ORDIN nr. 2272 din 29 decembrie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea "Electrocentrale Titan" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative,
ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:
Articol unic
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea "Electrocentrale Titan" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
-****-

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul finanţelor publice,

Bogdan-Darius Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

ANEXĂ:
MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI
Operatorul economic: Societatea "Electrocentrale Titan" - S.A.
Sediul/Adresa: Bucureşti, sectorul 3, str. Ion Sahighian nr. 4G
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC-TRIM IV
AN 2014

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

1.712

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.710

  

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 
  

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

2

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

1.712

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.710

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

640

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

90

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

185

  

C0

ch. de natură salarială (rd.13+rd.14)

12

74

  

C1

ch. cu salariile

13

73

  

C2

bonusuri

14

1

  

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 
   

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 
  

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat şi altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

76

  

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

35

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

795

2

 

Cheltuieli financiare

20

2

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

-

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

-

 

1

 

Rezerve legale

25

 
 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 
 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

28

 
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 
 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic m exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 
 

a)

dividende cuvenite bugetului de stat;

33

 
 

b)

dividende cuvenite bugetului local;

33a

 
 

c)

dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 
  

a)

cheltuieli materiale

38

 
  

b)

cheltuieli cu salariile

39

 
  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 
  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 
  

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

-

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 
   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII/ SURSE PROPRII

46

-

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

20

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

20

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/10*1000

50

1.233

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ( mii lei/personă) (Rd.13/Rd.49)/10*1000

51

1.217

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

86

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice, pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

53

 
 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.000

 

8

 

Plăţi restante

55

-

 

9

 

Creanţe restante

56

162.481

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 7 din data de 6 ianuarie 2015