ORDIN nr. 1029 din 17 decembrie 2013 pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 226/2013 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea
Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale relaţii contractuale nr. DRC 1.607 din 17 decembrie 2013 şi Serviciului medical al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. MS/SM/5.341 din 17 decembrie 2013,
în temeiul dispoziţiilor:
- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 71 alin. (1) lit. a) şi b) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2013, cu modificările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 965/2013 pentru stabilirea zilelor de 27 şi 31 decembrie 2013 şi 3 ianuarie 2014 ca zile libere;
- Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 226/2013 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 30 aprilie 2013, se completează după cum urmează:
1.După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:
"Art. 11
Regulile de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi Metodologia de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, se aplică şi în anul 2014, pe perioada de valabilitate a reglementărilor Hotărârii Guvernului nr. 117/2013, cu modificările ulterioare."
2.La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
"(21) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru raportarea cazurilor externate în luna decembrie 2013, spitalele vor raporta în format electronic SMDPC, aferent pacienţilor externaţi, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 6-7 ianuarie 2014."
3.La articolul 2, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:
"(51) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în luna ianuarie 2014, spitalele vor primi de la SNSPMPDSB, în format electronic şi tipărit, rapoartele de validare a activităţii aferente lunii decembrie 2013 până la data de 17 ianuarie 2014."
Art. II
Direcţiile de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, spitalele, precum şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.
-****-

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Cristian-Silviu Buşoi

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 822 din data de 23 decembrie 2013