ORDIN nr. 824/C din 7 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.226/C/2009
Având în vedere propunerile procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism transmise prin adresele nr. 1.026, 1.032/VI/2/2015 din 2 octombrie 2015 şi 12 octombrie 2015, privind modificarea şi completarea unor prevederi ale Ordinului ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.226/C/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism,
luând în considerare Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 117 din 28 ianuarie 2016 prin care au fost avizate favorabil propunerile de modificare şi completare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism,
în conformitate cu dispoziţiile art. 9 şi 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism,
ministrul justiţiei emite următorul ordin:
Art. I
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.226/C/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 1 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 21, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:
"b1) specialişti antifraudă;"
2.La articolul 23 litera A, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:
"b1) specialist IT;"
3.La articolul 23 litera A, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:
"c1) tehnician criminalist;"
4.Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 24
Funcţiile personalului economic şi administrativ din structura centrală, în ordine ierarhică, sunt următoarele:
a) manager economic;
b) şef serviciu;
c) şef birou;
d) consilier;
e) referent;
f) expert."
5.După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 261, cu următorul cuprins:
"Art. 261
(1) Specialiştii antifraudă din cadrul structurii centrale îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea procurorului şef direcţie.
(2) Specialiştii antifraudă din cadrul structurii teritoriale îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea procurorului şef serviciu."
6.Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 30
Procurorii conduc, supraveghează şi controlează nemijlocit actele de cercetare penală efectuate de ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară, precum şi activităţile efectuate de specialişti şi specialiştii antifraudă."
7.După articolul 68 se introduc patru noi articole, articolele 681-684, cu următorul cuprins:
"Art. 681
Specialiştii antifraudă din cadrul structurii centrale şi teritoriale au următoarele atribuţii:
a) din dispoziţia scrisă a procurorului întocmesc constatări tehnico-ştiinţifice în dosare penale din domeniul evaziunii fiscale, fraudei fiscale şi vamale, materializate în rapoarte de constatare;
b) efectuează investigaţii financiare în vederea indisponibilizării de bunuri;
c) realizează orice alte verificări în materie fiscală dispuse de procuror;
d) în vederea soluţionării unitare a cauzei colaborează permanent cu procurorul la instrumentarea dosarului penal;
e) exercită orice alte atribuţii ce le revin potrivit legii, regulamentelor, ordinelor sau dispuse de procurorul şef al serviciului teritorial ori de conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, în condiţiile legii.
Art. 682
Atribuţiile prevăzute la art. 681 se completează cu atribuţiile prevăzute în fişa postului.
Art. 683
(1) Constatările tehnico-ştiinţifice sunt solicitate specialiştilor antifraudă de către procurori, prin ordonanţă motivată, iar efectuarea acestora se aprobă de către procurorii şefi serviciu sau, după caz, de procurorii şefi ai serviciilor teritoriale.
(2) Procurorul care solicită efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice are obligaţia de a anexa toate materialele necesare întocmirii acesteia.
(3) Specialistul antifraudă desemnat cu efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice, dacă va considera că materialele puse la dispoziţie ori datele indicate sunt insuficiente, comunică aceasta procurorului, prin notă motivată, în vederea completării lor.
(4) Raportul de constatare, întocmit de specialistul antifraudă, se transmite, prin intermediul grefei, la serviciul care a solicitat întocmirea acestuia.
Art. 684
(1) Delegarea specialiştilor antifraudă de la structura centrală şi structura teritorială în vederea efectuării constatărilor tehnico-ştiinţifice, în dosarele Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, se aprobă de către procurorul şef direcţie, la propunerea motivată a procurorului şef serviciu sau, după caz, a procurorului şef al serviciului teritorial.
(2) Desemnarea specialiştilor antifraudă în vederea efectuării constatărilor tehnico-ştiinţifice se realizează în conformitate cu procedura stabilită prin ordin al procurorului şef direcţie."
8.La articolul 77, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 77
(1) Personalul auxiliar de specialitate din structura centrală a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism este format din grefier şef direcţie, grefieri şefi serviciu, grefieri, specialişti IT, tehnicieni criminalişti şi agenţi procedurali."
9.După articolul 80 se introduc două noi articole, articolele 801 şi 802, cu următorul cuprins:
"Art. 801
Atribuţiile specialiştilor IT:
a) desfăşoară activităţi specifice domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
b) elaborează proiectele în domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei ale Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
c) realizează, implementează şi exploatează sistemele informatice în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
d) analizează, evaluează şi formulează propuneri privind asigurarea necesarului de tehnică de calcul;
e) asigură eficientizarea permanentă a utilizării tehnicii de calcul;
f) asigură elaborarea, actualizarea şi aplicarea politicii de securitate informatică a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
g) monitorizează asigurarea securităţii informaţiilor create şi stocate pe sistemele informatice utilizate de personalul direcţiei;
h) creează şi întreţin aplicaţiile software;
i) instruiesc, asigură asistenţă tehnică şi suport pentru personalul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism în utilizarea produselor software/hardware;
j) participă la toate fazele proiectelor privind achiziţionarea sau dezvoltarea de aplicaţii/produse software/hardware, respectiv la: întocmirea caietelor de sarcini, participarea în comisiile privind achiziţiile publice, recepţia produselor, instalarea, darea în exploatare şi administrarea acestora;
k) proiectează, realizează şi administrează bazele de date;
l) administrează aplicaţiile şi serverele pe care sunt instalate;
m) furnizează servicii de internet, e-mail şi mesagerie instant pentru utilizatorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
n) realizează arhivarea datelor create şi stocate pe sistemele informatice utilizate de personalul direcţiei, precum şi restaurarea lor, în caz de incident;
o) întreţin şi actualizează site-ul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
p) monitorizează accesul la servicii, aplicaţii şi servere;
q) instalează şi configurează servere, firewall-uri şi echipamente de reţea;
r) exercită orice alte atribuţii prevăzute de legi, regulamente şi ordine sau stabilite din dispoziţia conducerii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, în condiţiile legii.
Art. 802
Atribuţiile tehnicienilor criminalişti:
a) efectuează activităţile criminalistice în cauze de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
b) asigură evidenţa corpurilor delicte, precum şi a celorlalte mijloace de probă ridicate de procuror şi care nu pot fi ataşate la dosar, semnează de primirea acestora şi le înregistrează în registrul de evidenţă a corpurilor delicte (R-11);
c) răspund de securitatea depozitării, precum şi de buna păstrare şi conservare a corpurilor delicte şi a celorlalte mijloace de probă;
d) execută activităţi de fixare, prin mijloace audio şi video, a actelor procedurale;
e) contribuie la punerea în executare a autorizaţiilor de interceptare şi înregistrare a convorbirilor, comunicărilor şi imaginilor;
f) asigură sprijin tehnico-logistic în cursul efectuării actelor de urmărire penală în cauze de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
g) întreţin mijloacele tehnice proprii;
h) efectuează orice alte activităţi cu caracter tehnic în cauze de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism."
10.La articolul 82, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 82
(1) Serviciile teritoriale sunt conduse de procurori şefi serviciu şi au în structură procurori, specialişti antifraudă, grefieri şefi serviciu, grefieri şi şoferi."
11.La articolul 88, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) conduc şi coordonează activitatea de cercetare penală efectuată de ofiţerii de poliţie judiciară, precum şi activităţile efectuate de specialişti şi de specialiştii antifraudă;"
12.La articolul 92, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Pentru numirea în funcţia de specialist IT sunt necesare îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-d) şi absolvirea de studii superioare de specialitate."
Art. II
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul justiţiei,

Raluca Alexandra Prună

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 203 din data de 18 martie 2016