HOTĂRÂRE nr. 298 din 16 aprilie 2014 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită şi producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate
Având în vedere prevederile art. 68 alin. (1) lit. b) şi alin. (8) şi art. 69 alin. (1) şi (4) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014, ale Regulamentului (CE) nr. 1.121/2009 al Comisiei din 29 octombrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte schemele de ajutor pentru fermieri prevăzute în titlurile IV şi V din regulamentul respectiv, ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, şi ale Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Producătorii agricoli constituiţi potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, persoane fizice, persoane juridice, crescători de bovine/ovine/caprine, denumiţi în continuare beneficiari, având exploataţii cu cod primit de la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, localizate în zonele defavorizate din România, prevăzute în anexa nr. 4 A la Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013, beneficiază de ajutor specific pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, sub forma unei plăţi suplimentare, calculată şi acordată anual în funcţie de efectivul de animale deţinut/beneficiar/categorie din următoarele categorii:
a)vaci de lapte;
b)bivoliţe de lapte;
c)taurine din rase de carne şi metişii acestora: tauri din rase de carne, vaci din rase de carne, vaci metise cu rase de carne, tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne;
d)femele ovine/caprine.
Art. 2
În sensul prevederilor prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:
a)vacă de lapte - femela din specia taurine care a fătat cel puţin o dată până la termenul-limită de depunere a cererilor şi are cel puţin un produs înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor;
b)bivoliţă de lapte-femela din specia bubaline care a fătat cel puţin o dată până la termenul-limită de depunere a cererilor şi are cel puţin un produs înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor;
c)taurine din rase de carne - taurinele din rasele cuprinse în lista întocmită de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" şi aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;
d)vacă din rasă de carne - femela din specia taurine din rase de carne care a fătat cel puţin o dată până la termenul - limită de depunere a cererilor şi are cel puţin un produs înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor;
e)vacă metisă cu rasă de carne - femela din specia taurine care a fătat cel puţin o dată până la termenul-limită de depunere a cererilor şi are cel puţin un produs înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor, obţinută din încrucişarea cu un taur din rasă de carne;
f)taur din rasă de carne - masculul din specia taurine necastrat;
g)femele ovine/caprine - femele din speciile ovine/caprine care au vârsta de minimum un an la data de 30 martie a anului de solicitare;
h)exploataţie cu cod atribuit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor-ANSVSA- orice unitate, construcţie sau, în cazul unei exploataţii în spaţiu deschis, orice loc în care sunt deţinute, crescute ori manipulate animalele, potrivit prevederilor art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE sau potrivit prevederilor art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului şi al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din carne de vită şi mânzat şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului;
i)sumă necuvenită - plata nedatorată, astfel cum este prevăzută la art. 1.341-1.344 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, acordată unui beneficiar sau realizată în numele unui beneficiar, care provine din fonduri europene şi/sau din fonduri publice aferente acestora.
Art. 3
(1)Valoarea ajutorului financiar specific se calculează anual în lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană la ultima cotaţie a lunii septembrie, care este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru un plafon maxim de 39.824.205 euro, repartizat astfel:
a)22.447.205 euro, pentru categoria vaci de lapte, prevăzută la art. 1 lit. a);
b)1.500.000 euro, pentru categoria bivoliţe de lapte, prevăzută la art. 1 lit. b);
c)6.500.000 euro, pentru categoria taurine din rase de carne şi metişii acestora, prevăzută la art. 1 lit. c);
d)9.377.000 euro, pentru categoria femele ovine/caprine, prevăzută la art. 1 lit. d).
(2)Cuantumul ajutorului specific se calculează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după finalizarea verificărilor, prin raportarea plafonului alocat anual pe categorie (a efectivul de capete eligibile pe fiecare categorie, fără a depăşi:
a)250 euro/cap, pentru categoria vaci de lapte, prevăzută la art. 1 lit. a);
b)187,5 euro/cap, pentru categoria femele din specia bivoliţe, prevăzută la art. 1 lit. b);
c)300 euro/cap, pentru categoria taurine din rase de carne şi metişii acestora, prevăzută la art. 1 lit. c);
d)6,5 euro/cap, pentru categoria femele ovine/caprine, prevăzută la art. 1 lit. d).
(3)În situaţia în care beneficiarii dintr-o anumită categorie nu utilizează în totalitate plafonul alocat anual pentru categoria pentru care au depus cereri, diferenţa se redistribuie la celelalte categorii.
Art. 4
Ajutorul specific prevăzut la art. 1 reprezintă un sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare Agricolă şi se asigură din sumele alocate temporar Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale conform legilor bugetare anuale, din venituri din privatizare înregistrate la Trezoreria Statului.
Art. 5
Plăţile pentru ajutorul specific anual prevăzut la art. 1 se efectuează până la data de 30 iunie a anului următor.
Art. 6
Procedurile privind reducerile şi excluderile aplicabile cererilor de ajutor specific, astfel cum sunt prevăzute în titlul IV "Baza de calcul pentru ajutoare, reduceri şi excluderi", art. 65, 66, 67, 69, 73 şi 75 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 7
Pentru recuperarea sumelor necuvenite acordate potrivit prezentei hotărâri se aplică prevederile art. 80 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009.
Art. 8
Modul de implementare, condiţiile specifice, criteriile de eligibilitate şi modelul de cerere pentru solicitarea ajutorului specific acordat, în anul 2014, producătorilor de lapte şi de carne de vită şi producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 9
În aplicarea prezentei hotărâri, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează ghiduri şi manuale de proceduri, care se aprobă prin decizie a directorului general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi se avizează de direcţia de specialitate din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Art. 10
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Comisiei Europene informaţii detaliate cu privire la aplicarea prezentei măsuri de ajutor specific, potrivit art. 140 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.
Art. 11
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din data de 3 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 786/2013 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 din data de 11 octombrie 2013, cu modificările ulterioare, se abrogă.
Art. 12
Procedurile privind plăţile pentru ajutorul specific anual prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 796/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 786/2013, cu modificările ulterioare, se finalizează potrivit dispoziţiilor în vigoare la data iniţierii acestora.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 289 din data de 18 aprilie 2014