HOTĂRÂRE nr. 54 din 24 noiembrie 2014 privind bugetul Senatului pe anul 2015
În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 36 alin. (1) lit. l) şi ale art. 204 alin. (1) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Bugetul Senatului pe anul 2015, finanţat din resurse de la bugetul de stat, se stabileşte la suma de 109.467 mii lei, din care:

a) Cheltuieli curente

din care:

102.667 mii lei

- cheltuieli de personal

80.107 mii lei

- bunuri şi servicii

21.500 mii lei

- transferuri între unităţi ale administraţiei publice

1.050 mii lei

- alte transferuri

10 mii lei

b) Cheltuieli de capital

6.800 mii lei

(2)Detalierea bugetului pe anul 2015, pe structura clasificaţiei bugetului de stat, se prezintă în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1)Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii desfăşurate pe lângă Senat cuprinde, la venituri, suma de 300 mii lei, iar la cheltuieli, suma de 550 mii lei.
(2)Veniturile realizate de Senat vor fi reţinute integral de către acesta pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital aferente activităţilor finanţate din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului permanent. Eventualele disponibilităţi înregistrate la sfârşitul anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleaşi destinaţii. Biroul permanent al Senatului poate aproba utilizarea încasărilor şi pentru alte destinaţii, în condiţiile legii.
(3)Numărul de personal salarizat din venituri proprii se aprobă de Biroul permanent al Senatului, în funcţie de necesităţi şi de veniturile realizate.
(4)Cheltuielile prevăzute în bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii pot fi depăşite numai în cazul obţinerii unor venituri suplimentare.
(5)Detalierea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii ale Senatului pe anul 2015, pe structura clasificaţiei bugetului de stat, se prezintă în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3
Bugetul Senatului, adoptat prin prezenta hotărâre, va fi transmis Ministerului Finanţelor Publice şi inclus în proiectul bugetului de stat pe anul 2015.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 noiembrie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

ANEXA nr. 1: BUGETUL PE ANUL 2015 (sume alocate din bugetul de stat)
SENATUL
- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET 2015

A

B

1

CHELTUIELI - TOTAL - (I+II)

50.01

109.467

CHELTUIELI CURENTE - TOTAL (1+1*)

50.01.01

102.667

I. CHELTUIELI - TOTAL - (1+2)

51.01

109.467

1. CHELTUIELI CURENTE (A+B+C+D)

51.01.01

102.667

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

80.107

Cheltuieli salariale în bani, din care:

10,01

70.245

- Salarii de bază

10.01.01

40.615

- Sporuri pentru condiţii de muncă

10.01.05

1.640

- Fond de premii

10.01.08

560

- Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

10.01.12

400

- Indemnizaţii de delegare

10.01.13

26.430

- Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

600

Cheltuieli salariale în natură

10.02

93

- Locuinţă de serviciu folosită de salariat

10.02.04

93

Contribuţii

10.03

9.769

- Contribuţii de asigurări sociale de stat

10.03.01

6.860

- Contribuţii de asigurări de şomaj

10.03.02

217

- Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

2.258

- Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

10.03.04

65

- Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

10.03.06

369

B. BUNURI ŞI SERVICII

20

21.500

Bunuri şi servicii

20.01

8.192

- Furnituri de birou

20.01.01

135

- Materiale pentru curăţenie

20.01.02

250

- Încălzit, iluminat si forţă motrică

20.01.03

3.420

- Apă, canal şi salubritate

20.01.04

850

- Carburanţi şi lubrifianţi

20.01.05

1.890

- Piese de schimb

20.01.06

250

- Transport

20.01.07

2

- Poştă, telecom, radio, Tv, Internet

20.01.08

290

- Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional

20.01.09

600

- Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

20.01.30

505

Reparaţii curente

20.02

450

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

50

- Alte obiecte de inventar

20.05.30

50

Deplasări, detaşări, transferări

20.06

11.525

- Deplasări interne, detaşări,transferări

20.06.01

10.400

- Deplasări în străinătate

20.06.02

1.125

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

20.11

125

Consultanţă şi expertiză

20.12

2

Pregătire profesională

20.13

36

Protecţia muncii

20.14

50

Alte cheltuieli

20.30

1.070

- Protocol şi reprezentare

20.30.02

430

- Prime de asigurare non-viaţă

20.30.03

300

- Fondul Preşedintelui

20.30.07

150

- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

20.30.30

190

C. TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

51

1.050

Transferuri curente

51.01

1.050

- Transferuri către instituţii publice

51.01.01

1.050

D. ALTE TRANSFERURI

55

10

Transferuri curente în străinătate

55.02

10

- Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale

55.02.01

10

2. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

6.800

ACTIVE NEFINANCIARE

71

6.800

Active fixe

71.01

6.750

- Construcţii

71.01.01

400

- Maşini, echipamente şi mijloace de transport

71.01.02

6.200

- Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

71.01.03

50

- Alte active fixe

71.01.30

100

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

71.03

50

II. ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

68.01

0

1. CHELTUIELI CURENTE*)

01

0

Titlul ASISTENŢĂ SOCIALĂ

57

0

- Ajutoare sociale

57.02

0

- Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

0

Cod capitol

Denumire capitol

Număr de posturi în anul 2015

51.01

AUTORITĂŢI PUBLICE

872

ANEXA nr. 2: BUGETUL PE ANUL 2015 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)
SENATUL
- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET 2015

A

B

1

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

0001.10

300

I. VENITURI CURENTE

0002

300

C. VENITURI NEFISCALE

2900

300

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

3300.10

300

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

3310

300

Venituri din prestări servicii

3310.08

270

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

3310.50

30

VENITURI PROPRII TOTAL CHELTUIELI (inclusiv disponibil la finele anului precedent)

5010

550

1. CHELTUIELI CURENTE

5010.01

535

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

220

Cheltuieli salariale în bani, din care:

10.01

184

Salarii de bază

10.01.01

137

Sporuri pentru condiţii de muncă

10.01.05

10

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

10.01.12

37

Contribuţii

10.03

36

- Contribuţii de asigurări sociale de stat

10.03.01

24

- Contribuţii de asigurări de şomaj

10.03.02

1

- Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

8

- Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

10.03.04

1

- Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

10.03.06

2

B. BUNURI ŞI SERVICII

20

315

Bunuri si servicii

20.01

132

- Furnituri de birou

20.01.01

2

- Materiale pentru curăţenie

20.01.02

5

- Încălzit, iluminat şi forţă motrică

20.01.03

90

- Apă, canal şi salubritate

20.01.04

10

- Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional

20.01.09

20

- Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

20.01.30

5

Reparaţii curente

20.02

3

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

40

- Alte obiecte de inventar

20.05.30

40

Cărţi, publicaţii, materiale documentare

20.11

30

Consultanţă şi expertiză

20.12

5

Pregătire profesională

20.13

10

Alte cheltuieli

20.30

95

- Reclamă şi publicitate

20.30.01

10

- Protocol şi reprezentare

20.30.02

5

- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

20.30.30

80

2. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

15

C. ACTIVE NEFINANCIARE

71

15

- Alte active fixe

71.01.30

15

Notă: Deficitul se acoperă din disponibilităţile înregistrate la finele anilor precedenţi.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 861 din data de 26 noiembrie 2014