ORDIN nr. 818 din 14 mai 2015 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2015-14 mai 2016
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 153.113/IM din 3 aprilie 2015 al Direcţiei generale păduri,
ţinând cont de Avizul Consiliului Naţional de Vânătoare nr. 1 din 11 mai 2015,
în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă cotele de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2015-14 mai 2016, prevăzute în anexele nr. 1-6*).
Art. 2
(1)Cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pentru fiecare specie şi pentru fiecare fond cinegetic de către gestionarii acestora, cu respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, urmărindu-se conservarea biodiversităţii faunei cinegetice şi păstrarea echilibrului ecologic.
(2)În situaţiile în care în cursul sezonului de vânătoare 15 mai 2015-14 mai 2016 gestionarii fondurilor cinegetice se schimbă, cotele de recoltă nerealizate revin noilor gestionari de la momentul preluării dreptului de gestionare a faunei cinegetice.
(3)Cu respectarea cotelor de recoltă, fiecare vânător înscris în autorizaţia de vânătoare poate recolta într-o zi maximum 50 de exemplare din specia ciocârlie (Alauda arvensis), maximum 25 de exemplare din specia prepeliţă (Coturnix coturnix) şi maximum 5 exemplare pentru fiecare dintre speciile gâscă de semănătură (Anser fabalis fabalis), gâscă-de-vară (Anser anser rubirostris), gârliţă mare (Anser albifrons), raţă mare (Anas platyrhynchos), raţă mică (Anas crecca), raţă-cu-cap-castaniu (Aythya ferina), raţă moţată (Aythya fuligula), raţă pestriţă (Anas strepera), raţă sunătoare (Bucephala clangula), raţă lingurar (Anas clypeata), raţă suliţar (Anas acuta), raţă cârâitoare (Anas querquedula) şi raţă-cu-cap-negru (Aythya marila).
Art. 3
În vederea obţinerii de venituri necesare unei bune gestionări a faunei cinegetice, instituţiile de învăţământ care au discipline de studiu vânatul şi vânătoarea şi instituţiile publice care au ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică în domeniul cinegetic pot realiza cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin, pentru fiecare specie şi pentru fiecare fond cinegetic, în proporţie de 50%, şi cu vânători, pe lângă elevi şi studenţi, şi personalul tehnic de vânătoare angajat al acestor instituţii, cu respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii.
Art. 4
Pe fondurile cinegetice care se suprapun ariilor naturale protejate, cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pe suprafeţele din fondurile cinegetice unde practicarea vânătorii este admisă potrivit legii.
Art. 5
(1)În cazul modificării condiţiilor ecologice din cuprinsul fiecărui fond cinegetic şi a mişcărilor naturale de efective, în cursul sezonului de vânătoare 2015-2016, la solicitarea gestionarilor fondurilor cinegetice, structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură analizează şi aprobă, pe baza documentelor de constatare, reaşezarea între fonduri cinegetice a cotelor de recoltă aprobate prin prezentul ordin.
(2)Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură vor înainta organismului de specialitate din cadrul acesteia, lunar, situaţia actualizată a aprobărilor de reaşezare a cotelor de recoltă emise în baza prevederilor alin. (1).
Art. 6
(1)În cazul efectuării, în cursul sezonului de vânătoare 2015-2016, a unor acţiuni de populare a fondurilor cinegetice cu exemplare ce aparţin speciilor de vânat sedentar, în urma cărora să rezulte efective cel puţin egale cu efectivele optime aprobate pentru specia în cauză, pe fondul cinegetic respectiv, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură aprobă, prin referat de aprobare, la propunerea structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia, solicitările gestionarilor fondurilor cinegetice pentru suplimentarea cotelor de recoltă aprobate iniţial sau pentru acordarea de cote de recoltă pentru speciile de vânat care au făcut obiectul acţiunilor de populare.
(2)Anterior acţiunii de populare prevăzute la alin. (1), gestionarul fondurilor cinegetice în cauză are obligaţia să solicite, în scris, structurilor teritoriale competente ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură delegarea de reprezentanţi care să participe la acţiunea de populare pe care urmează să o realizeze.
(3)Solicitarea prevăzută la alin. (2) se va transmite cu cel puţin 10 zile calendaristice anterior acţiunii de populare, precizând data şi locul la care aceasta urmează să aibă loc.
(4)După acţiunea de populare, participanţii vor întocmi, la faţa locului, un document privind modul de desfăşurare a acţiunii de populare precizându-se fondul cinegetic, zona din cadrul acestuia în care se face popularea, provenienţa, numărul, structura pe sexe şi vârsta exemplarelor populate.
Art. 7
(1)Exemplarele de mamifere din speciile admise la vânătoare care produc pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice se recoltează în orice perioadă a anului, la solicitarea scrisă a gestionarului, prin metoda la pândă, după cum urmează:
a)în baza aprobării conducerii structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în raza căreia se află fondul cinegetic, în situaţia în care cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin nu a fost realizată;
b)în baza aprobării conducerii autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, prin referat de aprobare, la propunerea structurilor sale teritoriale de specialitate, în situaţia în care cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin a fost realizată.
(2)Aprobările prevăzute la alin. (1) se acordă după ce personalul de specialitate al structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură a verificat la faţa locului situaţia pagubelor produse, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 8
În cazul speciilor de păsări migratoare admise la vânătoare, pentru care cotele de recoltă aprobate potrivit prezentului ordin au fost realizate în procent de minimum 75%, conducerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură poate aproba, prin referat de aprobare, suplimentarea acestora, la solicitarea scrisă a gestionarilor, cu avizul structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi de protecţia mediului.
Art. 9
(1)Pentru diminuarea efectelor negative pe care speciile de pradă le au asupra efectivelor de căprior, iepure, fazan şi potârniche, gestionarii fondurilor cinegetice vor organiza şi vor desfăşura lunar, în perioada legală de vânare, acţiuni având ca scop realizarea integrală a cotelor de recoltă aprobate pentru speciile vulpe, şacal, cioară grivă şi coţofană, precum şi combaterea câinilor hoinari şi a pisicilor sălbăticite.
(2)Rezultatele acţiunilor prevăzute la alin. (1) se transmit centralizat, pe judeţ, fond cinegetic şi specie, la structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în primele 5 zile lucrătoare din luna următoare, pentru acţiunile desfăşurate în luna anterioară.
Art. 10
În scopul cooperării la îndeplinirea programelor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a pestei porcine clasice, a pestei porcine africane şi a rabiei, la solicitarea direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, gestionarii fondurilor cinegetice au obligaţia de a lua următoarele măsuri:
a)asigură prezenţa paznicilor de vânătoare şi a întregului personal tehnic de specialitate angajat pentru a fi instruiţi cu privire la prelevarea de probe biologice de la mistreţii şi vulpile recoltate cu ocazia acţiunilor de vânătoare;
b)prelevează, ambalează şi expediază la direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, conform normelor sanitare veterinare, prin personal instruit şi cu mijloace asigurate de către autorităţile sanitare veterinare, probe biologice de la toţi mistreţii vânaţi în sezonul de vânătoare 2015-2016, pentru care vor primi recompense financiare conform legii;
c)ambalează şi expediază la direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, conform normelor sanitare veterinare, prin personal instruit şi cu mijloace asigurate de către autorităţile sanitare veterinare, vulpile găsite moarte sau vânate în sezonul de vânătoare 2015-2016, pentru care vor primi recompense financiare conform legii;
d)reţin şi păstrează, în condiţii optime din punct de vedere sanitar-veterinar, exemplarele de mistreţ vânate, până la obţinerea rezultatului examenului de laborator privind pesta porcină clasică şi pesta porcină africană;
e)neutralizează, în condiţii de securitate şi de respectare a legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare, cadavrele porcilor mistreţi găsiţi morţi, de la care personalul sanitar-veterinar a recoltat probe biologice în vederea diagnosticului de laborator, precum şi masa gastrointestinală şi alte resturi biologice rezultate după eviscerarea mistreţilor vânaţi;
f)anunţă de îndată medicul veterinar oficial cu privire la depistarea în fondul cinegetic a cadavrelor de animale sălbatice sau a exemplarelor cu simptome certe de boală.
Art. 11
Pentru protecţia stocului de reproducători şi a femelelor gestante se recomandă ca recoltarea cotelor aprobate la specia iepure-de-câmp (Lepus europaeus) să se realizeze până la data de 31 decembrie 2015.
Art. 12
(1)În scopul ameliorării şi creşterii calităţii genetice a populaţiilor de cerb comun (Cervus elaphus), cerb lopătar (Dama dama) şi căprior (Capreolus capreolus) se interzice recoltarea, în sezonul de vânătoare 2015-2016, a exemplarelor "de viitor", aşa cum sunt definite la art. 33 alin. (1) din Regulamentul privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 353/2008, cu modificările ulterioare.
(2)Pentru speciile menţionate la alin. (1), selecţia exemplarelor de masculi poate fi realizată şi din numărul exemplarelor "de trofeu" aprobate potrivit prezentului ordin.
Art. 13
(1)Controlul modului în care sunt respectate prevederile prezentului ordin se realizează de către personalul de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi al structurilor teritoriale ale acesteia, folosind inclusiv sistemul informatic de gestionare a autorizaţiilor de vânătoare administrat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.
(2)Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură vor verifica trimestrial şi ori de câte ori este necesar, ca urmare a unor sesizări, modul de îndeplinire de către gestionarii fondurilor cinegetice a prevederilor prezentului ordin.
(3)Situaţia centralizată cu privire la nerespectarea prevederilor prezentului ordin, constatată în urma verificărilor prevăzute la alin. (2), şi cu privire la măsurile luate va fi transmisă la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură în primele 5 zile lucrătoare din trimestrul următor, pentru verificările din trimestrul anterior.
Art. 14
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea gestionarilor fondurilor cinegetice potrivit legii şi clauzelor contractelor de gestionare în vigoare.
Art. 15
Nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (2) şi (3) atrage răspunderea disciplinară şi/sau administrativă, după caz, a celor vinovaţi.
Art. 16
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 17
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Mihail Fâcă,

secretar de stat

ANEXĂ:
Pentru a vizualiza Monitorul Oficial 333 bis apăsaţi aici. În cazul în care nu aveţi cont iDrept, vă rugăm să apăsaţi butonul Cont nou din drepta sus a ecranului şi să urmaţi paşii necesari.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 333 bis din data de 15 mai 2015