METODOLOGIE din 17 martie 2015 de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a învăţământului postliceal din Ministerul Afacerilor Interne
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Examenul de absolvire a învăţământului postliceal din Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, se organizează şi desfăşoară în conformitate cu reglementările naţionale în domeniu şi cu prevederile prezentei metodologii.
(2)Perioada desfăşurării examenului de absolvire se stabileşte în structura-cadru a anilor de învăţământ pentru fiecare serie de elevi, aprobată de către Direcţia generală management resurse umane, denumită în continuare DGMRU, şi se comunică anual la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
Art. 2
(1)Examenul ele absolvire este un examen de certificare a competenţelor profesionale, care asigură evaluarea integrată a nivelului de pregătire pentru numirea în prima funcţie, potrivit calificării profesionale descrise de standardul de pregătire profesională specific, respectiv a competenţelor formate în perioada studiilor postliceale.
(2)Rezultatele obţinute la examenul de absolvire se includ în media generală de absolvire.
Art. 3
Controlul şi monitorizarea activităţilor privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire a învăţământului postliceal, la nivelul MAI, se realizează de către DGMRU.
Art. 4
(1)În vederea bunei organizări şi desfăşurări a examenului de absolvire se constituie, cu caracter temporar, comisii, subcomisii şi echipe.
(2)Comisiile prevăzute la alin. (1) se constituie astfel:
a)la nivelul inspectoratului general care are în subordine instituţii de învăţământ postliceal - Comisia de coordonare a examenului de absolvire, denumită în continuare Comisia de coordonare,
b)la nivelul instituţiei de învăţământ care organizează examen de absolvire:
(i)Comisia de examinare medicală;
(ii)Comisia de evaluare psihologică;
(iii)Comisia de absolvire.
(3)Comisii de examinare medicală şi comisii de evaluare psihologică se pot constitui şi la nivelul instituţiilor de învăţământ în care nu se organizează examen de absolvire.
(4)Pentru exercitarea unor atribuţii care revin Comisiei de absolvire, în subordinea acesteia se constituie următoarele:
a)subcomisii de examinare, pentru fiecare probă de examen;
b)subcomisia de soluţionare a contestaţiilor.
(5)La nivelul fiecărei subcomisii de examinare se constituie echipe de examinare,
(6)O persoană poate face parte, în acelaşi timp, dintr-o singură comisie, subcomisie şi echipă de examinare.
Art. 5
(1)În fiecare instituţie de învăţământ de nivel postliceal a MAI se constituie un centru de examen, prin ordin/dispoziţie al/a inspectorului general al inspectoratului general care are în subordine respectiva instituţie.
(2)În situaţia în care se consideră oportun, se poate constitui un singur centru de examen, la una din instituţiile de învăţământ postliceal din subordinea inspectoratului general.
(3)Din centrul de examen fac parte Comisia de absolvire, subcomisiile şi echipele de examinare şi subcomisia de soluţionare a contestaţiilor.
(4)Activitatea centrului de examen debutează la numirea Comisiei de absolvire şi se finalizează după aprobarea Raportului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire.
Art. 6
(1)Comisia de coordonare se constituie prin ordin/dispoziţie al/a inspectorului general, cu cel puţin 6 luni înaintea desfăşurării examenului, şi se comunică la DGMRU şi şcolilor postliceale.
(2)Comisia de absolvire se numeşte prin ordin/dispoziţie al/a inspectorului general, după comunicarea componenţei Comisiei de coordonare, şi se comunică DGMRU şi şcolilor postliceale.
Art. 7
Inspectorul general stabileşte în mod unitar, la propunerea comisiei pentru curriculum prevăzută de Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ postliceal din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 199/2011, tematica şi bibliografia examenului, pe care le transmite unităţilor de învăţământ postliceal din subordine pentru a fi aduse la cunoştinţa elevilor cu cel puţin 6 luni înainte de desfăşurarea examenului de absolvire.
Art. 8
(1)La examenul de absolvire au dreptul să se înscrie elevii promoţiei curente care au situaţia şcolară încheiată la toate modulele din curriculum şi au obţinut creditele prevăzute în standardul de pregătire profesională.
(2)Lista candidaţilor se transmite la centrul de examen, în vederea planificării examenului şi elaborării Graficului desfăşurării examenului de absolvire.
(3)Participă la examenul de absolvire candidaţii declaraţi:
a)"apt" medical de către comisia de examinare medicală stabilită prin dispoziţie a directorului Direcţiei medicale;
b)"apt" psihologic de către comisia de evaluare psihologică stabilită prin dispoziţie a directorului Centrului de Psihosociologie al MAI.
(4)Examinarea medicală şi evaluarea psihologică se desfăşoară prin grija unităţilor de învăţământ, înaintea examenului de absolvire.
(5)Candidaţii declaraţi "inapt" medical şi/sau "inapt" psihologic pot susţine, la cerere şi pe proprie răspundere, probele din cadrul examenului de absolvire, fără a primi grad profesional/militar şi fără a fi repartizaţi în unităţi ale MAI.
(6)Candidaţii se prezintă la centrul de examen în conformitate cu ordinul/dispoziţia de zi pe unitate a comandantului/directorului şcolii. În situaţia inspectoratelor generale care au în subordine mai multe instituţii de învăţământ postliceal şi organizează un singur centru de examen, deplasarea candidaţilor se realizează prin transport centralizat organizat de către instituţia de învăţământ în care funcţionează centrul de examen.
(7)Candidaţii care, din diferite motive, nu se înscriu pentru susţinerea examenului de absolvire odată cu seria din care fac parte pot susţine examenul o singură dată, cu seria următoare, în aceleaşi condiţii prevăzute pentru candidaţii promoţiei curente. Aceştia nu mai au calitatea de elev, iar acordarea drepturilor specifice de natură financiară, de echipament şi de hrănire încetează, prin dispoziţia/ordinul de zi pe unitate a/al directorului/comandantului şcolii, odată cu absolvirea seriei din care fac parte.
(8)Candidaţii prevăzuţi la alin. (7), precum şi cei neprezentaţi sau eliminaţi din examen, declaraţi "nepromovat", rămân în evidenţa structurii de resurse umane şi metodică a unităţii de învăţământ postliceal.
(9)Candidaţii declaraţi "nepromovat" în anul absolvirii nu dobândesc certificat de competenţe, grad profesional/militar şi nu sunt repartizaţi în unităţi ale MAI. În această situaţie candidaţii pot susţine examenul de absolvire încă o dată, cu seria următoare.
Art. 9
(1)Candidaţii care provin din promoţia anterioară anului în care susţin examenul de absolvire se înscriu la secretariatul unităţii de învăţământ la care şi-au finalizat studiile, cu cel puţin 30 de zile înaintea desfăşurării examenului, pe baza următoarelor înscrisuri:
a)cererea de înscriere;
b)copie a certificatului de căsătorie, dacă s-au căsătorit în intervalul de timp scurs de la finalizarea studiilor;
c)copie a actului de identitate, dacă şi-au schimbat actul de identitate în intervalul de timp scurs de la finalizarea studiilor;
d)chitanţa de plată a taxei de examinare, eliberată de instituţia de învăţământ a MAI în care se va susţine examenul de absolvire sau, după caz, de cea la care şi-au finalizat studiile;
e)certificatul de cazier judiciar;
f)rezultatul evaluării psihologice şi al examinării medicale, în urma evaluării de către Centrul de Psihosociologie al MAI, respectiv a examinării de către Direcţia medicală a MAI.
(2)În situaţia în care în certificatul de cazier judiciar al candidatului sunt înscrise date care îl fac incompatibil cu calitatea de poliţist/cadru militar, similare condiţiei de recrutare, conform prevederilor legale în vigoare, acesta nu va mai fi înscris pentru susţinerea examenului de absolvire.
CAPITOLUL II: Coordonarea şi organizarea examenelor de absolvire
SECŢIUNEA 1: Componenţa şi atribuţiile Comisiei de coordonare
Art. 10
(1)Comisia de coordonare este formată din:
a)preşedinte - unul dintre adjuncţii inspectorului general, de regulă cel care are atribuţii de coordonare a formării profesionale a personalului la nivelul inspectoratului general;
b)3-5 membri;
c)secretar.
(2)Comisia de coordonare are următoarele atribuţii:
a)coordonează şi îndrumă activităţile privind organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire;
b)transmite DGMRU componenţa nominală a subcomisiilor constituite la nivelul centrului de examen;
c)realizează instruirea preşedinţilor subcomisiilor de examinare, înaintea fiecărei probe a examenului de absolvire;
d)stabileşte tipul de test scris, structura acestuia, numărul variantelor de subiecte pentru proba scrisă, coordonează elaborarea acestora, a baremelor de apreciere, corectare şi notare, întocmirea foilor de răspuns, în condiţiile prezentei metodologii;
e)stabileşte procedura de convertire a punctajelor în note întregi pentru probele practice;
f)asigură păstrarea în siguranţă a plicurilor cu subiectele elaborate şi baremele de apreciere, corectare şi notare şi transmite subcomisiilor de examinare plicurile cu subiecte, cu cel mult o zi înainte de începerea probei scrise;
g)procedează la stabilirea, prin tragere la sorţi, a variantei de subiecte ce se va aplica, în dimineaţa zilei în care se susţine proba scrisă;
h)avizează subiectele pentru probele orale, precum şi criteriile de evaluare a acestora;
i)informează DGMRU despre schimbările efectuate în componenţa Comisiei de absolvire, precum şi la nivelul subcomisiilor de examinare şi motivele care au stat la baza acestor decizii;
j)informează DGMRU cu privire la orice încălcare a normelor prezentei metodologii;
k)întocmeşte şi transmite DGMRU Raportul privind constatările şi concluziile desprinse ca urmare a organizării şi desfăşurării examenului de absolvire.
(3)Pentru coordonarea în mod unitar a comisiei/comisiilor de absolvire, preşedintele Comisiei de coordonare poate emite dispoziţii, care se comunică DGMRU şi şcolilor postliceale.
SECŢIUNEA 2: Componenţa şi atribuţiile Comisiei de absolvire
Art. 11
(1)Comisia de absolvire se subordonează Comisiei de coordonare şi este formată din:
a)preşedinte - şeful structurii care asigură coordonarea de specialitate a instituţiei de învăţământ postliceal şi/sau şeful structurii de formare profesională din cadrul inspectoratului general;
b)vicepreşedinte - directorul/comandantul unităţii de învăţământ postliceal în care se organizează centrul de examen sau adjunctul acestuia;
c)secretar-şeful structurii metodică, planificare învăţământ sau un ofiţer din cadrul acestei structuri;
d)membri - personal de specialitate din cadrul inspectoratului general şi al unităţilor din subordine, precum şi din unităţile de învăţământ subordonate, desemnat cu responsabilităţi pe probe de examen, în funcţie de numărul acestora şi numărul de candidaţi.
(2)Comisia de absolvire are următoarele atribuţii:
a)asigură organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire potrivit prezentei metodologii;
b)elaborează graficul desfăşurării examenului de absolvire;
c)realizează instruirea personalului subcomisiilor de examinare şi a supraveghetorilor;
d)completează cataloagele de examen, în două exemplare, cu numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidaţilor, precum şi cu probele de examen pe care aceştia le susţin; cataloagele se tehnoredactează, se numerotează, se semnează şi ştampilează pe fiecare pagină;
e)repartizează candidaţii pe săli în ordinea alfabetică şi afişează la avizierul centrului de examen şi pe uşile sălilor de examen, cu 24 de ore înainte de probă, listele candidaţilor ce urmează să susţină probele practice, scrise şi orale/proiectele de absolvire, cu precizarea orei la care să se prezinte absolvenţii;
f)stabileşte subiectele de examen pentru proba orală:
g)asigură securitatea subiectelor, lucrărilor scrise şi a tuturor documentelor de examen;
h)multiplică subiectele pentru probele scrise;
i)controlează şi îndrumă activitatea tuturor persoanelor care au sarcini privind organizarea şi desfăşurarea examenului;
j)dispune măsuri pentru ca în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea Comisia de absolvire şi subcomisiile de examinare sau se desfăşoară probele de examen să nu pătrundă persoane neautorizate;
k)afişează, la încheierea probei scrise, subiectele şi baremele de apreciere, corectare şi notare;
l)corectează lucrările scrise, examinează şi notează candidaţii la celelalte probe de examen, respectând baremele de apreciere, corectare şi notare stabilite;
m)afişează rezultatele obţinute de candidaţi la probele practice, scrise şi orale/proiectele de absolvire;
n)calculează mediile şi stabilesc rezultatul final pentru fiecare candidat: "promovat", "nepromovat", "neprezentat", "eliminat din examen", în conformitate cu prevederile prezentei metodologii;
o)primeşte eventualele contestaţii la probele scrise, pe care le predă, însoţite de lucrările candidaţilor, cu proces-verbal, subcomisiei de soluţionare a contestaţiilor;
p)decide, în condiţiile prezentei metodologii, recorectarea unor lucrări în perioada desfăşurării examenului sau ulterior până la încetarea activităţii comisiei; această atribuţie este exercitată exclusiv de subcomisia de examinare;
q)afişează rezultatele finale, după rezolvarea contestaţiilor;
r)transmite Comisiei de coordonare şi DGMRU Raportul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire.
(3)Pentru fiecare decizie/măsură luată la nivelul Comisiei de absolvire, secretarul comisiei întocmeşte un proces-verbal.
Art. 12
(1)Preşedintele Comisiei de absolvire desemnează prin dispoziţie, cu cel puţin 30 de zile înaintea începerii examenului:
a)subcomisiile de examinare, în cadrul fiecărei probe, precum şi echipele de examinare;
b)subcomisia de soluţionare a contestaţiilor.
(2)Preşedintele Comisiei de absolvire stabileşte atribuţii concrete pentru fiecare membru al comisiei, în acord cu prevederile art. 11 alin. (2).
Art. 13
(1)Subcomisiile de examinare pentru fiecare probă se compun din preşedinte şi un număr de membri examinatori, constituiţi în echipe de examinare de cel puţin două persoane, în raport de numărul absolvenţilor şi natura probei.
(2)Numărul echipelor de examinare prevăzute la alin. (1) se stabileşte în funcţie de numărul de candidaţi.
(3)În componenţa subcomisiilor de examinare se asigură un minimum de 50% personal specializat din afara centrului de examen.
Art. 14
(1)În cadrul Comisiei de absolvire, în subcomisiile de examinare şi în subcomisia de soluţionare a contestaţiilor nu pot fi desemnate persoanele care au soţ/soţie ori rude sau afini până la gradul IV inclusiv printre candidaţi.
(2)Toţi membrii Comisiei de absolvire, ai subcomisiilor de examinare şi ai subcomisiei de soluţionare a contestaţiilor dau declaraţii scrise în sensul respectării prevederilor alin. (1).
(3)Declaraţiile prevăzute la alin. (2) se păstrează, alături de celelalte documente, la dosarul examenului.
Art. 15
(1)Preşedintele Comisiei de absolvire efectuează instruirea comisiei în prima zi prevăzută în Graficul desfăşurării examenului de absolvire.
(2)În cadrul instruirii, vicepreşedintele Comisiei de absolvire prezintă situaţia şcolară a candidaţilor, inclusiv a celor care nu îndeplinesc condiţiile pentru a susţine examenul de absolvire, precum şi pe cea a absenţilor.
(3)Vicepreşedintele Comisiei de absolvire prezintă candidaţilor membrii Comisiei de absolvire şi subcomisiilor de examinare şi le aduce la cunoştinţă regulile privind organizarea şi desfăşurarea activităţii.
Art. 16
(1)Graficul desfăşurării examenului de absolvire se aprobă de preşedintele Comisiei de absolvire şi se aduce la cunoştinţa candidaţilor, prin afişare, cu 10 zile înaintea începerii examenului.
(2)Fiecare candidat este planificat să susţină o singură probă de examen într-o zi.
(3)Proba scrisă se desfăşoară în acelaşi timp cu toţi candidaţii.
CAPITOLUL III: Conţinutul şi desfăşurarea examenului de absolvire
SECŢIUNEA 1: Descrierea generală a examenului de absolvire
Art. 17
(1)În cadrul examenului de absolvire candidaţii trebuie să dovedească pregătirea corespunzătoare în vederea numirii în prima funcţie.
(2)Examenul de absolvire constă în probe practice, scrise şi orale, desfăşurate în această ordine. Probele sunt prevăzute prin curriculum.
(3)Pentru specialitatea "maistru militar auto", proba orală constă în susţinerea proiectului de absolvire realizat anterior în acest scop.
Art. 18
Unitatea de învăţământ în care se organizează centrul de examen asigură din timp baza didactică şi materială pentru buna desfăşurare a probelor de examen şi sprijină Comisia de absolvire.
SECŢIUNEA 2: Proba practică
Art. 19
(1)Proba practică urmăreşte verificarea competenţelor practice necesare pentru îndeplinirea sarcinilor specifice calificării.
(2)Proba practică se apreciază cu o notă de la 10 la 1,00, calculată ca medie aritmetică a notelor obţinute la fiecare componentă/secvenţă a probei, cu două zecimale, fără rotunjire.
(3)La fiecare componentă/secvenţă a probei practice, candidatul trebuie să obţină minimum nota 5,00, iar nota/media minimă de promovare a probei practice este 6,00, calculată cu două zecimale, fără rotunjire.
(4)Nesusţinerea sau nepromovarea probei practice atrage după sine eliminarea candidatului din examenul de absolvire.
Art. 20
Proba practică se susţine în poligoane şi baze sportive sub supravegherea permanentă a membrilor subcomisiei de examinare.
Art. 21
(1)Candidaţii care nu pot susţine proba practică, deoarece în intervalul de timp cuprins între vizita medicală şi data susţinerii probei prezintă afecţiuni ce impun scutire medicală pe o perioadă limitată de timp, au dreptul să participe la examenul de absolvire, o singură dată, cu următoarea serie de elevi, cu parcurgerea tuturor etapelor procedurale.
(2)Fac excepţie de la prevederile alin. (1) candidaţii care prezintă afecţiuni medicale rapid recuperabile, stabilite ca atare de comisia de examinare medicală, a căror scutire medicală pentru afecţiunea în cauză nu depăşeşte perioada de timp alocată susţinerii examenului de absolvire, situaţie în care aceştia pot susţine probele de examen cu aceeaşi sene de elevi.
Art. 22
(1)Fişele de examinare cu rezultatele obţinute de candidaţi la proba practică, al căror model de formular este prevăzut în anexa nr. 1, cu notele/mediile obţinute se predau, imediat după încheierea probei practice, secretarului Comisiei de absolvire, care consemnează mediile în catalogul cu rezultatele examenului de absolvire, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.
(2)În funcţie de specificul fiecărei componente/secvenţe a probei practice se întocmesc fişe de examinare adaptate, pe care le completează fiecare examinator.
(3)Notele/mediile obţinute la proba practică se comunică candidaţilor la încheierea probei şi se afişează la avizierul centrului de examen.
SECŢIUNEA 3: Proba scrisă
Art. 23
(1)Proba scrisă are ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate şi a capacităţii de sintetizare şi sistematizare ale candidaţilor.
(2)Proba scrisă constă în aplicarea unui test de cunoştinţe cu itemi din unităţile de competenţă specializate, care poate fi tip grilă, cu itemi obiectivi, cu alegere multiplă sau test de cunoştinţe cu itemi semiobiectivi şi subiectivi, cu răspuns deschis.
(3)Durata probei este de 3 ore şi începe de regulă la ora 09,00.
Art. 24
(1)Subiectele şi baremele de apreciere, corectare şi notare pentru proba scrisă se elaborează de către subcomisia de examinare, respectând următoarele cerinţe:
a)să fie în concordanţă cu conţinutul tematicii aprobate;
b)să asigure cuprinderea echilibrată a competenţelor formate;
c)să aibă un grad de relevanţă la nivelul standardului de pregătire profesională, a curriculei şi a materialelor curriculare;
d)rezolvarea subiectelor să fie posibilă în timpul stabilit, fără cerinţa de utilizare a unor materiale auxiliare curriculare;
e)subiectele şi baremele de apreciere, corectare şi notare se elaborează astfel încât să asigure evaluarea şi notarea unitară a lucrărilor.
(2)În cazul testului cu itemi cu răspuns deschis notarea se face pe subiecte, cu note de la 10 la 1,00, pe baza unui barem de apreciere şi corectare.
(3)Nota minimă de promovare a probei scrise este 5,00 (cinci).
Art. 25
(1)Comisia de absolvire stabileşte, cu 24 de ore înainte de începerea examenului de absolvire, două variante de subiecte pentru proba scrisă, din subiectele propuse de subcomisia de examinare, însoţite de baremele de apreciere, corectare şi notare, pe suport hârtie, cu respectarea normelor de securitate a informaţiei.
(2)După aprobarea subiectelor de către preşedintele Comisiei de absolvire, fiecare variantă se introduce într-un plic, pe care se menţionează centrul de examen şi numărul variantei. Plicurile se semnează, se ştampilează şi se sigilează de către preşedintele Comisiei de absolvire şi se păstrează în fişete metalice, încuiate şi sigilate.
(3)În dimineaţa zilei în care are loc proba scrisă, preşedintele Comisiei de absolvire stabileşte, prin tragere la sorţi, numărul variantei de subiecte ce urmează să fie administrată.
(4)Activităţile prevăzute la alin. (1)-(3) se consemnează în procese-verbale semnate de către toţi membrii comisiei implicaţi.
Art. 26
(1)Directorul/Comandantul unităţii de învăţământ în care este organizat centrul de examen propune preşedintelui Comisiei de absolvire personalul care va asigura supravegherea în sălile de examen.
(2)Repartizarea pe săli a personalului de supraveghere se face de către preşedintele subcomisiei de examinare, prin tragere la sorţi cu două ore înainte de susţinerea probei scrise, câte 2 supraveghetori la 25 de candidaţi, dintre care unul, responsabil de sală; repartizarea se consemnează într-un proces-verbal.
(3)Responsabilul de sală primeşte de la secretarul Comisiei de absolvire lista nominală cu candidaţii repartizaţi în sala respectivă, borderourile de predare a lucrărilor scrise sau a foilor de răspuns, al căror model de formular este prevăzut în anexa nr. 3, şi hârtie ştampilată pentru ciorne, dacă este necesar.
(4)Se interzice candidaţilor să intre în sală cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare.
Art. 27
(1)Accesul candidaţilor în săli este permis cu minimum 30 de minute înainte de începerea probei, pe baza cărţii de identitate/permisului de conducere/paşaportului.
(2)Candidaţii se aşază câte unul în bancă, în ordine alfabetică, potrivit listelor afişate.
(3)Înainte de administrarea subiectelor, supraveghetorii le prezintă candidaţilor modul de desfăşurare a probei şi procedura de completare a datelor personale pe foile de răspuns.
(4)Se precizează candidaţilor că rezolvarea subiectelor se face exclusiv pe foaia de răspuns şi că soluţiile scrise pe ciorne sau pe foaia cu subiecte nu se iau în considerare.
(5)Fiecare candidat primeşte o foaie de răspuns. Pe colţul din dreapta, sus, îşi scrie cu majuscule numele, iniţiala tatălui şi prenumele.
(6)Înscrierea numelui candidatului pe foile de răspuns, în afara spaţiului destinat pentru sigilare, precum şi utilizarea unor semne distinctive, care pot permite identificarea lucrării, atrag după sine anularea acesteia.
(7)Pentru ciorne, candidaţii primesc de la supraveghetori coli de hârtie, marcate cu ştampila "EXAMEN".
(8)În situaţia în care testul de cunoştinţe este cu itemi cu răspuns deschis, colţul foii de răspuns cu datele de identitate se lipeşte numai după ce şeful de sală a verificat identitatea candidatului şi completarea corectă a tuturor datelor şi se semnează de către vicepreşedintele Comisiei de absolvire, iar secretarul acesteia aplică pe semnătură ştampila "EXAMEN". Pentru lipirea colţurilor lucrărilor se va folosi acelaşi tip de etichetă.
Art. 28
(1)Vicepreşedintele Comisiei de absolvire şi personalul desemnat să participe la activitatea de multiplicare verifică integritatea plicului cu varianta testului de cunoştinţe comunicată de Comisia de absolvire, după care se deschide plicul.
(2)Activitatea prevăzută la alin. (1) se consemnează într-un proces-verbal, care este semnat de toate persoanele participante.
(3)Multiplicarea variantei de subiecte stabilite se realizează într-un număr de exemplare egal cu numărul candidaţilor, după care copiile se verifică, se introduc în plicuri şi se sigilează. Pe plic se consemnează numărul sălii de examen, numărul de teste şi ora deschiderii acestuia.
(4)Membrii Comisiei de absolvire nu părăsesc centrul de examen şi nu comunică conţinutul subiectelor de examen până la terminarea probei.
Art. 29
(1)Responsabilii de săli primesc plicurile de la preşedintele subcomisiei de examinare, verifică integritatea acestora, se deplasează la sălile de clasă, le prezintă candidaţilor, după care le deschid la ora prevăzută şi distribuie testele candidaţilor.
(2)Baremul de corectare se aduce la cunoştinţa candidaţilor şi se afişează la avizierul unităţii de învăţământ, după încheierea probei scrise.
(3)Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate intra în sală şi nu are dreptul să părăsească sala de examen decât dacă predă lucrarea şi semnează de predarea acesteia.
(4)Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine această probă.
Art. 30
(1)Constituie fraude specifice probei scrise următoarele:
a)copiatul în orice formă;
b)utilizarea oricăror mijloace de calcul sau a altor coli de hârtie decât cele distribuite de supraveghetori;
c)orice metodă sau mijloc prin care se înlesneşte transmiterea de informaţii între candidaţi;
d)utilizarea oricăror mijloace de comunicare.
(2)Fraudele prevăzute la alin. (1), precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează de către responsabilul de sală prin eliminarea din examen a candidatului/candidaţilor în cauză.
(3)Aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (2) se consemnează într-un proces-verbal semnat de responsabilul de sală, de ceilalţi supraveghetori şi de candidatul care este eliminat pentru fraudă.
(4)La procesul-verbal prevăzut la alin. (3) se ataşează probele materiale care dovedesc săvârşirea fraudei, unde este cazul.
(5)Candidaţii eliminaţi din examen pentru fraudă îşi păstrează dreptul de a participa la examenul de absolvire cu seria următoare de absolvenţi.
Art. 31
(1)Pentru elaborarea lucrării candidaţii folosesc numai cerneală/pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor se utilizează numai creion negru şi, după caz, creioane colorate.
(2)Pentru rezolvarea subiectelor se foloseşte numai hârtia distribuită candidaţilor de către supraveghetori. Fiecare candidat primeşte atâtea coli sau ciorne câte îi sunt necesare.
(3)În cazul în care unii candidaţi comit erori pot solicita o nouă foaie de răspuns sau pot corecta prin tăiere cu o linie orizontală. Responsabilul de sală anulează, pe loc, foile iniţiale prin înscrierea cu cerneală/pastă de culoare roşie, în diagonală, a cuvântului "ANULAT" şi semnează. Candidatul va reface lucrarea fără să depăşească timpul acordat iniţial pentru elaborarea testului.
(4)În timpul desfăşurării probelor scrise, supraveghetorilor le este interzis să intre în sala de examen cu telefoane mobile, alte mijloace de comunicare şi aparatură electronică de orice fel, să ofere indicaţii candidaţilor, să discute între ei, să rezolve subiectele de examen şi să permită candidaţilor să comunice între ei.
(5)În fiecare sală de examen, supraveghetorii se dispun în locurile stabilite de responsabilul de sală, de regulă unul în faţa clasei şi celălalt în spatele clasei. În cazul în care supraveghetorii încalcă aceste dispoziţii, vicepreşedintele sau preşedintele Comisiei de absolvire pot decide înlocuirea lor.
(6)În timpul desfăşurării probelor scrise, în sălile de examen au voie să intre numai preşedintele, vicepreşedintele Comisiei de absolvire, secretarul, reprezentanţi ai DGMRU şi reprezentantul Ministerului Educaţiei şi Cercetam Ştiinţifice, însoţit de una dintre persoanele menţionate anterior, alte persoane delegate de ministrul afacerilor interne.
Art. 32
(1)În situaţia în care proba scrisă constă în rezolvarea unor itemi cu răspuns deschis se procedează astfel:
a)pe măsură ce candidaţii finalizează lucrările, aceştia le predau supraveghetorilor. La expirarea timpului acordat, lucrările se predau în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Ultimii 5 candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări;
b)la predarea lucrărilor, supraveghetorii barează spaţiile nescrise cu linie continuă în forma literei "Z", verifică numărul de pagini şi îl trec în borderoul de predare, în care semnează fiecare candidat;
c)în prezenţa a 2 candidaţi, supraveghetorii predau lucrările scrise, sub semnătură, secretarului Comisiei de absolvire, care verifică dacă numărul lucrărilor predate corespunde cu numărul semnăturilor din borderoul de predare a lucrărilor scrise şi dacă numărul de pagini pentru fiecare lucrare coincide cu cel înscris în borderou;
d)după primirea tuturor lucrărilor scrise, acestea se amestecă de către membrii subcomisiei de examinare, în prezenţa preşedintelui şi a vicepreşedintelui acesteia, după care se grupează în seturi de câte 60 de lucrări şi sunt numerotate;
e)fiecare set de câte 60 de lucrări se introduce în câte un plic pe care se înscrie numărul de ordine al lucrărilor pe care le conţine;
f)plicurile cu lucrările numerotate se împart în două, după care se predau de către preşedintele sau vicepreşedintele Comisiei de absolvire, cu proces-verbal de predare-primire, membrilor subcomisiei de examinare dispuşi în încăperi separate, prin tragere la sorţi.
(2)În fiecare sală de corectare se află, permanent, cel puţin 2 examinatori.
Art. 33
(1)După terminarea corectării şi notării fiecărei lucrări scrise din plicurile repartizate, în prezenţa preşedintelui subcomisiei de examinare, se trece la a doua corectură prin schimbarea plicurilor cu lucrări între cei 2 corectori.
(2)Fiecare lucrare se corectează şi se apreciază separat de fiecare corector, cu respectarea baremelor stabilite pentru această probă.
(3)Notele acordate de fiecare corector se înscriu separat, în fişa de examinare cu rezultatele candidaţilor la proba scrisă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4.
(4)După corectarea şi notarea lucrărilor de către ambii corectori, fişele de corectare completate şi semnate de fiecare corector se predau preşedintelui subcomisiei de examinare odată cu lucrările corectate.
(5)După ce preşedintele subcomisiei de examinare verifică dacă sunt diferenţe mai mari de un punct între notele acordate de către cei 2 corectori, notele se trec de către aceştia, sub semnătură, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală/pastă de culoare roşie.
(6)În cazul în care se constată o diferenţă mai mare de un punct între notele acordate de 2 corectori, preşedintele subcomisiei de examinare repartizează lucrarea spre recorectare unui alt corector, care, în prezenţa corectorilor iniţiali, stabileşte nota finală.
(7)Nota acordată la recorectare se trece pe lucrare şi se semnează de cei 3 corectori şi de preşedintele subcomisiei de examinare.
(8)Situaţiile care necesită o a treia corectare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de persoanele prevăzute la alin. (5).
(9)Media obţinută calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire se înscrie pe lucrare, de către preşedintele subcomisiei de examinare, sub semnătură, cu cerneală/pastă de culoare roşie, în prezenţa corectorilor.
(10)După terminarea corectării, seturile de lucrări şi fişele individuale de corectare, închise în plicuri sigilate, se predau cu proces-verbal secretarului Comisiei de absolvire, care le încuie într-un fişet pe care îl sigilează. Cheia de la fişet se păstrează de către vicepreşedintele Comisiei de absolvire.
Art. 34
(1)După ce toate lucrările scrise au fost corectate, acestea se deschid în plenul Comisiei de absolvire, iar notele finale se înregistrează în catalogul cu rezultatele examenului de absolvire, de către secretar, cu cerneală sau pastă albastră.
(2)Examinatorii formulează şi pun la dispoziţia secretarului Comisiei de absolvire concluziile privind modul de rezolvare a subiectelor de către candidaţi.
Art. 35
(1)În situaţia în care proba scrisă constă în rezolvarea unui test tip grilă se procedează astfel:
a)la finalizarea lucrării sau la expirarea timpului afectat probei, fiecare candidat predă responsabilului de sală foaia de răspuns, ciornele, precum şi, după caz, documentaţia de specialitate primită pentru formularea răspunsului la itemii care prevăd această situaţie.
b)responsabilul de sală verifică dacă au fost respectate recomandările privitoare la completarea foii de răspuns, iar în caz contrar răspunsurile completate necorespunzător vor fi anulate prin trasarea unei linii orizontale cu cerneală/pastă de culoare roşie;
c)până la predarea ultimei lucrări, în sală rămân permanent 5 (cinci) candidaţi;
d)responsabilul de sală verifică corectitudinea datelor de identitate înscrise de candidat în colţul din dreapta al foii de răspuns şi le certifică prin semnătură;
e)candidatul semnează în borderou pentru a certifica predarea lucrării;
f)ciornele şi foile de răspuns anulate se strâng separat, subiectele rezolvate pe ciorne nefiind luate în considerare la corectare;
g)responsabilul de sală, împreună cu supraveghetorii, iau măsuri pentru ca niciun candidat să nu părăsească sala fără a preda lucrarea şi a semna de predarea ei. De asemenea, aceştia vor ţine permanent evidenţa foilor de răspuns folosite şi validate, nefolosite şi anulate, a testelor distribuite/nedistribuite, precum şi a ciornelor.
(2)După expirarea timpului afectat şi predarea tuturor lucrărilor, candidaţii revin în sala de examen, la locurile pe care le-au ocupat în timpul probei, pentru a asista la corectarea foilor de răspuns.
Art. 36
(1)La ora prevăzută pentru începerea corectării, echipele primesc plicurile cu grilele de corectare a testelor de la preşedintele subcomisiei de examinare.
(2)Echipa de corectare din fiecare sală, după ce prezintă candidaţilor integritatea plicului, procedează la deschiderea acestuia.
Art. 37
Evaluarea la testul tip grilă se face în prezenţa candidaţilor, astfel:
a)se invită la catedră, în ordinea prevăzută în fişa de examinare, candidatul a cărui lucrare urmează a fi corectată;
b)se aplică grila de corectare şi se calculează de către cei 2 corectori punctajul şi nota obţinute, în prezenţa candidatului şi a unui martor, de regulă următorul candidat în ordine alfabetică;
c)se consemnează de către corectori atât în borderoul cu rezultate, prevăzut în anexa nr. 5, cât şi pe foaia de răspuns, punctajul şi nota obţinute de candidat, în cifre şi litere, cu cerneală/pastă de cuibare roşie;
d)cei 2 corectori semnează în borderou/ cu rezultate şi pe foaia de răspuns, în dreptul notei/punctajului înscris;
e)candidatul confirmă, sub semnătură, pe foaia de răspuns şi în borderou, corectitudinea calculării şi consemnării punctajului şi notei obţinute;
f)corectorii asigură la verificarea ultimei foi de răspuns prezenţa în sală a cel puţin 2 candidaţi martori.
Art. 38
(1)La încheierea corectării foilor de răspuns, borderourile se semnează de către responsabilul de sală, după confruntarea punctajelor şi notelor înscrise pe foile de răspuns cu cele din borderou.
(2)Însoţit de corector şi de 2 candidaţi, responsabilul de sală se deplasează la secretariatul comisiei unde predă, sub semnătură, foile de răspuns, ciornele, documentele sălii de examen.
Art. 39
Secretarul comisiei procedează la verificarea nominală a foilor de răspuns evaluate, a borderourilor, fişelor de examinare şi la verificarea numerică a celorlalte documente, raportează rezultatul verificării vicepreşedintelui comisiei de absolvire, după care asigură păstrarea lucrărilor în fişete metalice încuiate şi sigilate.
Art. 40
Notele acordate la proba scrisă se comunică candidaţilor după încheierea probei/finalizarea corectării lucrărilor şi se afişează la avizier.
SECŢIUNEA 4: Proba orală
Art. 41
(1)Proba orală are un caracter aplicativ şi constă în rezolvarea unor probleme din toate cele 3 categorii de unităţi de competenţă, respectiv competenţe-cheie, competenţe generale şi competenţe specializate, conform tematicii aprobate pentru examen.
(2)Subiectele probei orale sunt propuse de către subcomisia de examinare, din tematica unitară aprobată, cu cel mult 24 de ore înainte de începerea acesteia.
(3)Fiecare bilet are acelaşi număr de subiecte, din care unul constă în rezolvarea unei situaţii/speţe.
(4)Timpul alocat probei orale pentru fiecare candidat este de maximum 15 minute, respectiv 40 de minute pentru candidaţii şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldeşti.
(5)După aprobarea subiectelor de către preşedintele Comisiei de absolvire, acestea se introduc într-un plic, care se sigilează, se semnează de către preşedinte, se ştampilează şi se păstrează, până în ziua desfăşurării probei orale, în fişete încuiate şi sigilate.
(6)Numărul biletelor de examen este cu 20% mai mare decât numărul candidaţilor dintr-o serie care susţin examenul în acelaşi timp şi la aceeaşi subcomisie/echipă de examinare.
Art. 42
(1)Candidatul se prezintă în faţa subcomisiei de examinare, extrage un bilet şi primeşte hârtia ştampilată pentru ciorne.
(2)În cazul în care, după un timp de gândire de maximum 2 minute, acesta constată că nu poate să răspundă la întrebări, poate solicita un al doilea bilet. Examinatorii înscriu în fişa de examinare numerele ambelor bilete, candidatului urmând să i se scadă 2 puncte din nota cuvenită pentru răspunsul prezentat.
(3)Candidatul este obligat să răspundă la toate întrebările înscrise pe bilet.
(4)După ce candidatul şi-a finalizat răspunsul, examinatorii pot interveni cu întrebări pentru lămurirea unor aspecte neclare, numai pe problematica subiectelor de pe bilet.
Art. 43
(1)Pentru aprecierea răspunsurilor la probele orale se stabilesc bareme orientative de evaluare, de care se ţine cont la aprecierea şi notarea candidaţilor.
(2)Echipa de examinare apreciază răspunsul candidaţilor cu note de la 10 la 1,00.
(3)Nota acordată candidaţilor la proba orală de echipa de examinare, precum şi concluziile rezultate din desfăşurarea examenului privind nivelul de cunoştinţe al candidaţilor se consemnează în fişa de examinare cu rezultatele candidaţilor la proba orală, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6.
(4)După susţinerea probei orale, candidatul predă examinatorilor biletul de examen şi ciornele.
(5)Fişele de examinare se predau imediat după încheierea probei secretarului Comisiei de absolvire, care consemnează notele în catalogul cu rezultatele examenului de absolvire.
(6)Nota finală acordată la proba orală se comunică candidaţilor la încheierea probei şi se afişează la avizier.
(7)Nota minimă de promovare a probei orale este 6,00 (şase).
SECŢIUNEA 5: Proiectul de absolvire
Art. 44
(1)Proba proiect de absolvire" se aplică exclusiv candidaţilor şcolarizaţi la specialitatea "maistru militar auto".
(2)Prin proiectul de absolvire sunt evaluate:
a)posibilitatea candidaţilor cu specialitate tehnică de a confecţiona practic o piesă, subansamblu etc. din categoria celor învăţate pe timpul şcolarizării;
b)disponibilitatea candidaţilor de a rezolva o simulare sau un studiu de caz, precum şi situaţiile-problemă impuse de tema proiectului şi de a efectua lucrările de laborator necesare;
c)măsura în care candidaţii propun şi utilizează soluţii moderne de organizare şi eficientizare a muncii;
d)capacitatea de rezolvare a problemelor teoretice şi practice specifice.
Art. 45
(1)Temele şi criteriile de elaborare a proiectelor de absolvire se stabilesc de unitatea de învăţământ şi sunt avizate de inspectoratele generale cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea examenului.
(2)Temele alese vor fi centrate pe aprofundarea competenţelor formate şi integrarea cunoştinţelor într-un demers inter şi transdisciplinar/modular.
(3)Temele proiectelor se afişează şi se repartizează elevilor în termen de 10 zile de la aprobare.
(4)Partea scrisă a proiectului se realizează individual.
(5)Îndrumătorii de proiect sunt cadre didactice care au predat elevilor sau au efectuat instruirea practică a elevilor şi au următoarele obligaţii specifice:
a)definitivează, împreună cu elevii, planul de elaborare al proiectului;
b)recomandă bibliografia minimală şi stabilesc documentaţia necesară;
c)oferă consultaţii, îndrumă şi urmăresc modul de elaborare a proiectului;
d)verifică proiectul şi întocmesc referatul de evaluare a acestuia, propunând un calificativ: admis/respins.
(6)În vederea elaborării proiectului, îndrumătorii pot recomanda sau solicita conducerii unităţii de învăţământ organizarea de consultaţii susţinute şi de către alte cadre didactice ori de alţi specialişti în domeniu.
Art. 46
(1)Proiectul trebuie să reflecte în mod evident contribuţia autorului şi va cuprinde:
a)piesa/dispozitivul/instalaţia/mecanismul/aparatul etc. realizate de candidatul cu specialitate tehnică;
b)partea scrisă, respectiv documentaţia tehnică, care cuprinde introducerea/argumentul, conţinutul propiu-zis structurat pe capitole/subcapitole, rezultatele, concluziile, bibliografia, anexe şi partea grafică.
(2)În funcţie de armă/specialitate se poate solicita candidaţilor, individual sau în grup, executarea unor machete, dispozitive, aparate ca parte integrantă a proiectului.
(3)Proiectul se depune la structura metodică, planificare învăţământ, însoţit de referatul de evaluare al îndrumătorului, cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii examenului de absolvire; proiectul se înregistrează şi după susţinere se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ.
Art. 47
Candidaţii intră în sala de examen, în ordinea afişată şi la ora stabilită. Pentru susţinerea proiectului se acordă fiecărui candidat un timp de 20 de minute. Membrii subcomisiei de examinare pot interveni cu întrebări suplimentare, de regulă după susţinerea proiectului de către candidat.
Art. 48
Prezentarea de către candidat a proiectului în faţa subcomisiei de examinare se organizează astfel:
a)scurtă introducere şi obiective propuse;
b)prezentarea cuprinsului proiectului de absolvire şi menţionarea unor aspecte relevante, dificultăţi legate de realizare, implementare şi experimentare;
c)rezultate şi concluzii (aspecte originale, realizări, direcţii de dezvoltare).
Art. 49
(1)Evaluarea candidaţilor se face cu note întregi de la 10 la 1,00 de către echipa de examinare.
(2)Nota obţinută de candidat la susţinerea proiectului se consemnează în fişa de evaluare şi susţinere a proiectului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7.
(3)Nota obţinută la susţinerea proiectului se trece în catalogul cu rezultatele examenului de absolvire de către secretarul comisiei de absolvire.
(4)Nota minimă de promovare a probei este 6,00.
SECŢIUNEA 6: Stabilirea şi comunicarea rezultatelor
Art. 50
(1)Rezultatele finale ale examenului de absolvire se comunică după încheierea probelor.
(2)Candidaţii care nu au promovat una sau mai multe probe ori nu s-au prezentat la toate probele de examen sau au fost eliminaţi din examen pentru fraudă sunt declaraţi nepromovaţi, precum şi, după caz, neprezentaţi ori eliminaţi din examen.
Art. 51
Pentru comunicarea rezultatelor finale ale examenului de absolvire se întocmesc şi se afişează liste nominale care cuprind: numele şi prenumele candidaţilor, notele obţinute la fiecare probă, media generală şi rezultatul final, respectiv "promovat", "nepromovat", precum şi, în cazul candidaţilor declaraţi "nepromovat", dacă este cazul, "neprezentat"sau "eliminat din examen".
Art. 52
(1)Media examenului de absolvire se calculează ca medie cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor (mediilor) obţinute la probele de examen.
(2)Media generală de absolvire se calculează după formula:
Mg = 3Ms + Ma/4
, unde:
- Mg - media generală de absolvire;
- Ms - media de şcolaritate;
- Ma - media examenului de absolvire.
(3)Comisia de absolvire completează catalogul cu rezultatele examenului de absolvire.
SECŢIUNEA 7: Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor
Art. 53
(1)Contestaţiile se pot formula numai pentru proba scrisă.
(2)Contestaţiile se depun şi se înregistrează la centrul de examen în ziua şi în intervalul orar prevăzut în graficul de desfăşurare a examenului de absolvire.
(3)Pentru soluţionarea contestaţiilor, preşedintele Comisiei de absolvire constituie, prin ordin/dispoziţie, o subcomisie de soluţionare a contestaţiilor, formată din cel puţin 2 corectori, care nu au făcut parte din subcomisia de examinare.
Art. 54
(1)Subcomisia de soluţionare a contestaţiilor recorectează lucrările primite şi acordă note conform baremelor elaborate pentru această probă.
(2)Nota acordată de către subcomisia de soluţionare a contestaţiilor rămâne definitivă şi se trece pe fişa de examinare.
(3)Hotărârile subcomisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive şi se consemnează într-un proces-verbal semnat de toţi membrii acesteia.
(4)Lucrările scrise, baremele de corectare şi notare, fişele de examinare, precum şi procesul-verbal se predau secretarului Comisiei de absolvire.
Art. 55
(1)Secretarul Comisiei de absolvire operează în catalogul cu rezultatele examenului de absolvire schimbările ce se impun după primirea rezultatelor la contestaţii, recalculează, după caz, media generală de absolvire şi rectifică în mod corespunzător rezultatul examenului.
(2)Rezultatele la contestaţii se comunică celor în drept prin afişare la avizier, conform graficului de desfăşurare a examenului de absolvire.
CAPITOLUL IV: Eliberarea actelor de studii
Art. 56
(1)În urma promovării examenului, absolventului i se eliberează, prin grija instituţiei de învăţământ în care a funcţionat centrul de examen, actele de studii prevăzute de legislaţia în vigoare.
(2)De aceleaşi drepturi beneficiază şi candidaţii care promovează examenul de absolvire în condiţiile art. 8 alin. (7).
(3)Candidaţii care nu promovează examenul de absolvire primesc, la cerere, o adeverinţă în care se menţionează nivelul de învăţământ pe care l-au urmat, calificarea şi, după caz, specializarea pentru care s-au pregătit, precum şi numărul de credite acumulate. Pe adeverinţă se va menţiona "fără examen de absolvire".
(4)Candidaţilor prevăzuţi la art. 8 alin. (5) care promovează proba scrisă şi proba orală li se eliberează o adeverinţă în care se menţionează nivelul de învăţământ pe care l-au urmat, calificarea şi, după caz, specializarea pentru care s-au pregătit, precum şi numărul de credite acumulate, cu menţiunea "fără susţinerea probei practice".
Art. 57
Clasificarea absolvenţilor în vederea repartizării se face în ordinea descrescătoare a mediei generale de absolvire. La medii egale departajarea se face aplicându-se succesiv următoarele criterii:
a)media de şcolaritate;
b)nota la proba practică;
c)nota la proba scrisă;
d)nota la proba orală/susţinerea proiectului de absolvire.
CAPITOLUL V: Dispoziţii finale
Art. 58
Preşedintele Comisiei de absolvire are obligaţia să raporteze în cel mai scurt timp Comisiei de coordonare şi DGMRU eventualele nereguli care apar în organizarea şi desfăşurarea activităţii, cazurile de neprezentare a unor membri ai subcomisiilor de examinare, precum şi măsurile adoptate în vederea înlocuirii acestora.
Art. 59
Toate documentele şi lucrările scrise din cadrul examenului se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ timp de doi ani, cu excepţia cataloagelor de examen, care se păstrează permanent.
Art. 60
Este interzisă colectarea unor materiala sau fonduri băneşti de la candidaţi, părinţi sau de la orice persoană care are rude în rândul acestora.
Art. 61
Raportul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire, prevăzut la art. 11 alin. (2) lit. r), cuprinde datele stabilite în anexa nr. 8. Acesta, împreună cu catalogul cu rezultatele examenului de absolvire, se înaintează DGMRU în termen de 10 zile de la finalizarea examenului.
Art. 62
Raportul privind constatările şi concluziile desprinse ca urmare a organizării şi desfăşurării examenului de absolvire, prevăzut la 10 alin. (2) lit. k), se înaintează DGMRU în termen de 20 de zile de la finalizarea examenului.
Art. 63
Efectivele, armamentul, tehnica militară, mijloacele de transport, precum şi materialele (resursele) necesare bunei desfăşurări a examenului de absolvire se asigură prin grija unităţilor de învăţământ şi a inspectoratelor generale.
Art. 64
Nerespectarea prezentei metodologii de către persoanele cu sarcini în organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire atrage răspunderea penală, contravenţională sau disciplinară, după caz, a celor vinovaţi.
Art. 65
Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
Art. 66
Respectarea întocmai a prevederilor prezentei metodologii este obligatorie pentru toate persoanele implicate în examen.
-****-
ANEXA nr. 1: FIŞA DE EXAMINARE cu rezultatele obţinute de candidaţi la proba practică
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL …………
CENTRUL DE EXAMEN ………….
Examen de absolvire………….
Sesiunea: …………….
Numele şi prenumele examinatorilor …………
FIŞA DE EXAMINARE cu rezultatele obţinute de candidaţi la proba practică

Nr. crt.

Numele, prenumele tatălui şi prenumele candidatului

Note acordate

Nota finală
(media aritmetică)

Observaţii

Proba 1
(ax. tragerea cu armamentul)

Proba 2
(ex. educaţie fizică şi autoapărare)

1.

     

2.

     

.

     

.

     

n

     
Concluzii:
Examinatori,
………………..
(semnătura)
ANEXA nr. 2: CATALOG cu rezultatele examenului de absolvire
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL .................
CENTRUL DE EXAMEN ...................
Examen de absolvire
Sesiunea: ....................
CATALOG cu rezultatele examenului de absolvire

Nr. crt.

Numele, prenumele tatălui şi prenumele candidatului

Notele obţinute

Media examenului de absolvire

Proba practică

Proba scrisă

Proba orală

Proiectul de absolvire şi susţinerea acestuia

1.

      

.

      

.

      

.

      

.

      

n.

      
Preşedintele comisiei,
................
(semnătura)
Secretarul comisiei,
................
(semnătura)
NOTE:
1.În catalog se vor înscrie probele de examen prevăzute în curriculum.
2.Cataloagele se completează, se numerotează fiecare pagină, se semnează şi se aplică ştampila cu inscripţia "EXAMEN".
ANEXA nr. 3: BORDEROU pentru predarea lucrărilor scrise/foilor de răspuns
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL ................
CENTRUL DE EXAMEN ................
Examen de absolvire
Sesiunea: ................
Numele şi prenumele supraveghetorilor:
1 ................
2 ................
BORDEROU pentru predarea lucrărilor scrise/foilor de răspuns, sala ...............

Nr. crt.

Numele, prenumele tatălui şi prenumele candidatului

Numărul de pagini

Semnătura candidatului

Observaţii

1.

    

.

    

.

    

.

    

n.

    
Concluzii:
Responsabilul de sală,
................
(semnătura)
Supraveghetori
................
(semnătura)
ANEXA nr. 4: FIŞA DE EXAMINARE cu rezultatele candidaţilor la proba scrisă
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL ................
CENTRUL DE EXAMEN ................
Examen de absolvire
Sesiunea: ................
Numele şi prenumele examinatorului ................
FIŞA DE EXAMINARE cu rezultatele candidaţilor la proba scrisă

Numărul lucrării

Subiectul 1

Subiectul 2

...

n

Punctaj total realizat

Nota finală

Observaţii

Punctaj maxim

Punctaj obţinut

Punctaj maxim

Punctaj obţinut

...

...

...

...

1

           

2

           

3

           

.

           
            

.

           

n

           
Concluzii:
Examinator,
................
(semnătura)
ANEXA nr. 5: BORDEROU cu rezultatele candidaţilor la proba scrisă - test-grilă
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL .....................
CENTRUL DE EXAMEN .......................
Examen de absolvire
Sesiunea: ...................
Numele şi prenumele examinatorilor ..................

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj realizat

Nota finală

Semnătura examinatorilor

Semnătura candidatului

Semnătura martorului

Observaţii

1

      
 

2

      
 
 

.

      
 

.

      
 

n

      
 
Concluzii:
Examinatori,
......................
(semnătura)
ANEXA nr. 6: FIŞA DE EXAMINARE cu rezultatele candidaţilor la proba orală
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL ...................
CENTRUL DE EXAMEN ......................
Examen de absolvire
Sesiunea: ..................
Numele şi prenumele examinatorilor ....................
FIŞA DE EXAMINARE cu rezultatele candidaţilor la proba orală

Numărul biletului

Subiectul 1

Subiectul 2

...

n

Punctaj total realizai

Nota finală

Observaţii

Punctaj maxim

Punctaj obţinut

Punctaj maxim

Punctaj obţinut

...

...

...

...

1

           

2

           

3

           

.

           

.

           

.

           

n

           
Concluzii:
Examinatori,
...................
(semnătura)
ANEXA nr. 7: FIŞA DE EVALUARE a proiectului de absolvire şi a susţinerii acestuia
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL .....................
CENTRUL DE EXAMEN ................
FIŞA DE EVALUARE a proiectului de absolvire şi a susţinerii acestuia
Partea I: Monitorizarea progresului realizării proiectului de absolvire1
__
1Se completează de către îndrumător pe parcursul realizării proiectului.
1.Numele şi prenumele candidatului: ....................
2.Calificarea: ....................
3.Numele, prenumele şi specializarea îndrumătorului de proiect: ...............
4.Tema proiectului: ...................
5.Data începerii activităţilor de realizare a proiectului: ..................
6.Competenţe vizate/implicate în realizarea/execuţia proiectului de absolvire (conform standardului de pregătire profesională pentru calificarea respectivă):
1 ...............
2 ...............
3 ...............
4 ...............
5 ...............
6 ...............
7 ...............
8 ...............
9 ...............
10 ...............
11 ...............
12 ...............
13 ...............
14 ...............
15 ...............
16 ...............
17 ...............
18 ...............
19 ...............
20 ...............
7.Stabilirea planului de activităţi individuale ale candidatului pentru realizarea proiectului:
Data: ...............
Semnătura îndrumătorului:
...............
Semnătura elevului:
...............
8.Stabilirea planului de redactare a părţii scrise a proiectului de absolvire:
- Perioada de redactare: ...............
- Revizuirea: ...............
- Forma finală acceptată de către îndrumător: ...............
9.Întâlniri pentru monitorizarea proiectului (cel puţin două întâlniri lunare):

Nr. crt.

Observaţii

Semnătura elevului

1.

  

2.

  

3.

  

4.

  

5.

  

6.

  

7.

  

8.

  

9.

  

10.

  
Partea II: Aprecierea calităţii activităţii candidatului2
__
2Se completează de către îndrumător la finalul activităţii de monitorizare, se discută cu candidatul înainte de depunerea proiectului de absolvire. Criteriile vizează atât procesul de executare a piesei (dispozitivului/mecanismului/aparatului/machetei etc.), cât şi pe cel de redactare a părţii scrise.

Criteriul

Da/Nu

Observaţii

1. Activităţile practice întreprinse în cadrul proiectului de absolvire se raportează adecvat la temă.

  

2. Abordarea temei proiectului de absolvire a fost făcută dintr-o perspectivă personală, candidatul demonstrând gândire critică.

  

3. Activităţile practice au fost întreprinse sub supravegherea îndrumătorului de lucrare.

  

4. Realizarea sarcinilor de lucru stabilite prin planul proiectului de absolvire a fost făcută conform planificării iniţiale.

  

5. Documentarea pentru proiectul de absolvire a fost făcută sub supravegherea îndrumătorului de proiect.

  

6. Identificarea bibliografiei necesare redactării părţii scrise a proiectului de absolvire a fost realizată integral.

  

7. Referinţele bibliografice utilizate la redactarea părţii scrise a proiectului de absolvire au fost prelucrate corespunzător şi nu sunt o compilaţie de citate.

  

8. Situaţiile-problemă cu care s-a confruntat candidatul pe parcursul executării piesei/dispozitivului/mecanismului/aparatului/machetei etc. au fost rezolvate cu ajutorul îndrumătorului.

  

9. La realizarea sarcinilor de lucru din cadrul proiectului de absolvire candidatul a făcut dovada: efortului personal, originalităţii soluţiilor propuse, creativităţii în abordarea problematicii.

  

10. Soluţiile găsite de către candidat pentru rezolvarea problemelor practice sunt transferabile şi în alte contexte practice.

  
Partea III: Aprecierea calităţii proiectului de absolvire3
___
3Se completează de către îndrumător la finalul activităţii de monitorizare, se discută cu candidatul înainte de depunerea lucrării de absolvire. Criteriile vizează proiectul de absolvire în calitate de produs al activităţii elevului.

Criteriul

Da/Nu

Observaţii

1. Proiectul de absolvire are validitate în raport cu tema, scopul, obiectivele, metodologia abordată.

  

2. Proiectul de absolvire demonstrează completitudine şi acoperire satisfăcătoare în raport cu tema aleasă.

  

3. Confecţionarea piesei (dispozitivului/mecanismului/aparatului/machetei etc.) proiectului de absolvire şi redactarea părţii scrise au fost făcute într-un mod consistent şi concomitent, conform planificării.

  

4. Opţiunea candidatului pentru utilizarea anumitor resurse este bine justificată şi argumentată în contextul proiectului de absolvire.

  

5. Redactarea părţii scrise a proiectului de absolvire demonstrează o bună consistenţă internă.

  

6. Redactarea părţii scrise a proiectului de absolvire demonstrează o bună logică şi argumentare a ideilor.

  

7. Proiectul de absolvire reprezintă, în sine, o soluţie practică personală, cu elemente de originalitate în găsirea soluţiilor.

  

8. Proiectul de absolvire are aplicabilitate practică şi în afara şcolii.

  

9. Realizarea proiectului de absolvire a necesitat activarea unui număr semnificativ de unităţi de competenţe, conform standardului de pregătire profesională pentru calificarea respectivă.

  

10. Proiectul de absolvire respectă cerinţele impuse, conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a învăţământului postliceal din Ministerul Afacerilor Interne, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 24/2015.

  
Partea IV: Fişa de evaluare a susţinerii orale a proiectului de absolvire
1.Numele şi prenumele candidatului: .................
2.Calificare: .................
3.Numele, prenumele şi specializarea îndrumătorului de proiect: ...............
4.Tema proiectului: ...................
Aprecierea prezentării4
__
4 Se completează de către un membru al subcomisiei de examinare, după susţinere şi după consultarea cu ceilalţi membri ai acesteia, doar dacă există completate şi depuse părţile I-III ale fişei pentru proiectul de absolvire evaluat.

Criteriul

Da/Nu

Observaţii

1. Comunicarea orală a candidatului este clară, coerentă, fluentă

  

2. Prezentarea a fost structurată echilibrat în raport cu tema proiectului de absolvire şi cu obiectivele acesteia

  

3. Candidatul a demonstrat putere de sinteză şi adaptarea prezentării la situaţia de examinare

  

4. Candidatul şi-a susţinut punctele de vedere şi opiniile într-un mod personal şi bine argumentat

  

5. Candidatul a utilizat în prezentare elemente de grafică, modele, aplicaţii, TIC etc., în scopul accesibilizării informaţiei şi al creşterii atractivităţii prezentării

  

Partea

Număr de criterii

Număr de criterii îndeplinite

Total criterii obţinute

Partea a II-a

10

  

Partea a III-a

10

 

Partea a IV-a

5

 
Aprecierea răspunsurilor candidatului la întrebările Comisiei:

Întrebarea

Nota

Nota finală

1.

  

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 
Nota finală propusă de subcomisia de examinare trebuie să se bazeze pe evaluarea globală şi cumulativă a părţilor II, III şi IV ale Fişei de evaluare a proiectului de absolvire şi a susţinerii orale, astfel:
- cel puţin 20 de criterii îndeplinite din cele 25;
- cel puţin nota 5 obţinută la întrebările Comisiei.
NOTA FINALA: ...............
Preşedintele comisiei,
...............
Data: ..............
Examinatori .................
ANEXA nr. 8: RAPORT privind rezultatele examenului de absolvire (structura)
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL ..................
CENTRUL DE EXAMEN ............................
Examen de absolvire
Sesiunea: ...............
RAPORT privind rezultatele examenului de absolvire (structura)

Total

Număr de candidaţi

Media

Promovabilitate

(%)

Observaţii

Prezentaţi

Neprezentaţi

Eliminaţi

Promovaţi

Nepromovaţi

Maximă

Minimă

          
          
I.Date statistice privind rezultatele examenului de absolvire:
II.Aprecieri privind modul de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire:
- asigurarea bazei tehnico-materiale;
- opinii asupra subiectelor;
- nivelul de pregătire al candidaţilor în raport cu obiectivele didactice propuse;
- comportarea candidaţilor şi a cadrelor pe perioada desfăşurării examenului;
- factorii care au determinat obţinerea acestor rezultate;
- măsuri în vederea eficientizării procesului de învăţământ;
- numărul contestaţiilor depuse şi modul de soluţionare a acestora.
III.Concluzii generale privitoare la posibilităţile de integrare a absolvenţilor în activitate şi la îndeplinirea de către aceştia a atribuţiilor (funcţiilor) pentru care au fost pregătiţi.
IV.Propuneri pentru modificarea sau completarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire.
Preşedintele comisiei de absolvire,
....................
(semnătura)
Secretarul comisiei,
.....................
(semnătura)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 192 din data de 23 martie 2015