HOTĂRÂRE nr. 1393 din 4 octombrie 2006 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 7 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 3 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
"b) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1), (11), (12), (2), (3), (4), (5) şi (6), art. 14, art. 23, art. 26 alin. (2), (3) şi (4), art. 30, art. 33, art. 372 alin. (1), art. 373 alin. (1) din anexă, cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei;"
2.Articolul 6 va avea următorul cuprins:
"Art. 6
Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului 89/109/CEE referitoare la materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, Directiva 78/142/CEE referitoare la materialele şi obiectele care conţin monomerul clorură de vinii şi care vin în contact cu alimentele, amendată prin Directiva 81/432/CEE, Directiva 80/766/CEE care stabileşte metoda de analiză comunitară pentru controlul oficial al nivelului monomerului de clorură de vinii în materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, Directiva 81/432/CEE privind metodele de analiză a clorurii de vinii eliberate în alimente de materiale şi obiecte, Directiva 82/711/CEE care stabileşte regulile fundamentale necesare pentru testarea migrării constituenţilor materialelor şi obiectelor din material plastic care vin în contact cu alimentele, amendată prin directivele 85/572/CEE, 93/8/CEE şi 97/48/CEE, Directiva 85/572/CEE privind stabilirea listei de simulanţi utilizaţi pentru testarea migrării constituenţilor materialelor şi obiectelor din material plastic care vin în contact cu alimentele, Directiva 84/500/CEE privind obiectele din ceramică ce vin în contact cu alimentele, Directiva 93/10/CEE privind materialele şi articolele în contact cu alimentul, produse din celuloză regenerată, Directiva 93/11/CEE privind eliberarea de N-nitrozamine, Directiva 80/590/CEE privind determinarea simbolurilor care pot însoţi materialele şi obiectele care intră în contact cu alimentele, Directiva 2002/72/CE privind materialele şi obiectele din material plastic care vin în contact cu alimentele, Directiva Consiliului 2004/1/CE ce amendează Directiva 2002/72/CE în ceea ce priveşte suspendarea utilizării azodicarboamidei ca agent de expandare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 7 din 13 ianuarie 2004, Directiva 2004/19/CE ce amendează Directiva 2002/72/CE privind materialele şi obiectele din material plastic care vin în contact cu alimentele, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 71 din 10 martie 2004, Directiva 2004/13/CE ce amendează Directiva 2002/16/CE pentru utilizarea derivaţilor epoxi în materialele şi obiectele destinate contactului direct cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 27 din 30 ianuarie 2004, Directiva Comisiei 2005/31/CE ce amendează Directiva 85/500/CEE privind obiectele din ceramică ce vin în contact cu alimentele, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 110 din 30 aprilie 2005 şi Directiva 2005/79/CE ce amendează Directiva 2002/72/CE privind materialele şi obiectele din material plastic care vin în contact cu alimentele, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 302 din 19 noiembrie 2005."
3.Articolele 1-4 şi articolele 6 - 9 din normele prevăzute în anexă se abrogă.
4.După alineatul (4) al articolului 13 din normele prevăzute în anexă se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
"(5) Garniturile din PVC ce conţin ulei din seminţe de soia epoxidat, prevăzut cu nr. de referinţă 88.640 din tabelul secţiunii A din anexa nr. 3 la prezentele norme, garnituri care sunt utilizate pentru asigurarea etanşeităţii recipientelor ce conţin preparate pentru sugari sau preparate pe bază de cereale pentru sugari şi copii, a căror formulă este definită în cuprinsul Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt umplute înainte de 1 ianuarie 2007 şi respectă restricţiile şi/sau specificaţiile prevăzute în anexa nr. 3 la prezentele norme, pot fi comercializate dacă data ambalării este specificată pe aceste materiale sau obiecte. Data ambalării poate fi înlocuită de o altă indicaţie, dacă permite identificarea acesteia. Data ambalării trebuie să fie disponibilă la cererea autorităţilor competente, potrivit legii, sau a reprezentanţilor inspecţiei sanitare de stat judeţene ori a municipiului Bucureşti. Prevederile din cuprinsul prezentului alineat se aplică fără a afecta îndeplinirea cerinţelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Începând cu data de 19 noiembrie 2007 sunt interzise producerea şi importul materialelor şi obiectelor din material plastic destinate a veni în contact cu alimentele, care nu respectă prevederile alin. (5)."
5.După alineatul (1) al articolului 26 din normele prevăzute în anexă se introduc trei noi alineate, alineatele (2), (3) şi (4), cu următorul cuprins:
"(2) La nivelul stadiilor de comercializare, inclusiv al vânzării cu amănuntul, obiectele ceramice care nu sunt încă utilizate în contact cu alimentele trebuie să fie însoţite de o declaraţie scrisă în conformitate cu prevederile art. 16 din Regulamentul nr. 1.935/2004/CE al Parlamentului European şi al Consiliului. Declaraţia trebuie emisă de producătorul sau vânzătorul stabilit în România sau pe teritoriul Uniunii Europene şi conţine informaţiile prevăzute în anexa nr. 141 la prezentele norme.
(3) Producătorul sau importatorul stabilit în România ori pe teritoriul Uniunii Europene, la cererea autorităţilor competente, potrivit legii, sau a reprezentanţilor inspecţiei sanitare de stat judeţene ori a municipiului Bucureşti, trebuie să pună la dispoziţie documentaţia adecvată pentru a demonstra că obiectele din ceramică respectă limitele de migrare a plumbului şi cadmiului prevăzute la art. 27-30.
(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2007 sunt permise comercializarea şi utilizarea obiectelor din ceramică numai dacă respectă prevederile alin. (2) şi (3). începând cu data de 20 mai 2007 sunt interzise producerea şi importul în România ale obiectelor din ceramică ce nu respectă prevederile capitolului III din prezentele norme."
6.Anexele nr. 2, 3, 5, 6 şi 14 la norme se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
7.După anexa nr. 14 la norme se introduce o nouă anexă, anexa nr. 141, având conţinutul prevăzut în anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
Art. III
Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 7 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
-****-

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

p. Ministrul economiei şi comerţului,

Darius Meşca,

secretar de stat

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

ANEXA nr. 1: LISTA DE MONOMERI ŞI ALTE MATERII PRIME CARE POT FI FOLOSITE LA PRODUCEREA MATERIALELOR ŞI OBIECTELOR DIN MATERIAL PLASTIC
Introducere generală
1.Prezenta Anexă conţine lista de monomeri sau alte materii prime care pot fi folosite la producerea materialelor şi obiectelor din material plastic. Această listă include:
a)substanţele care suferă procese de polimerizare, care includ policondensarea, poliadiţia sau oricare alt proces similar, pentru producerea macromoleculelor,
b)substanţele macromoleculare naturale sau sintetice folosite la producerea macromoleculelor modificate, dacă monomerii sau alte substanţe de plecare necesare pentru sintetizarea acestora nu sunt incluse pe lista prevăzută în prezenta anexa,
c)substanţele folosite pentru modificarea substanţelor macromoleculare naturale sau sintetice existente.
2.Lista nu include următoarele substanţe autorizate şi care sunt introduse intenţionat în materialele şi obiectele din material plastic:
a)sărurile (inclusiv sărurile duble şi sărurile acide) de aluminiu, amoniu, calciu, fer, magneziu, potasiu şi sodiu ale acizilor autorizaţi, fenolii sau alcoolii. Totuşi, denumiri care conţin "... acid (acizi), săruri" apar în listă dacă nu sunt menţionaţi acizii liberi corespondenţi;
b)sărurile (inclusiv sărurile duble şi sărurile acide) de zinc ale acizilor autorizaţi, fenolii sau alcoolii. Pentru aceste săruri se aplică LMS = 25 mg/kg (exprimată ca zinc). Aceeaşi restricţie se aplică pentru zinc, în cazul substanţelor:
(i)ale căror denumiri conţin "... acid (acizi), săruri" apar în listă dacă nu sunt menţionaţi acizii liberi corespondenţi;
(ii)la care se face referire în cuprinsul pct. 38 din Notele prevăzute în anexa nr. 6 a prezentelor norme.
3.Lista nu include nici următoarele substanţe, deşi acestea pot fi prezente:
a)substanţe care pot fi prezente în produsul finit ca: impurităţi în substanţele folosite, intermediari de reacţie sau produse de descompunere;
b)oligomeri şi substanţe macromoleculare naturale sau sintetice precum şi amestecurile lor, dacă monomerii sau materiile prime necesare pentru sintetizarea acestora sunt incluse pe listă.
c)amestecuri ale substanţelor autorizate.
Materialele şi obiectele care conţin substanţele indicate la lit. a), b) şi c) trebuie să respecte cerinţele prevăzute în art. 3 şi 4 din Regulamentul (EC) nr. 1935/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului.
4.Substanţele trebuie să corespundă criteriilor de puritate impuse prin fişa tehnica a acestora.
5.Lista conţine următoarele informaţii privind monomerii sau alte materii prime care pot fi folosite la producerea materialelor şi obiectelor din material plastic:
- Coloana 1 (MA/REF. Nr.): numărul de referinţă al materialului de ambalare al CEE de pe listă,
- Coloana 2 (CAS Nr.): numărul de registru CAS (Chemical Abstracts Service),
- Coloana 3 (Denumirea): denumirea chimică,
- Coloana 4 (Restricţii şi/sau specificaţii). Acestea pot include:
a)limita de migrare specifică (LMS);
b)cantitatea maximă permisă de substanţă în materialul sau obiectul final (CM);
c)cantitatea maximă permisă de substanţă în materialul sau obiectul final exprimată ca mg per 6 dm2 din suprafaţa de contact cu alimentele (CMA);
d)orice alte restricţii prevăzute expres în listă;
e)orice tip de specificaţii referitoare la substanţă sau la polimer.
6.Dacă o substanţă apare pe listă ca un compus individual, va fi de asemenea exprimată printr-un termen generic, iar restricţiile care se aplică acestei substanţe vor fi acelea indicate pentru acest compus individual.
7.În cazul în care există vreo neconcordanţă între numărul CAS şi denumirea chimică, denumirea chimică va avea prioritate faţă de numărul CAS. Dacă există vreo neconcordanţă între numărul CAS raportat în Einecs şi registrul CAS, se va aplica numărul CAS din registrul CAS.
8.În coloana 4 a tabelului sunt folosite un număr de abrevieri sau expresii care au următorul înţeles:
LD = limita de detecţie a metodei de analiză;
PF = materialul sau obiectul în stare finită;
NCO = grupări de izocianaţi;
NID = nedetectabilă.
În sensul acestor norme, prin sintagma "ne-detectabilă" se înţelege că substanţa nu trebuie să fie detectată prin folosirea unei metode de analiză validată. Dacă în prezent nu există o astfel de metodă, pentru limita de detecţie se va folosi o metodă analitică cu caracteristici de performanţă adecvate.
CM = cantitate maxim permisă a substanţei "reziduale" în material sau obiect. În sensul prezentei hotărâri de guvern cantitatea de substanţă trebuie determinată printr-o metodă de analiză validată. Dacă o astfel de metodă nu este disponibilă, va putea fi folosită o metodă analitică cu caracteristici de performanţă adecvată limitei de detecţie, până când se va stabili o metodă de analiză validată.
CM (T) = cantitatea maxim permisă de substanţă "reziduu" în material sau obiect exprimată ca total de grupări sau substanţă (substanţe) indicate;
Prin sintagma "CM(T)" se înţelege cantitatea maxim permisă de substanţă "reziduu" în material sau obiect determinată prin folosirea unei metode de analiză validată la limita specificată. Dacă o astfel de metodă nu există, se va folosi o metodă de analiza adecvată.
CMA = cantitate maxim permisă a substanţei "reziduale" în materialul sau obiectul finit, exprimată în mg per 6 dm2 de suprafaţa în contact cu alimentul. în contextul prezentelor norme, cantitatea de substanţă din suprafaţa materialului sau obiectului trebuie determinate printr-o metodă validată de analiză. Dacă o astfel de metodă nu este disponibilă, va putea fi folosită o metodă analitică cu caracteristici de performanţă adecvate limitei de detecţie, până când se va stabili o metodă validată.
CMA(T)= cantitatea maxim permisă de substanţă "reziduală" din material sau obiect, exprimată ca mg de total de grupări sau substanţa(e) raportate la 6 dm2 suprafaţă în contact cu alimentul, în contextul prezentelor norme, cantitatea de substanţă din suprafaţa materialului sau obiectului trebuie determinată printr-o metodă validată de analiză, Dacă o astfel de metodă nu este disponibilă, va putea fi folosită o metodă analitică cu caracteristici de performantă adecvate limitei de detecţie, până când se va stabili o metodă validată.
LMS= limita de migrare specifică în alimente sau simulant alimentar, numai dacă nu este altfel specificat; în sensul acestor norme prin sintagma "LMS" se înţelege migrarea specifică a substanţei determinată prin folosirea unei metode de analiză validată pentru limita specificată. Dacă în prezent nu există o astfel de metodă, se va folosi o metodă analitică cu caracteristici de performanţă adecvate.
LMS (T) = limita de migrare specifică în alimente sau simulant alimentar exprimată ca total de grupări sau substanţă (substanţe) indicate.
În sensul acestor norme prin sintagma "LMS(T)" se înţelege migrarea specifică a substanţelor determinata prin folosirea unei metode de analiză validată pentru limita specificată. Dacă în prezent nu există o astfel de metodă, se va folosi o metodă analitică cu caracteristici de performanţă adecvate.
SECŢIUNEA A: LISTA DE MONOMERI ŞI ALTE SUBSTANŢE CHIMICE AUTORIZATE

MA/REF. Nr.

CAS Nr.

Denumire

Restricţii şi/sau specificaţii

(1)

(2)

(3)

(4)

10030

000514-10-3

Acid abietic

 

10060

000075-07-0

Acetaldehidă

LMS (T) = 6 mg/kg (2)

10090

000064-19-7

Acid acetic

 

10120

000108-05-4

Acetat de vinil

LMS = 12 mg/kg

10150

000108-24-7

Anhidridă acetică

 

10210

000074-86-2

Acetilenă

 

10599/90A

061788-89-4

Dimerii acizilor graşi nesaturaţi (C18), distilaţi

CMA (T) = 0.05 mg/6 dm2 (27)

10599/91

061788-89-4

Dimerii acizilor graşi nesaturaţi (C18), nedistilaţi

CMA (T) = 0.05 mg/6 dm2 (27)

10599/92A

068783-41-5

Dimerii acizilor graşi nesaturaţi (C18), hidrogenaţi, distilaţi

CMA (T) = 0.05 mg/6 dm2 (27)

10599/93

068783-41-5

Dimerii acizilor graşi nesaturaţi (C18), hidrogenaţi, nedistilaţi

CMA (T) = 0.05 mg/6 dm2 (27)

10630

000079-06-1

Acrilamidă

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)

10660

015214-89-8

Acid 2-Acrilamido-2-metilpropansulfonic

LMS = 0,05 mg/kg

10690

000079-10-7

Acid acrilic

LMS (T)= 6 mg/kg (36)

10750

002495-35-4

Acrilat de benzil

LMS (T)= 6 mg/kg (36)

10780

000141-32-2

Acrilat de n-butil

LMS (T)= 6 mg/kg (36)

10810

002998-08-5

Acrilat de sec-butil

LMS (T)= 6 mg/kg (36)

10840

001663-39-4

Acrilat de tert-butil

LMS (T)= 6 mg/kg (36)

11005

012542-30-2

Acrilat de diciclopentenil

CMA = 0,05 mg/6 dm2

11245

002156-97-0

Acrilat de dodecil

LMS = 0,05 mg/kg (1)

11470

000140-88-5

Acrilat de etil

LMS (T)= 6 mg/kg (36)

11500

000103-11-7

Acrilat de 2-etilhexil

LMS = 0,05 mg/kg

11510

000818-61-1

Acrilat de hidroxietil

Vezi "Monoacrilat de etilenglicol"

11530

000999-61-1

Acrilat de 2-hidroxipropil

CMA= 0.05 mg/6 dm2 pentru însumarea acidului acrilic, a 2- hidroxipropil esterului şi a esterului acidului acrilic cu 2-hidroxiisopropil în conformitate cu specificaţiile anexei 5 a prezentelor norme.

11590

00106-63-8

Acrilat de izobutil

LMS (T)= 6 mg/kg (36)

11680

000689-12-3

Acrilat de izopropil

LMS (T)= 6 mg/kg(36 )

11710

000096-33-3

Acrilat de metil

LMS (T)= 6 mg/kg (36)

11830

000818-61-1

Monoacrilat de etilenglicol

LMS (T)= 6 mg/kg (36)

11890

002499-59-4

Acrilat de n-octil

LMS (T)= 6 mg/kg (36)

11980

000925-60-0

Acrilat de propil

LMS (T)= 6 mg/kg (36)

12100

000107-13-1

Acrilonitril

LMS = nedetectabilă (LD =0,020 mg/kg, toleranţa analitică inclusă)

12130

000124-04-9

Acid adipic

 

12265

004074-90-2

Adipat de divinil

CM = 5 mg/kg în PF. Pentru utilizare numai ca comonomer

12280

002035-75-8

Anhidridă adipică

 

12310

000124-04-9

Albumină

 

12340

000124-04-9

Albumină coagulată cu formaldehidă

 

12375

000124-04-9

Monoalcooli alifatici saturaţi liniari primari (C4-C22)

 

12670

002855-13-2

1-Amino-3-aminometil-3,5,5- trimetilciclohexan

LMS = 6 mg/kg

12761

000693-57-2

Acid 1,2-aminododecanoic

LMS = 0,05 mg/kg

12763

0001414-43-5

2- Aminoetanol

LMS = 0,05 mg/kg. Nu se utilizează în polimerii ce vin în contact cu alimentele, şi pentru care simulantul este simulant D, ci pentru materiale (stratul următor PET-ului) ce vin în contact indirect cu alimentele.

12765

084434-12-8

N- 2, aminoetil- beta-alanină, sare de sodiu

LMS = 0,05 mg/kg

12786

000919-30-2

3-Aminopropiltrietoxisilan

Reziduul extractibil trebuie să conţină mai puţin de 3 mg/kg de 3- Aminopropiltrietoxisilan. Se utilizează numai pentru tratamentul suprafeţei reactive a încărcăturilor anorganice.

12788

002432-99-7

Acid 1,1-aminoundecanoic

LMS = 5 mg/kg

12789

007664-41-7

Amoniac

 

12820

000123-99-9

Acid azelaic

 

12970

004196-95-6

Anhidridă azelaică

 

13000

001477-55-0

1,3-Benzendimetanamină

LMS = 0,05 mg/kg

13060

004422-95-1

Triclorura acidului 1,3,5-benzentricarboxilic

CMA = 0,05 mg/6 dm2(măsurată ca acid 1,3,5- benzentricarboxilic)

13075

000091-76-9

Benzoguamina

Vezi "2,4 - diamino-6-fenil-1,3,5-triazina"

13090

000065-85-0

Acid benzoic

 

13150

000100-51-6

Alcool benzilic

 

000111-46-6

Bis(2- hidroxietil) eter

Vezi "Dietilenglicol"

000077-99-6

2,2-Bis(hidroximetil)-1-butanol

Vezi "1,1,1-Trimetilopropan"

13180

000498-66-8

Biciclo[2.2.1]2-heptenă (= norbornenă)

LMS = 0,05 mg/kg

13210

001761-71-3

Bis(4-aminociclohexil)metan

LMS = 0,05 mg/kg

13317

132459-54-2

N,N - Bis[4-(etoxicarbonil)-fenil]-1,4,5,8- tetranaftalen-carboxidiimidă

LMS = 0,05 mg/kg. Puritate>98.1% (v/v) Se utilizează numai ca co-monomer(max. 4%) pentru poliesteri(PET, PBT)

13323

000102-40-9

1,3 -Bis (2-hidroxietoxi) benzen

LMS = 0.05 mg/kg

13326

000111-46-6

Bis (2 hidroxietil) eter

Vezi" Dietilenglicol"

13395

004767-03-7

Acid 2,2 Bis (hidroximetil) propionic

CMA = 0,05 mg/ 6 dm2

13390

000105-08-8

1,4-Bis(hidroximetil)ciclonexan

 

13480

000080-05-7

2,2-Bis(4-hidroxifenil)propan

LMS (T) = 0.6 mg/kg (28)

13510

001675-54-3

Bis(2,3-epoxipropil)-2,2-bis(4- hidroxifenil)propan-eter (= BADGE)

În conformitate cu legislaţia referitoare la utilizarea derivaţilor epoxi în materiale şi obiecte ce vin în contact cu produsele alimentare

13530

038103-06-9

Bis(anhidridă ftalică) de 2,2-bis(4- hidroxifenil)propan

LMS = 0,05 mg/kg

13550

000110-98-5

Bis (hidroxipropil) eter

Vezi" Dipropilenglicol"

13560

0005124-30-1

Bis (4- izociantociclohexil) metan

Vezi" Diciclohexilmetan-4-4 - diizocianat"

13600

047465-97-4

3,3-Bis(3-metil-4-hidroxifenil-2- indolinonă)

LMS =1,8 mg/kg

13607

000080-05-7

Bisfenol A

Vezi "2,2-Bis(4-hidroxifenil) propan"

13610

001675-54-3

Bis(2,3-epoxipropil)-bisfenol A eter

Vezi"Bis(2,3-epoxipropil)-2,2- bis(4- hidroxifenil)propan- eter

13614

038103-06-9

Bis(anhidridă ftalică) de Bisfenol A

Vezi 13530

13380

000077-99-6

2,2 -Bis (hidroximetil)-1 butanol

Vezi "1,1,1-trimetilolpropan"

13617

000080-09-1

Bisfenol S

Vezi "4,4- dihidroxidifenil sulfonă

13620

010043-35-3

Acid Boric

LMS (T) = 6mg/kg în conformitate cu Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificările şi completările ulterioare

13630

000106-99-0

Butadienă

CM (T)= 1 mg/kg în PF sau LMS = nedetectabilă(LD= 0,020 mg/kg, toleranţă analitică inclusă)

13690

000107-88-0

1,3-Butandiol

 

13780

002425-79-8

Bis(2,3-epoxipropil)-1,4-butandiol eter

CM = 1 mg/kg în PF(exprimat ca grupare eroxi, greutate moleculară = 43)

13720

000110-63-4

1,4 Butandiol

LMS (T)= 6 mg/kg (24)

13810

0005505-65-7

1,4 Butandiolformol

CMA = 0,05 mg/6 dm2

13840

000071-36-3

1-Butanol

 

13870

000106-98-9

1-Butenă

 

13900

000107-01-7

2-Butenă

 

13932

000598-32-3

3 hidroxi, 2butenă

CMA=ND (LD = 0,02 mg/ 6 dm2). A se utiliza numai ca comonomer pentru producerea aditivilor polimetrici

14020

000098-54-4

4-Terţ-butilfenol

LMS = 0,05 mg/kg

14110

000123-72-8

Butiraldehidă

 

14140

000107-92-6

Acid butiric

 

14170

000106-31-0

Anhidridă butirică

 

14200

000105-60-2

Caprolactamă

LMS (T) = 15 mg/kg (5)

14230

002123-24-2

Caprolactamă, sare de sodiu

LMS (T) = 15 mg/kg (5) (exprimată ca şi caprolactamă)

14260

000502-44-3

Caprolactonă

LMS = 0,05 mg/kg(exprimată ca suma de caprolactonă şi acid 6- hidroxihexanoic)

14320

000124-07-2

Acid caprilic

 

14350

000630-08-0

Monoxid de carbon

 

14380

000075-44-5

Oxiclorură de carbon

CM = 1 mg/kg în PF

14411

008001-79-4

Ulei de ricin

 

14500

009004-34-6

Celuloză

 

14530

007782-50-5

Clor

 

14570

000106-89-8

1-Clor-2,3-epoxipropan

Vezi "Epiclorhidrină"

14650

000079-38-9

Clortrifluoretilenă

CMA = 0,05 mg/6 dm2

14680

000077-92-9

Acid citric

 

14710

000108-39-4

m-Crezol

 

14740

000095-48-7

o-Crezol

 

14770

00106-44-5

p-Crezol

 

14800

003724-65-0

Acid crotonic

CMA (T) = 0.05 mg/6 dm2(33)

14880

000105-08-8

1,4-Ciclohexandimetanol

Vezi "1,4-Bis(hidroximetil)ciclohexan"

14841

000599-64-4

4-Cumilfenol

LMS = 0,05 mg/kg

14950

003173-53-3

Izocianat de ciclohexil

CM(T) = 1 mg/kg în PF (exprimat ca NCO) (26)

15030

000931-88-4

Ciclooctenă

LMS = 0,05 mg/kg. Se utilizează numai pentru polimerii ce vin în contact cu alimentele, polimeri pentru care se foloseşte simulantul A

15095

000334-48-5

Acid decanoic

A.

15070

001647-16-1

1,9-Decadienă

LMS = 0,05 mg/kg

15100

000112-30-1

1-Decanol

 

15272

000107-15-3

1,2-Diaminoetan

Vezi "Etilendiamină"

15274

000124-09-4

1,6-Diaminohexan

Vezi "Hexametilendiamină"

15130

000872-05-9

1-Decenă

LMS = 0,05 mg/kg

15250

000110-60-1

1,4-Diaminobutan

 

15310

000091-76-9

2,4 - diamino - 6 -fenil -1,3,5 -triazină

CMA= 5 mg/6 dm2

15565

000106-46-7

1,4-Diclorbenzen

LMS = 12 mg/kg

15610

000080-07-9

4,4 diclorodifenil sulfonă

LMS = 0,05 mg/kg

15700

005124-30-1

4,4-Diizocianat de diciclohexilmetan

CM(T) = 1 mg/kg în PF (exprimat ca NCO) (26)

15760

000111-46-6

Dietilenglicol

LMS (T) = 30 mg/kg (3)

15790

000111-40-0

Dietilentriamină

LMS = 5 mg/kg

15820

000345-92-6

4,4-Difluorbenzofenonă

LMS = 0,05 mg/kg

15880

000120-80-9

1,2-Dihidroxibenzen

LMS = 6 mg/kg

15910

000108-46-3

1,3-Dihidroxibenzen

LMS = 2,4 mg/kg

15940

000123-31-9

1,4-Dihidroxibenzen

LMS = 0,6 mg/kg

15970

000611-99-4

4,4'-Dihidroxibenzofenonă

LMS (T) = 6 mg/kg (15)

16000

000092-88-6

4,4'-Dihidroxidifenil

LMS = 6 mg/kg

16090

000080-09-1

4,4' Dihidroxidifenil sulfonă

LMS = 0,05 mg/kg

16150

000108-01-0

Dimetilaminoetanol

LMS = 18 mg/kg

16210

006864-37-5

3,3'-Dimetil-4,4'- diaminodiciclohexilmetan

LMS(T)= 0.6 mg/kg (32). Se utilizează numai în poliamide

16240

000091-97-4

4,4-Diizocianat de 3,3'-dimetilbifenil

CM(T) = 1 mg/kg în PF (exprimat ca NCO) (26)

16360

000576-26-1

2,6-Dimetilfenol

LMS = 0,05 mg/kg

16390

000126-30-7

2,2' dimetil-1,3-propandiol

LMS = 0,05 mg/kg

16450

000646-06-0

1,3-Dioxolan

LMS = 0,05 mg/kg"

16480

000126-58-9

Dipentaeritritol

 

16540

000102-09-0

Difenil carbonat

LMS = 0.05 mg/kg

16570

004128-73-8

4,4'-Diizocianat difenil eter

CM(T)= 1 mg/kg în PF (exprimat ca NCO) (26)

16600

005873-54-1

2,4'-Diizocianat de difenilmetan

CM(T) = 1 mg/kg în PF (exprimat ca NCO) (26)

16630

000101-68-8

4,4'-Diizocianat de difenilmetan

CM(T) = 1 mg/kg în PF (exprimat ca NCO) (26)

16650

000127-63-9

Difenil sulfonă

LMS = 3 mg/kg

16660

000110-98-5

Dipropilenglicol

 

16690

001321-74-0

Divinilbenzen

CMA = 0,01 mg/6 dm2 sau LMS= ND (LD = 0,02 mg/kg, incluzând toleranţa analitică) pentru însumarea divinilbenzenului cu etilvinilbenzen în conformitate cu specificaţiile anexei 5 a prezentelor norme

16694

013811-50-2

N,N'-Divinil-2-imidazolidinonă

CM = 5 mg/kg în PF

16697

000693-23-2

Acid n- decandioic

 

16704

000112-41-4

1-Dodecenă

LMS = 0,05 mg/kg

16750

000106-89-8

Epiclorhidrină

CM = 1 mg/kg în PF

16780

000064-17-5

Etanol

 

16950

000074-85-1

Etilena

 

16955

000096-49-1

Carbonat de etilena

Conţinutul rezidual = 5 mg/kg de hidrogel, utilizat la un raport maxim de 10 g hidrogel/1 kg de aliment. Pentru hidrolizatul ce conţine etilenglicol LMS= 30 mg/kg

16960

000107-15-3

Etilendiamină

LMS = 12 mg/kg

16990

000107-21-1

Etilenglicol

LMS (T) = 30 mg/kg (3)

17005

000151-56-4

Etilenimină

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)

17020

000075-21-8

Oxid de etilena

CM = 1 mg/kg în PF

17050

000104-76-7

2-Etil-1-hexanol

LMS = 30 mg/kg

17110

016219-75-3

5-Etilidenbiciclo[2,2.1]2 heptenă

CMA = 0.05 mg/6 dm2. Raportul suprafaţă/cantitate de aliment trebuie să fie mai mic de 2 dm2/kg

17160

000097-53-0

Eugenol

LMS = ND (LD =0,02 mg/kg, inclusiv toleranţa analitică)

17170

061788-47-4

Acizi graşi din ulei de cocos

 

17200

068308-53-2

Acizi graşi din ulei de soia

 

17230

061790-12-3

Acizi graşi din ulei de tal

 

17260

000050-00-0

Formaldehidă

LMS(T) = 15 mg/kg(22)

17290

000110-17-8

Acid fumărie

 

17530

000050-99-7

Glucoza

 

18010

000110-94-1

Acid glutaric

 

18070

000108-55-4

Anhidridă glutarică

 

18100

000056-81-5

Glicerină

 

18220

068564-88-5

Acid N-Heptilaminoundecanoic

LMS = 0,05 mg/kg (1)

18250

000115-28-6

Acid hexaclorendometilentetrahidroftalic

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)

18280

000115-27-5

Anhidridă hexaclorendometilentetrahidroftalică

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)

18310

036653-82-4

1-Hexadecanol

 

18430

000116-15-4

Hexafluorpropilenă

LMS = ND(LD = 0,01 mg/kg)

18460

000124-09-4

Hexametilendiamină

LMS = 2,4 mg/kg

18640

000822-06-0

Diizocianat de hexametilenă

CM(T) = 1 mg/kg în PF (exprimat ca NCO) (26)

18670

000100-97-0

Hexametilentetramină

LMS(T) = 15 mg/kg(22) (exprimat ca formaldehidă)

18700

000629-11-8

1,6-Hexandiol

LMS= 0.05 mg/kg

18867

000123-31-9

Hidrochinonă

Vezi "1,4-Dihidroxibenzen"

18820

000592-41-6

1-Hexenă

LMS = 3 mg/kg

18880

000099-96-7

Acid p-hidroxibenzonic

 

18896

001679-51-2

4 - (hidroximetil)-1- ciclohexan

LMS = 0.05 mg/kg

18897

016712-64-4

Acid 6- hidroxi - 2 naftalencarboxilic

LMS = 0,05 mg/kg

18898

000103-90-2

n-( 4- hidroxifertil)acetamidă

LMS = 0,05 mg/kg

19000

000115-11-7

Izobutenă

 

19060

000109-53-5

Izobutil vinil eter

CM = 5 mg/kg în PF

19110

04098-71-9

1-izocianat- 3- izocianatometil-3,5,5- trimetlciclohexan

CM (T) = 1 mg/kg (exprimat ca NCO) (26)

19150

000121-91-5

Acid izoftalic

LMS = 5 mg/kg

19210

001459-93-4

Izoftalat de dimetil

LMS = 0,05 mg/kg

19243

000078-79-5

Izopren

Vezi "2 metil -1,3- butadienă"

19270

000097-65-4

Acid itaconic

 

19460

000050-21-5

Acid lactic

 

19470

000143-07-7

Acid lauric

 

19480

002146-71-6

Laurat de vinii

 

19490

000947-04-6

Lauralactamă

LMS = 5 mg/kg

19510

011132-73-3

Lignoceluloză

 

19540

000110-16-7

Acid maleic

LMS (T) = 30 mg/kg (4)

19960

000108-31-6

Anhidridă maleică

LMS (T) = 30 mg/kg (4) (exprimată ca acid maleic)

19975

000108-78-1

Melamină

Vezi "2,4,6-Triamino-1,3,5- triazină"

19990

000079-39-0

Metacrilamidă

LMS = ND (LD =0,02 mg/kg, inclusiv toleranţa analitică)

20020

000079-41-4

Acid metacrilic

LMS (T)= 6 mg/kg (37)

20050

000096-05-9

Metacrilat de alil

LMS = 0,05 mg/kg

20080

002495-37-6

Metacrilat de benzii

LMS (T)= 6 mg/kg (37)

20110

000097-88-1

Metacrilat de butil

LMS (T)= 6 mg/kg (37)

20140

002998-18-7

Metacrilat de sec-butil

LMS (T)= 6 mg/kg (37)

20170

000585-07-9

Metacrilat de tert-butil

LMS (T)= 6 mg/kg (37)

20260

000101-43-9

Metacrilat de ciclohexil

LMS = 0,05 mg/kg

20410

002082-81-7

Diester al acidului metacrilic cu 1,4 butandiol

LMS - 0,05 mg/kg

20440

000097-90-5

Diester al acidului metacrilic cu etilenglicol

LMS = 0.05 mg/kg

20530

002867-47-2

Metacrilat de 2-(dimetilamino)-etil

LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, inclusiv toleranţa analitică)

20590

000106-91-2

Metacrilat de 2,3-epoxipropil

CM(T) = 0,02 mg/6 dm2

20890

000097-63-2

Metacrilat de etil

LMS (T)= 6 mg/kg (37)

21010

000097-86-9

Metacrilat de izobutil

LMS (T)= 6 mg/kg (37)

21100

004655-34-9

Metacrilat de izopropil

LMS (T)= 6 mg/kg (37)

21130

000080-62-6

Metacrilat de metil

LMS (T)= 6 mg/kg (37)

21190

000868-77-9

Monometacrilat de etilenglicol

LMS (T)= 6 mg/kg (37)

21280

002177-70-0

Metacrilat de fenil

LMS (T)= 6 mg/kg (37)

21340

002210-28-8

Metacrilat de propil

LMS (T)= 6 mg/kg (37)

21370

010595-80-9

Metacrilat de 2-sulfoetil

CMA = ND (DL = 0,02 mg/ 6 dm2)

21400

054276-35-6

Metacrilat de sulfopropil

CMA = 0.05 mg/6 dm2

21460

000760-93-0

Anhidridă metacrilică

LMS (T)= 6 mg/kg (37)

21490

000126-98-7

Metacrilonitril

LMS = nedetectabilă (LD = 0,020 mg/kg, toleranţa analitică inclusă)

21520

001561-92-8

Meta-alil-sulfonat de sodiu

CM = 5 mg/kg în PF

21550

000067-56-1

Metanol

 

21640

000078-79-5

2-Metil-1,3-butadienă

CM = 1 mg/kg în PF sau LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg incluzând toleranţa analitică)

21730

000563-45-1

3-Metil-butenă

CMA = 0,006 mg/6 dm2. Pentru utilizare numai în polipropilenă.

21765

106246-33-7

4,4' bismetilen (3 cloro- 2,6 dietilealanină

CMA = 0,05 mg/6 dm2

21821

00505-65-7

1,4-(metilendioxi) butan

Vezi "1,4 buitandiol formol"

21940

000924-42-5

N-Metilolacrilamidă

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)

22150

000691-37-2

4-Metil-1-pentenă

LMS = 0,05 mg/kg

22210

000098-83-9

alfa-Metilstiren

LMS = 0,05 mg/kg

22331

025513-64-8

Amestec de 1,6-diamino-2,2,4- trimetilhexan(40% m/m) şi 1,6-diamino-2,2,4-trimetilhexan(60% m/m)

CMA = 5 mg/6 dm2

22332

028679-16-5

Amestec de (40% m/m) 2,2,4- trimetilhexan-1,6- diizocianat şi (60% m/m)

2,4,4 trimetilhexan-1,6 diizocianat

CM (T) = 1 mg/kg (exprimat ca NCO) (26)

22350

000544-63-8

Acid miristic

 

22360

001141-38-4

Acid 2,6-Naftalendicarboxilic

LMS = 5 mg/kg

22390

000840-65-3

2,6-Naftalindicarboxilat de dimetil

LMS = 0,05 mg/kg

22420

003173-72-6

Diizocianat de 1,5-naftalină

CM(T) = 1 mg/kg în PF (exprimat ca NCO) (26)

22437

000126-30-7

Neopentilglicoi

Vezi"2,2-dimetil-1,3 propandiol"

22450

009004-70-0

Nitroceluloză

 

22480

000143-08-8

1-Nonanol

 

22550

000498-66-8

Norbornenă

Vezi"Biciclo[2.2.1]2- heptenă"

22570

000112-96-9

Izocianat de octadecil

CM(T) = 1 mg/kg în PF (exprimat ca NCO) (26)

22600

000111-87-5

1-Octanol

 

22660

000111-66-0

1-Octenă

LMS =15 mg/kg

22763

000112-80-1

Acid oleic

 

22775

000144-62-7

Acid oxalic

LMS = 6 mg/kg (29)

22778

00745-68-0

4,4' oxibis(benzensulfonil azida)

CMA = 0,05 mg/6 dm2

22780

000057-10-3

Acid palmitic

 

22840

000115-77-5

Pentaeritritol

 

22870

000071-41-0

1-Pentanol

 

22900

000109-67-1

1-Pentenă

LMS = 5 mg/kg

22932

001187-93-5

Eter de perfluorometil perfluorovinil

LMS = 0,05 mg/kg. Se utilizează numai pentru antiaderenţă

22937

001623-05-8

Perfluorpropil perfluorvinil eter

LMS = 0,05 mg/kg

22960

000108-95-2

Fenol

 

23050

000108-45-2

1,3-Fenilendiamină

LMS= ND (LD= 0,02 mg/kg, inclusiv toleranţa analitică)

23070

000102-39-6

Acid (1,3 - fenilendioxi)diacetic

CMA=0.05 mg/6 dm2

23155

000075-44-5

Fosgen

Vezi "Oxiclorură de carbon"

23170

007664-38-2

Acid fosforic

 

23187

 

Acid ftalic

Vezi "Acid tereftalic"

23175

000122-52-1

Fosfit de trietil

CM = ND (LD = 1 mg/kg în PF)

23200

000088-99-3

Acid o-ftalic

 

23230

000131-17-9

Ftalat de dialil

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)

23380

000085-44-9

Anhidridă ftalică

 

23470

000080-56-8

alfa-Pinen

 

23500

000127-91-3

beta-Pinen

 

23547

009016-00-6

Polidimetilsiloxan (GM > 6800)

În conformitate cu specificaţiile prevăzute în Anexa nr. 5

063148-62-9

   

23590

025322-68-3

Polietilenglicol

 

23651

025322-69-4

Polipropilenglicol

 

23740

000057-55-6

1,2-Propandiol

 

23770

000504-63-2

1,3-Propandiol

LMS = 0,05 mg/kg

23800

000071-23-8

1-Propanol

 

23830

000067-63-0

2-Propanol

 

23860

000123-38-6

Propionaldehidă

 

23890

000079-09-4

Acid propionic

 

23920

000105-38-4

Propionat de vinil

LMS(T) = 6 mg/kg (2) (exprimat ca acetaldehidă)

23950

000123-62-6

Anhidridă propionică

 

23980

000115-07-1

Propilenă

 

24010

000075-56-9

Oxid de propilenă

CM = 1 mg/kg în PF

24051

000120-80-9

Pirocatehol

Vezi "1,2-Dihidroxibenzen"

24057

000089-32-7

Anhidridă piromelitică

LMS = 0,05 mg/kg (exprimată ca acid piromelitic)

24070

073138-82-6

Acizi rezinici

 

24072

000108-46-3

Rezorcinol

Vezi "1,3-Dihidroxibenzen"

24073

000101-90-6

Rezorcinot-diglicil-eter

CMA = 0,005 mg/6 dm2. Nu se utilizează la polimerii ce vin în contact direct cu produsele alimentare şi al căror simulant este simulantul D. Se utilizează numai pentru contact indirect alături de PET.

24100

008050-09-7

Colofoniu

 

24130

008050-09-7

Gumă de colofoniu

Vezi "Colofoniu"

24160

008052-10-6

Răşina de ulei de tal

 

24190

065997-05-9

Răşina de lemn

Vezi "Colofoniu"

24250

009006-04-6

Cauciuc, natural

 

24270

000069-72-7

Acid salicilic

 

24280

000111-20-6

Acid sebacic

 

24430

002561-88-8

Anhidridă sebacică

 

24475

001313-82-2

Sulfura de sodiu

 

24490

000050-70-4

Sorbitol

 

24520

008001-22-7

Ulei de soia

 

24540

009005-25-8

Amidon alimentar

 

24550

000057-11-4

Acid stearic

 

24610

000100-42-5

Stiren

 

24760

026914-43-2

Acid stirensulfonic

LMS = 0,05 mg/kg

24820

000110-15-6

Acid succinic

 

24850

000108-30-5

Anhidridă succinică

 

24880

000057-50-1

Zaharoză

 

24887

006362-79-4

Acid 5-Sulfoizoftalic, sare de monosodiu

LMS = 5 mg/kg

24888

003965-55-7

5-Sulfoizoftalat de dimetil, sare monosodică

LMS = 0,05 mg/kg

24903

068425-17-2

Sirop hidrogenat din hidroliza amidonului

În conformitate cu specificaţiile prevăzute în Anexa V la Norme

24910

000100-21-0

Acid tereftalic

LMS = 7,5 mg/kg

24940

000100-20-9

Diclorură de acid tereftalic

LMS(T) = 7,5 mg/kg (exprimată ca acid tereftalic)

24970

000120-61-6

Tereftalat de dimetil

 

25080

001120-36-1

1-Tetradecenă

LMS = 0,05 mg/kg

25090

000112-60-7

Tetraetilenglicol

 

25120

000116-14-3

Tetrafluoretilenă

LMS = 0,05 mg/kg

25150

000109-99-9

Tetrahidrofuran

LMS - 0,6 mg/kg

25180

000102-60-3

N,N,N',N'-Tetracis (2- hidroxipropil)etilendiamină

 

25210

000584-84-9

2,4-Diizocianat de toluen

CM(T) = 1 mg/kg în PF (exprimat ca NCO) (26)

25240

000091-08-7

2,6-Diizocianat de toluen

CM(T) = 1 mg/kg în PF (exprimat ca NCO) (26)

25270

026747-90-0

2,4-Diizocianat de toluen, dimer

CM(T) = 1 mg/kg în PF (exprimat ca NCO) (26)

25360

026747-90-0

Trialchil(C5-C15)acetat de 2,3-epoxipropil

CM = 1 mg/kg în PF (exprimat ca grupare epoxi, greutate moleculară = 43)

25380

 

Trialchil(C5-C 15)acetat de vinil (= versatat de vinil)

CMA = 0,05 mg/6 dm2

25385

000102-70-5

Trialilamină

În conformitate cu specificaţiile prevăzute în Anexa 6 din HG 1197/7.12.2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele

25420

000108-78-1

2,4,6-Triamino-1,3,5-triazină

LMS = 30 mg/kg

25450

026896-48-0

Triciclodecandimetanol

LMS = 0,05 mg/kg

25510

000112-27-6

Trietilenglicol

 

25540

000528-44-9

Acid trimelitic

LMS(T) = 5 mg/kg (35)

25550

000552-30-7

Anhidridă trimelitică

LMS(T) = 5 mg/kg (35) (exprimat ca acid trimelitic)

25600

000077-99-6

1, 1,1 -Trimetilolpropan

LMS = 6 mg/kg

25840

003290-92-4

Trimetacrilat de 1,1,1 -trimetilolpropan

LMS = 0,05 mg/kg

25900

000110-88-3

Trioxan

CM = 0,05 mg/kg

25910

024800-44-0

Tripropilenglicol

 

25927

027955-94-8

1,1,1 -Tris(4-hidroxifenil)etan

CM = 0,5 mg/kg în PF. Pentru utilizare numai în policarbonaţi

25960

000057-13-6

Uree

 

26050

000075-01-4

Clorură de vinii

Vezi articolele 22 şi 23 din HG 1197/7.12.2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele

26110

000075-35-4

Clorură de viniliden

CM = 5 mg/kg în PF sau LMS = nedetectabilă (LD = 0,05 mg/kg)

26140

000075-38-7

Fluorură de viniliden

LMS = 5 mg/kg

26170

003195-78-6

N-Vinil-N-metilacetamidă

CM = 2 mg/kg în PF

26155

001072-63-5

1-Vinilimidazol

CM = 5 mg/kg în PF

26320

002768-02-7

Viniltrimetoxisilan

CM = 5 mg/kg în PF

26360

007732-18-5

Apă

În conformitate cu Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificările şi completările ulterioare

SECŢIUNEA B: LISTA DE MONOMERI ŞI ALTE SUBSTANŢE CHIMICE CARE POT FI UTILIZATE PÂNĂ LA OBŢINEREA DECIZIEI DE INCLUDERE ÎN SECŢIUNEA A

MA/REF. Nr.

CAS Nr.

Denumire

Restricţii şi/sau specificaţii

(1)

(2)

(3)

(4)

13050

000528-44-9

Acid 1,2,4 benzentricarboxilic

Vezi" acid trimetilic"

15730

000077-73-6

Diciclopentadienă

 

18370

000592-45-0

1,4-Hexadienă

 

21970

000932-02-4

N-metilmetacrilamidă

 

26230

000088-12-0

Vinilpirolidonă

 
ANEXA nr. 2: LISTA DE ADITIVI CARE POT FI UTILIZAŢI LA PRODUCEREA MATERIALELOR ŞI OBIECTELOR DIN MATERIAL PLASTIC
Introducere generală
1.Acesta anexă conţine lista:
a)substanţelor încorporate în materialele din plastic, în scopul obţinerii unui efect tehnic în produsul finit, incluzând şi "aditivii de polimerizare". Ele sunt destinate a fi prezente în produsul finit.
b)substanţe folosite pentru a asigura un mediu favorabil polimerizării.
În sensul acestei anexe, substanţele la care se face referire la punctele a) şi b) se numesc în continuare "aditivi".
În sensul acestei anexe, "aditivii de polimerizare" înseamnă orice polimer şi/sau prepolimer şi/sau oligomer care se pot adăuga în plastice în scopul obţinerii unui efect tehnic dar care nu se pot folosi în absenţa altor polimeri ca principal component structural în produsul sau obiectul finit. Sunt incluse şi substanţele ce se pot adăuga pentru a asigura un mediu favorabil polimerizării.
Lista nu include:
(a)substanţele cu acţiune directă în formarea polimerilor;
(b)coloranţi;
(c)solvenţi.
2.Lista nu include următoarele substanţe autorizate şi care sunt introduse intenţionat în materialele şi obiectele din material plastic:
(a)sărurile (inclusiv sărurile duble şi sărurile acide) de aluminiu, amoniu, calciu, fer, magneziu, potasiu şi sodiu ale acizilor autorizaţi, fenolii sau alcoolii. Totuşi, denumiri care conţin "... acid (acizi), săruri" apar în listă dacă nu sunt menţionaţi acizii liberi corespondenţi;
(b)sărurile (inclusiv sărurile duble şi sărurile acide) de zinc ale acizilor autorizaţi, fenolii sau alcoolii. Pentru aceste săruri se aplică LMS = 25 mg/kg (exprimată ca zinc). Aceeaşi restricţie se aplică pentru zinc:
(i)substanţelor a căror denumiri conţin "... acid (acizi), săruri" apar în listă dacă nu sunt menţionaţi acizii liberi corespondenţi;
(ii)substanţelor la care se face referire în cuprinsul pct. 38 din Notele prevăzute în anexa nr. 6 a prezentelor norme.
3.Lista nu include nici următoarele substanţe, deşi acestea pot fi prezente:
a)substanţe care pot fi prezente în produsul finit ca: impurităţi în substanţele folosite, intermediari de reacţie sau produse de descompunere;
b)amestecuri ale substanţelor autorizate.
Materialele şi obiectele care conţin substanţele indicate la punctele (a) şi (b) vor fi în conformitate cu cerinţele stipulate în art. 3 şi 4 din Regulamentul (EC) nr. 1935/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului.
4.Substanţele vor avea o calitate tehnică bună în ceea ce priveşte criteriile de puritate.
5.Lista conţine următoarele informaţii:
Coloana 1 (MA/REF. Nr.): numărul de referinţă al materialului de ambalare al CEE de pe listă,
Coloana 2 (CAS Nr.): Numărul de registru CAS (Chemical Abstracts Service),
Coloana 3 (Denumirea): denumirea chimică,
Coloana 4 (Restricţii şi/sau specificaţii). Acestea pot include:
a)limita de migrare specifică (LMS);
b)cantitatea maximă permisă de substanţă în materialul sau obiectul final (CM);
c)cantitatea maximă permisă de substanţă în materialul sau obiectul final exprimată ca mg per 6 dm2 din suprafaţa de contact cu alimentele (CMA);
d)orice alte restricţii menţionate expres în lista;
e)orice tip de specificaţii referitoare la substanţă sau la polimer.
6.Dacă o substanţă care apare pe listă ca un compus individual va fi de asemenea exprimată printr-un termen generic, atunci restricţiile care se aplică acestei substanţe vor fi acelea indicate pentru compusul individual.
7.În cazul în care există vreo neconcordanţă între numărul CAS şi denumirea chimică, denumirea chimică va avea prioritate faţă de numărul CAS. Dacă există vreo neconcordanţă între numărul CAS raportat în Einecs şi registrul CAS, se va aplica numărul CAS din registrul CAS.
SECŢIUNEA A: LISTA INCOMPLETA DE ADITIVI INTEGRAL AUTORIZAŢI

MA/REF. Nr.

CAS Nr.

Denumire

Restricţii şi/sau specificaţii

(1)

(2)

(3)

(4)

30000

000064-19-7

Acid acetic

 

30045

000123-86-4

Acetat de butil

 

30080

004180-12-5

Acetat de cupru

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimat ca cupru)

30140

000141-78-6

Acetat de etil

 

30280

000108-24-7

Anhidridă acetică

 

30295

000067-64-1

Acetonă

 

30340

330198-91-9

Esterul acidului 12-(acetoxi) stearic cu alcoolul 2,3 bis(acetoxi) propilic

 

30370

-

Acid acetilacetic, săruri

 

30401

-

Mono- şi digliceride acetilate ale acizilor graşi

 

30610

-

Acizi C2-C24 alifatici liniari monocarboxilici, provenind din uleiuri şi grăsimi naturale şi mono-, di- şi triesterii lor de glicerină (inclusiv acizii graşi ramificaţi prezenţi în cantităţi naturale)

 

30612

-

Acizi C2-C24 alifatici liniari monocarboxilici sintetici şi mono-, di- şi triesterii lor de glicerină

 

30960

 

Esteri ai acizilor alifatici, monocarboxilici (C6-C22)cu poliglicerol

 

31328

-

Acizi graşi obţinuţi din uleiuri şi grăsimi alimentare animale sau vegetale

 

31530

123968-25-2

Acrilat de 2,4-di-tert-pentil-6-[1-(3,5-di- tert-pentil-2-hidroxifenil)-etil]fenil

LMS = 5 mg/kg

31542

174254-23-0

Acrilat de metil telomer cu ester al 1- dodecanetiol cu C16-C18 alchil

CM= 0,5% (v/v) în PF

31730

000124-04-9

Acid adipic

 

33120

-

Monoalcooli alifatici, saturaţi, liniari, primari (C4-C24)

 

33350

009005-32-7

Acid alginic

 

33801

-

Acid n-alchil(C10-C13)benzen-sulfonic

LMS = 30 mg/kg

34281

 

Acizi alchil (C8-C22) sulfurici liniari primari cu un număr par de atomi de carbon

 

34475

-

Hidroxid fosfit de aluminiu şi calciu, hidratat

 

34480

 

Fibre, pilitură şi pulbere de aluminiu

 

34560

021645-51-2

Hidroxid de aluminiu

 

34690

011097-59-9

Hidroxicarbonat de aluminiu şi magneziu

 

34720

001344-28-1

Oxid de aluminiu

 

34850

143925-92-2

Amine, bis oxidate (alchil gras- hidrogenate)

CM = utilizate numai pentru

în poliolefine 0.1 % (m/m), dar nu în polietilene de joasă densitate, ce intră În contact direct cu alimentele pentru care factorul de reducere este mai mic de 3 (în conformitate cu prevederile acestor norme);

în PET 0.25% ce intră în contact direct cu alimentele pentru care simulantul este simulant D.

34895

000088-68-6

2-Aminobenzamida

LMS(T)= 0.05 mg/kg. Se utilizează numai în PET pentru apă şi băuturi.

35120

013560-49-1

Diesterul acidului 3-aminocrotonic cu eter tiobis(2-hidroxietilic)

 

35320

007664-41-7

Amoniac

 

35440

001214-97-9

Bromură de amoniu

 

35160

006642-31-5

6-amino-1,3-dimtiluracil

LMS = 5 mg/kg

35170

000141-43-5

2-aminoetanol

LMS = 0,05 mg/kg. Nu se utilizează în polimeri care vin contact direct cu alimentele, pentru care simulantul este simulant D. Se utilizează numai pentru contactul indirect după stratul de PET

35284

000111-41-1

N -(2- aminoetil) etanolamină

LMS = 0,05 mg/kg. Nu se utilizează în polimeri care vin contact direct cu alimentele, pentru care simulantul este simulant D. Se utilizează numai pentru contactul indirect după stratul de PET

35600

001336-21-6

Hidroxid de amoniu

 

35760

001309-64-4

trioxid de antimoniu

LMS = 0.04 mg/kg (exprimat ca antimoniu, este inclusă toleranţa analitică)

35840

000506-30-9

Acid arahic

 

35845

007771-44-0

Acid arahidonic

 

36000

000050-81-7

Acid ascorbic

 

36080

000137-66-6

Palamitat de ascorbil

 

36160

010605-09-1

Stearat de ascorbil

 

36640

000123-77-3

Azodicarbonamidă

Pentru utilizare numai ca agent porofor

36840

012007-55-5

Tetraborat de bariu

LMS (T) = 1 mg/kg exprimat ca bariu şi LMS (T) = 6 mg/kg (23) exprimat ca boron. în conformitate cu Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificările şi completările ulterioare

36880

008012-89-3

Ceară de albine

 

36960

003061-75-4

Behenamidă

 

37040

000112-85-6

Acid behenic

 

37280

001302-78-9

Bentonită

 

37360

000100-52-7

Benzaldehidă

În conformitate cu nota 9 din Anexa 6

37600

000065-85-0

Acid benzoic

 

37680

000136-60-7

Benzoat de butil

 

37840

000093-89-0

Benzoat de etil

 

38080

000093-58-3

Benzoat de metil

 

38160

002315-68-6

Benzoat de propil

 

38510

136504-96-6

1,2-Bis(3-aminopropil)etilendiamină, polimer cu N-butil-2,2,6,6-tetrametil-4- piperidinamină şi 2,4,6-triclor-1,3,5- triazină

LMS = 5 mg/kg

38515

001533-45-5

4,4'-Bis(2-benzoxazolil)stilbenă

LMS = 0,05 mg/kg (1)

38810

080693-00-1

Difosfit de bis(2,6-di-tert-bittii-4- metilfenil)pentaeritritol

LMS = 5 mg/kg (sumă de fosfit şi fosfat)

38840

154862-43-8

Bis(2,4 -dicumilfenil) pentaeritritol difosfit -

LMS = 5 mg/kg ( ca sumă a substanţelor constituente, forma oxidată a bis(2,4 - dicumilfenil) pentaeritritol fosfat şi produsului de hidroliză (2,4 - dicumilfenil)

38879

135861-56-2

Bis(3,4-dimetilbenziliden)sorbitol

 

38950

079072-96-1

Bis(4-etilbenziliden)sorbitol

 

39200

006200-40-4

Clorură de bis(2-hidroxietil)-2- hidroxipropil-3-(dodeciloxi)metilamoniu

LMS = 1,8 mg/kg

39680

000080-05-7

2,2 - Bis (4 -hidrofenil)propan

LMS(T)= 0.6 mg/kg (28).

39815

182121-12-6

9,9-Bis(metoximetil)fluorenă

CMA = 0,05 mg/6 dm2

39890

087826-41-3

Bis(metilbenziliden)sorbitol

 

069158-41-4

   

054686-97-4

   

081541-12-0

   

39925

129228-21-3

3,3 -bis(metoximetil) - 2,5-dimetil hexan

LMS = 0,05 mg/kg

40120

068951-50-8

Bis(polietilenglicol)hidroximetilfosfonat

LMS = 0,06 mg/kg

40320

010043-35-3

Acid boric

LMS (T) = 6 mg/kg (23) (exprimat ca bor) în conformitate cu Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificările şi completările ulterioare

40400

010043-11-5

Nitrură de bor

 

40570

000106-97-8

Butan

 

40580

000110-63-4

1,4-butandiol

LMS (T) = 5 mg/kg (24)

41040

005743-36-2

Butirat de calciu

 

41120

010043-52-4

Clorura de calciu

 

41280

001305-62-0

Hidroxid de calciu

 

41520

001305-78-8

Oxid de calciu

 

41600

012004-14-7

Sulfoaluminat de calciu

 

037293-22-4

   

41680

000076-22-2

Camfor

În conformitate cu nota 9 din Anexa nr. 6

41760

008006-44-8

Ceară de Candelila

 

41840

000105-60-2

Caprolactama

LMS (T) = 15 mg/kg (5)

41960

000124-07-2

Acid caprilic

 

42160

000124-38-9

Dioxid de carbon

 

42320

007492-68-4

Carbonat de cupru

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimat ca şi cupru)

42500

 

Sărurile acidului carbonic

 

42640

009000-11-7

Carboximetilceluloză

 

42720

008015-86-9

Ceară de Carnauba

 

42800

009000-71-9

Cazeină

 

42880

008001-79-4

Ulei de castor

 

42960

064147-40-6

Ulei de ricin deshidratat

 

43200

-

Mono- şi digliceride ale uleiului de ricin

 

43280

009004-34-6

Celuloză

 

43300

009004-36-8

Acetobutirat de celuloză

 

43360

068442-85-3

Celuloză regenerată

 

43440

008001-75-0

Cerezină

 

43480

064365-11-3

Carbon activ

În conformitate cu prevederile Anexei nr. 5, a prezentelor norme.

43515

-

Esterii acizilor graşi de ulei de cocos cu clorurile de colină

CMA = 0,9 mg/6 dm2

44160

000077-92-9

Acid citric

 

44640

000077-93-0

Citrat de trietil

 

45195

007787-70-4

Brom ură de cupru

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimat ca şi cupru)

45200

001335-23-5

Iodură de cupru

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimat ca şi cupru)

45280

-

Fibre de bumbac

 

45450

068610-51-5

Copolimerul de p-crezol- diciclopentad ienă-izobutilenă

LMS = 5 mg/kg

45560

014464-46-1

Cristobalită

 

45600

003724-65-0

Acid crotonic

CMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 (33)

45640

005232-99-5

Ester al etilului cu acid 2- ciano-3,3- difenilacrilic

LMS = 0.05 mg/kg

46700

-

5,7,-di-tert-butil-3- (3,4,- şi 2,3 - di- metiffenil) - 3H - benzofuran- 2 - ona conţinând: a) 5,7 -di-tert-butil-3-(3,4- dimetilfenil)-3H- 2 benzofuranona (80-100 % m/m) şi b) 5,7 -di-tert-butil-3-(2, 3 - dimetilfenil)-3H- 2 benzofuranona (80-100 % m/m)

LMS = 5 mg/kg

45760

000108-91-8

Ciclohexilamină

 

45920

009000-16-2

Dammar

 

45940

000334-48-5

Acid n-decanoic

 

46070

010016-20-3

alfa-Dextrină

 

46080

007585-39-9

beta-Dextrină

 

46375

061790-53-2

Diatomită

 

46380

068855-54-9

Diatomită calcinată în flux cu var

 

46480

032647-67-9

Dibenziliden sorbitol

 

46720

004130-42-1

2,6-Di-tert-butil-4-etilfenol

CMA=4,8 mg/6 dm2

46790

004221-80-1

3,5-Di-tert-butil4-hidroxibenzoat de 2,4-di-tert-butilfenil

 

46800

067845-93-6

3,5-Di-tert-butil-4-hidroxibenzoatde hexadecil

 

46870

003135-18-0

3,5-Di-tert-butil-4-hidroxibenzilfosfonat de dioctadecil

 

46880

065140-91-2

3,5-Di-tert-butil-4-hidroxibenzilfosfonat de monoetil, sare de calciu

LMS = 6 mg/kg

47210

026427-07-6

Polimer al acidului dibutiltiostanoic [= polimer al tiobis(butil-tin sufida)]

În conformitate cu anexa nr. 5 a prezentelor norme.

47440

000461-58-5

Dicianodiamidă

 

47540

027458-90-8

Di-tert-dodecil disulfida

LMS = 0,05 mg/kg

47680

000111-46-6

Dietilenglicol

LMS(T) = 30 mg/kg (3)

48460

000075-37-6

1,1-Difluoretan

 

48620

000123-31-9

1,4-dihidroxibenzen

LMS = 0,6 mg/kg

48720

000611-99-4

4,4' - dihidroxibenzofenona

LMS (T) = 6 mg/kg (15)

49485

134701-20-5

2,4-Dimetil-6-(1-metilpentadecil)fenol

LMS = 1 mg/kg

49540

000067-68-5

Dimetil sulfoxid

 

51200

000126-58-9

Dipentaeritritol

 

51700

147315-50-2

2-(4,6-Difenil-1,3,5-triazin-2-il)-5-(hexiloxi)fenol

LMS = 0,05 mg/kg

51760

025265-71-8

Dipropilenglicol

 

000110-98-5

   

52640

016389-88-1

Dolomită

 

52645

010436-08-5

cis -11 -eicosenamida

 

52720

000112-84-5

Erucamidă

 

52730

000112-86-7

Acid erucic

 

52800

000064-17-5

Etanol

 

53270

037205-99-5

Etilcarboximetilceluloză

 

53280

009004-57-3

Etilceluloză

 

53360

000110-31-6

N,N'-Etilenbisoleamidă

 

53440

005518-18-3

N, N'-Etilenbtspalmitamidă

 

53520

000110-30-5

N,N'-Etilenbisstearamidă

 

53600

000060-00-4

Acid etilendiaminotetraacetic

 

53610

054453-03-1

Etilendiaminătetraacetat de cupru

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimat ca şi cupru)

53650

000107-21-1

Etilenglicol

LMS(T) = 30 mg/kg (3)

54005

005136-44-7

Etilen-N-palmitamidă-N'-stearamidă

 

54260

009004-58-4

Etilhidroxietitcelulozâ

 

54270

 

Etilhidroximetilceluloză

 

54280

-

Etilhidroxipropilceluloză

 

54300

118337-09-0

2,2'-Etilidenbis(4,6-di-tert- butilfenil)fluorfosfonit

LMS = 6 mg/kg

54450

-

Grăsimi şi uleiuri de origină alimentară, animală sau vegetală

 

54480

-

Grăsimi şi uleiuri, hidrogenate, de origine alimentară, animală sau vegetală

 

54930

025359-91-5

Copolimerul formaldehidă-1-naftol [= Poli(i-hidroxinaftilmetan)]

LMS = 0,05 mg/kg

55040

000064-18-6

Acid formic

 

55120

000110-17-8

Acid fumărie

 

55190

029204-02-2

Acid gadoleic

 

55440

009000-70-8

Gelatină

 

55520

-

Fibre de sticlă

 

55600

-

Microsfere de sticlă

 

55680

000110-94-1

Acid glutaric

 

55920

000056-81-5

Glicerina

 

56020

099880-64-5

Dibehenat de glicerol

 

56360

-

Esteri ai glicerinei cu acidul acetic

 

56486

-

Esteri ai glicerinei cu acizi alifatici saturaţi liniari cu un număr par de atomi de carbon (C14-C18) şi cu acizi alifatici nesaturaţi liniari cu un număr par de atomi de carbon (C16-C18)

 

56487

-

Esteri ai glicerinei cu acid butiric

 

56490

-

Esteri ai glicerinei cu acid erucic

 

56495

-

Esteri ai glicerinei cu acid 12- hidroxistearic

 

56500

-

Esteri ai glicerinei cu acid lauric

 

56510

-

Esteri ai glicerinei cu acid linoleic

 

56520

-

Esteri ai glicerinei cu acid miristic

 

56535

-

Esteri ai glicerolului cu acidul nonanoic

 

56540

-

Esteri ai glicerinei cu acid oleic

 

56550

 

Esteri ai glicerinei cu acid palmitic

 

56570

-

Esteri ai glicerinei cu acid propionic

 

56580

-

Esteri ai glicerinei cu acid ricinoleic

 

56585

 

Esteri ai glicerinei cu acid stearic

 

56610

030233-64-8

Monobehenat de glicerina

 

56720

026402-23-3

Monohexanoat de glicerina

 

56800

030899-62-8

Monolaurat diacetat de glicerina

 

56880

026402-26-6

Monooctanoat de glicerina

 

57040

-

Monooleat de gliceroi, ester cu acid ascorbic

 

57120

-

Monooleat de gliceroi, ester cu acid citric

 

57200

-

Monopalmitat de gliceroi, ester cu acid ascorbic

 

57280

-

Monopalmitat de gliceroi, ester cu acid citric

 

57600

-

Monostearat de gliceroi, ester cu acid ascorbic

 

57680

 

Monostearat de gliceroi, ester cu acid citric

 

57800

018641-57-1

Tribehenat de gliceroi

 

57920

000620-67-7

Triheptanoat de glicerol

 

58300

-

Glicină, săruri

 

58320

007782-42-5

Grafit

 

58400

009000-30-0

Gumă de guar

 

58480

009000-01-5

Gumă arabică

 

58720

000111-14-8

Acid heptanoic

 

59280

000100-97-0

Hexametilentetramina

LMS(T) = 15 mg/kg (22) exprimată ca formaldehida

59360

000142-62-1

Acid hexanoic

 

59760

019569-21-2

Huntit

 

59990

007647-01-0

Acid clorhidric

 

60030

012072-90-1

Hidromagnezită

 

60080

012304-65-3

Hidrotalcit

 

60160

000120-47-8

4-Hidroxibenzoat de etil

 

60180

004191-73-5

4-Hidroxibenzoat de izopropil

 

60200

000099-76-3

4-Hidroxibenzoat de metil

 

60240

000094-13-3

4-Hidroxibenzoat de prapil

 

60480

003864-99-1

2-(2-Hidroxi-3,5-di-tert-butil-fenil)-5- clorbenzotriazol

LMS = 30 mg/kgH

60560

009004-62-0

Hidroxietilceluloză

 

60880

009032-42-2

Hidroxietilmetilceluloză

 

61120

009005-27-0

Hidroxietilamidon

 

61390

037353-59-6

Hidroxi metil celuloză

 

61680

009004-64-2

Hidroxipropilceluloză

 

61800

009049-76-7

Hidroxipropilamidon

 

61840

000106-14-9

Acid 12-hidroxistearic

 

62140

006303-21-5

Acid hipofosforos

 

62240

001332-37-2

Oxid de fer

 

62245

012751-22-3

Fosfura de fer

Numai pentru polimerii şi copolimerii PET

62450

000078-78-4

Izopentan

 

62640

008001-39-6

Ceară Japoneză

 

62720

001332-58-7

Caolin

 

62800

-

Caolin calcinat

 

62960

000050-21-5

Acid lactic

 

63040

000138-22-7

Lactat de butil

 

63280

000143-07-7

Acid lauric

 

63760

008002-43-5

Lecitină

 

63840

000123-76-2

Acid levulinic

 

63920

000557-59-5

Acid lignoceric

 

64015

000060-33-3

Acid linoleic

 

64150

028290-79-1

Acid linolenic

 

64500

-

Săruri de lizină

 

64640

001309-42-8

Hidroxid de magneziu

 

64720

001309-48-4

Oxid de magneziu

 

64800

00110-16-7

Acid maleic

LMS (T) = 30 mg/kg (<)

64990

025736-61-2

Copolimerul sării de sodiu a anhidridei stiren-maleice

În conformitate cu anexa nr. 5 a prezentelor norme.

65020

006915-15-7

Acid malic

 

65040

000141-82-2

Acid malonic

 

65520

000087-78-5

Manitol

 

65920

066822-60-4

Copolimer al clorurii de N- metacriloloxietil- N,N - dimetil - N - carboximetilamoniu cu sarea de sodiu - octadecil metacrilat-etil metacrilat- ciclohexil metacrilat - N - vinii - 2 - pirolidina

 

66200

037206-01-2

Metilcarboximetilceluloză

 

66240

009004-67-5

Metilceluloză

 

66560

004066-02-8

2,2'Metilenbis(4-metil-6-ciclo-hexiifenol)

LMS(T) = 3 mg/kg (6)

66580

000077-62-3

2,2'Metilenbis[4-metil-6-(1-metilciclo-

LMS(T) = 3 mg/kg (6)

   

hexil)fenol]

 

66640

009004-59-5

Metiletilceluloză

 

66695

-

Metilhidroximetilceluloză

 

66700

009004-65-3

Metilhidroxipropilceluloză

 

66755

002682-20-4

2-Metil-4-izotiazolin-3-onă

LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, inclusiv toleranţa analitică)

66905

000872-50-4

N-metilpirolidina

 

66930

068554-70-1

Metilsilsquioxan

Monomerul rezidual în metilsilsquioxan: <1 mg

metiltrimetoxisilan/kg al metilsilsquioxanului

67120

012001-26-2

Mică

 

67155

-

Amestec de 4 - (2 benzoxazolil) - A" -(5 metil - 2 - benzoxazolil) stilben, 4,4'- bis(2 - benzoxazolil) stilben şi 4,4"-bis (5 - metil - 2 - benzoxazolil) stilben)

Nu mai mult de 0,05% v/v (cantitate de substanţă utilizată/cantitate de formulare). În conformitate cu anexa nr. 5 a prezentelor norme

67200

001317-33-5

Disulfură de molibden

 

67840

-

Acizi montanici şi/sau esterii lor cu etilenglicol şi/sau cu 1,3-butandiol şi/sau cu glicerina

 

67850

008002-53-7

Ceară de montan

 

67891

000544-63-8

Acid miristic

 

68040

003333-62-8

7-[2H-Nafto-(1,2-D)triazol-2-il]-3- fenilcumarină

 

68078

027253-31-2

Acid neodecanoic, sare de cobalt

LMS(T)= 0,05 mg/kg (exprimat ca acid neodecanoic) şi LMS(T)= 0,05 mg/kg (exprimat ca cobalt) (14). Nu se utilizează în polimerii care vin în contact cu alimentele şi pentru care se foloseşte simulantul D aşa cum este prevăzut în articolele 22 şi 23 din Hotărârea de Guvern nr. 1197/7.12.2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele.

68125

037244-96-5

Nefelin sienit

 

68145

080410-33-9

2,2l,2"-Nitrilo[trietiltris(3,3l,5,5'-tetra- tert-butil-1,r-bifenil-2,2'-diil)fosfit]

LMS = 5 mg/kg (sumă de fosfit şi fosfat)

68960

000301-02-0

Oleamidă

 

69040

000112-80-1

Acid oleic

 

69760

000143-28-2

Alcool oleilic

 

69920

000144-62-7

Acid oxalic

LMS(T)= 6 mg/kg (29)

70000

070331-94-1

2,2'-Oxamidobis[etil-3-(3,5-di-tert-butil-

 
   

4-hidroxifenil)-propionat]

 

70240

012198-93-5

Ozocherită

 

70400

000057-10-3

Acid palmitic

 

71020

000373-49-9

Acid palmitoleic

 

71440

009000-69-5

Pectină

 

71600

000115-77-5

Pentaeritritol

 

71635

025151-96-6

Dioleat de pentaeritritol

LMS = 0,05 mg/kg. Nu se utilizează în polimerii care vin În contact cu alimentele şi pentru care se foloseşte simulantul D aşa cum este prevăzut în articolele 22 şi 23 din Hotărârea de Guvern nr. 1197/7.12.2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele.

71670

178671-58-4

Pentaeritritol tetracis (2 - ciano - 3,3 - difenilacrilat)

LMS = 0,05 mg/kg

71680

006683-19-8

Pentaeritritol tetracis[3-(3,5-di-tert-butil-4-hidnoxifenil)-propionat]

 

71720

000109-66-0

Pentan

 

72640

007664-38-2

Acid fosforic

 

73160

-

Fosforat de mono- şi di-n-alchil (C16 şi C18)

LMS = 0,05 mg/kg

73720

000155-96-8

Fosfat de tricloretil

LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, inclusiv toleranţa analitică)

74010

145650-60-8

Fosfit de bis(2,4-di-tert-butil-6- metilfenil)etil

LMS = 5 mg/kg (sumă de fosfit şi fosfat)

74240

031570-04-4

Fosfat de tris(2,4-di-tert-butilfenil)

 

74480

000088-99-3

Acid o-ftalic

 

76320

000085-44-9

Anhidridă ftalică

 

76415

019455-79-9

Sarea de calciu a acidului pimelic

 

76721

009016-00-6

Polidimetilsiloxan (GM > 6800)

În conformitate cu specificaţiile stabilite în Anexa nr. 5 a prezentelor norme

 

063148-62-9

   

76730

 

Polidimetilsiloxan, gama-hidroxipropilat

LMS - 6 mg/kg

76815

-

Poliesterul acidului adipic cu glicerolul sau pentaeritritolul, cu acizii graşi lineari cu număr par de atomi de carbon (C12 -C22)

În conformitate cu specificaţiile stabilite în Anexa nr. 5 a prezentelor norme.

76845

031831-53-5

Poliesterul 1,4-butandiolului cu caprolactona

În conformitate cu specificaţiile stabilite în Anexa nr. 5 a prezentelor norme

76866

_

Poliesteri ai 1,2 propandiolului şi/sau 1,3 - şi/sau 1,4- butandiolului şi/sau polipropilenglicol cu acidul adipic, care poate fi acoperit la sfârşit cu acid acetic sau acizi graşi C12-C18 sau n-octanol şi/sau n-decanol.

LMS = 30 mg/kg

76960

025322-68-3

Polietilenglicol

 

77370

070142-34-6

Polietilenglicol- 30 di polihidroxistearat

 

77600

061788-85-0

Ester de polietilenglicol cu ulei de ricin hidrogenat

 

77702

-

Ester de polietilenglicol cu acizi alifatici monocarboxilici (C6-Cî2)şi sulfaţii lor de amoniu şi sodiu

 

77895

068439-49-6

Polietilenglicol (EO = 2-6) monoalchil (C16-C18)eter

LMS = 0,05 mg/kg

79040

009005-64-5

Monolaurat de polietileneglicol sorbitan

 

79120

009005-65-6

Monooleat de polietilenglicol sorbitan

 

79200

009005-66-7

Monopalmitat de polietilenglicol sorbitan

 

79280

009005-67-8

Monostearat de polietilenglicol sorbitan

 

79360

009005-70-3

Trioleat de polietilenglicol sorbitan

 

79440

009005-71-4

Tristearat de polietilenglicol sorbitan

 

79600

009046-01-9

Eterul tridecilului polietilenglicol cu fosfatul

LMS = 0,05 mg/kg. Numai pentru materialele şi obiectele ce vin în contact cu alimentele apoase. în conformitate cu specificaţiile stabilite în Anexa nr. 5 a prezentelor norme

80000

009002-88-4

Polietilena pasta

 

80240

029894-35-7

Ricinoleat de poliglicerol

 

80640

-

Polioxialchil (C2-C4) dimetilpolisiloxan

 

80720

008017-16-1

Acizi polifosforici

 

80800

025322-69-4

Polipropilenglicol

 

81060

009003-07-0

Polipropilena pasta

 

81220

192268-64-7

Poli - [[6- [N- (2,2,6,6 -tetrametil - 4 - piperidinil) -n- butilamino] -1,3,5 - triazina-2,4-diil][(2,2,6,6-tetrametit-4- piperidinil)imino ] -1,6 -hexandiil-[(2,2,6,6 -tetrametil -4- piperidinil) imino]] - alfa - [N,N',N,N' - tetrabutil - N" - (2,2,6,6 -tetrametil -4 - piperidinil) - N"-[6-(2,2,6,6-tetrametil-4- piperidinilamino) - hexil ] - [1,3,5 - triazina -2,4,6 -triamina] - omega - N,N,N\N" - tetrabutil -1,3,5 -triazina -2,4 -diamina

LMS = 5 mg/kg

81515

087189-25-1

Poli(glicerolat de zinc)

LMS(T) = 25 mg/kg (38) (exprimat ca zinc)

81520

007758-02-3

Bromură de potasiu

 

81600

001310-58-3

Hidroxid de potasiu

 

81760

-

Pudre, solzi şi fibre de alamă, bronz, cupru, oţel inoxidabil, cositor şi aliaje de

cupru, cositor şi fier

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimat ca şi cupru)

81840

000057-55-6

1,2-Propandiol

 

81882

000067-63-0

2-Propanol

 

82000

000079-09-4

Acid propionic

 

82080

009005-37-2

Alginat de 1,2-propilenglicol

 

82240

022788-19-8

Dilaurat de 1,2-propilenglicol

 

82400

000105-62-4

Dioleatde 1,2-propilenglicol

 

82560

033587-20-1

Dipalmitat de 1,2-propilenglicol

 

82720

006182-11-2

Distearat de 1,2-propilenglicol

 

82800

027194-74-7

Monolaurat de 1,2-propilenglicol

 

82960

001330-80-9

Monooleat de 1,2-propilenglicol

 

83120

029013-28-3

Monopalmitat de 1,2-propilenglicol

 

83300

001323-39-3

Monostearat de 1,2-propilenglicol

 

83320

-

Propilhidroxietilceluloză

 

83325

-

Propilhidroximetilcetuloză

 

83330

-

Propilhidroxipropilcelulozâ

 

83440

002466-09-3

Acid pirofosforic

 

83455

013445-56-2

Acid pirofosforos

 

83460

012269-78-2

Pirofitită

 

83470

014808-60-7

Cuarţ

 

83599

068442-12-6

Produşi de reacţie dintre esterul acidului oleic cu 2-mercaptoetil şi dicloridimetiltin, sulfida de sodiu şi triclorometiltin

LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) exprimat ca Staniu

83610

073138-82-6

Acizi rezinici

 

83840

008050-09-7

Colofoniu

 

84000

008050-31-5

Esterde colofoniu cu glicerol

 

84080

008050-26-8

Ester de colofoniu cu pentaeritritol

 

84210

065997-06-0

Colofoniu hidrogenat

 

84240

065997-13-9

Ester de colofoniu hidrogenat cu glicerol

 

84320

008050-15-5

Ester de colofoniu hidrogenat cu metanol

 

84400

064365-17-9

Ester de colofoniu hidrogenat cu pentaeritritol

 

84560

009006-04-6

Cauciuc natural

 

84640

000069-72-7

Acid salicilic

 

85360

000109-43-3

Sebacat de dibutil

 

85601

-

Silicati naturali (cu excepţia azbestului)

 

85610

-

Silicaţi naturali silanataţi (cu excepţia azbestului)

 

85680

001343-98-2

Acid silicic

 

85840

053320-86-8

Silicat de litiu, magneziu, sodiu

LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (exprimat ca litiu)

86000

 

Acid silicic sililat

 

86160

000409-21-2

Carbură de siliciu

 

86240

007631-86-9

Dioxid de siliciu

 

86285

-

Dioxid de siliciu silanatat

 

86560

007647-15-6

Bromură de sodiu

 

86720

001310-73-2

Hidroxid de sodiu

 

87040

001330-43-4

Tetraborat de sodiu

LMS (T) = 6 mg/kg (23) exprimat ca bor. în conformitate cu Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificările şi completările ulterioare.

87200

000110-44-1

Acid sorbic

 

87280

029116-98-1

Dioleat de sorbitan

 

87520

062568-11-0

Monobehenat de sorbitan

 

87600

001338-39-2

Monolaurat de sorbitan

 

87680

001338-43-8

Monooleat de sorbitan

 

87760

026266-57-9

Monopalmitat de sorbitan

 

87840

001338-41-6

Monostearat de sorbitan

 

87920

061752-68-9

Tetrastearat de sorbitan

 

88080

026266-58-0

Trioleat de sorbitan

 

88160

054140-20-4

Tripalmitat de sorbitan

 

88240

026658-19-5

Tristearat de sorbitan

 

88320

000050-70-4

Sorbitol

 

88600

026836-47-5

Monostearat de sorbitol

 

88640

008013-07-8

Ulei din seminţe de soia epoxidat

LMS = 60 mg/kg. Limita este mai mică de 30 mg/kg în cazul garniturilor din PVC, garnituri care sunt utilizate pentru asigurarea etanşeităţii recipientelor ce conţin preparate pentru sugari sau preparate pe bază de cereale pentru sugari şi copii, preparate a căror formulă este definită în Ordinul nr. 387/251/2002 al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinaţie specială

88800

009005-25-8

Amidon alimentar

 

88880

068412-29-3

Amidon hidrolizat

 

88960

000124-26-5

Stearamidă

 

89040

000057-11-4

Acid stearic

 

89200

007617-31-4

Stearat de cupru

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimat ca şi cupru)

89440

-

Esteţii acidului stearic cu etilenglicoi

LMS(T) = 30 mg/kg p)

90720

058446-52-9

Stearoilbenzoilmetan

 

90800

005793-94-2

Stearoil-2-lactilat de calciu

 

90960

000110-15-6

Acid succinic

 

91200

000126-13-6

Acetoizobutirat de zaharoză

 

91360

000126-14-7

Octaacetat de zaharoză

 

91840

007704-34-9

Sulf

 

91920

007664-93-9

Acid sulfuric

 

92030

010124-44-4

Sulfat de cupru

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimat ca şi cupru)

92080

014807-96-6

Talc

 

92150

001401-55-4

Acid tanic

În conformitate cu specificaţiile JECFA

92160

000087-69-4

Acid tartaric

 

92195

-

Taurină, săruri

 

92205

057569-40-1

Diester al acidului tereftalic cu 2,2'- metilenbis(4-metil-6-tert-butilfenol)

 

92350

000112-60-7

Tetraetilenglicol

 

92640

000102-60-3

N,N,N',N'-Tetracis(2- hidroxipropil)etilendiamină

 

92700

078301-43-6

Polimerul 2!2,4,4-tetrametil-20-(2,3- epoxipropil)-7-oxa-3,20- d iazadispi ro[5.1.11.2]-henei cosan-21 - onă

LMS = 5 mg/kg

92930

120218-34-0

Tiodietanolbis(5-metoxicarbonil-2,6- dimetil-1,4-dihidropiridin-3-carboxilat)

LMS = 6 mg/kg

93440

013463-67-7

Bioxid de titan

 

93520

000059-02-9

alfa-tocoferol

 

93720

000108-78-1

2,4,6 - triamino -1,3,5 - triazina

LMS = 30 mg/kg

93680

009000-65-1

Gumă Tragacanth

 

95000

028931-67-1

Trimetilolpropan trimetacrilatmetil metacrilat - copolimer

 

94320

000112-27-6

Trietilenglicol

 

94960

000077-99-6

1,1,1-Trimetilolpropan

LMS = 6 mg/kg

95270

161717-32-4

2,4,6 -tris(tert - butil) fenil 2-butil - 2 - etil -1,3 -propandiol fosfit

LMS = 2 mg/kg (ca sumă de fosfit, fosfat şi produşi de hidroliză = TTBP)

95200

001709-70-2

1,3,5-Trimetil-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butil-4-hidroxibenzil)benzen

 

95725

110638-71-6

Vermiculit, produs de reacţie cu citrat de litiu

LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (exprimat ca litiu)

95855

007732-18-5

Apă

În conformitate cu Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificările şi completările ulterioare

95859

-

Tipuri de ceară, rafinate, derivate din petrol sau hidrocarburi sintetice

În conformitate cu specificaţiile stabilite în Anexa nr. 5 a prezentelor norme.

95883

-

Uleiuri minerale albe, parafinice, derivate din hidrocarburi provenind din petrol

În conformitate cu specificaţiile stabilite în Anexa nr. 5 a prezentelor norme

95905

013983-17-0

Wollastonit

 

95920

-

Rumeguş şi fibre din lemn, netratat

 

95935

011138-66-2

Gumă xantan

 

96190

020427-58-1

Hidroxid de zinc

LMS(T) = 25 mg/kg (38) (exprimat ca zinc)

96240

001314-13-2

Oxid de zinc

LMS(T) = 25 mg/kg (»)(exprimat ca zinc)

96320

001314-98-3

Sulfura de zinc

LMS(T) = 25 mg/kg (») (exprimat ca zinc)

SECŢIUNEA B: LISTA INCOMPLETĂ DE ADITIVI LA CARE SE FACE REFERIRE ÎN ART. 3 (2)

MA/REF. Nr.

CAS Nr.

Denumire

Restricţii şi/sau specificaţii

(D

(2)

(3)

(4)

30180

002180-18-9

Sare de mangan a acidului acetic

LMS (T) = 0,6 mg/kg (10) exprimat ca mangan

31500

025134-51-4

Copolimer al acidului acrilic cu acrilat de 2- etilhexil

LMS(T) = 6 mg/kg(36) (exprimat ca acid acrilic) şi LMS (T) = 0,05 mg/kg (exprimat ca acrilat de 2- etilhexil)

31520

061167-58-6

Acrilat de 2-tert-butil-6- (3-tert-butil-2- hidroxi-5-metil~benzil)-4- metil - fenil

LMS = 6 mg/kg ()

31920

000103-23-1

adipat de bis (2- etilhexil)

LMS= 18 mg/kg (1)

34230

-

acizi alchil (C8-C12) sulfonici

LMS = 6 mg/kg

34650

151841-65-5

Bis hidroxi aluminiu [2,2'- bismetilen (4,6 - di- tert butil fenil} fosfat]

LMS = 5 mg/kg

36720

017194-00-2

hidroxid de bariu

LMS (T) = 1 mg/kg (12) (exprimat ca bariu)

36800

010022-31-8

azotat de bariu

LMS (T) = 1 mg/kg (12) (exprimat ca bariu)

38000

000553-54-8

Sarea de litiu a acidului benzoic

LMS(T)= 0.6 mg/kg (8) exprimat ca litiu

38240

000119-61-9

benzofenona

LMS= 0.6 mg/kg

38505

351870-33-2

Sarea disodica a acidului cis-endo- biciclo[2.2.1] heptan -,3-dicarboxilic

LMS = 5 mg/kg. Nu se utilizează cu polietilena în contact cu alimentele acide.

Puritate > 96%.

38560

007128-64-5

2,5- bis (5- tert- butil - 2 -benzoxazolil) tiofen

LMS = 0.6 mg/kg

38700

063397-60-4

Bis (2- carbobutoxietil)tin - bis(izooctil mercaptoacetat)

LMS= 18 mg/kg

38800

032687-78-8

N,N' -bis (3-(3,5 - di -tert- butil -4 - hidroxifenil) propionil) hidrazida

LMS= 15 mg/kg

38820

026741-53-7

Bis (2,4 -di tert -butilfenil) pentaeritrol difosfit

LMS = 0,6 mg/kg

38940

110675-26-8

2,4 - bis (dodeciltiometil) - 6 - metilfenol

LMS(T) = 5 mg/kg(40)

39060

035958-30-6

1,1 - Bis (2- hidroxi- 3,5 di-tert- butilfenil) etan

LMS = 5 mg/kg

39090

-

N,N -bis (2-hidroxietil) alchil (C8-C18) amina

LMS(T) = 1,2 mg/kg (13)

39120

-

N,N -bis (2-hidroxietil) alchil (C8-C18) amina hidroclorurata

LMS (T} = 1,2 mg/kg (13) exprimat ca amina terţiară (exprimarea exclude HCI)

40000

000991-84-4

2,4 -Bis (octilmercapto) -6 -(4- hidroxi-3,5 - di-tert-butilanilino)-1,3,5 -triazina

LMS = 30 mg/kg

40020

110553-27-0

2,4 - Bis(octiltiometil) -6- metilfenol

LMS = 5 mg/kg (40)

40160

061269-61-2

copolimere de N,N' -bis (2,2,6,6 -tetrametil -4-piperidil)hexametilendiamina -1,2 - dibrometan

LMS = 2,4 mg/kg

40720

025013-16-5

Tert-butil- 4 - hidroxianisol (=BHA)

LMS = 30 mg/kg

40800

013003-12-8

4,4' -butilidena-buis(6-tert- butil -3 - metilfenil- ditridecil fosfit)

LMS = 6 mg/kg

40980

019664-95-0

Sare de mangan a acidului butiric

LMS (T) = 0,6 mg/kg (10)(exprimat ca mangan)

42000

063438-80-2

(2-carbobutoxietil) tin - tris(izooctil mercaptoacetat)

LMS = 30 mg/kg

42400

010377-37-4

Sare de litiu a acidului carbonic

LMS(T) =0,6 mg/kg (8) (exprimat ca litiu)

42480

000584-09-8

Sare de rubidiu a acidului carbonic

LMS = 12 mg/kg

43600

004080-31-3

Clorura de 1- (3-cloroalil)-3,5,7 -triaza-1 - azoniaadamantan

LMS = 0,3 mg/kg

43680

000075-45-6

clorodiflurometan

LMS = 6 mg/kg în conformitate cu prevederile Anexei nr. 5 a prezentelor norme.

44960

011104-61-3

oxid de cobalt

LMS(T) = 0,05 mg/kg (14) (exprimat ca cobalt)

45440

-

Crezoii butilati, stirenatj

LMS = 12 mg/kg

45650

006197-30-4

Ester al acidului 2-ciano-3,3 difenilacrilic cu 2 - etilhexil

LMS = 0,05 mg/kg

46640

000128-37-0

2,6 - di - tert - butil- p - cresol (= BHT)

LMS = 3 mg/kg

47600

084030-61-5

Di-n- dodeciltin bis( izooctil mercaptoacetat)

LMS = 12 mg/kg

48640

000131-56-6

2,4 - dihidroxibenzofenona

LMS(T) = 6 mg/kg (15)

48800

000097-23-4

2,2' -dihidroxi-5,5' - diclorodifenilmetan

LMS = 12 mg/kg

48880

000131-53-3

2,2' -dihidroxi- 4- metoxibenzofenona

LMS(T) = 6 mg/kg(15)

49595

057583-35-4

Dimetiltin bis(metiletil mercaptoacetat)

LMS (T) = 0,18 mg/kg (16) (exprimat ca Staniu)

49600

026636-01-1

Dimetiltin bis(izooctil mercaptoacetat)

LMS (T) = 0,18 mg/kg (16) (exprimat ca Staniu)

49840

002500-88-1

Dioctadecil disulfit

LMS = 3 mg/kg

50160

-

Di-n- octiltin bis(n-alchil(C10-C16) mercapto acetat

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17)(exprimat ca Staniu)

50240

010039-33-5

Di -n- octiltin bis(2-etilhexil maleat)

LMS = 0,006 mg/kg (17)(exprimat ca Staniu)

50320

015571-58-1

Di -n- octiltin bis(2-etilhexil mercaptoacetat)

LMS (T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimat ca Staniu)

50360

-

Di -n- octiltin bis( etil maleat)

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimat ca Staniu)

50400

033568-99-9

Di -n- octiltin bis (izooctil maleat)

LMS (T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimat ca Staniu)

50480

026401-97-8

Di -n- octiltin bis( izootil mercaptoacetat)

LMS (T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimat ca Staniu)

50560

-

Di -n- octiltin 1,4 - butandiol bis (mercaptoacetat)

LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimat ca Staniu)

50640

003648-18-8

Di -n- octiltin dilaurat

LMS (T) = 0,006 mg/kg (")(exprimat ca Staniu)

50720

015571-60-5

Di-n-octiltin dimaleat

LMS (T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimat ca Staniu)

50800

-

Di -n- octiltin dimaleat esterificat

LMS (T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimat ca Staniu)

50880

-

Polimer (N= 2-4) de di -n- octiltin dimaleat

LMS (T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimat ca Staniu)

50960

069226-44-4

Di -n- octiltin etilenglicol bis(mercaptoacetat)

LMS (T) = 0,006 mg/kg (17) (exprimat ca Staniu)

51040

015535-79-2

Di -n- octiltin mercaptoacetat

LMS(T) =0,006 mg/kg (17) (exprimat ca Staniu)

51120

-

Di -n- octiltin tiobenzen 2-etilhexil mercaptoacetat

LMS(T) =0,006 mg/kg (17) (exprimat ca Staniu)

51570

000127-63-9

difenil sulfona

LMS (T) = 3 mg/kg (25)

51680

000102-08-9

N,N' - difeniltiouree

LMS = 3 mg/kg

52000

027176-87-0

Acid dodecilbenzensulfonic

LMS = 30 mg/kg

52320

052047-59-3

2-(4- dodecilfenil) indol

LMS = 0,06 mg/kg

52880

023676-09-7

4- etoxibenzoat de etil

LMS = 3,6 mg/kg

53200

023949-66-8

2- etoxi -2' -etiloxanilida

LMS = 30 mg/kg

54880

000050-00-0

Formaldehida

LMS(T}= 15 mg/kg (22)

55200

001166-52-5

Ester al acidului galic cu dodecil

LMS(T)= 30 mg/kg (34)

55280

001034-01-1

Ester al acidului galic cu octil

LMS(T)= 30 mg/kg (34)

55360

000121-79-9

Ester ai acidului galic cu propil

LMS(T)= 30 mg/kg (34)

58960

000057-09-0

Bromura de hexadeciltrimetilamoniu

LMS = 6 mg/kg

59120

023128-74-7

1,6 - hexametilen-bis(3 -(3,5 -di -tert- butil - 4- hidroxifenil) propionamida)

LMS = 45 mg/kg

59200

035074-77-2

1,6 - hexametilen-bis(3 - propionat de (3,5-di -tert- butil -4- hidroxifenil))

LMS = 6 mg/kg

60320

070321-86-7

2-[2-hidroxi-3,5-bis(1,- dimetilbenzil)fenil] benzotriazol

LMS = 1,5 mg/kg

60400

003896-11-5

(2-(2'-hidroxi-3'-tert-butil-5'- metilfenil) - clorbenzotriazol

LMS (T) = 30 mg/Kg (19)

60800

065447-77-0

Copolimer al esterului de dimetil cu acidul 1-(2 - hidroxietil) -4- hidroxi - 2,2,6,6 - tetrametil piperidin-succinic

LMS = 30 mg/kg

61280

003293-97-8

2- hidroxi - 4 -n- hexiloxifenona

LMS(T) = 6 mg/kg(15)

61360

000131-57-7

2- hidroxi -4 - metoxibenzofenona

LMS(T) =6 mg/kg (15)

61440

002440-22-4

2 -(2' - hidroxi -5' - metilfenil) benzotriazol

LMS (T) = 30 mg/kg (19)

61600

001843-05-6

2 - hidroxi -4 -n - octiloxibenzofenona

LMS (T) = 6 mg/kg (15)

63200

051877-53-3

sare de mangan a acidului lactic

LMS (T) = 0,6 mg/kg (10) (exprimat ca mangan)

63940

008062-15-5

Acid lignosulfonic

LMS = 0,24 mg/kg şi se utilizează numai ca agent dispersant în dispersiile plastice

64320

010377-51-2

iodura de litiu

LMS (T) = 1 mg/kg (11) (exprimat ca iod)

LMS (T) = 0,6 mg/kg (8) (exprimat ca litiu)

65120

007773-01-5

Clorura de mangan

LMS (T) = 0,6 mg/kg (10) (exprimat ca mangan)

65200

012626-88-9

Hidroxid de mangan

LMS (T) = 0,6 mg/kg (10) (exprimat ca mangan)

65280

010043-84-2

Hipofosfit de mangan

LMS (T) = 0,6 mg/kg (10)(exprimat ca mangan)

65360

011129-60-5

oxid de mangan

LMS (T) = 0,6 mg/kg (10) (exprimat ca mangan)

65440

-

pirofosfit de mangan

LMS (T) = 0,6 mg/kg (10) (exprimat ca mangan)

66350

085209-93-4

2,2' - metilen bis (4,6 -di - tert - butilfenil) fosfat de litiu

LMS = 5 mg/kg şi LMS (T) = 0,6 mg/kg (8) (exprimat ca litiu)

66360

085209-91-2

2,2'- metilen bis(4,6 -di- tert- butilfenil) fosfat de sodiu

LMS = 5 mg/kg

66400

000088-24-4

2,2' - metilen bis(4-etil -6- tert- butilfenol)

LMS (T) = 1,5 mg/kg (20)

66480

000119-47-1

2,2' - metilen bis(4-metil -6- tert- butilfenol)

LMS (T) = 1,5 mg/kg (20)

67180

-

Amestec de ftalat de n-decil n-octil (50% m/m), ftalat de di-n-decil (25% m/m) şi ftalat de di-n-octil (25% m/m)

LMS = 5 mg/kg (1)

67360

067649-65-4

Mono -n - dodeciltin tris (izooctil mercaptoacetat)

LMS - 24 mg/kg

67515

057583-34-3

Monometiltin tris(etithexil mercaptoacetat)

LMS(T) = 0,18 mg/kg(16) (exprimat ca Staniu)

67520

054849-38-6

Monometiltin tris (izooctil mercaptoacetat)

LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) (exprimat ca Staniu)

67600

-

Mono - n - octiltin tris (alchil(C10-C16) mercaptoacetat

LMS (T) = 1,2 mg/kg (18) (exprimat ca Staniu)

67680

027107-89-7

Mono - n- octiltin tris (2 - etilhexil mercaptoacetat)

LMS (T) = 1,2 mg/kg (18) (exprimat ca Staniu)

67760

026401-86-5

Mono - n -octiltin tris(izooctil mercaptoacetat)

LMS (T) = 1,2 mg/kg(18) (exprimat ca Staniu)

67896

020336-96-3

Sarea de litiu a acidului miristic

LMS(T)= 0.6 mg/kg (8) exprimat ca litiu

68320

002082-79-3

Octadecil 3-(3,5 di -tert -butil - 4 - hidroxifenil) propionat

LMS = 6 mg/kg

68400

010094-45-8

Octadecilerucamidă

LMS = 5 mg/kg

68860

004724-48-5

Acid n-octilfosfonic

LMS = 0,05 mg/kg

69160

014666-94-5

Sarea de cobalt a acidului oleic

LMS (T) = 0,05 mg/kg (14) (exprimat ca cobalt)

69840

016260-09-6

Oleilpalmitamida

LMS = 5 mg/kg

71935

007601-89-0

Sarea de sodiu a acidului percloric monohidrat

LMS = 0.05 mg/kg (31)

72160

000948-65-2

2- fentlindol

LMS = 15 mg/kg

72800

001241-94-7

Ester al acidului fosforic cu difenil 2- etilhexil

LMS = 2,4 mg/kg

73040

013763-32-1

Sare de litiu a acidului fosforic

LMS(T) =0,6 mg/kg (8) (exprimat ca litiu)

73120

010124-54-6

Sare de mangan a acidului fosforic

LMS (T) = 0,6 mg/kg (10) (exprimat ca mangan)

74400

-

Ester ai acidului fosforic cu tris(nonil - şi/sau dinonilfenil)

LMS = 30 mg/kg

76681

-

Policiclopentadiena hidrogenata

LMS = 5 mg/kg (1)

77440

-

Poletilenglicol diricinoleat

LMS = 42 mg/kg

77520

061791-12-6

Ester al acidului polietilenglicol cu ulei de castor

LMS = 42 mg/kg

78320

009004-97-1

Polietilenglicol monoricinoleat

LMS = 42 mg/kg

81200

071878-19-8

Poli [ 6 - [(1,1,3,3 -tetrametilbutil)amino] -1,3,5-triazina-2,4 dil ]-I(2,2,6,6- tetrametil - 4-piperidil) -imino] hexametilen [(2,2,6,6 -tetrametit - 4 - piperidill) amino]

LMS = 3 mg/kg

81680

007681-11-0

Iodură de potasiu

LMS(T) =1 mg/kg (11) (exprimat ca iod)

82020

019019-51-3

Sare de sodiu a acidului propionic

LMS(T) = 0,05 mg/kg (14) (exprimat ca cobalt)

83595

119345-01-6

Produsul de reacţie al di -tert - butilfosfonit cu bifenil, obţinut prin condensarea a 2,4 - di -tert - butilfenol cu produsul de reacţie Friedel Craft dintre triclorura de fosfor şi bifenil

LMS = 18 mg/kg în conformitate cu prevederile anexei nr. 5 a prezentelor norme.

83700

000141-22-0

Acid ricinoleic

LMS = 42 mg/kg

84800

000087-18-3

Salicilat de 4 -tert - butilfenil

LMS = 12 mg/kg

84880

000119-36-8

Salicilat de metil

LMS = 30 mg/kg

85760

012068-40-5

Silicilat de aluminiu litiu (2:1:1)

LMS (T) = 0,6 mg/kg (B)

     

(exprimat ca litiu)

85920

012627-14-4

Silicilat de litiu

LMS (T) = 0,6 mg/kg (8) (exprimat ca litiu)

85950

037296-97-2

Silicilat de magneziu-sodiu-florură

LMS (T) = 0,15 mg/kg (exprimat ca florură). Se utilizează în straturile materialelor multistrat ce nu vin în contact direct cu alimentele.

86480

007631-90-5

Bisulfit de sodiu

LMS(T)= 10 mg/kg (30) exprimat ca SO2

86800

007681-82-5

Iodură de sodiu

LMS (T) = 1 mg/kg (11) (exprimat ca iod)

86880

-

Monoalchil dialchilfenoxibenzendisulfonat de sodiu

LMS = 9 mg/kg

86920

007632-00-0

Nitrit de sodiu

LMS =0, 6 mg/kg

86960

007757-83-7

Sulfit de sodiu

LMS(T)= 10 mg/kg (30) exprimat ca SO2

87120

007772-98-7

Tiosulfat de sodiu

LMS(T)= 10 mg/kg (30) exprimat ca SO2

89170

013586-84-0

Stearat de cobalt

LMS (T) = 0,05 mg/kg(14) (exprimat ca cobalt)

92000

007727-43-7

Sulfat de bariu

LMS(T) = 1 mg/kg (12) (exprimat ca bariu)

92320

-

Eter al acidului glicolic cu tetradecil - polietilenglicol (EO =3-8)

LMS = 15 mg/kg

92560

038613-77-3

Tetra cis (2,4 -di - tert - butil - fenil) - 4 -4' - bifenilen difosfonit

LMS = 18 mg/kg

92800

000096-69-5

4,4' - tiobis(6- tert - butil - 3 - metilfenol)

LMS = 0,48 mg/kg

92880

041484-35-9

Tiodietanol bis(3 - (3,5 - di - tert - butil - 4 - hidroxi fenil) propionat)

LMS = 2,4 mg/kg

93120

000123-28-4

Tiodipropionat de didodecil

LMS(T) =5 mg/kg (21)

93280

000693-36-7

Tiodipropionat de dioctadecil

LMS(T) = 5 mg/kg(21)

94400

036443-68-2

Bis trietilenglicol [3 - (3- tert-butil-4-hidroxi-5-metilfeniI) propionat]

LMS = 9 mg/kg

94560

000122-20-3

Triizopropanolamina

LMS = 5 mg/kg

95265

227099-60-7

1,3.5 - tris (4 -benzoilfenil) benzen

LMS = 0,05 mg/kg

95280

040601-76-1

1,3,5- tris(4 - tert - butil - 3 - hidroxi - 2,6 - dimetilbenzil) -1,3,5 - triazina- 2,4,6( 1H, 3H,5H)-triona

LMS = 6 mg/kg

95360

027676-62-6

1,3,5-tris(3,5-di-tert-butil-4- hidroxibenzil) -1,3,5 - triazina- 2,4,6( 1H, 3H, 5H) - triona

LMS = 5 mg/kg

95600

001843-03-4

1,1,3 - tris( 2 - metil - 4 - hidroxi - 5- tert - butilfenil) butan

LMS = 5 mg/kg

ANEXA nr. 3: SPECIFICAŢII
Partea A: Specificaţii generale
Materialele şi obiectele fabricate utilizându-se izocianaţi aromatici sau coloranţi obţinuţi prin diazoconjugare nu trebuie să cedeze amine aromatice primare (exprimate ca anilină) într-o cantitate detectabilă (LD = 0.02 mg/kg de aliment sau de stimulant alimentar, inclusiv toleranţa analitică). Totuşi, valorile de migrare ale aminelor aromatice primare listate în aceste norme sunt excluse de la acesta restricţie.
Partea B: Alte specificaţii

MA/REF. Nr.

Alte specificaţii

11530

Acrilat de 2- hidroxi propil

Poate conţine până la 25 % (m/m) de acrilat de 2- hidroxi iso propil (CAS Nr. 002918-23-2)

16690

Divinilbenzen

Poate conţine până la 45% etilvinilbenzen

18888

Copolimerul acidului 3-hidroxibutanoic cu acidul 3-hidroxipentanoic

Definiţie

Aceşti copolimeri sunt produşi prin fermentaţia controlată de Aicaligenes eutrophus utilizându-se ca surse de carbon amestecuri de glucoza şi acid propanoic. Organismul utilizat nu este obţinut prin inginerie genetică dar este derivat dintr-o singură varietate sălbatică a organismului Aicaligenes eutrophus (varietatea H16 NCIMB 10442). Stocurile de bază ale organismului sunt păstrate în fiole liofilizate. Un stoc de lucru este preparat din stocul de bază şi păstrat în azot lichid şi utilizat la prepararea substanţelor folosite pentru inoculare în fermentator. Probele de fermentator vor fi zilnic examinate la microscop şi pentru orice modificări în morfologia coloniei pe diferite tipuri de geloze la diferite temperaturi. Copolimerii sunt izolaţi din bacteriile tratate termic prin digestia controlată a altor componente celulare, spălare şi uscare. Aceşti copolimeri sunt în mod normal prezenţi sub formă de granule formulate, formate prin fuziune, care conţin aditivi precum agenţi de cristalizare, plastifianţi, substanţe de umplere, stabilizatori şi pigmenţi care sunt toţi în conformitate cu specificaţiile generale şi individuale.

- Denumirea chimică

Poli (3-D-hidroxibutanoat-co-3-D-hidroxipentanoat)

- CAS Nr. 80181-31-3

- Formula structurală

unde n/ (m + n) este mai mare decât 0 şi mai mic sau egal cu 0,25

- Greutatea moleculară

Cel puţin 150 000 daltoni (măsurată prin cromatografie medie cu permeaţie de gel)

- Analiza

Cel puţin 98% poli(3-D-hidroxibutanoat-co-3-D-hidroxipentanoat) analizat după hidroliză ca un amestec de acid 3-D-hidroxibutanoic şi acid 3-D-hidroxipentanoic

Descriere

Pudră de culoare alb până la alb murdar după izolare.

Caracteristici

- Teste de identificare:

- Solubilitate

Solubil în hidrocarburi clorurate cum ar fi cloroformul sau diclormetanul dar care sunt practic insolubile în etanol, alcani alifatici sau apă.

- Migrare

CMA pentru acid crotonic 0,05 mg/6 dm2

- Puritate

Înainte de granulare, pudra de copolimer materie primă trebuie să conţină următoarele:

- Azot - cel mult 2 500 mg/kg de material plastic

- Azot - cel mult 2 500 mg/kg de material plastic

- Zinc - cel mult 100 mg/kg de material plastic

- Cupru - cel mult 5 mg/kg de material plastic

- Plumb - cel mult 2 mg/kg de material plastic

- Arsenic - cel mult 1 mg/kg de material plastic

- Crom - cel mult 1 mg/kg de material plastic

23547

Polidimetilsiloxan (Gm > 6 800)

Vâscozitate minimă 100 x 10-6 m2/s (= 100 centistokes) la 25 °C

24903

Sirop hidrogenat rezultat în urma hidrolizei amidonului

În conformitate cu criteriile de puritate pentru siropul de maltol E 965, criterii prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consumul uman, cu modificările şi completările ulterioare.

25385

Trialilamină

40 mg/kg hidrogel în raport de 1 kg aliment la un maxim de 1,5 grame de hidrogel. Pentru utilizare numai în hidragelii care se utilizează pentru contactul indirect cu alimentele.

38320

4-(2-benzoxazolil)-4'-(5-metil-2-benzoxazolil)stilben

Cel mult 0,05% m/m (cantitate de substanţă utilizată/ cantitate din formulare)

43480

Carbon activ

Se utilizează numai în PET în cantitate de 10 mg/kg de polimer. Are aceleaşi criterii de puritate ca pentru Carbonul Vegetal (E 153), criterii prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi ai ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consumul uman, cu modificările şi completările ulterioare.

43680

Clorodifluorometan

Conţinutul de cloroflurometan mai puţin de 1 mg/kg substanţă

47210

Polimer al acidului dibutiltiostanoic

Unitate moleculară = (C8H18S3Sn2) (n= 1,5-2)

64990 67155

Sarea de sodiu a anhidridei stiren-maleice

Fracţia Greutate Moleculară GM < 1 000 este mai puţin de 0,05% (mim)

Amestec de 4-(2 Benzoxazolil) - 4' - (5-metil-2- Benzoxazolil)stilben, 4,4' - bis(2-Benzoxazolil)stilben şi 4,4' -bis-(5-metil-2- Benzoxazolil)stilben

Amestec obţinut în urma procesului de fabricare în raportul (58-62%): (23-27%): (13-17%)

76721

Polidimetilsiloxan (gm > 6 800)

Vâscozitate minimă 100 x 10-6 m2/s (= 100 centistokes) la 25 °C

76845

Poliester al 1,4-butandiol cu caprolactonă

Fracţia Greutate Moleculară GM < 1.000 este mai puţin de 0,05% (m/m)

76815

Poliester al acidului adipic cu glicerolul sau al pentaeritritolul cu acizi graşi lineari cu un număr par de atomi de carbon C12-C22

Fracţia Greutate Moleculară GM < 1 000 este mai puţin de 0,05% (m/m)

77895

Eter de polietilenglicol(E0 = 2-6) cu monoalchil (C16-C18)

Compoziţia amestecului este:

Eter de polietilenglicol(E0 = 2-6) cu monoalchil (C16-C18) (aprox. 28%)

Alcooli graşi (C16-C18) (aprox. 48%)

Etilenglicol monoalchil (C16-C18) eter (aprox. 24%)

79600

Fosfat al polietilenglicol - tridecileter

Fosfat al polietilenglicol (EO < 11) - tridecileter (mono- şi dialchil ester) cu un conţinut maxim de 10% polietilenglicol (EO < 11) tridecileter

83595

Produs de reacţie al di-tert-butilfosfonit cu bifenil, obţinut prin condensarea a 2,4-di-tert -butilfenil cu produs, ii de reacţie Friedel Crafts ai triclorurii de fosfor şi befienil

Compoziţie:

- 4,4' - bifenilen -bis[0,0-bis(2,4 - di - tert-butilfenil)fosfonit] (CAS. Nr. 38613-77-3) (36-46% g/g (cantitate de substanţă utilizată/ cantitate de amestec)),

- 4,3' - bifenilen -bis[0,0-bis(2,4 - di - tert-butilfenil)fosfonit] (CAS. Nr. 118421-00-4) (17 -23% g/g (cantitate de substanţă utilizată/ cantitate de amestec)),

- 3,3' - bifenilen -bis[0,0-bis(2,4 - di - tert-butilfenil)fosfonit] (CAS. Nr. 118421-01-5) (1-5 % g/g (cantitate de substanţă utilizată/ cantitate de amestec)),

- 4 - bifenilen -bis[0,0-bis(2,4 - di -tert-butilfenil)fosfonit] (CAS. Nr. 91362-37-7) (11 -19 % g/g (cantitate de substanţă utilizată/ cantitate de amestec)),

- Tris (2,4 - di -tert-butilfenil)fosfit (CAS. Nr. 31570-04-4) (9-18 % g/g (cantitate de substanţă utilizată/ cantitate de amestec)),

-4,4' - bifenilen -0(0-bis(2,4 - di -tert-butilfenil)fosfonat-0,0-bis(2,4 - di -tert-butilfenil)fosfonit (CAS. Nr. 112949-97-0) (< 5% g/g (cantitate de substanţă utilizată/ cantitate de amestec)).

Alte specificaţii:

- conţinut de fosfor cuprins intre 5,4% şi 5,9%

- pH max. 10 mg KOH/ gram

- punct de topire 85-110° C

88640

Ulei de soia, epoxidat

Oxiran < 8%, indice iod < 6

95859

Tipuri de ceară, rafinate, derivate din petrol sau hidrocarburi sintetice

Produsul trebuie să prezinte următoarele specificaţii:

a) Conţinutul de hidrocarburi minerale cu un număr de atomi de carbon mai mic de 25: cel mult 5% (m/m)

b) Vâscozitate de cel puţin 11 x 10-6 m2/s (= 11 centistokes) la 100 °C

c) Greutate moleculară medie de cel puţin 500

95883

Uleiuri minerale albe, parafinice, derivate din hidrocarburi provenind din petrol

Produsul trebuie să prezinte următoarele specificaţii:

a) Conţinutul de hidrocarburi minerale cu un număr de atomi de carbon mai mic de 25: cel mult 5% (m/m)

b) Vâscozitate de cel puţin 8,5 x 10-6 m2/s (= 8,5 centistokes) la 100 °C

c) Greutate moleculară medie de cel puţin 480

ANEXA nr. 4: NOTE REFERITOARE LA COLOANA "RESTRICŢII ŞI/SAU SPECIFICAŢII"
1) Avertisment: exista riscul ca SML să fie depăşit în simulanţii cu conţinut de grăsimi.
2) LMS(T) în acest caz particular semnifică faptul că restricţia nu trebuie depăşită de suma migraţiilor următoarelor substanţe menţionate ca MA/REF: 10060 şi 23920.
3) LMS(T) în acest caz particular semnifică faptul că restricţia nu trebuie depăşită de suma migraţiilor următoarelor substanţe menţionate ca MA/REF: 15760,16990,47680, 53650 şi 89440.
4) LMS(T) în acest caz particular semnifică faptul că restricţia nu trebuie depăşită de suma migrărilor următoarelor substanţe menţionate ca MA/REF: 19540,19960 şi 64800.
5.) LMS(T) în acest caz particular semnifică făptui că restricţia nu trebuie depăşită de suma migrărilor următoarelor substanţe menţionate ca MA/REF: 14200,14230 şi 41840.
6) LMS(T) în acest caz particular semnifică faptul că restricţia nu trebuie depăşită de suma migraţiilor următoarelor substanţe menţionate ca MA/REF: 66560 şi 66580
7) LMS(T) în acest caz particular semnifică faptul că restricţia nu trebuie depăşită de suma nivelurilor de migraţie a următoarelor substanţe menţionate ca MA/REF: 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760,89200 şi 92030.
8) LMS(T) în acest caz particular semnifică faptul că restricţia nu trebuie depăşită de suma nivelurilor de migrare a următoarelor substanţe menţionate ca MA/REF: 38000, 42400, 64320,66350, 67896,73040,85760,85840, 85920 şi 95725.
9) Avertisment: exista riscul ca migrarea substanţei sa deterioreze caracteristicile organoleptice ale alimentului cu care vine în contact şi deci, produsul finit sa nu corespunda art. 2 capitol I din norme.
10) LMS(T) în acest caz particular semnifică faptul că restricţia nu trebuie depăşită de suma nivelurilor de migrare a următoarelor substanţe menţionate ca MA/REF: 30180, 40980, 63200, 65120, 65200,65280,65360,65440 şi 73120 '
11) LMS(T) în acest caz particular semnifică faptul că restricţia nu trebuie depăşită de suma nivelurilor de migrare (exprimat ca iod) a următoarelor substanţe menţionate ca MA/REF: 45200, 64320, 81680 şi 86800.
12) LMS(T) în acest caz particular semnifică faptul că restricţia nu trebuie depăşită de suma nivelurilor de migrare a următoarelor substanţe menţionate ca MA/REF: 36720, 36800, 36840, şi 92000.
13) LMS(T) în acest caz particular semnifică faptul că restricţia nu trebuie depăşită de suma nivelurilor de migrare a următoarelor substanţe menţionate ca MA/REF: 39090 şi 39120.
14) LMS(T) în acest caz particular semnifică faptul că restricţia nu trebuie depăşită de suma nivelurilor de migrare a următoarelor substanţe menţionate ca MA/REF: 44960, 68078,69160, 82020 şi 89170.
15) LMS(T) în acest caz particular semnifică faptul că restricţia nu trebuie depăşită de suma nivelurilor de migrare a următoarelor substanţe menţionate ca MA/REF: 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 şi 61600.
16) LMS(T) în acest caz particular semnifică faptul că restricţia nu trebuie depăşită de suma nivelurilor de migrare a următoarelor substanţe menţionate ca MA/REF: 49595, 49600, 67520, 67515 şi 83599.
17) LMS(T) în acest caz particular semnifică faptul că restricţia nu trebuie depăşită de suma nivelurilor de migrare a următoarelor substanţe menţionate ca MA/REF: 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560,50640, 50720, 50800,50880,50960, 51040 şi 51120.
18) LMS(T) în acest caz particular semnifică faptul că restricţia nu trebuie depăşită de suma nivelurilor de migrare a următoarelor substanţe menţionate ca MA/REF: 67600, 67680 şi 67760. 19} LMS(T) în acest caz particular semnifică faptul că restricţia nu trebuie depăşită de suma nivelurilor de migrare a următoarelor substanţe menţionate ca MA/REF: 60400,60480 şi 61440.
20) LMS(T) în acest caz particular semnifică faptul că restricţia nu trebuie depăşită de suma nivelurilor de migrare a următoarelor substanţe menţionate ca MA/REF: 66400 şi 66480.
21) LMS(T) în acest caz particular semnifică faptul că restricţia nu trebuie depăşită de suma nivelurilor de migrare a următoarelor substanţe menţionate ca MA/REF: 93120 şi 93980
22) LMS (T) în acest caz particular semnifică faptul că restricţia nu trebuie depăşită de suma nivelurilor de migrare a următoarelor substanţe menţionate ca MA/REF: 17260, 18670, 54880 şi 59280.
23) LMS(T) în acest caz particular semnifică faptul că restricţia nu trebuie depăşită de suma nivelurilor de migraţie a următoarelor substanţe menţionate ca MA/REF:13620, 36840, 40320 şi 87040.
24)LMS(T) în acest caz particular semnifică faptul că restricţia nu trebuie depăşită de suma nivelurilor de migrare a următoarelor substanţe menţionate ca MA/REF:13720 şi 40580.
25) LMS(T) în acest caz particular semnifică făptui că restricţia nu trebuie depăşită de suma nivelurilor de migrare a următoarelor substanţe menţionate ca MA/REF: 16650 şi 51570.
26) CM(T) în acest caz particular semnifică faptul că restricţia nu trebuie depăşită de suma nivelurilor de migrare a următoarelor substanţe menţionate ca MA/REF: 14950, 15700, 16240, 16570,16600,16630,18640,19110,22332, 22420,22570, 25210, 25240 şi 25270.
27) CMA(T) în acest caz particular semnifică faptul că restricţia nu trebuie depăşită de suma nivelurilor de migrare a următoarelor substanţe menţionate ca MA/REF: 10599/90A, 10599/91, 10599/92A, şi 10599/93.
28) LMS (T) în acest caz particular semnifică faptul că restricţia nu trebuie depăşită de suma nivelurilor de migrare a următoarelor substanţe menţionate ca MA/REF: 13480 şi 39680.
29) LMS(T) în acest caz particular semnifică faptul că restricţia nu trebuie depăşită de suma nivelurilor de migrare a următoarelor substanţe menţionate ca MA/REF: 22775 şi 69920
30) LMS(T) în acest caz particular semnifică faptul că restricţia nu trebuie depăşită de suma nivelurilor de migrare a următoarelor substanţe menţionate ca MA/REF: 86480,86960 şi 87120.
31) Verificarea conformităţii pentru contactul cu grăsimi trebuie să fie efectuata folosind ca simulant D simulanţi alimentari graşi saturaţi.
32) Verificarea conformităţii pentru contactul cu grăsimi trebuie să fie efectuata folosind ca substitut pentru simulantul D izooctanul (instabil).
33) CMA(T) în acest caz particular semnifică faptul că restricţia nu trebuie depăşită de suma nivelurilor de migrare reziduala a următoarelor substanţe menţionate ca MA/REF: 14800 şi 45600.
34) LMS(T) în acest caz particular semnifică faptul că restricţia nu trebuie depăşită de suma nivelurilor de migrare a următoarelor substanţe menţionate ca MA/REF: 55200, 55280 şi 55360.
35) LMS(T) în acest caz particular semnifică faptul că restricţia nu trebuie depăşită de suma nivelurilor de migrare a următoarelor substanţe menţionate ca MA/REF:25540 şi 25550.
36) LMS (T) în acest caz particular semnifică faptul că restricţia nu trebuie depăşită de suma nivelurilor de migrare a următoarelor substanţe menţionate ca MA/REF: 10690, 10750, 10780, 10810,10840,11470,11590,11680,11710,11830,11890,11980 şi 31500.
37) LMS(T) în acest caz particular semnifică faptul că restricţia nu trebuie depăşită de suma nivelurilor de migrare a următoarelor substanţe menţionate MA/REF: 20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890,21010, 21100, 21130, 21190,21280, 21340 şi 21460.
38) LMS (T) în acest caz particular semnifică faptul că restricţia nu trebuie depăşită de suma nivelurilor de migrare a următoarelor substanţe menţionate ca MA/REF: 81515, 96190, 96240 şi 96320 precum sărurile de zinc (inclusiv sărurile duble şi cele acide) ale acizilor, alcoolilor şi fenolilor autorizaţi. Aceeaşi restricţie pentru zinc se aplică şi denumirilor care conţin "... acid (acizi), săruri" apar în listă dacă nu sunt menţionaţi acizii liberi corespondenţi.
39) Limitele de migrare pot fi depăşite la temperaturi ridicate.
40) LMS(T) în acest caz particular semnifică faptul ca restricţia nu trebuie depăşită de suma nivelurilor de migrare a următoarelor substanţe menţionate ca MA/REF: 38940 şi 40020.
ANEXA nr. 5: METODE DE ANALIZĂ PENTRU DETERMINAREA MIGRĂRII DE PLUMB ŞI CADMIU
1.Obiectul şi domeniul de aplicaţie
Metoda permite determinarea migrării specifice de plumb şi/sau cadmiu.
2.Principiul
Determinarea migrării specifice de plumb şi/sau cadmiu se realizează printr-o metodă instrumentală de analiză ce îndeplineşte criteriile de performanţă de la punctul 4.
3.Reactivii
Toţi reactivii trebuie să fie de calitate analitică, doar dacă nu este altfel specificat
Dacă se face referire la apă, aceasta reprezintă întotdeauna apă distilată sau apă de o calitate echivalentă.
3.1.Acid acetic 4% (v/v) în soluţie apoasă
Se adaugă 40 ml de acid acetic glacial în apă şi se completează la 1 000 ml.
3.2.Soluţii-stoc
Se prepară soluţii-stoc care conţin 1 000 mg plumb/litru şi respectiv cel puţin 500 mg cadmiu/litru în soluţie de acid acetic 4%, în conformitate cu punctul 3.1.
4.Criterii de performanţă ale metodei instrumentale de analiză
4.1.Limita de detecţie pentru plumb şi cadmiu trebuie să fie egală sau mai mică decât următoarele:
a)0,1 mg plumb/litru,
b)0,01 mg cadmiu/litru.
Limita de detecţie reprezintă concentraţia de element în soluţie de acid acetic 4% (în conformitate cu punctul 3.1) care emite un semnal de două ori mai mare decât zgomotul de fond al instrumentului.
4.2.Limita de cuantificare pentru plumb şi cadmiu trebuie să fie egală sau mai mică decât următoarele:
a)0,2 mg plumb/litru,
b)0,02 mg cadmiu/litru.
4.3.Recuperarea
Recuperarea plumbului şi cadmiului adăugat în soluţia de acid acetic 4%, în conformitate cu punctul 3.1, trebuie să fie cuprinsă între 80-120% din cantitatea adăugată.
4.4.Specificitatea
Metoda instrumentală de analiză utilizată nu trebuie să prezinte matriei şi interferenţe spectrale.
5.Metoda
5.1Pregătirea probei
Proba trebuie să fie curată şi să nu prezinte urme de grăsime sau de orice altă substanţă care poate afecta testul.
Se spală proba într-o soluţie care conţine detergent lichid de uz casnic la o temperatură de aproximativ 40 °C. Se clăteşte proba în apă de la robinet şi apoi în apă distilată sau în apă de calitate echivalentă. Proba se scurge şi se usucă în vederea evitării petelor. După curăţare nu se manipulează suprafaţa care urmează să fie testată.
5.2.Determinarea cantităţii de plumb şi/sau cadmiu
Proba astfel pregătită se testează conform condiţiilor stabilite în Anexa 13.
Înainte de prelevarea soluţiei de testare pentru determinarea plumbului şi/sau cadmiului, se omogenizează conţinutul probei printr-o metodă adecvată care previne orice pierdere a soluţiei sau orice abraziune a suprafeţei testate.
Se efectuează o probă blanc cu reactivul utilizat pentru fiecare serie de determinări.
Se efectuează, în condiţii adecvate, determinările de plumb şi/sau cadmiu.
ANEXA nr. 6: DECLARAŢIA DE CONFORMITATE
Declaraţia ia care se face referire în art. 26 alin. (2) cuprinde următoarele:
1.Numele şi adresa producătorului obiectelor de ceramică şi a importatorului care ie importă în România sau pe teritoriul Uniunii Europene;
2.Numele obiectului din ceramică;
3.Data declaraţiei;
4.Conformitatea obiectelor de ceramică cu prevederile prezentelor Norme şi cu cele ale Regulamentului (EC) 1935/2004.
Declaraţia scrisă trebuie să permită identificarea uşoară a obiectelor pentru care a fost emisă şi se modifică ia orice modificare substanţială a procesului de fabricare, modificare care ar putea să aducă schimbări în valorile migrărilor de plumb şi cadmiu.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 858 din data de 19 octombrie 2006