ORDIN nr. 3884 din 24 decembrie 2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare"
În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al art. 1563 alin. (11)-(13) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare", cod 14.13.01.10.11/s.i., prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2
Instrucţiunile de completare a formularului specificat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare ale formularului specific la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 4
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5
Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 7
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.529/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 16 octombrie 2012.
Art. 8
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

ANEXA nr. 1:

NOTIFICARE
PRIVIND APLICAREA/ÎNCETAREA APLICĂRII SISTEMULUI TVA LA ÎNCASARE

I. FELUL NOTIFICĂRII

1. NOTIFICARE DE INTRARE ÎN SISTEM, PRIN OPŢIUNE

 

2. NOTIFICARE DE IEŞIRE DIN SISTEM

 

II. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE

DENUMIRE/ NUME, PRENUME

 

COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA

RO

             

DOMICILIUL FISCAL

JUDEŢ

 

SECTOR

 

LOCALITATE

 

STRADA

 

NR.

 

BLOC

 

SC.

 

ET.

 

AP.

 

COD POŞTAL

 

TELEFON

 

FAX

 

E-MAIL

 

III. Reprezentare prin împuternicit/reprezentant fiscal

Nr. act împuternicire ..................... Data .....................

Nume, prenume/Denumire ..........................................

Cod de identificară fiscală ..........................................

IV. Aplicarea sistemului TVA la încasare, prin opţiune

|_| Declar pe propria răspundere că cifra de afaceri realizată în perioada ........, respectiv de ................... lei, nu depăşeşte plafonul stabilit de lege (2.250.000 lei).

Având în vedere această situaţie, optez pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, începând cu data de .............................

|_| Fiind persoană impozabilă care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului, optez pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA.

V. Încetarea aplicării sistemului TVA la încasare:

|_| Întrucât cifra de afaceri realizată în perioada .................., respectiv de ............. lei, a depăşit plafonul stabilit de lege (2.250.000 lei), notific organul fiscal cu privire la încetarea aplicării sistemului TVA la încasare începând cu data de .............

|_| Deşi sunt persoană eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare întrucât cifra de afaceri realizată în perioada ................, respectiv de ............... lei nu a depăşit plafonul stabilit de lege (2.250.000 lei), renunţ la aplicarea sistemului TVA la încasare. Având în vedere această situaţie, notific organul fiscal cu privire la încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, începând cu data de ......................................

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete

Numele persoanei care face declaraţia

 

Funcţia

 

Ştampila

Semnătura

 

Se completează de personalul organului fiscal

Organ fiscal

 

Număr înregistrare

 

Data înregistrare

  

/

  

/

    

Numele persoanei care a verificat

 
Cod: 14.13.01.10.11/s.i.
ANEXA nr. 2: INSTRUCŢIUNI de completare a formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare"
Formularul (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare" se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), care notifică organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem, în condiţiile prevăzute de art. 1342 şi de art. 1563 alin. (11) şi (12) din Codul fiscal.
Formularul (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare" se utilizează şi în situaţia prevăzută de art. II alin. (2) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative, respectiv de către persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare.
Formularul (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare" nu se depune de persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare prevăzut la art. 1342 alin. (3)-(8) din Codul fiscal şi care continuă aplicarea sistemului TVA la încasare, dacă sunt eligibile pentru aplicarea acestui sistem. Potrivit dispoziţiilor art. II alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013, se consideră că aceste persoane au optat tacit pentru continuarea aplicării sistemului.
În vederea aplicării sistemului TVA la încasare, formularul (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare" nu se depune de către persoanele impozabile care nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, astfel cum sunt menţionate la art. 1342 alin. (4) din Codul fiscal.
Formularul (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare" se depune la organul fiscal competent, la termenele prevăzute de lege:
a)pentru intrarea, prin opţiune, în sistem, până la 25 ianuarie, inclusiv - persoanele impozabile care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs;
b)pentru intrarea, prin opţiune, în sistem, începând cu data înregistrării în scopuri de TVA - persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului;
c)pentru ieşirea din sistem, prin depăşirea plafonului de 2.250.000 lei, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul - persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei;
d)pentru ieşirea din sistem, prin opţiune, între data de 1 şi 25 ale oricărei luni - persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care nu depăşesc în cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei, dar care renunţă la aplicarea sistemului respectiv. Persoanele impozabile nu pot renunţa la aplicarea sistemului TVA la încasare în primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului, potrivit art. 1342 alin. (5) din Codul fiscal, cu excepţia situaţiei prevăzute la lit. c). Prin excepţie, potrivit art. II alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013, persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare pot solicita oricând în cursul anului 2014 încetarea aplicării sistemului, anul 2014 nefiind considerat primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului.
Formularul se completează înscriindu-se cu majuscule, citeţ, corect şi complet, toate datele prevăzute de acesta. Formularul se întocmeşte în două exemplare, din care:
- un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă, cu confirmare de primire;
- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.
Completarea formularului se face astfel:
- Secţiunea I "Felul notificării"
Se marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.
- Secţiunea II "Date de identificare a persoanei impozabile"
Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz, stabilite în România.
Caseta "Cod de înregistrare în scopuri de TVA " se completează cu codul de înregistrate în scopuri de TVA atribuit potrivit art. 153 din Codul fiscal, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile care are obligaţia de a notifica organul fiscal.
Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.
Caseta "Domiciliul fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile.
- Secţiunea III "Reprezentare prin împuternicit/reprezentant fiscal" se completează de către împuternicitul desemnat potrivit art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înscriindu-se numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire. În formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, la organul fiscal sau de către reprezentantul fiscal desemnat în condiţiile legii.
Caseta "Nume, prenume/Denumire" - se completează cu datele privind numele şi prenumele sau denumirea împuternicitului/reprezentantului fiscal.
Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de identificare fiscală atribuit împuternicitului/reprezentantului fiscal.
- Secţiunea IV "Aplicarea sistemului TVA la încasare, prin opţiune" se completează, prin bifarea căsuţei corespunzătoare, de către persoana impozabilă care optează să aplice sistemul TVA la încasare, potrivit prevederilor legale, şi care se află în una dintre următoarele situaţii:
- persoana impozabilă nu a aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, a cărei cifră de afaceri realizată în anul precedent este inferioară plafonului de 2.250.000 lei, dar optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs;
- persoana impozabilă se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului şi optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA.
- Secţiunea V "încetarea aplicării sistemului TVA la încasare" se completează, prin bifarea căsuţei corespunzătoare, de către persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare şi care se află în una dintre următoarele situaţii:
-- persoana impozabilă a depăşit plafonul de 2.250.000 lei. Notificarea se depune, în această situaţie, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depăşit plafonul, potrivit art. 1563 alin. (12) din Codul fiscal. Persoana impozabilă aplică sistemul până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit;
-- deşi este persoană impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, iar cifra de afaceri nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei, totuşi persoana renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare. Notificarea se depune, în această situaţie, oricând în cursul anului, între data de 1 şi 25 ale lunii. Persoana impozabilă aplică sistemul până la data radierii din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. Persoanele impozabile nu pot renunţa la aplicarea sistemului TVA la încasare în primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului, potrivit art. 1342 alin. (5) din Codul fiscal, cu excepţia situaţiei prevăzute la lit. c). Prin excepţie, potrivit art. II alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013, persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare pot solicita oricând în cursul anului 2014 încetarea aplicării sistemului, anul 2014 nefiind considerat primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului.
ANEXA nr. 3: Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare ale formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare"
1.Denumire: (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare"
2.Cod: 14.13.01.10.11/s.i.
3.Format: A4/11
4.Caracteristici de tipărire:
- pe o singură faţă;
- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
5.U.M.: set (o filă)
6.Se difuzează gratuit.
7.Se utilizează pentru intrarea/ieşirea în/din sistemul TVA la încasare. Se utilizează şi în situaţia prevăzută la art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative.
8.Se întocmeşte în 2 exemplare de: persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA potrivit art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sau de împuternicitul/ reprezentantul fiscal.
9.Circulă:
- originalul, la organul fiscal;
- copia, la persoana impozabilă.
10.Se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 10 din data de 8 ianuarie 2014