HOTĂRÂRE nr. 92 din 18 februarie 2016 pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (1) lit. b), al art. 21 alin. (4), precum şi al art. 22 alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă modelele, dimensiunile şi condiţiile de confecţionare ale plicului prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, în care sunt introduse documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă care sunt transmise alegătorului de către Compania Naţională "Poşta Română" - S.A., prevăzute în anexa nr. 1.
(2)Se aprobă modelul, dimensiunile şi condiţiile de confecţionare ale plicului exterior, prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Se aprobă modelul, dimensiunile şi condiţiile de confecţionare ale plicului interior, prevăzute în anexa nr. 3.
(4)Se aprobă modelul, dimensiunile şi condiţiile de confecţionare ale certificatului de alegător, prevăzute în anexa nr. 4.
(5)Se aprobă modelul, dimensiunile şi condiţiile de confecţionare ale autocolantului cu menţiunea "VOTAT", prevăzute în anexa nr. 5.
(6)Modelul, dimensiunile şi condiţiile de confecţionare ale buletinului de vot prin corespondenţă sunt stabilite conform art. 114 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 13 din Legea nr. 288/2015.
Art. 2
(1)Instrucţiunile privind exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor se tipăresc pe hârtie ofset, format A4 tipar policromie faţă, o culoare verso.
(2)Modelul instrucţiunilor privind exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor este prevăzut în anexa nr. 6.
Art. 3
(1)Se stabileşte ordonatorul de credite prevăzut de art. 22 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 288/2015 ca fiind Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională.
(2)Tipurile de servicii şi produse poştale utilizate pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor sunt prevăzute în anexa nr. 7.
(3)Tipurile de cheltuieli aferente votului prin corespondenţă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, specifice Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., sunt prevăzute în anexa nr. 8.
Art. 4
(1)Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. emite factura aferentă serviciilor şi/sau produselor prevăzute în anexa nr. 7 la pct. 1.1.1, 1.2.1, 1.3, 1.4, 2.1.1, 2.2 şi 2.3 până cel mai târziu la data de 9 decembrie a anului în care au loc alegerile parlamentare.
(2)În cazul prevăzut la alin. (1), Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională are obligaţia de a efectua plata către Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. până la data de 31 decembrie a anului în care au loc alegerile parlamentare.
(3)Pentru trimiterile poştale prevăzute în anexa nr. 7 la pct. 2.1.1, sosite ulterior datei de 31 decembrie a anului în care au loc alegerile parlamentare, Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. va emite factura până cel târziu la data de 10 martie a anului ulterior celui în care au loc alegerile parlamentare.
(4)Factura prevăzută la alin. (3) include şi contravaloarea serviciilor conexe, prevăzute în anexa nr. 7 la pct. 2.2 şi 2.3.
(5)Pentru prestarea serviciilor prevăzute în anexa nr. 7, Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. are obligaţia de a ţine contabilitate separată, cu evidenţierea tuturor costurilor aferente.
(6)În cazul prevăzut la alin. (3) şi (4), Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională are obligaţia de a efectua plata către Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. până la data de 31 martie a anului ulterior celui în care au loc alegerile parlamentare.
Art. 5
(1)Preşedintele biroului electoral pentru votul prin corespondenţă şi locţiitorul acestuia primesc câte o indemnizaţie de 85 de lei pentru fiecare zi de activitate.
(2)Membrii birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă primesc câte o indemnizaţie de 65 de lei pentru fiecare zi de activitate.
(3)Persoanele care fac parte din personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă primesc câte o indemnizaţie de 65 de lei pentru fiecare zi de activitate.
(4)Prin zi de activitate se înţelege munca desfăşurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai puţin de 6 ore pe zi.
(5)Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1)-(3) se face în baza listelor de prezenţă semnate de către preşedinţii birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă.
(6)Ordonatorul principal de credite din bugetul căruia se va face plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1)-(3) va fi stabilit conform art. 114 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională,

Marius-Raul Bostan

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,

Ana Maria Patru

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: Modelele, dimensiunile şi condiţiile de confecţionare ale plicului prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
1.În situaţia utilizării produsului Corespondenţă internaţională prioritară cu confirmare de primire, plicul prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente va îndeplini următoarele caracteristici tehnice:
a)modelul plicului este TE4;
b)se tipăreşte pe hârtie kraft într-o singură culoare, care trebuie să asigure lipirea siliconică;
c)este securizat din punctul de vedere al deschiderii cu o etichetă prevăzută cu elemente de securitate grafică şi ştanţare împotriva dezlipirii;
d)va conţine o etichetă securizată cu număr TP - COLECTOR;
e)este personalizat cu etichete conţinând numele, prenumele şi adresa alegătorului, precum şi un cod de bare de trimitere poştală.
2.În situaţia utilizării produsului Express Mail Services, plicul prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 288/2015 va îndeplini următoarele caracteristici tehnice:
a)modelul plicului este C3;
b)este plastifiat, având cinci culori faţă (portocaliu, albastru, gri deschis, roşu, galben) şi trei culori verso (portocaliu, albastru, gri deschis);
c)asigură deschiderea autoadezivă pe latura mică;
d)este confecţionat din folie de polietilenă rezistentă la transportul de documente, trimiteri;
e)este închis pe latura mică prin lipire cu banda autoadezivă, siliconică;
f)este personalizat cu etichete conţinând numele, prenumele şi adresa alegătorului, precum şi un cod de bare de trimitere poştală.
ANEXA nr. 2: Modelul, dimensiunile şi condiţiile de confecţionare ale plicului exterior
1.Plicul exterior prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente va îndeplini următoarele caracteristici tehnice:
a)modelul plicului este TB4;
b)se tipăreşte pe hârtie kraft într-o singură culoare care trebuie să asigure lipirea siliconică;
c)este securizat din punctul de vedere al deschiderii cu o etichetă prevăzută cu elemente de securitate grafică şi ştanţare împotriva dezlipirii;
d)este personalizat cu numele şi prenumele alegătorului, precum şi cu adresa de corespondenţă a acestuia;
e)este personalizat cu adresa biroului electoral pentru votul prin corespondenţă, precum şi un cod de bare care asigură identificarea unică a alegătorului.
ANEXA nr. 3: Modelul, dimensiunile şi condiţiile de confecţionare ale plicului interior
1.Plicul interior prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente va îndeplini următoarele caracteristici tehnice:
a)modelul plicului este TC4, acesta fiind identic pentru toţi alegătorii prin corespondenţă;
b)se tipăreşte pe hârtie ofset care trebuie să asigure lipirea siliconică;
c)este securizat din punctul de vedere al deschiderii cu o etichetă prevăzută cu elemente de securitate grafică şi ştanţare împotriva dezlipirii.
ANEXA nr. 4: Modelul, dimensiunile şi condiţiile de confecţionare ale certificatului de alegător

ROMÂNIA

CERTIFICAT DE ALEGATOR

Nume ___________

Prenume _____________

CNP _______________

Adresa _______________

Act identitate serie ____ nr. ____

DECLARAŢIE

Subsemnatul (a) __________

_______________

(nume şi prenume),

cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că mi-am exercitat în mod liber, direct şi secret, dreptul de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul....................

Data _____

Semnătura ______

NOTE:
- Certificatul de alegător va avea format A5, tipar policromie faţă.
- Certificatul de alegător este securizat, fiind imprimat cu cerneală specială pe hârtie cu filigran Stema României şi va conţine elemente de securitate grafică.
- Declaraţia se semnează şi se datează olograf de către alegător.
- Certificatul de alegător poate fi utilizat o singură dată la exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor.
ANEXA nr. 5: Modelul, dimensiunile şi condiţiile de confecţionare ale autocolantului cu menţiunea "VOTAT"
NOTE:
Pătratul în care este încadrat cercul cu înscrisul "VOTAT" şi cu menţiunea privind anul scrutinului are latura de 20 mm.
Autocolantul este imprimat pe hârtie autocolantă, tipar 1+0 culori şi este securizat cu elemente de securitate grafică.
___
*Se înscrie anul scrutinului,
ANEXA nr. 6: Modelul instrucţiunilor privind exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
(1)Instrucţiuni privind exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
I.Documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă transmise alegătorului sunt următoarele:
a)un plic exterior, în care vor fi introduse plicul interior şi certificatul de alegător;
b)un plic interior, în care vor fi introduse opţiunile de vot;
c)două autocolante cu menţiunea "VOTAT", care vor fi lipite de către alegător pe opţiunile acestuia din buletinele de vot prin corespondenţă;
d)certificatul de alegător, care va fi semnat şi datat olograf de către alegător;
e)un buletin de vot prin corespondenţă pentru alegerea Senatului;
f)un buletin de vot prin corespondenţă pentru alegerea Camerei Deputaţilor.
II._
1.Alegătorul va lipi un autocolant cu menţiunea "VOTAT" pe buletinul de vot prin corespondenţă pentru alegerea Senatului şi un autocolant cu menţiunea "VOTAT" pe buletinul de vot prin corespondenţă pentru alegerea Camerei Deputaţilor.
2.Alegătorul va introduce buletinul de vot prin corespondenţă pentru alegerea Senatului şi buletinul de vot prin corespondenţă pentru alegerea Camerei Deputaţilor în plicul interior pe care îl va sigila.
3.Alegătorul va completa, semna şi data olograf certificatul de alegător.
4.Alegătorul va introduce plicul interior sigilat şi certificatul de alegător, completat, semnat şi datat olograf, în plicul exterior pe care îl va sigila.
5.Alegătorul va depune plicul exterior sigilat la orice oficiu poştal sau în orice cutie poştală. Plicul exterior sigilat poate fi depus de către alegător la orice operator de curierat pe cheltuiala sa.
Data-limită până la care alegătorul trebuie să depună în cutia poştală sau la oficiul poştal plicul exterior sigilat, conform pct. II.5, astfel încât acesta să fie livrat biroului electoral competent, în termenul prevăzut de lege este..................... *
NOTĂ:
Textul instrucţiunilor va fi însoţit de elemente grafice şi imagini exemplificative.
___
*Se înscrie data-limită de livrare specifică zonei în care alegătorul îşi are domiciliul sau reşedinţa.
ANEXA nr. 7: Tipurile de servicii şi produse poştale utilizate pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenţa la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor
1.Fluxul - plecări trimiteri poştale din România
1.1.Serviciul confirmare de primire prevăzut la art. 2 pct. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013
1.1.1.Denumire produs: corespondenţă internaţională prioritară cu confirmare de primire (AR)
1.2.Serviciul Express prevăzut de pct. 1.1 lit. d) din anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.858/2007, cu modificările şi completările ulterioare
1.2.1.Denumire produs: Express Mail Services (EMS)
1.3.Serviciul abonament lunar preluare trimiteri poştale de la sediul tipografiei
1.4.Servicii tipografice (servicii de tipar, servicii de tipar date variabile cu personalizare, servicii prelucrare baze de date, servicii de inserţie a materialelor în plicuri, servicii de ambalare, servicii pregătire expediţii poştale)
2.Fluxul - sosiri trimiteri poştale în România
2.1.Serviciul corespondenţă răspuns prevăzut de regulamentele Uniunii Poştale Universale
2.1.1.Denumire produs: corespondenţă comercială - răspuns internaţională (IBRS/CCRI)
2.2.Serviciul abonament lunar livrare trimiteri la sediile birourilor electorale
2.3.Servicii conexe (prelucrări suplimentare trimiteri, monitorizare zilnică etc.)
ANEXA nr. 8: Tipurile de cheltuieli aferente votului prin corespondenţă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, specifice Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A.
1.Fluxul - Plecări trimiteri poştale din Romania
1.1.Cheltuieli generale pentru confecţionarea materialelor:
a)cheltuieli de tipar;
b)cheltuieli de tipar date variabile cu personalizare;
c)cheltuieli achiziţie diverse materiale (de exemplu: plicuri speciale, etichete autocolante etc.);
d)cheltuieli prelucrare baze de date;
e)cheltuieli de inserţie a materialelor în plicuri;
f)cheltuieli de ambalare;
g)cheltuieli de pregătire expediţii şi prelucrări ulterioare (sortare, tipar documente expediţii - borderouri, confirmări de primire, etichete sac, scanare trimiteri poştale şi documente etc.);
h)alte cheltuieli materiale.
1.2.Cheltuieli necesare asigurării serviciilor poştale internaţionale:
1.2.1.Serviciul confirmare de primire - tarif poştal pentru expedierea trimiterilor de corespondenţă internaţională prioritară cu confirmare de primire (AR), conform treptei de greutate
1.2.2.Serviciul Express - tarif poştal pentru expediere Express Mail Services (EMS), conform ţării de destinaţie şi treptei de greutate
1.2.3.abonament lunar pentru preluarea trimiterilor poştale de la sediul tipografiei (Imprimeria Naţională/Fabrica de Timbre - oficiul poştal de prezentare)
2.Fluxul - Sosiri trimiteri poştale în România
2.1.Cheltuielile necesare asigurării serviciilor poştale internaţionale pe fluxul de retur:
a)Serviciul corespondenţă răspuns internaţională (CCRI/IBRS)- tarif pentru trimiterile CCRI/IBRS, conform treptei de greutate;
b)abonamentul lunar aferent trimiterilor CCRI/IBRS;
c)abonament lunar aferent livrării trimiterilor poştale sosite/sediu Birou electoral pentru votul prin corespondenţă [CCRI, trimiterile poştale returnate, confirmări de primire (AR-uri)].
2.2.Cheltuieli pentru prelucrări ulterioare, generate de:
a)sortarea trimiterilor CCRI/IBRS pe birouri electorale pentru votul prin corespondenţă şi în cadrul birourilor, în ordine alfabetică;
b)întocmirea borderourilor de predare-primire CCRI/IBRS pe fiecare birou electoral;
c)tipărirea în două exemplare a borderourilor de predare-primire CCRI/IBRS;
d)emiterea raportului periodic (status trimiteri - raport complex).
2.3.Alte cheltuieli pentru situaţii neprevăzute
2.3.1.Cheltuieli cu timbre poştale:
a)pentru situaţiile în care operatorul poştal extern nu acceptă returnarea trimiterilor CCRI cu greutate > 50g se poate solicita acestuia:
- contra-cost, transmiterea de timbre poştale reprezentând contravaloarea pentru trimiterile prioritare simple de corespondenţă cu destinaţia România (conform tarifelor percepute în ţara de provenienţă a returului); în acest caz, operatorul poştal extern emite factura către Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. în vederea achitării contravalorii acesteia.
2.3.2.Cheltuieli pentru dotarea Biroului de Schimb Internaţional şi a Fabricii de Timbre.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 133 din data de 19 februarie 2016