HOTĂRÂRE nr. 276 din 13 aprilie 2016 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil aflat în domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 9 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 225 din 15 decembrie 2015, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 7 din 26 ianuarie 2016, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)Darea în administrare a imobilului prevăzut la alin. (1) se realizează în vederea construirii unui spital clinic de urgenţă.
Art. 2
Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3
Serviciul Român de Informaţii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare în cadrul anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Directorul Serviciului Român de Informaţii,

Florian Coldea

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care se dă în administrarea Serviciului Român de Informaţii

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Temeiul legal în baza căruia se face trecerea bunului în domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Codul de clasificare

Valoarea de inventar

Nr. carte funciară şi nr. cadastral

Suprafaţa terenului

Municipiul Bucureşti, bd. General Vasile Milea nr. 5G, sectorul 6

Municipiul Bucureşti

Statul român, în administrarea Serviciului Român de Informaţii
(CUI 4204305)

Hotărârea C.G.M.B. nr. 225 din 15 decembrie 2015, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 7 din 26 ianuarie 2016

Cartea funciară nr. 227805 Bucureşti, sectorul 6, nr. cadastral 227805

11.382 mp

8.19.01

21.665.637 lei

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 305 din data de 21 aprilie 2016