ORDIN nr. 3822 din 11 mai 2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC)"
În conformitate cu prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2014 privind nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020,
în conformitate cu Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 10.233 din 19 decembrie 2014 de aprobare a anumitor elemente din Programul operaţional "Competitivitate" pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională, în temeiul obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere şi locuri de muncă în România,
în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) ale Acordului de delegare încheiat între Autoritatea de management a programului operaţional Competitivitate cu nr. 10.103 din 22 aprilie 2015 şi Organismul intermediar pentru cercetare pentru Programul operaţional Competitivitate, axa prioritate 1 "Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor" cu nr. 1.092 din 22 aprilie 2015,
în conformitate cu Adresa nr. 15.291 din 13 ianuarie 2015 a Consiliului Concurenţei privind avizul referitor la proiectul de schemă de ajutor de stat "Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC)",
având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 27/2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare,
ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă schema de ajutor de stat "Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC)", prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

ANEXĂ: SCHEMA DE AJUTOR DE STAT "Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC)"
CAPITOLUL 0:
Art. 1
Prezenta anexă instituie o schemă transparentă de ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI), denumită "Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC)".
Art. 2
(1)Ajutoarele în cadrul schemei se acordă numai dacă îndeplinesc toate condiţiile şi criteriile prevăzute în prezenta anexă, în limita bugetului disponibil.
(2)Prezenta schemă este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutor compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014.
Art. 3
(1)Autoritatea care administrează schema este Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, prin Direcţia generală organism intermediar pentru cercetare (OI Cercetare).
(2)Furnizor de ajutor de stat este Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management a Programului operaţional Competitivitate (POC).
CAPITOLUL I: Obiectivele schemei
Art. 4
Prin prezenta schemă se va oferi sprijin pentru atingerea următoarelor obiective:
- creşterea investiţiilor private în CDI;
- creşterea transferului de cunoştinţe, tehnologie şi personal cu competenţe CDI între mediul public şi cel privat;
- creşterea capacităţii ştiinţifice ca motor al inovării;
- creşterea participării cercetării româneşti în cercetarea la nivel european şi internaţional.
Art. 5
(1)Schema de ajutor de stat este o componentă din instrumentul de finanţare POC şi contribuie la atingerea obiectivelor şi indicatorilor-ţintă ai POC. Aceste obiective sunt sincronizate cu obiectivele Comunităţii Europene în ceea ce priveşte creşterea economică şi crearea de locuri de muncă (Strategia Europa 2020) şi cu obiectivele Comunităţii în domeniul CDI.
(2)Autoritatea care administrează schema, înainte de a acorda ajutor unui beneficiar în cadrul schemei, va avea în vedere următoarele:
- creşterea activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare a beneficiarului;
- contribuţia la dezvoltarea sectorului în cauză privind nivelul cercetării-dezvoltării-inovării.
CAPITOLUL II: Baza legală
Art. 6
Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:
- Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
- Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 10.233 din 19 decembrie 2014 de aprobare a unor elemente din Programul operaţional "Competitivitate" pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională, în temeiul obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere şi locuri de muncă în România;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.
CAPITOLUL III: Domeniul de aplicare
Art. 7
(1)Prezenta schemă cuprinde următoarele categorii de ajutoare:
a)ajutoare pentru cercetare, dezvoltare şi inovare;
b)ajutoare regionale pentru investiţii;
c)ajutoare pentru accesul IMM-urilor la finanţare (ajutoare pentru întreprinderile nou-înfiinţate).
(2)Prezenta schemă nu se aplică:
a)ajutoarelor destinate activităţilor legate de exportul către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;
b)ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.
(3)Prezenta schemă nu se aplică:
a)ajutoarelor acordate în sectorul pescuitului şi al acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, cu excepţia ajutoarelor pentru accesul IMM-urilor la finanţare (ajutoare pentru întreprinderile nou-înfiinţate), ajutoarelor în materie de cercetare şi dezvoltare şi ajutoarelor pentru inovare destinate IMM-urilor;
b)ajutoarelor acordate în sectorul producţiei agricole primare, cu excepţia ajutoarelor pentru cercetare şi dezvoltare şi ajutoarelor pentru inovare destinate IMM-urilor;
c)ajutoarelor acordate în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective; sau (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;
d)ajutoarelor pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787 a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive.
(4)Prezenta schemă nu se aplică:
a)ajutoarelor regionale care favorizează activităţile din sectorul siderurgic, din sectorul cărbunelui, din sectorul construcţiilor navale, din sectorul fibrelor sintetice, din sectorul transporturilor şi al infrastructurii conexe, din sectorul producerii şi distribuţiei de energie şi al infrastructurii pentru aceasta;
b)ajutoarelor regionale sub formă de scheme care vizează un număr limitat de sectoare specifice de activitate economică. Schemele de ajutoare destinate activităţilor turistice, infrastructurilor de bandă largă sau prelucrării şi comercializării produselor agricole nu sunt considerate ca vizând sectoare specifice de activitate economică;
c)ajutoarelor regionale sub formă de scheme care compensează costurile de transport al mărfurilor produse în regiunile îndepărtate sau în zone slab populate şi care sunt acordate în favoarea:
1.(i) activităţilor legate de producţia, prelucrarea şi comercializarea produselor enumerate în anexa I la tratat; sau
2.(ii) activităţilor clasificate în Regulamentul (CE) nr. 1.893/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităţilor economice NACE a doua revizuire şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului, precum şi a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice, cum ar fi agricultura, silvicultura şi pescuitul din secţiunea A din NACE Rev. 2, activităţile de minerit şi exploatare în carieră din secţiunea B din NACE Rev. 2 şi furnizarea de energie electrică, gaze naturale, abur şi aer condiţionat din secţiunea D din NACE Rev. 2; sau
3.(iii) transportului mărfurilor prin conducte;
d)ajutoarelor regionale individuale pentru investiţii acordate unui beneficiar care a închis aceeaşi activitate sau o activitate similară în Spaţiul Economic European în cei doi ani care au precedat depunerea cererii sale pentru acordarea de ajutoare regionale de investiţii sau care, în momentul depunerii cererii de ajutor, are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care solicită ajutoare, în zona în cauză;
e)ajutoarelor regionale de exploatare acordate întreprinderilor ale căror activităţi principale se încadrează în secţiunea K "Activităţi financiare şi de asigurări" din NACE Rev. 2 sau întreprinderilor care desfăşoară activităţi în interiorul grupurilor şi ale căror activităţi principale se încadrează în categoriile 70.10 "Activităţi privind sediile sociale" sau 70.22 "Activităţi de consultanţă în afaceri şi management" din NACE Rev. 2.
CAPITOLUL IV: Definiţii
Art. 8
În sensul prezentei scheme următorii termeni se definesc astfel:
(1)a) ajutoare/ajutor (de stat) înseamnă orice măsură care îndeplineşte toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
(2)b) întreprinderi mici şi mijlocii sau IMM-uri înseamnă întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I a Regulamentului (UE) nr. 651/2014. În prezenta schemă microîntreprinderile sunt încadrate în categoria întreprinderilor mici;
(3)c) întreprinderi mari sunt întreprinderile care nu îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I a Regulamentului (UE) nr. 651/2014;
(4)d) întreprindere în dificultate înseamnă o întreprindere care se află în cel puţin una din situaţiile următoare:
I.(i) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puţin trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei scheme, "societate cu răspundere limitată" se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar "capital social" include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
II.(ii) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de cel puţin trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei scheme, "o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii" se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
III.(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
IV.(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
V.(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
1.raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
2.capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0;
(5)e) intensitatea ajutorului înseamnă valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. Costurile eligibile se susţin prin documente justificative clare, specifice şi contemporane cu faptele. Ajutorul plătit în mai multe tranşe se actualizează la valoarea lui în momentul acordării. Costurile eligibile se actualizează la valoarea pe care o au la momentul acordării ajutorului. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutorului. Intensitatea ajutorului se calculează pentru fiecare beneficiar;
(6)f) data acordării ajutorului înseamnă data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil;
(7)g) organizaţie de cercetare şi diseminare a cunoştinţelor (pe scurt, organizaţie de cercetare) înseamnă o entitate (cum ar fi universităţile sau institutele de cercetare, agenţiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru inovare, entităţile de colaborare fizice sau virtuale orientate spre cercetare), indiferent de statutul său juridic (organizaţie de drept public sau privat) sau de modalitatea de finanţare, al cărei obiectiv principal este de a efectua în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activităţi prin prădare, publicare sau transfer de cunoştinţe. În cazul în care entitatea desfăşoară şi activităţi economice, finanţarea, costurile şi veniturile activităţilor economice respective trebuie să fie contabilizate separat. Întreprinderile care pot exercita o influenţă decisivă asupra unei astfel de entităţi, de exemplu, în calitate de acţionari sau asociaţi, nu pot beneficia de acces preferenţial la rezultatele generate de aceasta;
(8)h) cercetare fundamentală înseamnă activitatea experimentală sau teoretică întreprinsă, în principal, pentru a dobândi cunoştinţe noi despre bazele fenomenelor şi faptelor observabile, fără a fi avută în vedere nicio aplicare sau utilizare comercială directă;
(9)i) cercetare industrială înseamnă cercetare sau investigaţie critică planificată în scopul dobândirii de cunoştinţe şi competenţe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau servicii sau pentru realizarea unei îmbunătăţiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente. Aceasta cuprinde crearea de părţi componente pentru sisteme complexe şi poate include construcţia de prototipuri în laborator sau într-un mediu cu interfeţe simulate ale sistemelor existente, precum şi de linii-pilot, atunci când acest lucru este necesar pentru cercetarea industrială şi, în special, pentru validarea tehnologiilor generice;
(10)j) dezvoltare experimentală înseamnă dobândirea, combinarea, modelarea şi utilizarea unor cunoştinţe şi competenţe relevante existente de ordin ştiinţific, tehnologic, de afaceri şi altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau îmbunătăţite. Aceasta poate include, de exemplu, şi activităţi care vizează definirea, planificarea şi documentarea conceptuală a noilor produse, procese sau servicii. Dezvoltarea experimentală poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea şi validarea unor produse, procese sau servicii noi sau îmbunătăţite în medii reprezentative pentru condiţiile de funcţionare reale, în cazul în care obiectivul principal este de a aduce noi îmbunătăţiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitivate în mod substanţial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau pilot utilizabil comercial care este în mod obligatoriu produsul comercial final şi a cărui producţie este prea costisitoare pentru ca acesta să fie utilizat exclusiv în scopuri demonstrative şi de validare. Dezvoltarea experimentală nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producţie, proceselor de fabricaţie, serviciilor existente şi altor operaţiuni în curs, chiar dacă modificările respective ar putea reprezenta ameliorări;
(11)k) studiu de fezabilitate înseamnă evaluarea şi analiza potenţialului unui proiect care urmăreşte să vină în sprijinul procesului decizional evidenţiind în mod obiectiv şi raţional punctele forte şi punctele slabe ale acestuia, oportunităţile şi ameninţările şi identificând resursele necesare pentru punerea în practică şi, în ultimă instanţă, perspectivele de succes ale acestuia;
(12)l) costuri cu personalul înseamnă costul cercetătorilor, al tehnicienilor şi al altor membri ai personalului de sprijin în măsura în care sunt angajaţi în proiectul sau activitatea respectivă;
(13)m) concurenţă deplină înseamnă o situaţie în care condiţiile tranzacţiei dintre părţile contractante nu diferă de cele care s-ar aplica între întreprinderi independente şi nu conţin niciun element de coluziune. Se consideră că instituirea unei proceduri de atribuire deschise, transparente şi necondiţionate pentru tranzacţia în cauză îndeplineşte principiul concurenţei depline;
(14)n) colaborare efectivă înseamnă colaborare între cel puţin două părţi independente în vederea schimbului de cunoştinţe şi tehnologii sau în vederea atingerii unui obiectiv comun, bazată pe diviziunea muncii, în cadrul căreia părţile definesc de comun acord domeniul de aplicare a proiectului de colaborare, contribuie la punerea în aplicare a acestuia şi împart riscurile şi rezultatele. Este posibil ca una sau mai multe părţi să suporte integral costurile proiectului şi, prin urmare, celelalte părţi să nu fie expuse la riscurile financiare pe care le presupune acesta. Cercetarea contractuală şi furnizarea de servicii de cercetare nu sunt considerate forme de colaborare;
(15)o) infrastructură de cercetare înseamnă instalaţii, resurse şi servicii conexe utilizate de comunitatea ştiinţifică pentru a desfăşura activităţi de cercetare în domeniile sale respective şi cuprinde principalele echipamente sau seturi de instrumente ştiinţifice, resurse de cunoştinţe precum colecţii, arhive sau informaţii ştiinţifice structurate, infrastructurile generice bazate pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor cum ar fi reţelele, materialul informatic, programele de software şi instrumentele de comunicare, precum şi orice alte mijloace necesare pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare. Asemenea infrastructuri pot fi "localizate" într-un singur sit sau "distribuite" (o reţea organizată de resurse), în conformitate cu art. 2 lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009 al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC);
(16)p) clustere de inovare înseamnă structuri sau grupuri organizate de părţi independente (cum ar fi întreprinderi nou - înfiinţate inovatoare, întreprinderi mici şi mijlocii şi întreprinderi mari, precum şi organizaţii de cercetare şi diseminare a cunoştinţelor, organizaţii non-profit şi alţi operatori economici afiliaţi) concepute pentru a stimula activitatea inovatoare prin promovarea utilizării în comun a echipamentelor şi a schimbului de cunoştinţe şi cunoştinţe de specialitate şi prin contribuţii efective la transferul de cunoştinţe, stabilirea de contacte, diseminarea informaţiilor şi colaborarea între întreprinderi şi alte organizaţii din cluster;
(17)q) personal cu înaltă calificare înseamnă personalul având studii superioare şi cel puţin 5 ani de experienţă profesională relevantă, care poate include şi formarea în cadrul unui doctorat;
(18)r) detaşare înseamnă angajarea temporară de personal de către un beneficiar cu dreptul de a reveni la angajatorul anterior;
(19)s) servicii de consultanţă în domeniul inovării înseamnă servicii de consultanţă, asistenţă şi formare profesională în ceea ce priveşte transferul de cunoştinţe, achiziţia, protecţia şi valorificarea activelor necorporale, utilizarea standardelor şi a reglementărilor care le conţin;
(20)t) servicii de asistenţă/sprijinire a inovării înseamnă furnizarea de spaţii de lucru, bănci de date, biblioteci, cercetare de piaţă, laboratoare, etichetare de calitate, testarea şi certificarea calităţii în scopul dezvoltării de produse, procese sau servicii mai eficace;
(21)u) inovare organizaţională înseamnă punerea în aplicare a unei noi metode organizaţionale în practicile comerciale, organizarea locului de muncă sau relaţiile externe ale unei întreprinderi, cu excepţia modificărilor care sunt bazate pe metode organizaţionale deja în funcţiune în întreprindere, a modificărilor aduse strategiei de gestionare, a fuziunilor şi achiziţiilor, a încetării utilizării unui proces, a simplei înlocuiri sau majorări a capitalului, a schimbărilor rezultate numai din modificarea preţurilor factorilor, a personalizării, a localizării, a schimbărilor regulate, sezoniere şi a altor schimbări ciclice şi a comercializării de produse noi sau îmbunătăţite semnificativ;
(22)v) inovare de proces înseamnă punerea în aplicare a unei metode de producţie sau de livrare noi sau îmbunătăţite semnificativ (inclusiv modificări semnificative de tehnici, echipamente sau software), excepţie făcând schimbările sau îmbunătăţirile minore, creşterea capacităţilor de producţie sau de prestare de servicii prin adăugarea de sisteme de fabricaţie sau logistice care sunt foarte asemănătoare cu cele utilizate deja, încetarea utilizării unui proces, simpla înlocuire sau majorare a capitalului, schimbări rezultate numai din modificarea preţurilor factorilor, personalizarea producţiei, localizarea, schimbările regulate, sezoniere şi alte schimbări ciclice şi comercializarea de produse noi sau îmbunătăţite semnificativ;
(23)w) transfer de cunoştinţe înseamnă orice proces care are scopul de a obţine, de a colecta şi de a face schimb de cunoştinţe explicite şi implicite, inclusiv de abilităţi şi de competenţe, în cadrul unor activităţi economice şi neeconomice, cum ar fi colaborări în materie de cercetare, servicii de consultanţă, acordare de licenţe, creare de produse derivate, publicare şi mobilitate a cercetătorilor şi a altor categorii de personal implicate în activităţile respective. Pe lângă cunoştinţele ştiinţifice şi tehnologice, transferul de cunoştinţe include, de asemenea, alte tipuri de cunoştinţe, precum cunoştinţele privind utilizarea standardelor şi a reglementărilor din care fac parte acestea, cunoştinţele privind condiţiile mediilor de operare din viaţa reală şi metodele de inovare organizaţională, precum şi gestionarea cunoştinţelor legate de identificarea, dobândirea, protejarea, apărarea şi exploatarea activelor necorporale;
(24)x) întreprindere nou-înfiinţată inovatoare înseamnă o întreprindere mică potrivit definiţiei de la lit. b), necotată în lista oficială a unei burse de valori pe o perioadă de până la 5 ani de la înregistrare, care nu a distribuit încă profituri, care nu s-a format printr-o fuziune şi ale cărei costuri aferente activităţii de cercetare şi dezvoltare reprezintă cel puţin 10 % din costurile sale totale de funcţionare înregistrate cel puţin în cursul unuia dintre cei 3 ani care preced acordarea ajutorului sau, în cazul unei întreprinderi nou-înfiinţate fără niciun istoric financiar, în auditul perioadei fiscale în curs, astfel cum este certificat de un auditor extern. În cazul întreprinderilor eligibile care nu fac obiectul unei obligaţii de înregistrare se poate considera că perioada de eligibilitate de 5 ani începe din momentul în care întreprinderea respectivă fie îşi începe activitatea economică, fie devine plătitoare de impozite pentru activitatea sa economică;
(25)y) active corporale înseamnă active precum terenuri, clădiri şi instalaţii, utilaje şi echipamente;
(26)z) active necorporale înseamnă active care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
(27)aa) ajutoare regionale pentru investiţii înseamnă ajutoarele regionale acordate pentru o investiţie iniţială sau pentru o investiţie iniţială în favoarea unei noi activităţi economice;
(28)bb) investiţie iniţială, în sensul prezentei scheme, înseamnă o investiţie în active corporale şi necorporale legată de demararea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente;
(29)cc) investiţie iniţială pentru o nouă activitate economică, în sensul prezentei scheme, înseamnă o investiţie în active corporale şi necorporale legată de demararea unei noi unităţi sau de diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă;
(30)dd) aceeaşi activitate sau o activitate similară înseamnă o activitate care face parte din aceeaşi clasă (cod numeric de patru cifre) a Nomenclatorului statistic al activităţilor economice NACE a doua revizuire, aşa cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.893/2006;
(31)ee) produse agricole înseamnă produsele enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi din acvacultură enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013;
(32)ff) prelucrarea produselor agricole înseamnă orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
(33)gg) comercializarea produselor agricole înseamnă deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei altei activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;
(34)hh) producţia agricolă primară înseamnă producţia de produse ale solului şi ale creşterii animalelor, enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, fără a se mai efectua o altă operaţiune de modificare a naturii produselor respective.
CAPITOLUL V: Modalitatea de acordare a ajutorului în cadrul schemei
Art. 9
Ajutorul se acordă sub formă de granturi (asistenţă financiară nerambursabilă în una sau mai multe tranşe), Plata ajutorului către beneficiarii schemei se poate face până la 31 decembrie 2023. Contractele de finanţare vor fi încheiate cel târziu până pe 31 decembrie 2020.
Art. 10
Ajutorul de stat se acordă prin decontarea cheltuielilor eligibile conform contractului de finanţare, fără a depăşi intensitatea ajutorului de stat1 aplicabilă. Cererea de rambursare a cheltuielilor eligibile va fi însoţită de documente justificative clare şi detaliate. Totalul cheltuielilor eligibile decontate nu poate depăşi suma prevăzută în contractul de finanţare.
__
1 Conform art. 8 lit. e).
CAPITOLUL VI: Beneficiari
Art. 11
(1)Beneficiarii prezentei scheme sunt întreprinderi în conformitate cu definiţiile din art. 8, lit. (b) şi (c), cu sau fără activitate de cercetare-dezvoltare (CD) menţionată în statut. Este considerată întreprindere orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia. Pentru fiecare tip de activitate pentru care se acordă finanţare în cadrul schemei se vor particulariza în cap. VIII condiţiile specifice de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii.
(2)Beneficiarii ajutoarelor de CDI pentru construcţia şi modernizarea infrastructurilor de cercetare, definite la art. 8 lit. o), sunt entităţile juridice care deţin şi exploatează infrastructura de cercetare.
(3)Beneficiarii ajutoarelor pentru clusterele de inovare, definite la art. 8 lit. p), sunt exclusiv entităţile juridice care exploatează clusterele de inovare (organizaţia clusterului).
(4)Beneficiarii ajutoarelor pentru întreprinderile nou-înfiinţate sunt întreprinderile nou-înfiinţate inovatoare definite la art. 8 lit. x). Ajutorul pentru întreprindere nou-înfiinţată se acordă o singură dată şi numai pe perioada în care beneficiarul îndeplineşte condiţiile de întreprindere nou-înfiinţată inovatoare.
Art. 12
(1)Beneficiarii nu sunt în stare de faliment ori lichidare, nu au afacerile administrate de un judecător-sindic sau activităţile comerciale suspendate, nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege.
(2)Beneficiarii şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(3)Reprezentantul legal al beneficiarului nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.
(4)Beneficiarii nu sunt obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene prin care un ajutor este declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă.
(5)La momentul semnării contractului de finanţare beneficiarii trebuie să fie înregistraţi şi să desfăşoare activităţi în România.
Art. 13
(1)Beneficiarii sunt numai cei care nu vor fi consideraţi "întreprinderi aflate în dificultate" în conformitate cu definiţia din art. 8 lit. d).
(2)Beneficiarul îndeplineşte şi alte condiţii specificate în cererea de proiecte şi Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.
Art. 14
(1)Beneficiarii de ajutor în cadrul schemei pot activa în toate sectoarele de activitate economică, cu excepţiile precizate în art. 7.
(2)Beneficiarii de ajutor în cadrul schemei nu au nicio obligaţie să utilizeze numai bunuri produse la nivel naţional sau servicii naţionale.
(3)Beneficiarii de ajutor în cadrul schemei nu au nicio obligaţie privind aria geografică de exploatare a rezultatelor obţinute din cercetare, dezvoltare şi inovare.
Art. 15
(1)Participarea beneficiarilor la proiecte se face individual, în parteneriat sau în parteneriat cu una sau mai multe organizaţii de cercetare, aşa cum sunt definite la art. 8 lit. g).
(2)În cazul unui proiect/unei activităţi în parteneriat în care una sau mai multe organizaţii de cercetare desfăşoară activităţi de cercetare contractuală sau prestează urî serviciu de cercetare pentru o întreprindere, este obligatoriu să fie îndeplinită una dintre condiţiile de mai jos:
a)organizaţia de cercetare furnizează serviciul de cercetare sau cercetarea contractuală la preţul pieţei; sau
b)dacă nu există un preţ al pieţei, organizaţia de cercetare prestează serviciul de cercetare sau cercetarea contractuală la un preţ care:
- reflectă costurile integrale ale serviciului şi include în general o marjă stabilită în funcţie de marjele aplicate în mod obişnuit de întreprinderi active în sectorul serviciului în cauză; sau
- este rezultatul unor negocieri pe baza principiului deplinei concurenţe, în cadrul cărora organizaţia de cercetare, în calitatea sa de prestator de servicii, negociază pentru a obţine beneficiul economic maxim în momentul în care este încheiat contractul şi îşi acoperă cel puţin costurile marginale.
În cazul în care organizaţia de cercetare sau infrastructura de cercetare păstrează dreptul de proprietate sau drepturile de acces la drepturile de proprietate intelectuală, valoarea de piaţă a acestora poate fi dedusă din preţul plătibil pentru serviciile în cauză.
(3)În cazul unui proiect/unei activităţi de CD în care una sau mai multe organizaţii de cercetare colaborează efectiv2 cu una sau mai întreprinderi, este obligatoriu să fie îndeplinită una dintre condiţiile de mai jos:
__
2 Conform definiţiei de la art. 8 lit. (n).
a)întreprinderile participante suportă costurile integrale ale proiectului; sau
b)rezultatele colaborării care nu dau naştere la drepturi de proprietate intelectuală (DPI) pot fi difuzate la scară largă şi orice DPI care rezultă din activităţile organizaţiilor de cercetare sunt alocate în totalitate entităţilor respective; sau
c)orice DPI care rezultă din proiect, precum şi drepturile de acces aferente sunt repartizate între diverşii parteneri la colaborare într-un mod care reflectă adecvat pachetele de lucru, contribuţiile şi interesele acestora; sau
d)organizaţiile de cercetare primesc o compensaţie echivalentă cu preţul de piaţă pentru DPI care rezultă din propriile activităţi şi care sunt atribuite întreprinderilor participante sau pentru DPI la care întreprinderilor participante li se alocă drepturi de acces. Valoarea absolută a oricărei contribuţii, atât financiare, cât şi nefinanciare, a întreprinderilor participante la costurile activităţilor organizaţiilor de cercetare care au condus la DPI în cauză poate fi dedusă din compensaţia respectivă - Compensaţia primită este considerată ca fiind echivalentă cu preţul pieţei dacă aceasta permite organizaţiilor de cercetare în cauză să se bucure integral de beneficiile economice ale drepturilor respective, ceea ce este cazul când este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
1.(i) valoarea compensaţiei a fost stabilită printr-o procedură de vânzare competitivă deschisă, transparentă şi nediscriminatorie; sau
2.(ii) evaluarea efectuată de un expert independent confirmă faptul că valoarea compensaţiei este cel puţin egală cu preţul pieţei; sau
3.(iii) organizaţia de cercetare sau infrastructura de cercetare, în calitate de vânzător, poate demonstra că a negociat efectiv compensaţia, în condiţii de concurenţă deplină, pentru a obţine beneficiul economic maxim în momentul încheierii contractului, ţinând cont şi de obiectivele statutare; sau
4.(iv) în cazurile în care acordul de colaborare prevede dreptul de preemţiune al întreprinderii care colaborează în ceea ce priveşte DPI generate de organizaţiile de cercetare sau infrastructurile de cercetare care colaborează atunci când entităţile respective exercită dreptul reciproc de a solicita oferte mai avantajoase din punct de vedere economic de la terţi, astfel încât întreprinderea care colaborează trebuie să îşi adapteze oferta în consecinţă.
(4)Entităţile care se declară organizaţii de cercetare trebuie să respecte simultan următoarele condiţii:
a)sunt instituţii de învăţământ superior sau activitatea de CD este principala activitate din statut/din actul juridic de înfiinţare sau diseminarea la scară largă a rezultatelor unor activităţi CD prin predare, publicare sau transfer de cunoştinţe este obiectul principal de activitate (agenţie de transfer de tehnologie sau intermediar pentru inovare);
b)în cazul în care există întreprinderi care pot exercita o influenţă decisivă asupra entităţii (acţionari sau asociaţi), acestea nu au acces preferenţial la rezultatele de cercetare generate de aceasta;
c)în bilanţ sau în balanţa cu situaţia analitică, activităţile noneconomice, costurile, veniturile şi finanţarea acestora sunt prezentate separat de activităţile economice. Activităţile de transfer de cunoştinţe au caracter noneconomic în cazul în care acestea sunt efectuate fie de organizaţia de cercetare (inclusiv departamentele sau filialele acesteia), fie în comun cu astfel de entităţi sau în numele acestora şi în cazul în care toate profiturile din activităţile respective sunt reinvestite în activităţile de bază noneconomice ale organizaţiei de cercetare (activităţi CD independente sau în colaborare, diseminarea nonexclusivă şi nediscriminatorie a rezultatelor de CD, educaţie publică). Caracterul noneconomic al activităţilor de transfer de cunoştinţe nu este periclitat de contractarea prestării de servicii corespunzătoare către părţi terţe prin intermediul unor licitaţii deschise;
d)activitatea economică este pur auxiliară, cu alte cuvinte corespunde unei activităţi care este legată direct de funcţionarea organizaţiei de cercetare şi este necesară pentru aceasta sau care este legată intrinsec de utilizarea noneconomică principală a acesteia şi care are un domeniu de aplicare limitat. Se va considera că aşa stau lucrurile atunci când activităţile economice consumă exact aceiaşi factori (de exemplu, materiale, echipamente, forţă de muncă şi capital fix) ca şi activităţile noneconomice, iar capacitatea alocată în fiecare an unor astfel de activităţi economice nu depăşeşte 20% din capacitatea anuală globală a entităţii respective.
Art. 16
Fiecare solicitant care depune o cerere de finanţare în cadrul schemei trebuie să furnizeze obligatoriu datele de identificare şi situaţiile economico-financiare actualizate:
a)informaţii generale;
b)date despre bonitatea solicitantului, inclusiv resurse umane;
c)documente scanate în original: certificat unic de înregistrare, certificat fiscal, act de constituire, statut, ultimul bilanţ contabil, contul de profit şi pierderi;
d)structura acţionariatului (persoane fizice şi juridice);
e)componenţa organului de conducere/consiliului de administraţie;
f)declaraţia pe proprie răspundere privind respectarea condiţiilor generale de eligibilitate.
CAPITOLUL VII: Efectul stimulativ
Art. 17
(1)Acordarea ajutorului de stat trebuie să aibă ca rezultat intensificarea activităţilor de CDI la nivelul beneficiarului. Efectul direct al ajutorului de stat asupra activităţilor de CDI se va materializa în creşterea acestora în mărime, rază de acţiune, volum de cheltuieli şi viteză.
(2)Sunt eligibile pentru a primi ajutor de stat prin această schemă numai proiectele pentru care beneficiarul a depus o cerere de ajutor de stat/finanţare pentru un proiect la autoritatea naţională care administrează schema, înainte de începerea lucrărilor la proiectul sau la activitatea respectivă.
(3)Pentru proiectele/activităţile de CDI începerea lucrărilor înseamnă fie începerea activităţilor de CDI, fie primul acord dintre beneficiar şi contractanţi privind desfăşurarea proiectului, în funcţie de evenimentul care survine mai întâi. Lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea permiselor şi efectuarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate începerea lucrărilor. Nu se poate solicita ajutor de stat pentru studii de fezabilitate pregătitoare pentru activităţi de CD în cazul în care aceste studii au fost realizate înainte de depunerea cererii de ajutor/finanţare pentru proiect la autoritatea naţională care administrează schema.
(4)Pentru proiectele/activităţile de investiţii, începerea lucrărilor sau începerea proiectului înseamnă fie demararea lucrărilor de construcţii în cadrul investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, în funcţie de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea permiselor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept începere a lucrărilor.
(5)Cererea de ajutor/finanţare conţine cel puţin următoarele informaţii:
a)denumirea întreprinderii şi dimensiunea acesteia;
b)descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a încheierii acestuia;
c)locul de desfăşurare a proiectului;
d)lista costurilor proiectului;
e)valoarea finanţării publice (grantului) necesare pentru proiect.
(6)Alte criterii de eligibilitate a proiectelor vizează următoarele:
a)scopul şi obiectivele proiectului să fie în conformitate cu unul sau mai multe din obiectivele specifice ale POC, precum şi cu unul sau mai multe din obiectivele acţiunii aşa cum sunt descrise în cererea (apelul) de proiecte;
b)proiectul să fie derulat în România;
c)dimensiunea finanţării nerambursabile solicitate să se încadreze în limitele menţionate în cererea de proiecte;
d)să conţină activităţi eligibile definite pentru acţiune în cererea de proiecte;
e)durata să se încadreze în limitele menţionate în cererea de proiecte;
f)rezultatele să fie clar definite şi măsurabile;
g)activităţile să nu fie sau să nu fi fost finanţate din alte surse publice.
CAPITOLUL VIII: Tipurile de activităţi finanţate în cadrul schemei
Art. 18
(1)Tipurile de activităţi conţinute în proiecte şi finanţate prin schemă sunt următoarele:
Tabel 1

Activităţi finanţabile prin schemă

Acţiuni POC care conţin activitatea

Finanţarea maximă în cadrul unui proiect care conţine activitatea (EUR)

Beneficiari

Ajutoare pentru cercetare, dezvoltare şi inovare

Cercetare fundamentală

A1.2.1
A1.2.3
A1.1.3
A1.1.4

10.000.000

Întreprinderi cu activitate de CD

Cercetare industrială

A1.2.1
A1.2.3
A1.1.3
A1.1.4

10.000.000

Întreprinderi cu activitate de CD

Dezvoltare experimentală

A1.2.1
A1.2.3
A1.1.3
A1.1.4

10.000.000

Întreprinderi cu activitate de CD

Realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activităţile de CD

A1.2.1
A1.2.3
A1.1.3
A1.1.4

5.000.000/studiu

Întreprinderi cu activitate de CD

Activităţi de inovare pentru IMM;

- obţinerea, validarea şi protejarea brevetelor şi altor active necorporale;

- detaşarea de personal cu înaltă calificare;

- achiziţia de servicii de consultanţă în domeniul inovării;

- achiziţia de servicii de sprijinire a inovării.

A1.2.1
A1.2.3
A1.1.1
A1.1.3
A1.1.4

5.000.000

IMM-uri cu sau fără activitate de CD Entităţile juridice care exploatează clusterul de inovare (organizaţia clusterului)

Inovare de proces şi organizaţională (pentru IMM)

A1.2.1

5.000.000

IMM-uri cu sau fără activitate de CD

Construcţia şi modernizarea infrastructurilor de cercetare

A1.1.1
A1.1.3

20.000.000

Entităţile juridice care deţin şi exploatează infrastructura de cercetare

Activităţi specifice clusterelor de inovare:

- investiţii în clustere;

- activităţi de exploatare în clustere (animarea şi promovarea clusterului, gestionarea instalaţiilor clusterului, organizarea de programe de formare, ateliere, conferinţe).

A1.1.1

7.500.000

Entităţile juridice care exploatează clusterul de inovare (organizaţia clusterului)

Ajutoare regionale pentru investiţii

Investiţii iniţiale3 pentru departamentele de CD

A1.2.1
A1.1.1

5.000.000 (municipiul Bucureşti)
15.000.000 (regiunea Vest şi judeţul Ilfov)
20.000.000 (celelalte regiuni ale României)

Întreprinderi cu activitate de CD (întreprinderile mari din regiunea Bucureşti-Ilfov trebuie să demonstreze că investiţiile iniţiale sunt în favoarea unei noi activităţi economice)

Investiţii iniţiale4 pentru inovare în vederea introducerii în producţie a rezultatelor obţinute din CD

A1.2.1

Pentru această activitate se vor acorda până la 1.500.000 EUR

Întreprinderi cu activitate de CD, dar pentru care activitatea principală nu este activitate de CD (întreprinderile mari din regiunea Bucureşti-Ilfov trebuie să demonstreze că investiţiile iniţiale sunt în favoarea unei noi activităţi economice)

Ajutoare pentru întreprinderile nou-înfiinţate

Toate activităţile care susţin introducerea în producţie, producerea şi livrarea pe piaţă a produsului (bun sau serviciu) sau procesului

A1.2.1

1.200.000
(regiunea Bucuresti-Ilfov)
1.600.000
(celelalte regiuni ale României)

Întreprinderi nou-înfiinţate inovatoare pentru care activitatea principală nu este activitate de CD (pot să nu aibă deloc activitate de CD).

__
3 În sensul art. 8 lit. bb) şi cc).
4 În sensul art. 8 lit. bb) şi cc).
(2)Denumirea acţiunilor POC vizate prin prezenta schemă, menţionate în tabelul 1 conform numerotării din POC, este următoarea:
a)A1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD şi universităţi, în scopul inovării de procese şi de produse în sectoarele economice care prezintă potenţial de creştere;
b)A1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships);
c)A1.1.1: Mari infrastructuri de CD;
d)A1.1.3: Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale Programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale;
e)A1.1.4: Atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate pentru consolidarea capacităţii CD.
(3)Astfel, ajutorul de stat nu depăşeşte pragurile de notificare specificate în Regulamentul (UE) nr. 651/2014:
a)40 milioane euro per întreprindere per proiect în cazul proiectelor în care predomină activitatea de cercetare fundamentală5;
__
5Un proiect conţine predominat activitate de cercetare fundamentală dacă mai mult de jumătate din costurile eligibile ale proiectului revin activităţilor de cercetare fundamentală.
b)20 milioane euro per întreprindere per proiect în cazul proiectelor în care predomină activitatea de cercetare industrială;
c)10 milioane euro per întreprindere per proiect în cazul proiectelor în care predomină activitatea de dezvoltare experimentală;
d)7,5 milioane euro per studiu pentru acoperirea costurilor cu studii de fezabilitate pentru pregătirea activităţilor de CD;
e)5 milioane euro per întreprindere per proiect în cazul proiectelor care conţin activităţi de inovare destinate IMM-urilor;
f)7,5 milioane euro per întreprindere per proiect în cazul proiectelor care conţin activităţi de inovare de proces şi organizaţională;
g)20 de milioane euro per infrastructură de cercetare în cazul proiectelor pentru investiţii în infrastructuri de cercetare care primesc ajutoare pentru cercetare, dezvoltare şi inovare;
h)7,5 milioane euro per cluster pentru proiectele dedicate clusterelor de inovare;
i)25 milioane euro per proiect în cazul proiectelor care primesc ajutoare regionale pentru investiţii în regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia;
j)17,5 milioane euro per proiect în cazul proiectelor care primesc ajutoare regionale pentru investiţii în regiunea Vest şi în judeţul Ilfov;
k)5 milioane euro per proiect în cazul proiectelor care primesc ajutoare regionale pentru investiţii în municipiul Bucureşti;
l)1,6 milioane euro per întreprindere pentru proiectele dedicate întreprinderilor nou-înfiinţate inovatoare (1,2 milioane euro pentru regiunea Bucureşti-Ilfov).
(4)Activităţile enumerate în tabelul 1 vor fi combinate în cadrul unuia sau mai multor tipuri de proiecte în cadrul acţiunilor POC care le conţin.
CAPITOLUL IX: Bugetul şi durata schemei
Art. 19
Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la data de 31 decembrie 2020. Bugetul schemei este de maximum 620 milioane euro pe perioada 2015-2020, repartizat estimativ după cum urmează:
Tabel 2

Acţiuni POC

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

A1.2.1

25

25

25

25

25

25

150 mil. euro

A1.2.3

25

25

25

25

25

25

150 mil. euro

A1.1.1

40

40

30

30

20

20

180 mil. euro

A1.1.3

10

10

10

10

10

10

60 mil. euro

A1.1.4

20

20

10

10

10

10

80 mil. euro

Total

120

120

100

100

90

90

620 mil. euro

Art. 20
Numărul estimat de beneficiari în cadrul schemei este de 1.000.
CAPITOLUL X: Intensitatea ajutorului de stat
SECŢIUNEA 1: Activităţi de CD
Art. 21
(1)Cotele de bază de finanţare a activităţilor de CD sunt, per beneficiar, ca procent din costurile eligibile, următoarele:
- 100% pentru cercetarea fundamentală;
- 50% pentru cercetarea industrială;
- 25% pentru dezvoltarea experimentală.
(2)Pentru cercetarea industrială şi dezvoltarea experimentală se va acorda la cotele de bază un bonus de 10% pentru întreprinderile mijlocii şi de 20% pentru întreprinderile mici, până la o intensitate maximă a ajutorului de 80% din costurile eligibile.
(3)Pentru cercetarea industrială şi dezvoltarea experimentală se va acorda la cotele de bază un bonus de 15%, până la o intensitate maximă a ajutorului de 80% din costurile eligibile, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
1.(i) proiectul implică o colaborare efectivă:
- între întreprinderi dintre care cel puţin una este IMM şi niciuna dintre întreprinderi nu suportă singură mai mult de 70% din costurile eligibile; sau
- între o întreprindere şi una sau mai multe organizaţii de cercetare, în cazul în care aceste organizaţii suportă cel puţin 10% din costurile eligibile şi au dreptul de a publica rezultatele cercetărilor proprii;
2.(ii) rezultatele proiectului sunt difuzate pe scară largă prin conferinţe, prin publicări, prin registre cu acces liber sau prin intermediul unor programe informatice gratuite sau open source.
SECŢIUNEA 2: Studii de fezabilitate pregătitoare pentru activităţile de CD
Art. 22
Pentru realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activităţile de CD intensitatea ajutorului nu va depăşi, per beneficiar, 50% din costurile eligibile pentru întreprinderile mari, 60% din costurile eligibile pentru întreprinderile mijlocii şi 70% din costurile eligibile pentru întreprinderile mici.
SECŢIUNEA 3: Activităţi de inovare pentru IMM
Art. 23
(1)Intensitatea ajutorului acordat pentru activităţi de inovare pentru IMM nu va depăşi, per beneficiar, 50% din costurile eligibile ale acestor activităţi.
(2)În cazul particular al ajutoarelor pentru serviciile de consultanţă în domeniul inovării şi pentru serviciile de sprijinire a inovării, intensitatea ajutorului poate fi majorată până la 100% din costurile eligibile, cu condiţia ca valoarea totală a ajutoarelor pentru serviciile de consultanţă în domeniul inovării şi serviciile de sprijinire a inovării să nu depăşească 200.000 euro per întreprindere, pe durata oricărei perioade de 3 ani.
SECŢIUNEA 4: Inovare de proces şi organizaţională (pentru IMM)
Art. 24
Pentru inovare de proces şi organizaţională beneficiarii schemei sunt numai IMM-urile, iar intensitatea ajutorului acordat acestora nu va depăşi, per beneficiar, 50% din costurile eligibile.
SECŢIUNEA 5: Construcţia şi modernizarea infrastructurilor de cercetare
Art. 25
(1)Construcţia şi modernizarea infrastructurilor de cercetare aşa cum sunt definite la art. 8 lit. o) este finanţată prin ajutoare pentru cercetare, dezvoltare şi inovare.
(2)Intensitatea ajutorului de CDI pentru construcţia şi modernizarea infrastructurilor de cercetare nu va depăşi 50 % din costurile eligibile.
(3)O anumită infrastructură de cercetare poate fi deţinută, exploatată şi utilizată de mai multe părţi şi poate fi utilizată în colaborare cu diverşi parteneri.
(4)Accesul la infrastructură este deschis pentru mai mulţi utilizatori şi se acordă în mod transparent şi nediscriminatoriu. Preţul perceput pentru exploatarea sau utilizarea infrastructurii trebuie să corespundă unui preţ de piaţă. Întreprinderile care au finanţat cel puţin 10% din costurile de investiţii pentru infrastructură pot primi acces preferenţial în condiţii mai favorabile. Pentru a se evita supracompensarea, accesul de acest tip va fi proporţional cu contribuţia întreprinderii la costurile de investiţii, iar condiţiile menţionate vor fi făcute publice.
(5)În cazul în care o infrastructură de cercetare este utilizată atât pentru activităţi economice, cât şi pentru activităţi fără caracter economic, finanţarea prin intermediul resurselor publice a costurilor legate de activităţile fără caracter economic ale infrastructurii nu constituie ajutor de stat. Finanţarea publică intră sub incidenţa normelor privind ajutoarele de stat doar în măsura în care acoperă costuri legate de activităţile economice6. Numai acestea din urmă sunt luate în considerare în vederea asigurării respectării intensităţii maxime a ajutorului şi maximului de ajutor care poate fi acordat.
__
6 Dacă utilizarea economică a infrastructurii rămâne complet auxiliară, şi anume activitatea economică este în mod direct legată de exploatarea infrastructurii şi necesară pentru aceasta sau este în mod intrinsec legată de utilizarea principală fără caracter economic a infrastructurii, iar amploarea sa este limitată, infrastructura de cercetare nu intră sub incidenţa regulilor de ajutor de stat. Amploarea activităţilor economice este limitată în cazul în care activităţile economice consumă aceiaşi factori de producţie (de exemplu, materiale, echipamente, forţă de muncă şi capital fix) ca activităţile fără caracter economic, iar capacitatea alocată în fiecare an unei astfel de activităţi economice nu depăşeşte 20% din capacitatea anuală totală a infrastructurii de cercetare.
(6)În cazul în care o infrastructură de cercetare primeşte finanţare din fonduri publice atât pentru activităţi economice, cât şi pentru activităţi fără caracter economic, autoritatea care administrează schema va monitoriza infrastructura pe durata proiectului şi timp de 3 ani după încheierea proiectului, pentru a se asigura că intensitatea aplicabilă a ajutorului nu este depăşită ca urmare a unei creşteri a ponderii activităţilor economice în comparaţie cu situaţia prevăzută la data acordării ajutorului. Ajutoarele acordate care vor depăşi intensitatea aplicabilă a ajutorului vor fi recuperate.
SECŢIUNEA 6: Activităţi specifice clusterelor de inovare
Art. 26
(1)Ajutoarele pentru clusterele de inovare se acordă exclusiv entităţii juridice care exploatează clusterul de inovare (organizaţia clusterului).
(2)Pentru construirea sau modernizarea clusterelor de inovare se vor acorda ajutoare pentru investiţii. Intensitatea ajutorului în ceea ce priveşte ajutoarele pentru investiţii în favoarea clusterelor de inovare nu poate depăşi 55% din costurile eligibile în regiunea Bucureşti-Ilfov şi 65% din costurile eligibile în celelalte regiuni ale României.
(3)Pentru funcţionarea clusterelor de inovare se vor acorda ajutoare de exploatare. Perioada de acordare a acestora nu poate depăşi 10 ani. Intensitatea ajutoarelor de exploatare nu poate depăşi 50% din costurile eligibile totale pe durata perioadei pentru care se acordă ajutoarele.
(4)La localurile, instalaţiile şi activităţile clusterului trebuie să aibă acces, în mod transparent şi nediscriminatoriu, mai mulţi utilizatori. Întreprinderilor care au finanţat cel puţin 10% din costurile de investiţii ale clusterului de inovare li se poate acorda acces preferenţial în condiţii mai favorabile. Pentru a se evita supracompensarea, accesul de acest tip va fi proporţional cu contribuţia întreprinderii la costurile de investiţii, iar condiţiile menţionate vor fi făcute publice.
(5)Taxele percepute pentru utilizarea instalaţiilor clusterului şi pentru participarea la activităţile clusterului trebuie să corespundă preţului de pe piaţă sau să reflecte costurile aferente utilizării şi participării la activităţi.
SECŢIUNEA 7: Investiţii iniţiale pentru departamentele de CD
Art. 27
(1)Cotele de bază de finanţare a investiţiilor iniţiale pentru CD sunt, per beneficiar, următoarele:
- 50% în regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia;
- 35% în regiunea Vest şi în judeţul Ilfov;
- 15% pentru ajutoarele regionale acordate în Municipiul Bucureşti până la 31 decembrie 2017 şi 10% pentru ajutoarele regionale acordate în Municipiul Bucureşti în perioada 2018- 2020.
(2)Pentru întreprinderile mijlocii se va acorda la cotele de bază un bonus de 10%, iar pentru întreprinderile mici un bonus de 20%.
(3)În regiunea Bucureşti-Ilfov, beneficiarii de tip întreprindere mare primesc ajutoare regionale pentru investiţii numai pentru investiţii iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice.
(4)Investiţia trebuie menţinută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puţin 5 ani sau, în căzui IMM-urilor, de cei puţin 3 ani de la finalizarea investiţiilor. Această condiţie nu împiedică înlocuirea unei instalaţii sau a unui echipament care a devenit depăşit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiţia ca activitatea economică să fie menţinută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă. Autoritatea care administrează schema va monitoriza investiţia iniţială pe durata proiectului şi timp de 5 ani după încheierea proiectului în cazul beneficiarilor tip întreprindere mare, respectiv 3 ani după încheierea proiectului în cazul beneficiarilor tip IMM.
(5)Orice investiţie iniţială demarată de acelaşi beneficiar (la nivel de grup) într-un interval de 3 ani de la data de începere a lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în acelaşi judeţ este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiţii. În cazul în care un astfel de proiect unic de investiţii are costuri eligibile care depăşesc 50 de milioane euro, calculate la tarifele şi cursul de schimb de la data acordării ajutorului, valoarea totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiţii nu va depăşi valoarea ajutorului ajustat calculată conform formulei: valoarea maximă a ajutoarelor = R x (A + 0,50 x B + 0 x C), unde R este intensitatea maximă a ajutoarelor aplicabilă în zona în cauză la data acordării ajutorului, excluzând bonusurile aplicabile intensităţii ajutoarelor pentru IMM-uri, A reprezintă costurile iniţiale eligibile în valoare de 50 de milioane euro, B este partea din costurile eligibile cuprinsă între 50 de milioane euro şi 100 de milioane euro, iar C este partea din costurile eligibile de peste 100 de milioane euro.
SECŢIUNEA 8: Investiţii iniţiale pentru inovare în vederea introducerii în producţie a rezultatelor obţinute din CD
Art. 28
(1)Cotele de bază de finanţare a investiţiilor iniţiale pentru inovare în vederea introducerii în producţie a rezultatelor obţinute din CD sunt, per beneficiar, următoarele:
- 50% în regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia;
- 35% în regiunea Vest şi în judeţul Ilfov;
- 15% pentru ajutoarele regionale acordate în Municipiul Bucureşti până la 31 decembrie 2017 şi 10% pentru ajutoarele regionale acordate în Municipiul Bucureşti în perioada 2018- 2020.
(2)Pentru întreprinderile mijlocii se va acorda la cotele de bază un bonus de 10%, iar pentru întreprinderile mici un bonus de 20%.
(3)În regiunea Bucureşti-Ilfov, beneficiarii de tip întreprindere mare primesc ajutoare regionale pentru investiţii numai pentru investiţii iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice.
(4)Investiţia trebuie menţinută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puţin 5 ani sau, în cazul IMM-urilor, de cel puţin 3 ani de la finalizarea investiţiilor. Această condiţie nu împiedică înlocuirea unei instalaţii sau a unui echipament care a devenit depăşit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiţia ca activitatea economică să fie menţinută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă. Autoritatea care administrează schema va monitoriza investiţia iniţială pe durata proiectului şi timp de 5 ani după încheierea proiectului în cazul beneficiarilor tip întreprindere mare, respectiv 3 ani după încheierea proiectului în cazul beneficiarilor tip IMM.
(5)Orice investiţie iniţială demarată de acelaşi beneficiar (la nivel de grup) într-un interval de 3 ani de la data de începere a lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în acelaşi judeţ este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiţii. În cazul în care un astfel de proiect unic de investiţii are costuri eligibile care depăşesc 50 de milioane euro, calculate la tarifele şi cursul de schimb de la data acordării ajutorului, valoarea totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiţii nu va depăşi valoarea ajutorului ajustat calculată conform formulei: valoarea maximă a ajutoarelor = R x (A + 0,50 x B + 0 x C), unde R este intensitatea maximă a ajutoarelor aplicabilă în zona în cauză la data acordării ajutorului, excluzând bonusurile aplicabile intensităţii ajutoarelor pentru IMM-uri, A reprezintă costurile iniţiale eligibile în valoare de 50 de milioane euro, B este partea din costurile eligibile cuprinsă între 50 de milioane euro şi 100 de milioane euro, iar C este partea din costurile eligibile de peste 100 de milioane euro.
SECŢIUNEA 9: Activităţi realizate de întreprinderile nou-înfiinţate inovatoare
Art. 29
Activităţile din cadrul proiectelor realizate de întreprinderile nou-înfiinţate inovatoare se finanţează cu 100% din costurile eligibile pe perioada în care beneficiarul îndeplineşte condiţiile de întreprindere nou-creată inovatoare, cu condiţia ca ajutorul să nu depăşească 1 milion euro în regiunea Bucureşti-Ilfov şi 1,5 milioane euro în celelalte regiuni ale României.
Tabel 3 - Sintetizare a cotelor maxime de finanţare

Tipul întreprinderii

Mare

Mijlocie

Mică

Cercetare fundamentală

100%

100%

100%

Cercetare industrială

50%

60%

70%

Cercetare industrială în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor

65%

75%

80%

Dezvoltare experimentală

25%

35%

45%

Dezvoltare experimentală în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor

40%

50%

60%

Studii de fezabilitate (pentru activităţi de CD)

50%

60%

70%

Activităţi de inovare pentru IMM

-

50%

50%

Servicii de consultanţă în domeniul inovării şi servicii de sprijinire a inovării (opţiune)

-

Maximum 0,2 milioane euro per 3 ani

Inovare de proces şi organizaţională (pentru IMM)

-

50%

50%

Construcţia şi modernizarea infrastructurilor de cercetare

 

50%

Investiţii în clustere de inovare

55% (Bucureşti-Ilfov)
65% (celelalte regiuni)

Activităţi de exploatare în clustere de inovare

50%

Investiţii iniţiale pentru CD în municipiul Bucureşti

15%
(2015-2017)
10%
(2018-2020)

25%
(2015-2017)
20%
(2018-2020)

35%
(2015-2017)
30%
(2018-2020)

Investiţii iniţiale pentru CD în regiunea Vest şi în judeţul Ilfov

35%

45%

55%

Investiţii iniţiale pentru CD în regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud- Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

50%

60%

70%

Investiţii iniţiale pentru inovare în vederea introducerii în producţie a rezultatelor obţinute din CD în municipiul Bucureşti

15%
(2015-2017)
10%
(2018-2020)

25%
(2015-2017)
20%
(2018-2020)

35%
(2015-2017)
30%
(2018-2020)

Investiţii iniţiale pentru inovare în vederea introducerii în producţie a rezultatelor obţinute din CD în regiunea Vest şi în judeţul Ilfov

35%

45%

55%

Investiţii iniţiale pentru inovare în vederea introducerii în producţie a rezultatelor obţinute din CD în regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud- Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

50%

60%

70%

Activităţi pentru întreprinderi nou-înfiinţate inovatoare

-

-

100%(1)

__
(1)Cu condiţia ca ajutorul să nu depăşească 1,2 milioane euro în regiunea Bucureşti-Ilfov şi 1,6 milioane euro în celelalte regiuni ale României.
CAPITOLUL XI: Costuri eligibile
Art. 30
(1)Pentru activităţile de cercetare fundamentală, industrială şi de dezvoltare experimentală sunt eligibile următoarele tipuri de costuri:
a)costurile cu personalul: cercetători, tehnicieni şi alţi membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceştia sunt angajaţi în proiect;
b)costurile instrumentelor şi ale echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului şi pe durata acestei utilizări. În cazul în care aceste instrumente şi echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viaţă în proiect, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;
c)costurile cu clădirile şi terenurile, în măsura utilizării acestora în cadrul proiectului şi pe durata perioadei acestei utilizări. În ceea ce priveşte clădirile, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate. În cazul terenurilor, sunt eligibile costurile transferului comercial sau costurile de capital efectiv suportate;
d)costurile aferente cercetării contractuale, cunoştinţelor şi brevetelor cumpărate sau obţinute cu licenţă din surse externe, în condiţii de concurenţă deplină, precum şi costurile aferente serviciilor de consultanţă şi serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru proiect;
e)cheltuielile de regie suplimentare şi alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor, consumabilelor şi ale altor produse similare, suportate direct ca urmare a proiectului.
(2)Toate costurile eligibile sunt alocate unei categorii specifice de CD.
Art. 31
Costurile eligibile pentru studiile de fezabilitate sunt costurile aferente studiului.
Art. 32
Pentru activităţile de inovare în IMM-uri sunt eligibile următoarele costuri:
a)costurile obţinerii, validării şi protejării brevetelor şi altor active necorporale;
b)costurile pentru detaşarea de personal cu înaltă calificare de la o organizaţie de cercetare sau de la o întreprindere mare, care efectuează activităţi de CDI, într-o funcţie nou-creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alţi membri ai personalului. Sunt eligibile toate costurile de personal aferente închirierii şi încadrării în muncă a personalului cu înaltă calificare, inclusiv costurile aferente folosirii unei agenţii de recrutare şi indemnizaţia de deplasare pentru personalul detaşat. Costurile unor servicii de consultanţă prestate de personalul cu înaltă calificare, fără ca acesta să fie angajat la beneficiar, nu sunt eligibile;
c)costurile pentru serviciile de consultanţă în domeniul inovării (costuri cu servicii de consultanţă, asistenţă şi formare profesională în ceea ce priveşte transferul de cunoştinţe, achiziţia, protecţia şi valorificarea activelor necorporale, utilizarea standardelor şi a reglementărilor care le conţin);
d)costurile pentru serviciile de sprijinire a inovării (costuri cu spaţii de lucru, bănci de date, biblioteci, cercetare de piaţă, laboratoare, etichetare de calitate, testarea şi certificarea calităţii în scopul dezvoltării de produse, procese sau servicii mai eficace).
Art. 33
Costurile eligibile pentru inovarea de proces şi organizaţională sunt următoarele:
a)costurile cu personalul;
b)costurile instrumentelor, echipamentelor, clădirilor şi terenurilor, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului şi pe durata acestei utilizări;
c)costurile aferente cercetării contractuale, cunoştinţelor şi brevetelor cumpărate sau obţinute cu licenţă din surse externe în condiţii de concurenţă deplină;
d)cheltuielile de regie suplimentare şi alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor, ale consumabilelor şi ale altor produse similare suportate direct ca urmare a proiectului.
Art. 34
Costurile eligibile pentru construcţia şi modernizarea infrastructurilor de cercetare sunt costurile de investiţii în active corporale şi necorporale.
Art. 35
(1)Costurile eligibile pentru investiţii în clusterele de inovare sunt costurile de investiţii în active corporale şi necorporale.
(2)Costurile eligibile în cazul ajutoarelor de exploatare pentru clusterele de inovare sunt costurile cu personalul şi costurile administrative (inclusiv cheltuielile de regie) legate de:
a)animarea clusterului pentru a facilita colaborarea, schimbul de informaţii şi furnizarea sau direcţionarea serviciilor specializate şi personalizate de sprijin pentru întreprinderi;
b)promovarea clusterului pentru a spori participarea unor noi întreprinderi sau organizaţii şi pentru a beneficia de o mai mare vizibilitate;
c)gestionarea instalaţiilor aparţinând clusterului de inovare;
d)organizarea de programe de formare, de ateliere şi de conferinţe pentru a sprijini schimbul de cunoştinţe şi stabilirea de contacte, precum şi cooperarea transnaţională.
Art. 36
(1)Costurile eligibile pentru investiţii iniţiale pentru departamentele de CD sunt costurile investiţiilor în active corporale (clădiri, spaţii, instalaţii, utilaje, echipamente) şi în active necorporale necesare pentru departamentele/unităţile de CD ale beneficiarilor.
(2)Activele achiziţionate trebuie să fie noi, cu excepţia celor pentru IMM-uri.
(3)În cazul ajutoarelor acordate pentru o schimbare fundamentală în procesul de producţie, în sensul art. 8 lit. bb) şi cc), costurile eligibile trebuie să depăşească amortizarea activelor legate de activitatea care trebuie modernizată în cursul celor 3 exerciţii financiare precedente. În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unităţi existente, costurile eligibile trebuie să depăşească cu cel puţin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exerciţiul financiar ce precede începerea lucrărilor.
(4)Închirierea de active corporale nu este eligibilă pentru investiţii iniţiale pentru departamentele de CD.
(5)Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiţii dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
a)trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul;
b)trebuie să fie amortizabile;
c)trebuie să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu cumpărătorul, şi
d)trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor şi trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 5 ani sau de 3 ani în cazul IMM-urilor.
(6)Pentru întreprinderile mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 50% din costurile totale eligibile ale investiţiei iniţiale.
(7)Beneficiarul ajutorului trebuie să asigure o contribuţie financiară de cel puţin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanţare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.
Art. 37
(1)Costurile eligibile pentru investiţii iniţiale pentru inovare sunt costurile investiţiilor în active corporale de tip instalaţii, utilaje, echipamente şi în active necorporale, care sunt necesare pentru introducerea în producţie a rezultatelor obţinute din CD.
(2)Activele achiziţionate trebuie să fie noi, cu excepţia celor pentru IMM-uri.
(3)În cazul ajutoarelor acordate pentru o schimbare fundamentală în procesul de producţie, în sensul art. 8 lit. bb) şi cc), costurile eligibile trebuie să depăşească amortizarea activelor legate de activitatea care trebuie modernizată în cursul celor 3 exerciţii financiare precedente. În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unităţi existente, costurile eligibile trebuie să depăşească cu cel puţin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exerciţiul financiar ce precede începerea lucrărilor.
(4)Închirierea de active corporale nu este eligibilă pentru investiţii iniţiale pentru inovare în vederea introducerii în producţie a rezultatelor obţinute din CD.
(5)Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiţii dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
a)trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul;
b)trebuie să fie amortizabile;
c)trebuie să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu cumpărătorul; şi
d)trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor şi trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 5 ani sau de 3 ani în cazul IMM-urilor.
(6)Pentru întreprinderile mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 50% din costurile totale eligibile ale investiţiei iniţiale.
(7)Beneficiarul ajutorului trebuie să asigure o contribuţie financiară de cel puţin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanţare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.
Art. 38
Costurile eligibile în cadrul proiectelor pentru întreprinderi nou-înfiinţate inovatoare vor fi prezentate ulterior în documentele aferente competiţiilor de proiecte.
CAPITOLUL XII: Cumul
Art. 39
Cotele maxime de finanţare permise de prezenta schemă, aşa cum sunt precizate în cap. X, se aplică luând în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat sau de minimis primite de beneficiar pentru activitatea sau proiectul care beneficiază de ajutor prin prezenta schemă indiferent de sursa fondurilor publice implicate: locală, regională, naţională sau comunitară. Acelaşi lucru este valabil şi cu privire la finanţările maxime precizate în tabelul 1.
Art. 40
(1)Ajutorul este acordat în cadrul schemei doar pentru activităţile şi proiectele care nu sunt şi nu au fost finanţate înainte din alte fonduri publice pentru aceleaşi costuri eligibile (în concordanţă cu declaraţiile pe propria răspundere ale beneficiarilor). Autoritatea care administrează schema va verifica respectarea acestei prevederi.
(2)Ajutoarele acordate prin schemă pot fi cumulate cu orice alt ajutor de stat sau de minimis, atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile diferite.
(3)Ajutoarele acordate prin schemă pot fi combinate cu finanţare din partea Uniunii Europene gestionată la nivel central de către instituţii, agenţii, întreprinderi comune sau alte organisme ale Uniunii Europene, care nu este direct sau indirect sub controlul statelor membre ale Uniunii Europene, atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile diferite.
CAPITOLUL XIII: Modalitatea de derulare a schemei
Art. 41
Înainte de acordarea de finanţare în cadrul schemei se va verifica respectarea tuturor criteriilor menţionate în schemă. Astfel, cererea de finanţare şi/sau, acolo unde este cazul, documentele însoţitoare ale acesteia vor conţine următoarele:
a)date economico-financiare prin care să se demonstreze că beneficiarul nu este "întreprindere în dificultate" conform definiţiei din art. 8 lit. d) şi declaraţie scrisă pe propria răspundere în acest sens;
b)declaraţie scrisă pe proprie răspundere, însoţită de documente corespunzătoare, în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute în art. 12;
c)sectorul/sectoarele în care se acordă ajutorul în cadrul schemei;
d)informaţii privind tipul de beneficiar. Pentru a demonstra calitatea de IMM beneficiarul trebuie să completeze şi să anexeze cererii de finanţare o declaraţie cuprinzând informaţii cu privire la încadrarea unei întreprinderi la categoria IMM, conform anexei I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014. Beneficiarul tip întreprindere nou-înfiinţată inovatoare va anexa la dosarul înaintat documente din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile privind încadrarea în această categorie, aşa cum sunt precizate în art. 8 lit. x). Tipurile de întreprinderi luate în considerare la calcularea numărului de angajaţi şi a valorilor financiare sunt definite în art. 3 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014. Modul de stabilire a datelor în vederea determinării categoriei de întreprindere sunt precizate în art. 4-6 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
e)declaraţie scrisă pe propria răspundere privind respectarea prevederilor referitoare la cumul;
f)activităţile şi costurile eligibile pentru care se solicită ajutor de stat;
g)declaraţie scrisă pe propria răspundere a beneficiarului în vederea certificării efectului stimulativ conform precizărilor din cap. VII;
h)pentru întreprinderile care solicită ajutor pentru întreprinderi nou-înfiinţate inovatoare în temeiul prezentei scheme, declaraţie pe propria răspundere că nu au mai primit ajutor pentru întreprinderi nou-înfiinţate.
Art. 42
Procedura de implementare şi derulare a schemei se desfăşoară după cum urmează:
a)lansarea cererii de proiecte;
b)primirea şi înregistrarea cererilor de finanţare şi a documentelor însoţitoare;
c)verificarea formală (verificarea conformităţii cererilor şi a documentelor însoţitoare) - numai proiectele care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;
d)verificarea eligibilităţii beneficiarilor - numai proiectele care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;
e)verificarea eligibilităţii proiectelor (inclusiv efectul stimulativ) - numai proiectele care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;
f)evaluarea şi selecţia proiectelor;
g)întocmirea şi semnarea contractului de finanţare;
h)depunerea cererii de rambursare însoţită de documentele justificative;
i)acordarea finanţării nerambursabile se face numai pe bază de documente justificative, după verificarea cheltuielilor;
j)monitorizarea implementării proiectelor conform prevederilor contractuale şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.
Art. 43
Autoritatea care administrează schema verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate ale beneficiarilor prevăzute în cap. VI şi VIII, eligibilitatea proiectelor conform cap. VII şi XII, precum şi eligibilitatea activităţilor şi costurilor în conformitate cu prevederile cap. X, XI şi XII.
Art. 44
Criteriile de evaluare pentru proiectele finanţate prin schemă vizează:
a)relevanţa ştiinţifică şi impactul economic al proiectului;
b)calitatea şi maturitatea proiectului;
c)sustenabilitatea proiectului şi capacitatea de implementare şi operaţionalizare.
CAPITOLUL XIV: Raportarea şi monitorizarea
Art. 45
Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurenţei o fişă de informaţii sintetizate referitoare la prezenta schemă de ajutor de stat în formatul standard prevăzut în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, împreună cu un link care oferă acces la textul integral al măsurii de ajutor (inclusiv modificările sale dacă va fi cazul), în vederea transmiterii către Comisia Europeană în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei scheme. Aceste informaţii vor fi publicate pe site-ul de internet al Comisiei Europene.
Art. 46
Schema de ajutor de stat va fi publicată integral pe site-ul furnizorului de ajutor de stat la adresa www.fonduri-ue.ro şi pe pagina autorităţii care administrează schema la adresa www.research.ro şi nu se va implementa înainte de publicare. Pe acelaşi site vor fi publicate informaţiile sintetizate în formatul Standard prevăzut în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 sau un link către acestea, precum şi informaţiile menţionate în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 privind fiecare ajutor individual acordat în baza prezentei scheme care depăşeşte 500.000 euro. Informaţiile menţionate în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 se publică pe site în termen de 6 luni de la data la care s-a acordat ajutorul, sunt organizate şi sunt accesibile într-un mod standardizat [conform descrierii din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 651/2014], astfel încât fac posibilă executarea funcţiilor de căutare şi descărcare în mod eficace şi rămân disponibile pe site timp de cel puţin 10 ani de la data la care s-a acordat ajutorul.
Art. 47
În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de stat furnizorul de ajutor de stat şi autoritatea care administrează schema vor aplica prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi vor transmite Consiliului Concurenţei rapoarte anuale privind prezenta schemă de ajutor de stat, în format electronic, care să conţină informaţiile indicate în Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 20004 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolul 93 din Tratatul CE, cu modificările ulterioare, în vederea transmiterii acestora Comisiei Europene, conform cu acelaşi regulament.
Art. 48
(1)Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun.
(2)Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.
Art. 49
(1)Furnizorul de ajutor de stat şi autoritatea care administrează schema vor păstra evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care a fost acordat ultimul ajutor în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat, inclusiv informaţii privind tipul de beneficiar, efectul stimulativ, costurile eligibile şi intensitatea ajutorului.
(2)Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin Consiliul Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor prezentei scheme de ajutor de stat.
Art. 50
Autoritatea care administrează schema are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului de ajutor de stat, în formatul şi în termenul solicitat de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform prezentului capitol.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 360 din data de 26 mai 2015