ORDIN nr. 949 din 19 iunie 2014 privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014
Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 388 din 12 iunie 2014 privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional,
În temeiul art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin.
Art. I
Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 204 din 21 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 34, litera o) va avea următorul cuprins:
"o) certificatul de grefă/extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor eliberat de către instanţa competentă, care atestă că organizaţia nu a fost radiată din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 10 zile la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată, dacă este cazul."
2.La articolul 38, litera o) va avea următorul cuprins:
"o) certificatul constatator de bază emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social proprietarul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;"
3.La articolul 43 alineatul (1), litera o) va avea următorul cuprins:
"o) certificatul constatator de bază emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social proprietarul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;"
4.În anexa nr. 6 la ghid, la punctul 2 subpunctul 2.1, litera c) va avea următorul cuprins:
"c) un număr de ........ autovehicule noi cu sistem de propulsie hibrid."
5.În anexa nr. 9.3 la ghid, la punctul I, subpunctul 1.2.8 va avea următorul cuprins:
"1.2.8. Actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziţia, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul instituţiei publice, în copie certificată «conform cu originalul»"
6.În anexa nr. 9.4 la ghid, la punctul I, subpunctul 1.2.9 va avea următorul cuprins:
"1.2.9. Certificatul de grefă/extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor eliberat de către instanţa competentă, care atestă că organizaţia nu a fost radiată din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 10 zile la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată, dacă este cazul"
7.În anexa nr. 9.6 la ghid, la punctul I, subpunctul 1.2.9 va avea următorul cuprins:
"1.2.9. Certificatul constatator de bază emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social proprietarul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare"
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Mihail Fâcă,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 464 din data de 25 iunie 2014