ORDIN nr. M.67 din 17 iunie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Apărării Naţionale
Pentru aplicarea prevederilor art. 13 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. III şi IV din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern,
în baza prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern şi a prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea şi desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice,
având în vedere Avizul nr. 32 din 9 mai 2014 al Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern din cadrul Ministerului Finanţelor Publice,
În temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Normele metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Apărării Naţionale, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.87/2003**) pentru aprobarea "A.P.I.-I, Norme privind exercitarea activităţii de audit public intern în Ministerul Apărării Naţionale", cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

______
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
**) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.87/2003 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 463 din data de 25 iunie 2014