ORDIN nr. 720 din 9 mai 2014 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii STONEXTRACT - S.R.L.
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (7) şi (8) şi art. 9 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale,
În temeiul art. 12 alin. (7) şi (8) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Se dispune acordarea titlului de parc industrial Societăţii STONEXTRACT - S.R.L., cu sediul în judeţul Cluj, satul Poieni, comuna Poieni, Str. Principală, FN, cod unic de înregistrare 25314459, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2.
(2)Durata titlului de parc industrial acordat potrivit alin. (1) este de 10 ani, în condiţiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislaţia în vigoare.
Art. 2
(1)Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:
a)este amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Poieni, judeţul Cluj, şi este înscris în cartea funciară nr. 50478;
b)are o suprafaţă de 5,51 ha
(2)Locaţia terenului pentru care se acordă titlul de parc industrial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Societatea-administrator transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice un raport anual privind dezvoltarea parcului industrial.
Art. 4
- Titlul de parc industrial, acordat potrivit prezentului ordin, conferă operatorilor economici din parcul industrial dreptul la facilităţile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, în situaţia îndeplinirii condiţiilor stipulate în:
a)Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare);
b)Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
c)Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale.
Art. 5
Furnizorul ajutorului de stat oferit în temeiul titlului de parc industrial acordat potrivit prezentului ordin este comuna Poieni, judeţul Cluj.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

ANEXA:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 420 din data de 6 iunie 2014