ORDIN nr. 365 din 19 martie 2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile
Având în vedere dispoziţiile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 117 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art. XV alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare,
ministrul mediului şi schimbărilor climatice şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin.
Art. 1
(1)Prin prezentul ordin se aprobă Procedura de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, se va realiza pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora, potrivit prevederilor art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă.
(3)Cererile de restituire a sumelor prevăzute la alin. (2), depuse de contribuabili, se soluţionează conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la înregistrare, iar plata tranşelor anuale se efectuează conform graficului tranşelor anuale aprobate la restituire al cărui formular este prevăzut în anexa nr. 7.
(4)Cererile de restituire a sumelor prevăzute la alin. (2) se depun de către contribuabili la autoritatea obligată prin hotărâre judecătorească să efectueze restituirea, respectiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organele fiscale competente sau Administraţia Fondului pentru Mediu, după caz.
Art. 2
(1)Taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică (I.N.S.), după următoarea formulă de calcul:
A = (suma de actualizat x IPC)/100,
unde:
A - suma totală de plată, ca urmare a actualizării;
suma de actualizat - suma corespunzătoare unei tranşe, conform graficului, la valoarea titlului executoriu;
IPC - indicele preţurilor de consum, astfel cum a fost calculat de I.N.S. pentru luna corespunzătoare perioadei de restituire, comparativ cu luna în care a fost emisă decizia de restituire prin care s-a stabilit graficul de plăţi.
(2)Dobânda stabilită de instanţele judecătoreşti se calculează până la data plăţii integrale, respectiv până la data plăţii fiecărei tranşe.
Art. 3
Sumele prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv diferenţele rezultate ca urmare a actualizării acestora la data efectuării plăţii, se suportă din sumele încasate, cu titlu de timbru, din bugetul Fondului pentru mediu.
Art. 4
Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:
a)cerere de restituire a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, prevăzută în anexa nr. 2;
b)înştiinţare de restituire a unor sume stabilite prin hotărâri judecătoreşti, prevăzută în anexa nr. 3;
c)referat privind restituirea sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti, prevăzut în anexa nr. 4;
d)decizie de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi orice alte sume stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti, prevăzută în anexa nr. 5;
e)proces-verbal privind actualizarea sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor cuvenite contribuabililor, prevăzut în anexa nr. 6;
f)graficul tranşelor anuale aprobate la restituire în baza hotărârilor judecătoreşti, prevăzut în anexa nr. 7;
g)borderou privind programarea plăţii sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti, prevăzut în anexa nr. 8;
h)decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale, prevăzută în anexa nr. 9;
i)notă privind restituirea unor sume, prevăzută în anexa nr. 10;
j)evidenţa cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire reprezentând diferenţe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti executorii, prevăzut în anexa nr. 11.
Art. 5
Administraţia Fondului pentru Mediu, în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, şi Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile subordonate acesteia, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, în mod corespunzător, în funcţie de instituţia publică obligată la plată în baza dispozitivului hotărârii judecătoreşti executorii.
Art. 6
Procedura prevăzută de prezentul ordin se aplică de instituţiile publice implicate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 7
- Anexa nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 29 martie 2013, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 11 la prezentul ordin.
Art. 8
Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 9
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

ANEXA nr. 1: PROCEDURĂ de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
CAPITOLUL I: Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-bugetare, în situaţia în care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este obligată la restituirea acestora
1.Contribuabilul care, în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii, are dreptul la restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi orice alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, depune, în vederea restituirii, la organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.
2.Sumele prevăzute la pct. 1 se restituie, la cererea contribuabilului, persoană fizică sau juridică, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către organul fiscal competent, care reprezintă:
a)în cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere - organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe;
b)în cazul persoanelor fizice - organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal.
3.Cererea de restituire trebuie să fie depusă în cadrul termenului legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire. Data la care a luat naştere dreptul la restituire este data hotărârii judecătoreşti executorii.
4.Dacă organul fiscal competent consideră că mai are nevoie de anumite documente relevante soluţionării cererii, solicită contribuabilului, în scris, prezentarea acestora.
5.Termenul de 45 de zile prevăzut pentru soluţionarea cererilor de restituire se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data la care s-a comunicat contribuabilului solicitarea de informaţii suplimentare relevante soluţionării acesteia şi data înregistrării primirii acestor informaţii la organul fiscal competent, în cazul în care documentele solicitate de către organul fiscal competent necesare în vederea soluţionării cererii nu sunt depuse de către contribuabil în termen de cel mult 30 zile, cererea prevăzută la pct. 1 se respinge de către organul fiscal competent, înştiinţându-l pe contribuabil cu privire la aceasta.
6.În situaţia în care, prin hotărâri judecătoreşti executorii, instanţele dispun restituirea sumei achitate cu titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule către un contribuabil care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing, plata taxei fiind efectuată de către societatea de leasing, în vederea efectuării restituirii sumei dispuse de instanţele de judecată, se va proceda astfel:
a)în cazul în care atât contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing, cât şi societatea de leasing care a efectuat plata taxei sunt administraţi de către acelaşi organ fiscal, respectiv sunt arondaţi aceleiaşi unităţi a Trezoreriei Statului, sumele înscrise de către organul competent în decizia de restituire, respectiv în graficul tranşelor anuale aprobate la restituire, vor fi virate de către unitatea Trezoreriei Statului de pe cod de înregistrare fiscală societate de leasing pe cod de înregistrare fiscală contribuabil, prin întocmirea de către aceasta a notei contabile;
b)în situaţia în care contribuabilul beneficiar al dreptului de restituire care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing şi societatea de leasing care a efectuat plata taxei sunt administraţi de către organe fiscale diferite, respectiv sunt arondaţi la unităţi ale Trezoreriei Statului diferite, sumele înscrise de către organul fiscal competent în decizia de restituire vor fi virate de către unitatea Trezoreriei Statului de pe cod de înregistrare fiscală societate de leasing pe cod de înregistrare fiscală beneficiar, prin întocmirea de către aceasta a unui ordin de plată în care se va înscrie la rubrica "cod fiscal plătitor" codul fiscal al societăţii de leasing şi la rubrica "cod fiscal beneficiar" codul fiscal al contribuabilului beneficiar al dreptului de restituire, cu indicarea conturilor bugetare corespunzătoare.
7.La cererea de restituire se anexează, în vederea verificării acestora, următoarele documente:
a)hotărârea judecătorească executorie, în copie legalizată;
b)actul de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, împreună cu împuternicirea dată acestuia, în copie;
8.Cererea de restituire, însoţită de documentele prevăzute la pct. 7, se poate depune la registratura organului fiscal competent sau se poate transmite prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
9.În baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal competent, prin compartimentul cu atribuţii de compensare/restituire, denumit în continuare compartiment de specialitate, verifică în baza de date centralizată dacă pentru autovehiculul indicat în cerere a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire.
10.După verificarea prealabilă potrivit pct. 9 şi în situaţia în care se constată că nu a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire de către contribuabili, organul fiscal competent întocmeşte Referatul privind restituirea sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti executorii, prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.
11.În vederea stabilirii graficului tranşelor anuale aprobate la restituire, organul fiscal competent transmite Administraţiei Fondului pentru Mediu o copie a cererii de restituire, însoţită de copii ale documentelor prevăzute la pct. 7, precum şi a referatului prevăzut la pct. 10. Aceste documente pot fi transmise în sistem electronic către Administraţia Fondului pentru Mediu.
12.Graficul prevăzut la pct. 11 va fi transmis de Administraţia Fondului pentru Mediu, semnat şi ştampilat, organului fiscal competent în termen de 5 zile de la data înregistrării la registratura acestei instituţii a solicitării organului fiscal. Graficul poate fi transmis organului fiscal competent în sistem electronic, cu încadrarea în termenul de 5 zile de la data înregistrării solicitării organului fiscal.
13.Graficul tranşelor anuale aprobate la restituire va cuprinde, în mod obligatoriu, perioada de restituire pentru fiecare tranşă anuală, precum şi cuantumul acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la ordin.
14.Perioada de restituire pentru fiecare tranşă anuală din graficul prevăzut la pct. 11 este următoarea:
a)pentru prima tranşă anuală, perioada de restituire este luna următoare datei comunicării graficului, de către Administraţia Fondului pentru Mediu: organului fiscal competent;
b)pentru următoarele tranşe anuale perioada de restituire este:
- pentru cererile de restituire depuse în primul semestru al fiecărui an, perioada de restituire a tranşei este luna aprilie a fiecăruia din următorii 4 ani;
- pentru cererile de restituire depuse în cel de-al doilea semestru al fiecărui an, perioada de restituire a tranşei este luna noiembrie a fiecăruia din următorii 4 ani.
15.În sensul prezentului ordin, prin tranşă anuală se înţelege cota-parte de 20% din:
a)taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
b)cheltuielile de judecată;
c)alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti.
16.Ulterior stabilirii graficului tranşelor anuale aprobate la restituire, organul fiscal competent întocmeşte, în 3 exemplare, decizia de soluţionare a cererii de restituire, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, la care anexează o copie a graficului tranşelor anuale aprobate la restituire şi comunică un exemplar contribuabilului, cel de-al doilea se transmite Administraţiei Fondului pentru Mediu, iar cel de-al treilea se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
17.Pentru actualizarea sumelor stabilite prin graficul prevăzut la pct. 11, precum şi pentru calcularea dobânzilor cuvenite contribuabililor, conform hotărârilor judecătoreşti executorii, organul fiscal competent întocmeşte, în 3 exemplare, Procesul-verbal privind actualizarea sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor cuvenite contribuabililor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la ordin. Calculul dobânzii cuvenite contribuabilului se efectuează până la data plăţii tranşelor anuale, astfel cum este menţionată în borderou, respectiv în înştiinţarea de restituire sau nota privind restituirea unor sume, după caz, ori până la data stabilită prin hotărârea judecătorească executorie.
18.În vederea restituirii tranşelor anuale stabilite prin graficul prevăzut la pct. 11, a sumelor actualizate şi a dobânzilor, organul fiscal competent, prin compartimentul de specialitate, procedează la verificarea datelor din evidenţa analitică pe plătitori sub aspectul existenţei unor eventuale obligaţii de plată neachitate înregistrate de către contribuabil şi aplică în mod corespunzător Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal, pentru fiecare tranşă anuală.
19.Pentru plata fiecărei tranşe anuale, astfel cum au fost stabilite prin graficul prevăzut la pct. 11, a sumelor actualizate şi a dobânzilor, organul fiscal competent constată şi operează eventualele compensări cu obligaţii fiscale restante existente în evidenţa pe plătitor până la data plăţii fiecărei tranşe şi întocmeşte în 3 exemplare următoarele documente:
a)Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9 la ordin;
b)Nota privind restituirea unor sume, aferentă fiecărei tranşe anuale stabilite prin grafic, precum şi a sumelor actualizate şi a dobânzilor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10 la ordin;
c)Decizia de restituire a sumelor de la buget, al cărui model este prevăzut în anexa la Procedura de restituire şi rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004;
d)Înştiinţarea de restituire a unor sume stabilite prin hotărâri judecătoreşti, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.
20.În vederea efectuării operaţiunilor de compensare/restituire, organul fiscal competent transmite unităţii Trezoreriei Statului un exemplar din documentele prevăzute la pct. 19 lit. a) şi b), după caz, cu cel puţin 5 zile înainte de data programată pentru efectuarea plăţii, astfel cum a fost înscrisă în borderoul prevăzut la pct. 21
21.În vederea programării contribuabililor pentru care vor fi restituite sumele rămase ca urmare a efectuării eventualelor compensări potrivit pct. 18, organul fiscal competent întocmeşte Borderoul privind programarea plăţii sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti, prevăzut în anexa nr. 8, iar o copie a acestuia se transmite Administraţiei Fondului pentru Mediu.
22.Compensarea şi restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cheltuielile de judecată, precum şi orice alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, actualizate cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică, conform formulei de calcul prevăzute la art. 2 din ordin, şi dobânzile calculate până la data plăţii integrale se fac de la bugetul Fondului pentru mediu, din contul 51.I.16.09.00 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor persoane fizice sau juridice, în contul bancar indicat de către contribuabil prin cererea sa de restituire ori în numerar, după caz, cu încadrarea în soldul creditor al contului sintetic 51.I.16.09.00 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule".
23.În situaţia în care sumele prevăzute la pct. 22 nu se încadrează în soldul creditor al contului sintetic 51.I.16.09.00 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", unităţile Trezoreriei Statului vor solicita în scris, în cel mult două zile lucrătoare, Trezoreriei Statului Sector 6, pe baza unei adrese aprobate de conducătorul unităţii, transferarea în contul 51.I.16.09.00 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), a sumei necesare efectuării compensării/restituirii. Trezoreria Statului Sector 6 va vira suma astfel solicitată, din contul 20.I.16.09.00 "Veniturile Fondului pentru mediu - Timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală al Administraţiei Fondului pentru Mediu, în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea adresei de la unitatea Trezoreriei Statului, cu încadrarea în disponibilităţile bugetului Fondului pentru mediu. Trezoreria Statului Sector 6 anexează la extrasul contului 20.I.16.09.00 "Veniturile Fondului pentru mediu - Timbrul de mediu pentru autovehicule" care se eliberează Administraţiei Fondului pentru Mediu copii ale cererilor primite de la unităţile Trezoreriei Statului şi copii ale ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care s-a efectuat viramentul în contul 51.I.16.09.00 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468).
24.În cazul contribuabililor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se efectuează numai prin decontare bancară în contul bancar indicat prin cererea de restituire, iar, în cazul contribuabililor persoane fizice, restituirea se efectuează fie în contul bancar indicat de aceştia, fie în numerar, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea unor sume.
25.Dacă până la restituirea integrală a sumelor prevăzute la pct. 1 intervin schimbări privind datele de identificare ale contribuabilului sau ale contului bancar menţionate în cerere, contribuabilul are obligaţia de a înştiinţa organul fiscal competent de îndată.
26.Programarea pe zile a contribuabililor se face de către organul fiscal competent la data stabilită în borderoul prevăzut la pct. 21, respectiv în înştiinţarea de restituire sau nota privind restituirea unor sume, după caz.
27.În situaţia în care contribuabilul nu se prezintă la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului la data stabilită, unitatea Trezoreriei Statului va efectua reprogramarea acestuia la o dată ulterioară, la solicitarea sa. Dacă până la sfârşitul fiecărui an contribuabilul nu se prezintă la unitatea Trezoreriei Statului în vederea ridicării sumei cuvenite, plata acestora se va efectua odată cu tranşa următoare sau, în cazul ultimei tranşe, la data stabilită de contribuabil prin solicitarea acestuia.
28.Documentele întocmite în vederea soluţionării solicitărilor de restituire a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
29.Cererile de restituire şi sumele aprobate la restituire reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, sumele actualizate cu indicele preţurilor de consum, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi orice alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti se gestionează informatic de către organele fiscale competente, prin compartimentele de specialitate.
30.Organul fiscal competent este răspunzător de monitorizarea restituirii tranşelor anuale astfel cum acestea au fost stabilite prin graficul tranşelor anuale aprobate la restituire.
31.Administraţia Fondului pentru Mediu este răspunzătoare pentru asigurarea sumelor în conturile prevăzute la pct. 22 şi 23, în vederea compensării/restituirii sumelor stabilite de instanţele de judecată, la termenele menţionate în borderoul primit de la organul fiscal competent, conform pct. 21.
32.Procedura de întocmire şi eliberare a adeverinţei prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule este cea prevăzută la capitolul III al anexei nr. 1 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile.
33.Cererile de restituire a sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti prin hotărârii executorii aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, respectiv cererile de restituire pentru care nu s-au comunicat contribuabililor solicitanţi decizia de restituire şi nota privind restituirea unor sume se vor soluţiona potrivit prevederilor cuprinse în prezenta procedură.
CAPITOLUL II: Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014, în situaţia în care Administraţia Fondului pentru Mediu este obligată la restituirea acestora
1.În vederea restituirii sumelor prevăzute de alin. (1) al art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014, contribuabilul depune la Administraţia Fondului pentru Mediu o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, împreună cu documentaţia necesară.
2.Administraţia Fondului pentru Mediu emite decizia de restituire la care anexează graficul tranşelor anuale aprobate la restituire şi efectuează restituirea aplicând în mod corespunzător prevederile cap. I.
3.În vederea realizării unei baze de date centralizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform anexei nr. 11 la ordin, Administraţia Fondului pentru Mediu transmite informatic situaţia cererilor de restituire a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi orice alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti şi restituite de către aceasta, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri sau de la data restituirii ulterioare a unor astfel de sume.
4.Administraţia Fondului pentru Mediu este răspunzătoare de monitorizarea restituirii tranşelor anuale astfel cum acestea au fost stabilite prin graficul tranşelor anuale aprobate la restituire.
ANEXA nr. 2: CERERE DE RESTITUIRE a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti
Către ..............................
(organul fiscal competent/Administraţia Fondului pentru Mediu)
Subsemnatul/Subscrisa, ................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ............................., str. ......................... nr. ............, bl. ........., sc. ........, ap. .............., judeţul/sectorul ...................., având C.N.P./C.U.I. ......................, în temeiul prevederilor art. 117 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicit/solicităm restituirea sumei de ............., achitată cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule*), prin Chitanţa/Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului nr. .../... în cuantum de ............... lei, în cazul înmatriculării autoturismului/autovehiculului marca ............, tipul/varianta .............., fabricat în anul ..............., având numărul de înmatriculare ...................., numărul de identificare .................., seria cărţii de identitate ................, dobânzile calculate până la data plăţii integrale**), cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite potrivit Hotărârii judecătoreşti nr. ..../.... emise de ..............., executorie, anexată în copie legalizată la prezenta.
Totodată, solicit/solicităm restituirea sumei rezultate din actualizarea cu indicele preţurilor de consum a taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cheltuielilor de judecată, precum şi a altor sume stabilite potrivit Hotărârii judecătoreşti.
Menţionez/Menţionăm că am luat cunoştinţă că din sumele de restituit vor fi compensate de către organul fiscal competent cu eventualele obligaţii fiscale datorate şi neachitate la data restituirii.
Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze***):
( ) în contul bancar nr. .............., cod IBAN .............. deschis la .....................;
( ) în numerar, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea unor sume.
Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,
......................
(numele şi prenumele)
Semnătura .................
LS ...................
Data ..................
___
*) Va fi indicată taxa pentru care se solicită restituirea potrivit hotărârii judecătoreşti.
**) Se va solicita restituirea numai în măsura în care prin hotărârile judecătoreşti s-a dispus aceasta.
***) Contribuabilul persoană fizică va indica modalitatea agreată pentru restituire, iar contribuabilul persoană juridică va indica în mod obligatoriu contul bancar în cere doreşte restituirea.
ANEXA nr. 3: ÎNŞTIINŢARE de restituire a unor sume stabilite prin hotărâri judecătoreşti
ANTET*)
Nr. ....../data ............
ÎNŞTIINŢARE de restituire a unor sume stabilite prin hotărâri judecătoreşti
Către .........................
(numele şi prenumele contribuabilului)
C.N.P./NIF .....................
Localitatea ..................., str. ............. nr. .............., bl. ............., sc. ............, ap. ............, et. ............, judeţul/sectorul ...................
Ca urmare a Cererii dumneavoastră nr. ............... din data de ..............., prin care solicitaţi restituirea sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti executorii reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi orice alte sume stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti, conform dispoziţiilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, coroborat art. 117 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere**):
( ) Decizia de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi orice alte sume stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti nr. .... din data de ...............;
( ) Procesul-verbal privind actualizarea sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti cu indicele preţurilor de consum, precum şi de calcul al dobânzilor cuvenite contribuabililor nr. ........... din data de ...............;
( ) Decizia de compensare nr. ................ din data de ..............., a rezultat de restituit suma de .............. lei, reprezentând:
( ) cuantumul tranşei din data de ..........................;
( ) actualizarea sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti cu indicele preţurilor de consum, aferentă tranşei plătite în data de .................;
( ) dobânzile aferente taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule plătite în tranşa din data de .......... .
În vederea restituirii în numerar a sumei menţionate mai sus este necesar să vă prezentaţi în data de ............***) la Trezoreria ................, cu sediul în str. ..................... nr. ......................, judeţul/sectorul ................., pentru ridicarea sumei cuvenite, prezentând la ghişeu această înştiinţare şi buletinul/cartea dumneavoastră de identitate.
Conducătorul unităţii fiscale,
......................
___
*) În cazul punerii în aplicare a hotărârilor judecătoreşti de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
**) Se va indica actul administrativ ta care este individualizată suma ce face obiectul restituirii, respectiv cuantumul aferent fiecărei tranşe din grafic.
***) Se va înscrie de către organul fiscal competent data programată pentru plata sumelor cuvenite contribuabilului.
ANEXA nr. 4: REFERAT privind restituirea sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti
ANTET*)
Nr. ............ din ...........
Aprob
Conducătorul unităţii fiscale,
.....................
REFERAT privind restituirea sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti
În baza:
- art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare,
şi având în vedere Cererea de restituire nr. ............. din data de ............. depusă de către .................., CIF ..................,
însoţită de următoarea documentaţie:
1.Hotărârea judecătorească nr. ............ din data de ............., emisă de ............, în copie legalizată;
2.Act de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, împreună cu împuternicirea dată acestuia, în
copie;
propunem aprobarea sumei de ............ lei, reprezentând:
( ) taxă pe poluare pentru autovehicule;
( ) taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;
( ) cheltuieli de judecată;
( ) alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti.
Pentru plata tranşelor anuale organul fiscal competent constată şi operează eventualele compensări cu obligaţii fiscale restante existente în evidenţa pe plătitor până la data plăţii fiecărei tranşe.
După plata fiecărei tranşe anuale, suma aferentă acesteia se va actualiza cu indicele preţurilor de consum şi se vor calcula dobânzi în mod corespunzător.
Suma aprobată la restituire va fi plătită în 5 tranşe anuale, conform art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014, în baza graficului tranşelor anuale aprobate la restituire.
Şeful compartimentului,
.....................
Semnătura
.................
Întocmit la data de
..................
Inspector,
..................
__
*) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
ANEXA nr. 5: DECIZIE de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi orice alte sume stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti
ANTET*)
Nr. ........... din .............
Către: ........................
(denumirea/numele şi prenumele contribuabilului)
Adresa: localitatea ................, str. ................ nr. ..........., bl. ..........., sc. ............, ap. .........., sectorul/judeţul ................
Cod de identificare fiscală ....................
DECIZIE de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa
pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi orice alte sume stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti
În baza dispoziţiilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, coroborat art. 117 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Cererii de restituire nr. ........ din data ............. şi a hotărârii judecătoreşti ................., s-a stabilit suma aprobată la restituire în cuantum de .......... lei.
Suma aprobată la restituire, inclusiv dobânzile aferente, vor fi plătite în 5 tranşe anuale, conform pct. 14 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, în baza graficului tranşelor anuale aprobate la restituire, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta decizie.
În situaţia în care se constată existenţa unor obligaţii fiscale restante stabilite în sarcina contribuabilului care solicită restituirea, sumele stabilite prin graficul tranşelor anuale aprobate la restituire vor fi diminuate cu obligaţiile fiscale restante, care vor fi stinse prin compensare potrivit legii.
Actualizarea sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti se va realiza cu indicele preţurilor de consum astfel cum a fost stabilit de Institutul Naţional de Statistică pentru luna corespunzătoare perioadei de restituire, comparativ cu luna în care a fost emisă decizia de restituire prin care s-a stabilit graficul de plăţi.
Dobânzile prevăzute prin hotărârile judecătoreşti se calculează până la data plăţii a fiecărei tranşe, prin Procesul-verbal privind actualizarea sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor cuvenite contribuabililor.
Împotriva prezentului înscris cel interesat poate formula contestaţie la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat în conformitate cu prevederile art. 205 şi 206 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 207 al aceluiaşi act normativ.
Conducătorul organului fiscal
Numele şi prenumele ..................
Data ......
Semnătura .......................
___
*) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
ANEXA nr. 6:
ANTET*)
Nr. ............... din ...............
PROCES-VERBAL privind actualizarea sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor cuvenite contribuabililor
În temeiul prevederilor art. XV alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, pentru contribuabilul ....................., având C.N.P./C.U.I. ................., cu domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea ................, str. .......... nr. ............, bl. ........, sc. ......., ap. ........., sectorul/judeţul ......................, s-a procedat la:
A.Actualizarea sumelor stabilite prin Decizia de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi orice alte sume stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti ..................... nr. ................... din data de ..................., pentru tranşa nr. .............., cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică, rezultând suma de ............ lei.

Natura sumei**)

Suma aprobată pentru restituire aferentă tranşei

Perioada de restituire a tranşei

Indicele preţurilor de consum

Cuantumul sumelor rezultate după actualizare

     
     
B.Calculul dobânzilor aferente taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule pentru tranşa nr. ....

Natura sumei***)

Suma aprobată pentru restituire aferentă tranşei

Perioada pentru care s-a calculat dobânda

Cota*****)

Cuantumul dobânzilor cuvenite contribuabilului

Data de la care se calculează dobânda****)

Data plăţii tranşei******)

      
      
În situaţia în care se constată existenţa unor obligaţii fiscale restante stabilite în sarcina contribuabilului care solicită restituirea, sumele stabilite prin prezentul proces-verbal vor fi diminuate cu obligaţiile fiscale restante, care vor fi stinse prin compensare potrivit legii.
Împotriva prezentului înscris cel interesat poate formula contestaţie la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat în conformitate cu prevederile art. 205 şi 206 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 207 al aceluiaşi act normativ.
Conducătorul organului fiscal
Numele şi prenumele ................
Semnătura .....................
___
*) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
**) Se va menţiona natura sumelor pentru care se face actualizarea cu indicele preţurilor de consum, respectiv taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi orice alte sume stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti.
***) Se va menţiona natura sumelor pentru care se face calculul dobânzilor, respectiv taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
****) Data de la care se calculează dobânda se menţionează în funcţie de ce stabileşte hotărârea judecătorească, astfel:
- în cazul în care s-a stabilit acordarea dobânzii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală, dobânda se calculează din ziua imediat expirării termenului prevăzut la art. 70 din Codul de procedură fiscală, astfel cum este reglementat la art. 124 din Codul de procedură fiscală, sau data stabilită de instanţele de judecată prin hotărârea judecătoreasca executorie, după caz;
- în cazul în care s-a stabilit acordarea dobânzii legale, dobânda se calculează de la data la care solicitantul a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau data stabilită de instanţele de judecată prin hotărârea judecătorească executorie, după caz.
*****) Se va menţiona cota aferentă în funcţie de dispozitivul hotărârii judecătoreşti, respectiv cea aferentă dobânzii legale potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, sau dobânda prevăzută de Codul de procedură fiscală.
******) Data plăţii tranşei - se va menţiona data stabilită prin înştiinţarea de restituire sau nota privind restituirea unor sume ori data stingerii prin compensare, după caz.
ANEXA nr. 7: Graficul tranşelor anuale aprobate la restituire în baza Hotărârii judecătoreşti nr. .......... din data de ............
- Anexa la decizie
ANTET*)
Nr. ........./data ..............
Graficul tranşelor anuale aprobate la restituire în baza Hotărârii judecătoreşti nr. ............ din data de ................
Denumirea/Numele şi prenumele contribuabilului ...........................
Codul de identificare fiscală .....................

Tranşa

Perioada de restituire a tranşei

TOTAL, din care:

Tipul taxei**)

Cheltuieli de judecată

Alte sume stabilite de instanţele de judecată

I.

     

II.

     

III.

     

IV.

     

V.

     

TOTAL GENERAL

    
Conducătorul organului emitent
Numele şi prenumele ....................
Semnătura .......................
___
*) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
**) Se va menţiona tipul taxei pentru care s-a dispus restituirea prin hotărârea judecătorească, respectiv taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.
ANEXA nr. 8: BORDEROU privind programarea plăţii sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti
ANTET*)
Nr. ............ din ..............

Nr. crt.

Numele şi prenumele/ Denumirea

C.I.F.

Sumele rămase de restituit
- lei -

Data plăţii tranşei**)

Total, din care:

Suma de restituit din transa nr. ...

Suma de restituit din actualizarea cu IPC

Suma de restituit din dobânda calculată

        
        
Conducătorul unităţii fiscale,
.............
___
*) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
**) Se va menţiona data programata pentru ridicarea sumelor în numerar de la unitatea Trezoreriei Statului, conform înştiinţării de restituire, sau data înscrisă în nota privind restituirea unor sume, pentru restituirea sumelor prin virament bancar, după caz.
ANEXA nr. 9: DECIZIE privind compensarea obligaţiilor fiscale
ANTET*)
Nr. ............. din ...............
Aprobat
Conducătorul unităţii fiscale
Numele şi prenumele .................
Semnătura ....................
L.S.
DECIZIE privind compensarea obligaţiilor fiscale
În temeiul prevederilor art. 116 - 117 alin. (6) - (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se compensează obligaţiile fiscale scadente şi neachitate de către:
- numele şi prenumele/denumirea debitorului .........................;
- domiciliul fiscal ..........................;
- codul de identificare fiscală**) .................................
I.Suma de rambursat/de restituit/de plată de la buget din care se compensează obligaţii fiscale neachitate:

Denumirea venitului din care se compensează

Contul de venituri/de disponibil

Documentul din care rezultă suma din care se compensează

Data exigibilităţii***)

Suma
(lei)

     
     
___
*) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
**) Se vor completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
***) Se va completa data exigibilităţii sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget, după caz, şi a obligaţiei fiscale neachitate, conform art. 116 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
II.Obligaţii fiscale care se sting prin compensare:

Denumirea obligaţiei stinse prin compensare

Contul de venituri/de disponibil

Documentul prin care s-a stabilit sau individualizat obligaţia fiscală neachitată

Data exigibilităţii

Data stingerii prin compensare****)

Suma
(lei)

      
      
Împotriva prezentului înscris cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal emitent în termen de 30 de zile de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 205 şi 207 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Şef compartiment

Numele şi prenumele .........

Semnătura ...........................

Întocmit

Inspector

Numele şi prenumele .................

Semnătura ......................................

___
****) Se va completa data la care operează de drept compensarea, conform art. 116 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv date la care creanţele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide şi exigibile, ţinându-se cont de data exigibilităţii.
ANEXA nr. 10: NOTĂ privind restituirea unor sume
ANTET*)
Nr. ................. din ....................
Aprobat
Conducătorul unităţii fiscale
Numele şi prenumele ...................
Semnătura ......................
L.S.
NOTĂ privind restituirea unor sume
În temeiul prevederilor art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se restituie către:
- numele şi prenumele/denumirea debitorului ..........................;
- domiciliul fiscal ................................;
- codul de identificare fiscală**) ..................................;
- suma de ................. lei.
Restituirea se efectuează în baza Cererii debitorului nr. ................ din ..................... .

Denumirea venitului din care se restituie suma

Contul de venituri/de disponibil

Tipul documentului***)

Nr./Data documentului****)

Suma (lei)

     
     
Restituirea sumei se efectuează în data de.................... *****) prin virament în contul debitorului nr. ............., cod IBAN ..........., deschis la banca ................, sucursala/filiala .................., sau numerar la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului.

Şef compartiment

Numele şi prenumele ................

Semnătura .........................

Întocmit

Inspector

Numele şi prenumele ............

Semnătura .............

__
*) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
**) Se vor completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului.
***) Se va menţiona cererea de restituire depusă de contribuabil.
****) Se vor menţiona nr. şi data deciziei de restituire.
*****) Se va înscrie de către organul fiscal competent data programată pentru virarea/ridicarea în numerar a sumelor cuvenite contribuabilului.
ANEXA nr. 11: EVIDENŢA cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire reprezentând diferenţe de sume plătite/valoarea reziduală a timbrului, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti executorii
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Numele şi prenumele/Denumirea solicitantului
B - Codul de identificare fiscală
C - Tipul documentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituire**)
D - Nr. documentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituire
E - Data documentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituire
F1 ... F5 - sume aferente fiecărei tranşe, din care:
F1.1 - suma aferentă tranşei I, reprezentând 20% din: taxă+cheltuieli de judecată+alte sume***)
F1.2 - suma aferentă tranşei I actualizată cu IPC****)
F1.3 - dobânda aferentă tranşei I****)
..................
F5.1 - suma aferentă tranşei V, reprezentând 20% din: taxă+cheltuieli de judecată+alte sume
F5.2 - suma aferentă tranşei V actualizată cu IPC
F5.3 - dobânda aferentă tranşei V
G - Instituţia care a restituit (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală/Administraţia Fondului pentru Mediu)
H - Observaţii
I - Nr.
J - Data
K - Marca
L - Tipul/Varianta
M - Anul fabricaţiei
M - Nr. de înmatriculare
O - Nr. de identificare
P - Seria cărţii de identitate

Nr. crt.

A

B

Cereri de restituire

Natura sumei aprobate la restituire*)

Datele de identificare ale autovehiculelor

C

D

E

F1

...............

F5

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

F1.1

F1.2

F1.3

...

...

...

F5.1

F5.2

F53

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

                          
___
*) Se va menţiona natura sumei aprobate la restituire, respectiv:
- taxă pe poluare pentru autovehicule;
- taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule;
- taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;
- timbrul de mediu pentru autovehicule;
- taxă neutilizată;
- diferenţe de sume plătite;
- valoarea reziduală a timbrului;
- cheltuieli băneşti;
- alte cheltuieli ocazionate de executarea silită;
- actualizarea sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti cu indicele preţurilor de consum;
- dobânda calculată conform hotărârilor judecătoreşti.
**) Se vor menţiona sumele stabilite în vederea restituirii, respectiv:
- Decizia de restituire emisă până la intrarea în vigoare a Ordinului ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului finanţelor publice nr. 85/62/2012 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile sau prin referatul prevăzut în anexa nr. 7 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile sau prin Decizia de restituire prevăzută în anexa nr. 5 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile;
- Procesul-verbal privind actualizarea sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor cuvenite contribuabililor.
***) Se va menţiona cuantumul aferent fiecărei tranşe din graficul tranşelor anuale aprobate la restituire.
****) Se vor menţiona sumele stabilite prin Procesul-verbal privind actualizarea sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor cuvenite contribuabililor.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 454 din data de 20 iunie 2014