HOTĂRÂRE nr. 695 din 19 august 2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 7 la acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002, precum şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
În temeiul art. 108 din Constituţia României, al art. 31 alin. (4) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă Actul adiţional nr. 7 la acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 8 iulie 2002, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prevăzute în anexa nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale a unui bun având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

p. Ministrul finanţelor publice,

Gyorgy Attila,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

____
*) Anexele nr. 1 şi 2 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 618 din data de 22 august 2014