HOTĂRÂRE nr. 111 din 18 februarie 2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 17 alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Lunar, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va întocmi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aferente lunii precedente, pe care o va depune la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să o transmită până la data de 15 a lunii curente la Ministerul Finanţelor Publice.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

ANEXA nr. 1:
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015
- mii lei -

Cod

Denumirea indicatorilor

Program 2015

1

2

3

 

TOTAL VENITURI

290.443

 

I. VENITURI CURENTE

17.683

 

C. VENITURI NEFISCALE

17.683

 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

9.629

31.10

Venituri din dobânzi

9.629

31.10.03

Alte venituri din dobânzi

9.629

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

8.054

36.10

Diverse venituri

8.054

36.10.50

Alte venituri

8.054

 

II. VENITURI DIN CAPITAL

26.475

39.10

Venituri din valorificarea unor bunuri

26.475

39.10.01

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice

26.475

 

IV. SUBVENŢII

246.285

42.10

Subvenţii de la bugetul de stat

246.285

42.10.56

Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANL

246.285

 

Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe

239.112

 

Sume de la bugetul de stat - reprezentând cota de 3%

7.173

 

TOTAL CHELTUIELI

362.018

70.10

Capitolul LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ

362.018

01

CHELTUIELI CURENTE

28.876

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

12.522

10.01

Cheltuieli salariale în bani

9.855

10.01.01

Salarii de bază

9.700

10.01.12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

150

10.01.13

Indemnizaţii de delegare

5

10.02

Cheltuieli salariale în natură

450

10.02.01

Tichete de masă

450

10.03

Contribuţii

2.217

10.03.01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

1.556

10.03.02

Contribuţii de asigurări de şomaj

49

10.03.03

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

512

10.03.04

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

16

10.03.06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

84

20

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII

3.117

20.01

Bunuri şi servicii

1.783

20.01.01

Furnituri birou

80

20.01.02

Materiale pentru curăţenie

6

20.01.03

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

350

20.01.04

Apă, canal şi salubritate

40

20.01.05

Carburanţi şi lubrifianţi

225

20.01.06

Piese de schimb

25

20.01.07

Transport

2

20.01.08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

232

20.01.09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

306

20.01.30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

517

20.02

Reparaţii curente

275

20.04

Medicamente şi materiale sanitare

5

20.04.01

Medicamente

3

20.04.02

Materiale sanitare

2

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

25

20.05.01

Uniforme şi echipament

5

20.05.30

Alte obiecte de inventar

20

20.06

Deplasări, detaşări, transferări

200

20.06.01

Deplasări interne, detaşări, transferări

100

20.06.02

Deplasări în străinătate

100

20.12

Consultanţă şi expertiză

200

20.13

Pregătire profesională

135

20.14

Protecţia muncii

2

20.24

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor

5

20.24.02

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne

5

20.30

Alte cheltuieli

487

20.30.01

Reclama şi publicitate

77

20.30.02

Protocol şi reprezentare

30

20.30.04

Chirii

18

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

362

65

TITLU XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

13.237

65.01

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă

13.237

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

333.142

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

333.142

71.01

Active fixe

333.142

71.01.01

Construcţii

332.514

71.01.02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

508

71.01.30

Alte active fixe

120

70.10.03

Locuinţe

362.018

70.10.03.01

Dezvoltarea sistemului de locuinţe

345.751

70.10.03.30

Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor

16.267

 

EXCEDENT/DEFICIT ANUL CURENT

-71.575

 

EXCEDENT/DEFICIT ANII PRECEDENŢI

71.575

ANEXA nr. 2: Sume alocate de la bugetul de stat pentru programe de construcţii de locuinţe 2015
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE
- mii lei -

Cod

Denumirea indicatorilor

Program 2015

1

2

3

 

TOTAL VENITURI

246.285

 

IV. SUBVENŢII

246.285

42.10

Subvenţii de la bugetul de stat

246.285

42.10.56

Subvenţii pentru construcţia de locuinţe prin ANL

246.285

 

Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe

239.112

 

Sume de la bugetul de stat - reprezentând cota de 3%

7.173

 

TOTAL CHELTUIELI

246.285

70.10

Capitolul LOCUINŢE, SERVICII Şl DEZVOLTARE PUBLICĂ

246.285

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

246.285

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

246.285

71.01

Active fixe

246.285

71.01.01

Construcţii

246.285

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 132 din data de 20 februarie 2015