HOTĂRÂRE nr. 157 din 10 aprilie 2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată necesare pentru relocarea utilităţilor situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică "Autostrada Bucureşti-Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă-Constanţa"
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 124/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Autostrada Bucureşti-Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă-Constanţa",
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică "Autostrada Bucureşti-Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă-Constanţa", potrivit hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).
*) - Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
Art. 2
(1)Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată necesare pentru relocarea utilităţilor situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică "Autostrada Bucureşti-Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă-Constanţa", expropriator fiind statul român, reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
(2)Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţii Peştera, judeţul Constanţa, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este cea prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 3
Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, necesare pentru relocarea utilităţilor, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică prevăzute la art. 1, situate pe raza localităţii Peştera, judeţul Constanţa, sunt în cuantum total de 756 lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în limita cheltuielilor bugetare aprobate Secretariatului General al Guvernului prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, la capitolul 84.01. "Transporturi", titlul "Alte transferuri", alineatul "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat".
Art. 4
Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 5
Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru lucrarea prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
Art. 6
Planul cu amplasamentul suplimentar al lucrării se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliului local respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
Art. 7
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine,

Dan-Coman Şova

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXA nr. 1:
*) - Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
ANEXA nr. 2: LISTA imobilelor proprietate privată necesare pentru relocarea utilităţilor situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică "Autostrada Bucureşti-Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă-Constanţa", pe raza localităţii Peştera, din judeţul Constanţa, a proprietarilor sau deţinătorilor acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului

Tarlaua/parcela

Categoria de folosinţă

Numărul cadastral

(număr topo)

Numărul de carte funciară

Suprafaţa totală

- mp -

Suprafaţa de expropriat

- mp -

Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010

- lei -

1

Constanţa

Peştera

ROSCA D. ION

216/1684/2/13

arabil

-

-

25.300

808

377,51

2

Constanţa

Peştera

COSTEA GHEORGHE

COSTEA NICOLAE

COSTEA ION

MITREA I. CAMELUTA

GRIGORE I. MARIUS

COSTEA ANDREI

216/1684/2/18

arabil

-

-

100.300

808

377,51

TOTAL:

1.616

755,02

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 218 din data de 17 aprilie 2013