HOTĂRÂRE nr. 1 din 31 martie 2016 privind modificarea şi completarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010
Având în vedere desfăşurarea lucrărilor Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti din data de 31 martie 2016,
în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) şi (4), art. 31 şi art. 32 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 18 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza dispoziţiilor art. 95 alin. (1), (2), alin. (4) teza I şi alin. (5) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
Congresul Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 26 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Alegerea preşedintelui şi a vicepreşedinţilor se face prin vot deschis de către toţi membrii Congresului, ţinând cont de rezultatul votului exprimat de către membrii Camerelor conform art. 241 alin. (4)"
2.La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Alegerea preşedintelui şi a vicepreşedinţilor se face prin vot deschis, în aplicarea dispoziţiilor art. 24 alin. (3) teza finală."
3.După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu următorul cuprins:
"Art. 241
(1) Cel mai târziu cu 30 de zile anterior datei stabilite pentru organizarea Congresului, reprezentanţii Camerelor în Consiliului Uniunii îşi pot depune candidatura pentru ocuparea uneia dintre funcţiile de preşedinte sau vicepreşedinte al Uniunii. Data exactă de depunere a candidaturilor va fi stabilită prin hotărârea Consiliului de convocare a Congresului sau printr-o altă hotărâre a Consiliului.
(2) Candidatura va fi însoţită de curriculum vitae şi de platforma program a fiecărui candidat.
(3) În termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), toate candidaturile însoţite de documentele menţionate la alin. (2) vor fi transmise, spre informare, Camerelor şi vor fi publicate pe pagina de internet a Uniunii, la secţiunea destinată membrilor acesteia.
(4) Până la data stabilită pentru organizarea Congresului, toate Camerele vor organiza adunări generale extraordinare în cadrul cărora fiecare executor judecătoresc îşi va exprima, prin vot secret, opţiunea cu privire la candidaturile depuse.
(5) În urma votului exprimat în condiţiile alin. (4) delegaţii fiecărei Camere la Congres şi reprezentantul acesteia în Consiliul Uniunii vor acorda votul acestora candidatului pentru care şi-au exprimat votul majoritatea executorilor din cadrul Camerei din care aceştia fac parte."
4.Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 32
(1) Alegerea preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a reprezentanţilor în Consiliul Uniunii, în Comisia superioară de disciplină şi în Consiliul de disciplină al Camerei, precum şi a membrilor Colegiului director al Camerei se face de Adunarea generală a Camerei prin vot secret, cu majoritate simplă, dintre membrii Camerei cu o vechime neîntreruptă în activitatea de executor judecătoresc de cel puţin 7 ani şi care se bucură de o bună reputaţie profesională.
(2) Adunarea generală se va întruni pentru alegerea persoanelor menţionate la alin. (1), de regulă, în primul trimestru al anului în care se organizează alegeri pentru ocuparea funcţiei de preşedinte şi vicepreşedinte ai Uniunii."
Art. II
În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 26 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
Art. III
Cabinetul Preşedintelui, Direcţia juridică şi Serviciul IT din cadrul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, precum şi structurile corespunzătoare din cadrul Camerelor executorilor judecătoreşti de pe lângă curţile de apel vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. IV
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare de la data publicării.
-****-

Preşedintele Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti,

Cristian-Mihai Jurchescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 270 din data de 8 aprilie 2016