HOTĂRÂRE nr. 39 din 3 februarie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2016
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 123/2015, al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2016, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului.
Art. 3
Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului reţine permanent la dispoziţia sa, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 123/2015, o sumă reprezentând jumătate din cuantumul anual al cheltuielilor prevăzute în bugetul său de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare, din veniturile încasate din vânzarea acţiunilor la care acesta derulează procesul de privatizare, precum şi din alte venituri constituite potrivit legii.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI aferent activităţii de privatizare pe anul 2016
DEPARTAMENTUL PENTRU PRIVATIZARE ŞI ADMINISTRAREA PARTICIPAŢIILOR STATULUI

Titlu

Articol

Alineat

DENUMIRE INDICATORI

Prevederi anuale

- mii lei -

   

VENITURI TOTALE, din care:

66.458

   

I. Venituri curente

10.458

   

C. Venituri nefiscale

10.458

   

C.l. Venituri din proprietate

10.458

 

30.10

 

Venituri din proprietate

10.458

  

30.10.50

Alte venituri din proprietate

10.458

   

II. Venituri din capital

56.000

 

39.10

 

Venituri din valorificarea unor bunuri

56.000

  

39.10.04

Venituri din privatizare

56.000

   

CHELTUIELI TOTALE, din care:

66.458

 

87.10

 

Alte acţiuni economice

66.458

  

87.10.50

Alte acţiuni economice

66.458

   

01, CHELTUIELI CURENTE

66.458

20

  

Titlul II BUNURI ŞI SERVICII, din care:

30.884

 

20.30

 

Alte cheltuieli administrare, privatizare

30.884

  

20.30.30.1

Cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanţi, agenţi de privatizare sau firme de avocatură şi cele pentru pregătirea şi realizarea privatizării societăţilor comerciale

9.515

  

20.30.30.2

Cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de privatizare şi postprivatizare pentru: expertize, cauţiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătoreşti, documentaţii pentru obţinerea avizului de mediu, precum şi alte asemenea cheltuieli

965

  

20.30.30.3

Costuri implicate de dizolvarea voluntară şi lichidarea societăţilor comerciale

1.221

  

20.30.30.4

Cheltuieli destinate cofinanţării proiectelor PHARE

-

  

20.30.30.5

Sumele cu care instituţia publică implicată participă la majorarea capitalului social al unor societăţi comerciale, în cazurile prevăzute de lege;

-

  

20.30.30.6

Sume plătite efectiv cumpărătorilor, reprezentând daune suportate de instituţia publică implicată ca urmare a garanţiilor acordate de aceasta în contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni şi/sau cheltuieli efectuate pentru combaterea ori stingerea pretenţiilor formulate de cumpărător, precum şi despăgubirile acordate potrivit art. 27- 29 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare;

-

  

20.30.30.7

Cheltuieli legate de plata serviciilor contractate cu un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporatistă a întreprinderilor publice şi a art. 11 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 123/2015

19.183

   

Titlul VII ALTE TRANSFERURI, din care:

35.574

 

55.01

 

A Transferuri interne

35.574

  

55.01.20

Vărsăminte din privatizare în contul general al Trezoreriei Statului,

35.574

   

Excedent/Deficit

 
   

DATE INFORMATIVE

 
   

A. Informaţii privind disponibilul din cont:

1. Disponibil la începutul perioadei;

2. Disponibil constituit în cursul anului;

3. Disponibil rămas de restituit de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia către Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a sumelor existente în conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr. 308/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 234/2009;

4. Total disponibil la sfârşitul anului, conform art. 11 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 123/2015 (1 + 2 + 3)*

 

7.845

0

7.597

 

 

 

 

 

 

 

 

15.442

   

B. Informaţii privind transferul către bugetul de stat

 
   

- dividende

163.280

   

- penalităţi, majorări de întârziere, dobânzi penalizatoare aferente dividendelor

4.778

   

- creanţă de recuperat cf. Sentinţei nr. 7278/2012, reprezentând sprijin financiar acordat de minister S. ROMPLUMB - S.A. Baia Mare de recuperat cf. Sentinţei nr. 7278/2012

49.202

   

- disponibil constituit conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării şi reorganizării agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 380/2002, rămas de restituit de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia către Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a sumelor existente în conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr, 101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr. 308/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 234/2009.

393

* Disponibil la sfârşitul anului, conform O.U.G. nr. 20/2014, cu excepţia sumelor reprezentând garanţii de participare la licitaţii, garanţii de bună execuţie, garanţii pentru plata preţului contractului.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 96 din data de 9 februarie 2016