Având în vedere prevederile art. 16 şi ale art. 22 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi c) şi alin. (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. I
Metodologia de stabilire a preţurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate şi a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 28 noiembrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Ajustarea preţurilor pentru energia electrică vândută pe bază de contracte reglementate se referă la preţurile stabilite conform prevederilor alin. (2) şi se aplică pe perioada calendarului de eliminare a tarifelor reglementate, la solicitarea producătorilor, în următoarele cazuri:
a) dacă se înregistrează variaţii semnificative ale preţului mediu de achiziţie a combustibilului (sau costului apei uzinate, în cazul grupurilor hidroelectrice) faţă de cel considerat la stabilirea preţurilor în vigoare;
b) dacă în cursul anului devin scadente taxe/impozite noi, care nu au fost luate în considerare la stabilirea preţurilor în vigoare."
2.La articolul 11 litera c), după punctul (ii) se introduce un nou punct, punctul (iii), cu următorul cuprins:
"(iii)nerecunoaşterea integrală la stabilirea/ajustarea preţurilor reglementate pentru anul t-1 a sumelor datorate pentru anul t-1, corespunzătoare taxelor/impozitelor instituite prin acte normative;"
3.Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 36
Preţurile medii reglementate pentru energia electrică, stabilite în conformitate cu prevederile art. 21, pot fi ajustate, din iniţiativa ANRE sau la solicitarea producătorilor participanţi la contractele reglementate, la începutul semestrului II al fiecărui an contractual, în cazul în care:
a) preţul mediu de achiziţie a combustibilului (sau costul apei uzinate, în cazul grupurilor hidroelectrice), realizat în trimestrul I al aceluiaşi an de respectivii producători, s-a modificat cu cel puţin +/- 5% faţă de cel considerat la stabilirea preţurilor în vigoare;
b) în cursul semestrului I al aceluiaşi an ajung la scadenţă sau au fost plătite, total sau parţial, taxe/impozite noi, care nu au fost luate în considerare la stabilirea preţurilor în vigoare."
4.Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 37
La ajustarea preţurilor reglementate, ANRE ia în considerare numai actualizarea preţurilor de achiziţie pentru fiecare tip de combustibil consumat (sau a costului apei uzinate, în cazul grupurilor hidroelectrice) şi/sau suplimentarea costurilor fixe cu sumele datorate corespunzătoare taxelor/impozitelor noi, toate celelalte elemente din structurile de venituri/costuri/producţii/livrări/consumuri fiind considerate neschimbate."
5.La articolul 38 alineatul (1), după litera b) se introduc două noi litere, literele c) şi d), cu următorul cuprins:
"c) sumele datorate pentru anul în curs, corespunzătoare taxelor/impozitelor noi, care nu au fost luate în considerare la stabilirea preţurilor reglementate;
d) fundamentarea sumelor prevăzute la lit. c)."
6.Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 39
ANRE stabileşte condiţiile justificate de ajustare pentru situaţiile prevăzute la art. 36, pe care le aplică prin utilizarea următoarei formule:
unde:
pajE - preţul mediu reglementat pentru energia electrică, rezultat după ajustare [lei/MWh];
pE - preţul mediu reglementat pentru energia electrică, stabilit conform prevederilor art. 21 [lei/MWh];
icomb - raportul dintre preţul mediu de achiziţie a combustibilului (costul apei uzinate, în cazul grupurilor hidroelectrice) justificat pentru ajustare, calculat pe baza preţurilor de achiziţie actualizate pentru fiecare tip de combustibil (pe structura de consum considerată la stabilirea preţului în vigoare), şi preţul mediu de achiziţie a combustibilului (costul apei uzinate, în cazul grupurilor hidroelectrice) considerat la stabilirea preţului în vigoare [-];
cEcomb - ponderea costului cu combustibilul (costului apei uzinate, în cazul grupurilor hidroelectrice) în preţul mediu reglementat stabilit conform prevederilor art. 21 [%];
Tnou - valoarea justificată pentru ajustare cu care au fost suplimentate costurile fixe din cauza sumelor datorate pentru taxele/impozitele noi, care nu au fost luate în considerare la stabilirea preţurilor reglementate [lei];
E,A - valoarea energiei electrice livrate, respectiv a autoconsumului, utilizate la stabilirea preţurilor reglementate conform prevederilor art. 21 [MWh]."
Art. II
Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 442 din data de 17 iunie 2014