HOTĂRÂRE nr. 589 din 16 iulie 2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăştie-Sibiu”
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 562/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţie „Autostrada Orăştie-Sibiu”,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică Autostrada Orăştie-Sibiu”, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).
*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
Art. 2
(1)Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăştie-Sibiu”, prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
(2)Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţii Câlnic din judeţul Alba, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr 2.
Art. 3
Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţii Câlnic din judeţul Alba, sunt în cuantum total de 22 mii iei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public - Privat şi Promovarea Exporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate Secretariatului General al Guvernului prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul 56.03 „Programe din fonduri de coeziune (FC).
Art. 4
Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru lucrarea prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
Art. 5
Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 6
Planul cu amplasamentul suplimentar al lucrării se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
Art. 7
-Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXA nr. 2: LISTA cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăştie-Sibiu”, aflate pe raza localităţii Câlnic din judeţul Alba, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ- teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/ deţinătorului de teren

Tarlaua/ Parcela

Categoria de folosinţă

Număr cadastral (număr topo)

Suprafaţa de expropriat - mp -

Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 - lei -

1

Alba

Câlnic

Floca Maria, Stanciu Petru

Grui/1094/2/20/2/1

A

230/2/1

388

446,00

2

Alba

Câlnic

Floca Maria, Stanciu Petru

Grui/1094/2/19

A

-

1.144

1.316,00

3

Alba

Câlnic

NistorAna

Grui/1094/2/13/1/2/2

A

205/2/2

1.600

1.840

4

Alba

Câlnic

Burta Augustin

Grui/1094/2/12/2/2

A

208/2/2

251

289

5

Alba

Câlnic

Badila Silvia

Grui/1094/2/13/1

A

-

4.501

5.176

6

Alba

Câlnic

Cioaca Maria

Grui/1094/2/14/1

A

70927

3,988

4.586

7

Alba

Câlnic

Dura Miron

Grui/1094/2/15

A

-

910

1.047

8

Alba

Câlnic

Dura Miron

Grui/1094/2/17

A

-

1,323

1.521

9

Alba

Câlnic

Dura Ana

Grui/1094/2/17

A

-

1.929

2.218

10

Alba

Câlnic

Surdu Paraschiva, Nedelcu Vasile

Grui/1094/2/18

A

-

2.508

2.884

TOTAL:

18.542

21.323,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 546 din data de 23 iulie 2014