ORDIN nr. 1039 din 8 mai 2013 privind încetarea procedurii de administrare specială şi supraveghere financiară la Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani
Având în vedere respectarea angajamentelor asumate de Guvernul României cu organismele financiare internaţionale prin finalizarea programului de reorganizare şi restructurare al Companiei Naţionale a Huilei - S.A. Petroşani,
în conformitate cu:
- prevederile art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Normelor metodologice de aplicare a acestor acte normative, norme aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare,
ministrul economiei emite prezentul ordin.
Art. 1
Procedura de administrare specială şi supraveghere financiară la Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani, cu sediul în municipiul Petroşani, Str. Timişoarei nr. 2, judeţul Hunedoara, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J20/387/1999, instituită prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.385/2008, încetează de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.385/2008 privind instituirea procedurii de administrare specială şi de supraveghere financiară la Compania Naţională a Huilei - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 24 noiembrie 2008, şi Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 1.606/2010*) de numire a administratorului special.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Ministrul delegat pentru energie,

Constantin Niţă

_____
*) Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 1.606/2010 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 307 din data de 29 mai 2013