ORDIN nr. 4048 din 18 decembrie 2012 privind desemnarea centrelor de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 151.740/DGDSP din 19 noiembrie 2012 al Direcţiei gestiunea deşeurilor şi substanţelor periculoase,
ţinând seama de prevederile Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.682/2011 privind stabilirea cerinţelor pentru desemnarea centrelor de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, şi pentru desemnarea Asociaţiei Generale a Frigotehniştilor din România ca organism de certificare a personalului care desfăşoară activităţile mai sus menţionate şi de certificare a operatorilor economici care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute de art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008,
în temeiul prevederilor art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările ulterioare,
ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se desemnează drept centre de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, organismele ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Organismele prevăzute la art. 1 trebuie să îndeplinească:
a)cerinţele şi condiţiile care au stat la baza desemnării acestora;
b)prevederile art. 11 alin. (2)-(4) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008;
c)prevederile art. 1 alin. (3)-(5) din Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.682/2011 privind stabilirea cerinţelor pentru desemnarea centrelor de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, şi pentru desemnarea Asociaţiei Generale a Frigotehniştilor din România ca organism de certificare a personalului care desfăşoară activităţile mai sus menţionate şi de certificare a operatorilor economici care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute de art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008.
(2)Controlul şi inspecţia organismelor stabilite prin prezentul ordin, precum şi ale activităţii acestora, se realizează de către personalul Gărzii Naţionale de Mediu.
Art. 3
(1)Modificarea oricăror date referitoare la activitatea şi documentele organismelor desemnate trebuie comunicată Ministerului Mediului şi Pădurilor, denumit în continuare autoritate competentă, în termen de cel mult 20 de zile înainte de punerea în aplicare a acesteia.
(2)Dacă modificarea vizează documentele organismului desemnat, acesta va transmite autorităţii competente un exemplar, în copie, de pe documentul actualizat.
Art. 4
(1)Organismele desemnate sunt obligate să întocmească şi să transmită autorităţii competente, până la data de 1 februarie a fiecărui an, un raport de activitate şi un raport de audit.
(2)Raportul de activitate prevăzut la alin. (1) trebuie să conţină informaţii privind:
a)activităţile de instruire şi evaluare realizate pe domeniul de desemnare, inclusiv informaţii privind personalul implicat, procedurile aplicate corespunzător cerinţelor tehnice, programul de formare, rezultatele obţinute;
b)reclamaţiile înregistrate împotriva deciziilor sale, inclusiv informaţii privind modul de rezolvare a acestora;
c)dificultăţile întâmpinate în realizarea sarcinilor, măsurile proprii întreprinse şi/sau pe care le propune pentru îmbunătăţirea activităţii;
d)activităţile subcontractate, subcontractanţii, măsurile întreprinse şi/sau pe care le propune pentru îmbunătăţirea acestor activităţi.
(3)Autoritatea competentă poate solicita orice alte informaţii suplimentare dacă constată că raportul de activitate este incomplet sau insuficient argumentat.
(4)Raportul de audit prevăzut la alin. (1) trebuie să fie elaborat de un audit de terţă parte şi trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
a)să indice scopul, obiectivele, intervalul de audit, natura, durata şi amploarea auditului realizat;
b)să conţină constatările, concluziile şi recomandările de audit şi, de asemenea, orice rezerve, calificări sau limitări în sfera de audit considerate de către auditor oportune de a fi indicate;
c)să fie semnat, datat şi distribuit conform termenelor din planul de audit.
Art. 5
(1)Autoritatea competentă dispune suspendarea sau, după caz, retragerea calităţii de centru de instruire şi evaluare a organismului desemnat în cazul neîndeplinirii criteriilor şi cerinţelor care au stat la baza desemnării acestuia.
(2)Suspendarea calităţii de centru de instruire şi evaluare intervine în următoarele situaţii:
a)organismul a încălcat obligaţiile ce îi revin conform prezentului ordin;
b)nu mai sunt îndeplinite cerinţele care au stat la baza desemnării.
(3)Retragerea calităţii de centru de instruire şi evaluare se realizează dacă organismul desemnat, a cărui activitate este suspendată, nu face dovada înlăturării cauzelor care au stat la baza măsurii suspendării, în termen de cel mult 60 de zile.
Art. 6
La cererea organismului desemnat, autoritatea competentă poate suspenda sau retrage calitatea de centru de instruire şi evaluare a acestuia.
Art. 7
Certificatele de absolvire emise în perioada în care organismul are activitatea suspendată sunt lovite de nulitate.
Art. 8
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.129/2012 privind desemnarea Societăţii Comerciale "Rosoos Frigotehnic" - S.R.L. ca centru de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi ca centru de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 17 aprilie 2012.
Art. 9
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul mediului şi pădurilor,

Rovana Plumb

ANEXĂ:
CENTRE DE INSTRUIRE ŞI EVALUARE a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

Nr. crt.

Denumirea centrului de instruire şi evaluare

Datele de identificare

1.

Asociaţia Generală a Frigotehniştilor din România

Adresa: Bucureşti, bd. Pache Protopopescu nr. 66, sectorul 2, cod 021407,

Tel.: 021-252.39.64

E-mail: office@agfro.ro

Website: http://www.rosoos.ro

Cod de înregistrare fiscală: RO6865400 din data de 19.01.1995

Înregistrată în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor cu nr. 313/19.11.2003

2.

Societatea Comercială "Rosoos Frigotehnic" - S.R.L.

Adresa:

Sediul social: Str. Principală nr. 5 A, satul Vâlcele, comuna Feleacu, judeţul Cluj

CP 407274,

Sedii de lucru:

- Piaţa Mărăşti, bl. 3, ap. 65, Cluj-Napoca, judeţul Cluj

- Strada Fântânica nr. 38, sectorul 2, Bucureşti

Telefon: +40(264) 28.44.62, +40(264) 28.44.63, +40(374) 00.98.33

Fax: +40(264) 28.44.62

E-mail: rosoos@gmi.ro; office@rosoos.ro

Website: http://www.rosoos.ro

Cod unic de înregistrare: 10770660 din data de 09.07.1998, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J12/1023/25.06.1998

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 10 din data de 7 ianuarie 2013