţul de vânzare al acţiunilor în cadrul tranşei subscrierilor mici determinat potrivit prevederilor alin. (2) poate fi mai mic decât limita inferioară a intervalului de preţ stabilit potrivit prevederilor art. 51 alin. (1) şi cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (4).
(4) Alocarea acţiunilor în cadrul tranşei subscrierilor mici se realizează prin metoda de alocare pro-rata potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor prospectului de ofertă.
Art. 54
(1) Preţul de vânzare în cazul acţionarilor privaţi existenţi este egal cu preţul la care se vând acţiunile în cadrul tranşei investitorilor instituţionali, determinat potrivit prevederilor art. 51 alin. (2).
(2) Subscrierea acţionarilor privaţi existenţi este realizată la preţul prevăzut la alin. (1), în termen de 3 zile lucrătoare de la data închiderii perioadei de derulare a ofertei publice primare.
Art. 55
(1) Durata ofertei publice primare este stabilită, prin derogare de la prevederile art. 17 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor legale în vigoare în domeniul pieţei de capital şi reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare/Autorităţii de Supraveghere Financiară, şi va fi înscrisă în prospectul de ofertă.
(2) Derularea ofertei publice primare se realizează potrivit termenilor şi condiţiilor stabilite în prospectul de ofertă aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară."
4.La articolul 6 alineatul (4), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins:
"h) decide, dacă este cazul, împreună cu ofertantul şi la recomandarea intermediarilor ofertei, realocarea acţiunilor între tranşele prevăzute la art. 5 alin. (2), potrivit prevederilor prospectului de ofertă aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară;
i) realizează, la recomandarea şi împreună cu intermediarii ofertei, alocarea acţiunilor în cadrul tranşei investitorilor instituţionali, potrivit prevederilor prospectului de ofertă aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 374 din data de 25 iunie 2013