ORDIN nr. 3648 din 15 decembrie 2015 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili
Având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) şi ale art. 30 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Începând cu data de 1 februarie 2016, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili administrează un număr maxim de 1.500 de contribuabili, persoane juridice române înfiinţate potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv entităţile rezultate în urma fuziunii cu alţi contribuabili şi sucursalele contribuabililor persoane juridice străine care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, precum şi regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile comerciale cu capital majoritar sau integral de stat, inclusiv institutele naţionale de cercetare-dezvoltare organizate potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, selectate descrescător potrivit criteriilor de selecţie prevăzute în anexă.
(2)Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), în categoria marilor contribuabili intră şi contribuabilii nerezidenţi pentru care contribuabilii mari au calitatea de reprezentanţi sau reprezentanţi fiscali, potrivit titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul fiscal, precum şi membrii aparţinând grupului fiscal unic definit potrivit prevederilor art. 269 alin. (9) din Codul fiscal, indiferent dacă aceştia îndeplinesc sau nu criteriile de selecţie prevăzute în anexă, şi al cărui reprezentant este mare contribuabil.
(3)Criteriile de selecţie prevăzute în anexă se pot actualiza anual prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(4)Lista marilor contribuabili, definiţi conform alin. (1) şi (2), administraţi de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Art. 2
(1)Sediile secundare ale marilor contribuabili sunt administrate de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili.
(2)Lista nominală a sediilor secundare ale contribuabililor mari care vor fi administraţi de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Art. 3
Contribuabilii nou-înfiinţaţi care îndeplinesc criteriile de selecţie prevăzute la lit. B şi C din anexă vor fi preluaţi spre administrare de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili în termen de 10 zile de la data autorizării sau de la data înregistrării lor la registrul comerţului, după caz.
Art. 4
(1)Contribuabilii mari aflaţi în procedura insolvenţei în conformitate cu prevederile legislaţiei privind insolvenţa, cu excepţia celor prevăzuţi la lit. B din anexă, vor fi scoşi din administrarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care sentinţa prin care a fost deschisă procedura insolvenţei a rămas definitivă şi vor fi predaţi spre administrare, pe bază de protocol de predare-primire, organelor fiscale centrale care au competenţă în administrarea acestora.
(2)În situaţia în care, de la data actualizării listelor şi până la data de 1 ianuarie a anului următor, sentinţa prin care a fost deschisă procedura insolvenţei a rămas definitivă pentru unii dintre contribuabilii care urmează a fi preluaţi în administrare de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, cu excepţia celor prevăzuţi la lit. B din anexă, aceştia vor rămâne în administrarea fostului organ fiscal central.
(3)Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul contribuabililor aflaţi în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, conform prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cazul contribuabililor declaraţi inactivi potrivit dispoziţiilor art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.
(4)Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător şi pentru contribuabilii, cu excepţia celor prevăzuţi la lit. B din anexă, pentru care sentinţa prin care a fost deschisă procedura insolvenţei a rămas definitivă în perioada dintre data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin şi până la data de 1 februarie 2016, pentru contribuabilii declaraţi în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, precum şi pentru contribuabilii declaraţi inactivi în aceeaşi perioadă.
(5)Contribuabilii rezultaţi în urma divizării/reorganizării unui mare contribuabil vor fi administraţi în continuare ca mari contribuabili, în condiţiile prezentului ordin.
(6)Contribuabilul nou-rezultat din fuziunea/reorganizarea unui mare contribuabil cu un alt contribuabil va fi administrat de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili.
(7)Dacă un contribuabil absoarbe prin fuziune/reorganizare un mare contribuabil, acesta va fi preluat spre administrare de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, în termen de 10 zile de la data înregistrării acestei operaţiuni la registrul comerţului ori de la data reorganizării, după caz.
(8)Contribuabilii mari care nu mai îndeplinesc criteriile de selecţie prevăzute la lit. A din anexă, precum şi contribuabilii nou-înfiinţaţi care nu realizează investiţii la nivelul prevăzut la lit. C din aceeaşi anexă vor fi scoşi din administrarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili după 3 ani consecutivi în care nu îndeplinesc aceste criterii de selecţie, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili va notifica respectivii contribuabili, prevederile art. 47 din Codul de procedură fiscală aplicându-se în mod corespunzător.
(9)Contribuabilii mari nou-înfiinţaţi în perioada dintre data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin şi până la data de 1 februarie 2016, care au depus declaraţia pe propria răspundere potrivit criteriului prevăzut la lit. C din anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.581/2013 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, cu modificările ulterioare, rămân în administrarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili până la expirarea perioadei menţionate la art. 4 alin. (7) lit. b) din acelaşi ordin.
Art. 5
Marii contribuabili prevăzuţi la art. 3 şi art. 4 alin. (5), (6) şi (7) vor fi preluaţi în administrare de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili de la celelalte organe fiscale centrale, pe bază de protocol de predare-primire.
Art. 6
(1)Lista marilor contribuabili se actualizează anual, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform criteriilor de selecţie prevăzute în anexă şi prevederilor art. 4.
(2)Lista marilor contribuabili prevăzuţi la alin. (1) se întocmeşte până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(3)Predarea-primirea dosarelor fiscale ale marilor contribuabili se face pe bază de protocol încheiat între Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi celelalte organe fiscale centrale implicate.
(4)Lista nominală a sediilor secundare ale marilor contribuabili se actualizează anual şi se publică până la data de 30 noiembrie pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Art. 7
(1)Predarea-primirea dosarelor fiscale ale marilor contribuabili şi ale sediilor secundare ale acestora între organele fiscale centrale implicate se realizează potrivit procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(2)Procedura de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili prevăzuţi în prezentul ordin este aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 467/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili, cu modificările ulterioare.
(3)Pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 1 şi pentru sediile secundare ale acestora, informaţiile aflate în sistemul informatic de administrare a creanţelor fiscale vor fi transferate în format electronic între organele fiscale centrale implicate în procedura de predare-primire, în primele 5 zile ale anului pentru care se efectuează selecţia.
(4)Până la data de 20 ianuarie a anului pentru care se realizează selecţia se va finaliza protocolul de predare-primire a dosarelor fiscale ale contribuabililor mari şi ale sediilor secundare ale acestora.
(5)Prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi (4), pentru contribuabilii mari administraţi începând cu data de 1 februarie 2016 de către Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, transferul între organele fiscale implicate în procedura de predare-primire a informaţiilor aflate în sistemul informatic de administrare a creanţelor fiscale se va efectua până la data de 5 februarie 2016, iar finalizarea protocolului de predare-primire a dosarelor fiscale ale marilor contribuabili şi ale sediilor secundare ale acestora se va efectua până cel târziu la data de 20 februarie 2016.
Art. 8
Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 9
La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.581/2013 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 26 noiembrie 2013, cu modificările ulterioare, se abrogă.
Art. 10
- Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 11
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 februarie 2016.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

ANEXĂ: CRITERII DE SELECŢIE
A.Criteriul de bază în funcţie de care sunt selectaţi marii contribuabili îl reprezintă cifra de afaceri raportată în situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea. Pentru contribuabilii care nu au depus, până la data actualizării listelor, situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea, cifra de afaceri se calculează pe baza datelor înscrise în deconturile de taxă pe valoarea adăugată depuse de contribuabil în anul fiscal anterior celui în care se face actualizarea.
Prin excepţie de la prevederile prezentei litere, nu vor fi selectaţi ca mari contribuabili instituţiile publice, contribuabilii aflaţi sub incidenţa legislaţiei privind insolvenţa, contribuabilii aflaţi în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, conform prevederilor art. 237 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii declaraţi inactivi potrivit dispoziţiilor art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi contribuabilii care în ultimii 2 ani fiscali au înregistrat un comportament fiscal necorespunzător, respectiv contribuabilii pentru care volumul obligaţiilor fiscale declarate, precum şi activele imobilizate totale (corporale, necorporale şi financiare) deţinute ori numărul de personal nu justifică încadrarea acestora în rândul marilor contribuabili. Pentru contribuabilii cu comportament fiscal necorespunzător, exceptarea se face pe baza unei note aprobate de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerile organelor fiscale centrale competente în administrarea acestor contribuabili.
B.Criteriul specific de activitate desfăşurată:
- Banca Naţională a României;
- societăţile bancare;
- societăţile de asigurări;
- societăţile de investiţii financiare;
- Societatea Română de Televiziune;
- Societatea Română de Radiodifuziune.
C.Criteriul investiţional
Prin derogare de la prevederile lit. A se înregistrează ca mari contribuabili contribuabilii nou-înfiinţaţi care, la data înfiinţării, se angajează prin declaraţie pe propria răspundere să realizeze investiţii, într-o perioadă de maximum 3 ani consecutivi de la data înfiinţării, a căror valoare în lei să fie echivalentul a minimum 10 milioane euro. După expirarea acestei perioade, contribuabilii vor fi selectaţi în funcţie de criteriul prevăzut la lit. A.
Contribuabilii vor depune declaraţia pe propria răspundere la organul fiscal central în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal declarat al acestora, în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării lor la registrul comerţului.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 952 din data de 22 decembrie 2015