ORDIN nr. 60 din 30 ianuarie 2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative
Văzând Referatul de aprobare al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG97 din 24 ianuarie 2014,
având în vedere prevederile:
- titlurilor II şi VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014;
- Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
Art. I
În anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 şi 529 bis din 22 august 2013, tabelul 1 "Situaţia bolnavilor trataţi pe tipuri de afecţiune şi a cheltuielilor aferente (lei)" şi tabelul 2 "Situaţia stocului de medicamente (lei)" aferente Programului naţional de boli endocrine se modifică şi se înlocuiesc cu tabelele 1 şi 2 cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, unităţile sanitare nominalizate să deruleze programe/ subprograme naţionale de sănătate curative, farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează unele medicamente specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolilor endocrine vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Silviu Buşoi

ANEXĂ:
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ....................
PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI ENDOCRINE
Raportare pentru ................... (se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului nr. 190/2013)
1.Tabel 1 - Situaţia bolnavilor trataţi pe tipuri de afecţiune şi a cheltuielilor aferente (lei)

Nr. de bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente pentru:

Cheltuieli cu medicamentele, pentru:

Cheltuieli totale

Osteoporoză

Guşa prin tireomegalie datorată carenţei de iod

Guşa prin tireomegalie datorată proliferării maligne

Total

Osteoporoză

Guşa prin tireomegalie datorată carenţei de iod

Guşa prin tireomegalie datorată proliferării maligne

unităţi sanitare

farmacii cu circuit deschis

total

unităţi sanitare

farmacii cu circuit deschis

total

C1

C2

C3

C4

C5

C6=C3+C4+C5

C7

C8

C9=C7+C8

C10

C11

C12=C9+C10+C11

            
2.Tabel 2 - Situaţia stocului de medicamente (lei)

Medicamente pentru:

Valoarea medicamentelor în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor intrate în cursul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor consumate în cursul perioadei de raportare

Valoarea medicamentelor în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C0

C1

C2

C3

C4=C1+C2-C3

osteoporoză

    

guşa carenţă iod

    

guşa proliferare malignă

    

TOTAL

    
C3 osteoporoză = C7 din tabelul 1
C3 guşa carenţă iod = C10 din tabelul 1
C3 guşa proliferare malignă = C11 din tabelul 1
C3 TOTAL = C7+C10+C11 din tabelul 1
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 92 din data de 6 februarie 2014