ORDIN nr. 5293 din 24 septembrie 2015 privind aprobarea Structurii standardului de pregătire profesională din învăţământul profesional şi tehnic
În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Structura standardului de pregătire profesională din învăţământul profesional şi tehnic, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi reţea şcolară, Direcţia pentru învăţământ în limbile minorităţilor, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ profesional şi tehnic duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţie contrară se abrogă.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

ANEXA nr. 1: STRUCTURA standardului de pregătire profesională din învăţământul profesional şi tehnic
CAPITOLUL I: Informaţii generale
Art. 1
Standardul de pregătire profesională reprezintă documentul în care sunt descrise rezultatele învăţării pe care un participant la un program de formare profesională derulat în cadrul învăţământului profesional şi tehnic trebuie să le demonstreze la finalul acestuia.
Art. 2
Standardul de pregătire profesională constituie documentul reglator cu cel mai important rol în proiectarea curriculumului pentru învăţământul profesional şi tehnic, fiind elaborat pe baza standardelor ocupaţionale în vigoare. În lipsa standardelor ocupaţionale, competenţele aferente ocupaţiei/ ocupaţiilor vizate prin calificarea respectivă, care vor sta la baza Standardului de pregătire profesională, se stabilesc prin consultarea comitetelor sectoriale, asociaţii profesionale, organizaţii de profil, organisme de reglementare.
Art. 3
Standardul de pregătire profesională este documentul care stă la baza evaluării cu scop de certificare.
Art. 4
Calificările pentru care se elaborează standarde de pregătire profesională sunt înscrise în Registrul naţional al calificărilor (RNC) /Registrul naţional al calificărilor profesionale (RNCP). Până la înscrierea în RNC/RNCP, calificările pentru care se elaborează standarde de pregătire profesională sunt cele înscrise în Nomenclatorul calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătire prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, în vigoare.
Art. 5
În sensul prezentului document, termenii utilizaţi sunt definiţi în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 268/2009.
CAPITOLUL II: Structura standardului de pregătire profesională
SECŢIUNEA 0:
Art. 6
Modelul standardului de pregătire profesională este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta structură.
SECŢIUNEA 1: Notă introductivă
Art. 7
Nota introductivă a standardului de pregătire profesională cuprinde următoarele informaţii:
- titlul calificării;
- descrierea succintă a calificării;
- ocupaţia/ocupaţiile din COR (Clasificarea ocupaţiilor din România) care pot fi practicate în baza calificării dobândite;
- lista unităţilor de rezultate ale învăţării;
- domeniile de competenţe-cheie integrate în unităţile de rezultate ale învăţării;
- nivelul de calificare conform Cadrului naţional al calificărilor, elaborat pe baza Cadrului european al calificărilor (CEC);
- oportunităţi la finalizarea programului de formare: angajarea pe piaţa muncii în una dintre ocupaţiile specificate sau continuarea studiilor într-o calificare de nivel superior.
SECŢIUNEA 2: Competenţele care stau la baza proiectării standardului de pregătire profesională
Art. 8
Competenţele profesionale/unităţile de competenţă, denumite generic "competenţe", care stau la baza proiectării standardului de pregătire profesională, respectiv a unităţilor de rezultate ale învăţării din structura acestuia, sunt preluate din standardele ocupaţionale pentru ocupaţiile vizate de calificare sau sunt stabilite prin consultarea partenerilor sociali: comitete sectoriale, asociaţii profesionale, organizaţii de profil, organisme de reglementare; acestea se includ în conţinutul standardului de pregătire profesională prin corelarea cu unităţile de rezultate ale învăţării, pentru a pune în evidenţă legătura dintre rezultatele învăţării şi competenţele cerute la locul de muncă.
SECŢIUNEA 3: Unităţile de rezultate ale învăţării
Art. 9
(1)O unitate de rezultate ale învăţării (URI) este o componentă a unui standard de pregătire profesională care descrie o calificare, corespunzătoare unui complex de competenţe, şi constă într-un set coerent de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini care pot fi evaluate.
(2)Unităţile care alcătuiesc o calificare trebuie să fie:
- descrise în termeni lizibili şi comprehensibili prin referire la cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile conţinute de unităţile respective;
- construite şi organizate într-o manieră coerentă cu privire la calificarea generală;
- construite într-o manieră care să permită evaluarea şi validarea distinctă a rezultatelor învăţării cuprinse în unitate.
(3)Pentru stabilirea unităţilor de rezultate ale învăţării se analizează unul sau mai multe standarde ocupaţionale vizate de calificare; în lipsa standardelor ocupaţionale, prin consultarea comitetelor sectoriale, asociaţii profesionale, organizaţii de profil, organisme de reglementare, se stabilesc competenţele aferente ocupaţiei/ocupaţiilor vizate prin calificarea respectivă.
(4)Corespunzător competenţelor, se stabilesc unităţile de rezultate ale învăţării şi rezultatele învăţării descrise în termeni de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini.
(5)Pentru fiecare unitate de rezultate ale învăţării, sunt precizate:
- titlul;
- rezultatele învăţării, descrise în termeni de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini;
- lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte şi instrumente, machete, materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.) necesare pentru dobândirea unităţii de rezultate ale învăţării;
- standardul de evaluare corespunzător unităţii de rezultate ale învăţării.
(6)Categoriile de unităţi de rezultate ale învăţării din standardul de pregătire profesională sunt:
- unităţi de rezultate ale învăţării tehnice generale;
- unităţi de rezultate ale învăţării tehnice specializate.
(7)Unităţile de rezultate ale învăţării tehnice generale sunt comune tuturor calificărilor dintr-un domeniu de pregătire profesională, la un anumit nivel de calificare.
(8)Unităţile de rezultate ale învăţării tehnice specializate sunt specifice calificării.
(9)Competenţele-cheie, în conformitate cu prevederile art. 68 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, vizate de calificarea respectivă, sunt formulate în termeni de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini specifice şi sunt integrate în unităţile de competenţe tehnice generale şi specializate, pentru aprofundarea domeniilor de competenţe - cheie în contexte de formare profesională.
Art. 10
(1)Denumirea unităţii de rezultate ale învăţării este formulată clar, simplu şi explicit, pentru a fi înţeleasă de un număr cât mai mare de persoane interesate.
(2)Denumirea unităţii de rezultate ale învăţării reprezintă formularea sintetică a conţinutului acesteia, astfel încât să fie explicit pentru oricine este interesat de sistemul de educaţie şi formare profesională; titlul se stabileşte astfel încât să reflecte integrat un complex de rezultate ale învăţării şi să exprime fie:
- relaţionarea cu activităţile specifice ocupaţiei/ocupaţiilor vizate de calificare; fie
- relaţionarea cu fazele procesului de producţie sau cu etapele realizării unui serviciu; fie
- relaţionarea cu domeniile de cunoaştere semnificative pentru calificarea respectivă.
(3)Denumirile unităţilor de rezultate ale învăţării nu conţin denumirea calificării şi nu fac nicio referire la o altă unitate, astfel evitându-se suprapunerile.
(4)Denumirile unităţilor de rezultate ale învăţării nu conţin cifre, referiri la nivelul de calificare, metoda de evaluare sau alte detalii (de exemplu: mod de predare sau grupul-ţintă).
(5)Denumirea unităţii de rezultate ale învăţării este un enunţ standardizat, ceea ce permite preluarea/acumularea sau recunoaşterea unităţii de rezultate ale învăţării în alte calificări.
(6)Denumirile unităţilor de rezultate ale învăţării sunt specificate pe certificatul de calificare/suplimentul descriptiv al certificatului.
Art. 11
(1)În contextul SECTEFP1, creditele transferabile şi de acumulare sunt reprezentate de unităţile de rezultate ale învăţării, dobândite, evaluate, certificate, recunoscute/validate.
__
1 SECTEFP (ECVET) - Sistemul european de credite transferabile pentru educaţie şi formare profesională descris în Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului privind stabilirea unui sistem european de credite pentru educaţie şi formare profesională din 18 iunie 2009.
(2)Creditul transferabil şi de acumulare este acordat pentru fiecare unitate de rezultate ale învăţării aferentă calificării care a fost evaluată, recunoscută/validată.
(3)În urma promovării unităţii de rezultate ale învăţării, creditul asociat unităţii se adaugă la restul unităţilor specifice unei calificări.
SECŢIUNEA 4: Rezultatele învăţării
Art. 12
(1)Rezultatele învăţării sunt exprimate în termeni de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dobândite pe parcursul diferitelor situaţii de învăţare, reprezentând ceea ce elevul înţelege, cunoaşte şi este capabil să facă la finalizarea unui proces de învăţare.
(2)Formularea rezultatelor învăţării trebuie să constituie un reper clar pentru evaluarea acestora.
(3)Întrucât rezultatele învăţării reflectă competenţele dobândite de cel care învaţă, acestea trebuie să facă explicit referire la selectarea, combinarea şi utilizarea adecvată a cunoştinţelor, abilităţilor, valorilor şi atitudinilor, pentru rezolvarea cu succes a unei anumite categorii de situaţii de muncă sau de învăţare, precum şi pentru dezvoltarea profesională sau personală în condiţii de eficacitate şi eficienţă.
(4)Prin rezultatele învăţării care descriu o calificare este asigurată corespondenţa dintre nivelul declarat al calificării şi nivelul de calificare corespunzător din Cadrul naţional al calificărilor.
(5)Cunoştinţe/e, teoretice sau factuale, reprezintă ansamblul de fapte, principii, teorii şi practici asociate unui anumit domeniu de muncă sau de studiu, dobândite prin învăţare.
(6)Abilităţile se referă la aplicarea şi la utilizarea cunoştinţelor, pentru a duce la îndeplinire sarcini şi pentru a rezolva probleme, cu ajutorul gândirii logice, intuitive şi creative (abilităţile cognitive) sau practice, implicând utilizarea de metode, materiale, unelte şi instrumente.
(7)Atitudinile descriu modul în care se raportează cel care învaţă la propria activitate, preponderent din perspectiva responsabilităţii şi autonomiei.
(8)Din formularea rezultatelor învăţării trebuie să reiasă ceea ce se dobândeşte prin învăţare, cu relevanţă pentru o anumită calificare, nu descrierea procesului de învăţare sau a celui de predare, astfel încât aceste rezultate să poată fi evaluate.
(9)Rezultatele învăţării sunt exprimate prin cunoştinţe, abilităţi şi atitudini corelate. Pentru construcţia unei URI se formulează la început rezultatele învăţării exprimate prin abilităţi care exprimă ceea ce trebuie să ştie să facă un absolvent la un loc de muncă. Pentru abilităţi se pot folosi verbe precum: alege, utilizează, execută, calculează, stabileşte, prelucrează, colectează etc. După abilităţi se formulează, prin corespondenţă, rezultatele învăţării exprimate prin cunoştinţe care vor descrie suportul teoretic de care elevul are nevoie pentru a şti cum să facă ceea ce este necesar la un loc de muncă. Rezultatele învăţării exprimate prin atitudini vor descrie comportamentul elevului la locul de muncă în termeni de autonomie, responsabilitate etc. Atitudinile pot fi formulate utilizând exprimări cum ar fi: "asumarea iniţiativei pentru... ", "asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru... ", "respectarea termenelor... " etc. Rezultatele învăţării specifice competenţelor-cheie sunt descrise prin cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile domeniilor de competenţe-cheie în contextul profesional concret, ca de exemplu: terminologia profesională de specialitate (cunoştinţe) şi utilizarea terminologiei de specialitate în contexte profesionale (abilităţi), calculul matematic al unei suprafeţe pentru stabilirea cantităţii de materiale necesare finisării unui perete (abilităţi), rezolvarea de probleme (abilităţi), lucrul în echipă şi asumarea responsabilităţilor (atitudini). De asemenea, în cadrul standardelor de pregătire profesională se integrează şi alte rezultate ale învăţării specifice unor competenţe transversale, ca de exemplu: Protecţia mediului, Sănătate şi securitate în muncă, Protecţia consumatorilor etc. Acestea se adaptează calificării profesionale pentru care se elaborează standardul de pregătire profesională.
(10)În descrierea unităţii de rezultate ale învăţării este esenţială coerenţa rezultatelor învăţării, astfel încât acestea să poată fi corelate logic cu denumirea unităţii de rezultate ale învăţării şi să exprime achiziţii diferite ale învăţării, evitându-se suprapunerile sau referirile la mai multe achiziţii în cadrul aceluiaşi rezultat. Rezultatele învăţării se codifică în scopul preluării şi corelării lor cu conţinuturile învăţării (teme) în cadrul programei şcolare specifice fiecărui modul.
SECŢIUNEA 5: Lista minimă de resurse materiale
Art. 13
Pentru fiecare unitate de rezultate ale învăţării se precizează lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte şi instrumente, machete, materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor învăţării descrise, acestea putând fi regăsite în şcoală sau la operatorii economici care desfăşoară activităţi specifice ocupaţiilor vizate de calificare şi la care elevii desfăşoară pregătirea practică.
SECŢIUNEA 6: Standardul de evaluare corespunzător unităţii de rezultate ale învăţării
Art. 14
(1)Evaluarea rezultatelor învăţării are ca scop recunoaşterea şi certificarea rezultatelor învăţării, specifice unei calificări, demonstrate de cel care învaţă.
(2)Evaluarea cu scop de certificare se realizează la finalul unui program de educaţie şi formare profesională, pentru a stabili dacă cel evaluat este capabil să realizeze activitatea specifică fiecărei unităţi de rezultate ale învăţării, la nivelul calitativ stabilit de standardul de pregătire profesională, comparând dovezile privind rezultatele învăţării produse de candidat cu etaloanele calitative specificate de standard.
(3)Dovezile privind rezultatele învăţării sunt reglementate prin metodologiile specifice de certificare şi se pot obţine prin:
- observarea directă, în condiţii de muncă reale;
- demonstraţii, în condiţii de muncă simulată;
- test oral;
- test scris;
- proiect;
- portofoliu de dovezi (pentru rezultatele anterioare) etc.
(4)Pentru a obţine cât mai multe dovezi privind rezultatele învăţării, se recomandă combinarea metodelor, a tehnicilor şi a instrumentelor de evaluare, astfel încât evaluarea unităţii de rezultate ale învăţării să fie realizată integral, nu pe secvenţe.
Art. 15
(1)Fiecărei unităţi de rezultate ale învăţării îi este asociat un standard de evaluare în care sunt precizate condiţiile prin care se probează dobândirea unităţii de rezultate ale învăţării, respectiv.
- criteriile de realizare şi ponderea acestora - enunţuri asociate rezultatelor învăţării, care specifică cu mai multă exactitate rezultatele elevului, prin indicarea unor etaloane prin care se poate măsura nivelul de performanţă la care competenţa este demonstrată;
- indicatorii de realizare şi ponderea acestora, prin care fiecare criteriu este detaliat, în relaţie cu rezultatele învăţării şi prin care se poate măsura nivelul de dobândire a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
(2)Criteriile de realizare a rezultatelor învăţării se referă la:
- primirea şi planificarea sarcinii de lucru;
- realizarea sarcinii de lucru;
- prezentarea şi promovarea sarcinii realizate.
(3)Fiecărui criteriu de realizare a rezultatelor învăţării i se alocă o pondere stabilită în funcţie de importanţa secvenţei de lucru.
(4)Indicatorii de realizare sunt observabili, dar nu descriu metoda sau activitatea de evaluare, aceasta fiind descrisă prin reglementări specifice.
(5)Indicatorii de realizare stabiliţi trebuie să reflecte o anumită dinamică de proces, din punctul de vedere al gradului de complexitate, al autonomiei elevului şi al gradului de realizare adecvat unui anumit nivel.
(6)Formularea criteriilor şi a indicatorilor de realizare este valorificată de către evaluatori şi de către oricine este implicat în asigurarea calităţii formării profesionale iniţiale, pentru a determina demonstrarea de către un elev a unui rezultat de învăţare.
De exemplu:
- pentru criteriul "Primirea şi planificarea sarcinii de lucru" indicatorii vor descrie procesele care trebuie derulate înainte de începerea unei activităţi, cum ar fi: "selectarea", "pregătirea unor materiale", "organizarea locului de muncă" etc.;
- criteriul "Realizarea sarcinii de lucru" va fi descris de indicatori referitori la procesul efectiv de execuţie a sarcinii de lucru. Indicatorii vor viza: "Întocmirea unei documentaţii", "Executarea operaţiei/produsului/serviciului... "Respectarea normelor cu privire la ...." etc.;
- pentru criteriul "Prezentarea şi promovarea sarcinii realizate" indicatorii vor descrie modul în care elevul îşi demonstrează capacitatea de: "a descrie operaţia/activitatea executată", "a analiza şi interpreta rezultatele obţinute", "a utiliza terminologia de specialitate" etc.
(7)Fiecărui indicator de realizare i se alocă o pondere din totalul criteriului.
(8)Ponderea alocată pentru fiecare indicator este utilă în exprimarea nivelului de performanţă şi contribuie la cuantificarea nivelului de dobândire a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.
(9)Metoda şi modul de evaluare trebuie să urmărească atingerea indicatorilor.
(10)Standardul de evaluare poate fi folosit atât în contextul evaluării formative, sumative, cât şi în scopul certificării calificării profesionale.
Art. 16
(1)Pentru dobândirea calificării şi practicarea unei ocupaţii sunt necesare şi rezultate ale învăţării specifice altor discipline (de exemplu: matematică, limba modernă, ştiinţe etc.).
(2)Standardul de pregătire profesională cuprinde precizări referitoare la rezultatele învăţării care trebuie dobândite prin alte discipline (de exemplu: matematică, limba modernă, ştiinţe etc.).
(3)Aceste rezultate ale învăţării constituie premise ale învăţării necesare calificării.
Art. 17
(1)Standardul de pregătire profesională, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, este transpus în termenii specifici procesului de educaţie şi formare profesională prin programele şcolare pentru învăţământul profesional şi tehnic. Fiecărei unităţi de rezultate ale învăţării îi corespunde un modul, pentru care se elaborează programa şcolară.
(2)Programele şcolare pentru modulele din învăţământul profesional şi tehnic, elaborate pe baza standardelor de pregătire profesională, sunt componente ale curriculumului naţional. Fiecare programă şcolară face referire la rezultatele învăţării specifice unităţii de rezultate ale învăţării corespunzătoare, utilizând codurile stabilite în standardul de pregătire profesională.
(3)Programa şcolară a modulului respectă structura programei şcolare a curriculumului naţional, având ca elemente de specificitate corelarea conţinuturilor învăţării (temelor) cu rezultatele învăţării şi precizarea listei minime de resurse materiale necesare dobândirii rezultatelor învăţării specifice modulului pentru care se dezvoltă programa şcolară, corespunzătoare unităţii de rezultate ale învăţării din standardul de pregătire profesională.
(4)Prezentarea conţinuturilor învăţării (temelor), selectate riguros din structura domeniilor de cunoaştere şi a activităţilor specifice unui loc de muncă, în cadrul programelor şcolare, se face tabelar, prin corelarea cu codurile atribuite rezultatelor învăţării, conform modelului de mai jos:

URI 1

Conţinuturile învăţării

Cunoştinţe (RI 1.1.1 ...RI 1.1.n)

Abilităţi
(RI 1.2.1.... RI 1.2.n)

Atitudini
(RI 1.3.1.... RI 1.3.n)

       
ANEXA nr. 11: Modelul standardului de pregătire profesională din învăţământul profesional şi tehnic
(- ANEXĂ la structura standardului de pregătire profesională)
I.Notă introductivă
- Titlul calificării:
Descrierea succintă a calificării:
Ocupaţiile COR (Clasificarea ocupaţiilor din România) ce pot fi practicate, inclusiv codurile din COR
Lista unităţilor de rezultate ale învăţării:
- Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice generale
- Unităţi de rezultate ale învăţării tehnice specializate
Competenţele-cheie, vizate de calificarea descrisă prin standardul de pregătire profesională, specifice celor 8 domenii de competenţe-cheie, descrise prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sunt integrate în unităţile de rezultate ale învăţării tehnice generale sau specializate.
Nivelul de calificare conform Cadrului naţional al calificărilor
Oportunităţi la finalizarea programului de formare; angajarea pe piaţa muncii în una dintre ocupaţiile specificate sau continuarea studiilor într-o calificare de nivel superior.
II.Tabel de corelare a unităţilor de rezultate ale învăţării (URI) cu unităţi de competenţă/competenţe specifice ocupaţiilor care pot fi practicate

URI 1:

"............."

Unităţi de competenţă/Competenţe profesionale din standardul ocupaţional*: ......../

propuse de partenerii sociali

   
 
 
 

URI n:

"............."

 
 
 
__
"Se au în vedere unul sau mai multe standarde ocupaţionale corespunzătoare ocupaţiilor care pot fi practicate ca urmare a dobândirii calificării respective.
III.Unităţile de rezultate ale învăţării corespunzătoare competenţelor identificate pentru ocupaţia/ocupaţiile vizate şi standardele de evaluare asociate acestora
Unitatea de rezultate ale învăţării - tehnice generale 1:
..............
Rezultatele învăţării:

Cunoştinţe

Abilităţi

Atitudini

1.1.1 ........

1.1.2 .........

........

1.2.1 .....

1.2.2 ......

........

1.3.1 ....

1.3.2 ....

........

NOTĂ:
În codul de trei cifre, prima cifră corespunde numărului de ordine al unităţii de rezultate ale învăţării în cadrul calificării, a doua cifră corespunde numărului de ordine al categoriei rezultatului învăţării (1 - cunoştinţe, 2 - abilităţi, 3 - atitudini), iar a treia cifră corespunde numărului de ordine al rezultatului învăţării în cadrul fiecărei categorii de rezultate ale învăţării.
Domenii de competenţe-cheie şi rezultate ale învăţării specifice acestora, integrate şi dezvoltate în cadrul unităţii de rezultate ale învăţării tehnice generale/specializate:
...........
Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte şi instrumente, machete, materii prime şi materiale, documentaţii tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii rezultatelor învăţării (existente în şcoală sau la operatorul economic)
..........
Standardul de evaluare asociat unităţii de rezultate ale învăţării
Criterii şi indicatori de realizare şi ponderea acestora:

Nr. crt.

Criterii de realizare şi ponderea acestora

Indicatorii de realizare şi ponderea acestora

1.

Primirea şi planificarea sarcinii de lucru

...%

 

...%

 

...%

 

...%

Total

100%

2.

Realizarea sarcinii de lucru

...%

 

...%

 

...%

 

...%

Total

100%

3.

Prezentarea şi promovarea sarcinii realizate

...%

 

...%

 

...%

 

...%

Total

100%

 

Total

100%

   
Unitatea de rezultate ale învăţării - tehnice generale ... n:
............
Unitatea de rezultate ale învăţării - tehnice specializate 1:
...........
Unitatea de rezultate ale învăţării - tehnice specializate ... n:
............
IV.Rezultate ale învăţării specifice altor discipline (matematică, limbă modernă, ştiinţe etc.) necesare pentru dobândirea calificării profesionale " ......................."
.....................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 765 din data de 14 octombrie 2015