DECIZIE nr. 34 din 21 ianuarie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (3) şi ale anexei nr. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

Augustin Zegrean

- preşedinte

Valer Dorneanu

- judecător

Toni Greblă

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Daniel Marius Morar

- judecător

Mona-Maria Pivniceru

- judecător

Puskas Zoltan Valentin

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Doina Suliman

- magistrat-asistent-şef

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.
Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (3) şi ale anexei nr. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Mardent Com" - S.R.L. din Constanţa în Dosarul nr. 6.422/1.748/2012 al Judecătoriei Cornetu.
Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 759D/2013.
La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
Magistratul-asistent-şef referă asupra cauzei şi arată că partea Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - CESTRIN a depus la dosar concluzii scrise prin care arată că dispoziţiile de lege criticate au fost abrogate prin Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.
Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:
Prin Încheierea din 19 septembrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 6.422/1.748/2012, Judecătoria Cornetu a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (3) şi ale anexei nr. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.
Excepţia a fost ridicată de Societatea Comercială "Mardent Com" - S.R.L. din Constanţa într-o cauză având ca obiect o plângere contravenţională.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile de lege atacate contravin prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5), art. 11 şi art. 20, deoarece obligă contravenientul atât la plata amenzii contravenţionale pentru utilizarea drumurilor publice fără rovinietă, cât şi la plata unui tarif de despăgubire echivalent cu valoarea pe un an a rovinietei, pentru a putea circula în continuare pe drumurile din România. Consideră că "Legea astfel edictată este străină de noţiunea de dreptate [art. 1 alin. (3)] şi nu îndeplineşte cerinţele de previzibilitate [art. 1 alin. (5)], întrucât nu reglementează, de o manieră clară şi previzibilă, natura juridică a tarifului de despăgubire şi nici o evaluare rezonabilă a prejudiciului a cărui despăgubire se repară."
Judecătoria Cornetu apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile scrise depuse la dosar departe, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 8 alin. (3) şi ale anexei nr. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii cu următorul cuprins:
- Art. 8 alin. (3):
"Contravenientul are obligaţia de a achita, pe lângă amenda contravenţională, cu titlu de tarif de despăgubire, în funcţie de tipul vehiculului folosit fără a deţine rovinietă valabilă, sumele stabilite potrivit anexei nr. 4.";
- Anexa nr. 4: "Cuantumul tarifului de despăgubire aplicabil în cazul lipsei rovinietei valabile
 

Tipul vehiculului

Tarif de despăgubire
- euro -

A

Autoturisme

28

B

Vehicule de transport marfă cu 0,0 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 3,5 t

96

C

a) Vehicule de transport marfă cu 3,5 t mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 7,5 t

b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

320

D

a) Vehicule de transport marfă cu 7,5 t mai mic decât MTMA mai mic decât 12,0 t

b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

560

E

Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,0 t, cu maximum 3 axe (inclusiv)

720

F

Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,0 t, cu minimum 4 axe (inclusiv)

1.210"

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii, autorul excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5) privind statul de drept şi, respectiv, obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, art. 11 referitor la dreptul internaţional şi intern şi art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, anterior sesizării sale cu excepţia de neconstituţionalitate, dispoziţiile art. 8 alin. (3) şi ale anexei nr. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 au fost abrogate prin art. I pct. 2 şi 5 din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 24 iulie 2012.
Abrogarea acestor dispoziţii de lege nu ar putea conduce, însă, la inadmisibilitatea excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, prin care Curtea a stabilit că sintagma "în vigoare" din cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, este constituţională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare.
Totodată, însă, art. II din Legea nr. 144/2012 prevede că "Tarifele de despăgubire prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aplicate şi contestate în instanţă până la data intrării în vigoare a prezentei legi se anulează".
În aceste condiţii, dispoziţiile de lege criticate, astfel cum au fost reglementate anterior abrogării prin Legea nr. 144/2012, nu îşi mai produc efectele în cauza de faţă, astfel că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (3) şi ale anexei nr. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.
Pentru argumentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (3) şi ale anexei nr. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Mardent Com" - S.R.L. din Constanţa în Dosarul nr. 6.422/1.748/2012 al Judecătoriei Cornetu.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Judecătoriei Cornetu şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 21 ianuarie 2014.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-şef,

Doina Suliman

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 112 din data de 14 februarie 2014