HOTĂRÂRE nr. 1025 din 30 decembrie 2015 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al municipiului Turda, judeţul Cluj
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă transmiterea unui imobil situat în municipiul Turda, judeţul Cluj, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al municipiului Turda, judeţul Cluj, în vederea desfăşurării unor activităţi de interes public.
Art. 2
Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3
Serviciul Român de Informaţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare în cadrul anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

Eduard Raul Hellvig

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului care trece din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al municipiului Turda, judeţul Cluj

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Număr M.F.P./Cod de clasificare

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de inventar

Nr. carte funciară şi nr. cadastral

Suprafaţa terenului

Suprafaţa construcţiilor

Municipiul Turda, str. Dr. Ion Raţiu nr. 30, judeţul Cluj

Statul român, din administrarea Serviciului Român de Informaţii

(CUI 4204305)

Municipiul Turda, judeţul Cluj

106.121/8.19.01.

Cartea funciară nr. 61356

Turda, nr. cadastral 61356

1.944 mp

Imobil compus din 2 construcţii:

- corp C1, cu regimul de înălţime P + 1E + Mparţial, având Sc = 317 mp şi Sd = 596 mp

- corp C2, cu regimul de înălţime P, având Sc = 86 mp şi Sd = 86 mp

686.219 lei

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 8 din data de 6 ianuarie 2016