ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 11 iunie 2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Ţinând cont de faptul că:
- prin Legea nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, care va intra în vigoare la data de 17 iunie 2014, au fost modificate dispoziţiile Legii nr. 52/2011, introducându-se o prevedere referitoare la instituţiile publice în sensul că pot avea calitatea de beneficiar doar serviciile de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi serele, spaţiile verzi şi grădinile zoologice;
- drept urmare a intervenţiei legislative instituite prin dispoziţiile Legii nr. 18/2014, unităţile din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului - direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, cluburile sportive, precum şi complexurile sportive naţionale - care organizează în centrele de agrement tabere naţionale, tabere de odihnă, tabere sociale, tabere tematice pentru copii, studenţi şi tineri, precum şi tabere pentru persoane cu handicap şi tabere pentru olimpici şi în bazele sportive activităţile de educaţie fizică şi sport nu pot folosi pentru desfăşurarea activităţii aferente personal zilier; de asemenea, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă aflate în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" nu pot avea calitatea de beneficiar de lucrări în sensul prevăzut de lege pentru activităţile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) şi b),
având în vedere:
- iminenţa începerii sezonului organizării taberelor şcolare pentru vacanţa de vară ce urmează să se deschidă la sfârşitul lunii iunie;
- faptul că multe dintre centrele de agrement şi bazele sportive aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului funcţionează, inclusiv pe timpul verii, numai cu zilieri, întrucât angajarea acestei categorii de personal presupune un efort financiar mai mic şi nu există numărul de posturi necesar;
- faptul că actualul cadru legal limitează prestarea activităţilor de curăţenie şi întreţinere numai la anumite domenii de activitate enumerate la art. 11 alin. (1) din lege, între care nu se regăseşte şi cel destinat activităţilor desfăşurate în centrele de agrement şi în bazele sportive aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului;
- necesitatea asigurării unor condiţii optime de cazare pentru copii şi tineri, astfel încât sejururile oferite acestora prin intermediul taberelor şcolare să se desfăşoare în deplină siguranţă, cu respectarea corespunzătoare a normelor de igienă şi în condiţiile unor costuri suportabile;
- necesitatea asigurării unor condiţii optime de antrenament, competiţii şi cazare pentru sportivi, astfel încât cantonamentele oferite acestora prin intermediul bazelor sportive şi a complexurilor sportive naţionale să se desfăşoare în deplină siguranţă, cu respectarea corespunzătoare a normelor de igienă şi în condiţiile unor costuri suportabile;
- faptul că lipsa asigurării personalului zilier în vederea efectuării activităţilor de curăţenie şi întreţinere în spaţiile de cazare destinate sportivilor, taberelor şcolare, în spaţiile exterioare clădirilor de cazare, precum şi în spaţiile de desfăşurare a activităţilor sportive şi/sau recreativ-educative aferente acestora va avea impact negativ atât în plan social şi economic, cât şi cu privire la activitatea managerială a acestor entităţi;
- iminenţa începerii sezonului de lucrări în agricultură şi silvicultură;
- faptul că institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă aflate în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" au un domeniu de activitate cu încărcătură variabilă de la un sezon agricol la altul, care presupun o intensă activitate cu caracter ocazional;
- faptul că institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă au în exploatare suprafeţe mari de teren agricol arabil cultivat şi pentru efectuarea diverselor lucrări se foloseşte forţă de muncă necalificată pentru perioade cuprinse între 10-30 de zile pe an şi numai o singură instituţie utilizează pe sezon un număr de 300-600 de muncitori zilieri;
- faptul că excluderea institutelor, centrelor şi staţiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă din categoria de beneficiar de lucrări cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri constituie un element de discriminare faţă de majoritatea unităţilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agricol; şi că
- neadoptarea măsurilor propuse în regim de urgenţă va conduce la dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare corespunzătoare a unităţilor de cazare destinate pregătirii sportivilor şi taberelor şcolare sau chiar la imposibilitatea deschiderii acestora, precum şi la întârzieri în realizarea lucrărilor necalificate cu caracter ocazional din domeniul agricol şi silvic desfăşurate de institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă,
întrucât aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I
Legea nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 19 martie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul I punctul 1, alineatul (3) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Instituţiile publice nu au calitatea de beneficiari în sensul prevăzut de prezenta lege, cu excepţia:
a) serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi: sere, spaţii verzi şi grădini zoologice;
b) unităţilor din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului pentru domeniile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. l)-n);
c) institutelor, centrelor şi staţiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă aflate în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", precum şi al Institutului de Stat pentru Testarea Soiurilor aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru domeniile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) şi b)."
2.La articolul I punctul 12, la alineatul (1) al articolului 11, după litera k) se introduc trei noi litere, literele l), m) şi n), cu următorul cuprins:
"l) hoteluri şi alte facilităţi de cazare - diviziunea 55 (tabere organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului direct sau prin unităţile din subordinea acestuia);
m) activităţi ale bazelor sportive - diviziunea 9311;
n) activităţi ale cluburilor sportive - diviziunea 9312."
Art. II
Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul tineretului şi sportului,

Gabriela Szabo

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 431 din data de 12 iunie 2014