ORDIN nr. 1624 din 24 septembrie 2014 privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 111.064/DC din 17 septembrie 2014 al Direcţiei biodiversitate, ţinând seama de Avizul Academiei Române nr. 3.460/CJ din 9 septembrie 2014 şi Avizul nr. 2 din 25 august 2014 al Asociaţiei "Tinerii Ecologi Români din Iaşi",
luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) şi c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,
În temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:
Art. 1
Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă capturarea, transportul, deţinerea şi eliberarea ulterioară a unui număr de exemplare din specii de peşti de pe cursul râului Siret şi principalii săi afluenţi din judeţele Suceava, Neamţ şi Harghita, după cum urmează:
a)Eudontomyzon danfordi (chişcar) - 10 exemplare;
b)Hucho hucho (lostriţă) - 10 exemplare;
c)Aspius aspius (avat) - 10 exemplare;
d)Chalcalburnus chalcoides (obleţ mare) - 10 exemplare;
e)Pelecus cultratus (sabiţă) - 10 exemplare;
f)Rhodeus sericeus amarus (boarcă) - 10 exemplare;
g)Gobio uranoscopus (petroc) - 10 exemplare;
h)Gobio albipinnatus (porcuşor de nisip) - 10 exemplare;
i)Gobio kessleri (petroc) - 10 exemplare;
j)Barbus meridionalis (moioagă) - 10 exemplare;
k)Carassius carassius (caracudă) - 10 exemplare;
l)Misgurnis fossilis (ţipar, vârlan) - 10 exemplare;
m)Cobitis taenia (zvârlugă) - 10 exemplare;
n)Sabanejewia aurata (dunăriţă) - 10 exemplare;
o)Lota lota (mihalţ) - 10 exemplare;
p)Gymnocephalus schraetzer (răspăr) - 10 exemplare;
q)Gymnocephalus baloni (ghiborţ de râu) - 10 exemplare;
r)Stizostedion volgensis (şalău vărgat)- 10 exemplare;
s)Zingel streber (fusar) - 10 exemplare;
ş)Zingel zingel (pietrar) - 10 exemplare;
t)Proterorhinus marmoratus (moacă de brădiş) - 10 exemplare;
ţ)Cottus gobio (zglăvoc) - 10 exemplare;
u)Cottus poecilopus (zglăvoc răsăritean) - 10 exemplare.
Art. 2
În vederea capturării speciilor de faună sălbatică prevăzute art. 1 se va utiliza agregat electronarcoză.
Art. 3
(1)Derogarea se stabileşte de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 30 noiembrie 2014.
(2)Capturarea exemplarelor din speciile prevăzute la art. 1 se realizează de către Universitatea "Vasile Alecsandi" din Bacău.
(3)Pentru activitatea prevăzută la alin. (2) se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare.
Art. 4
(1)În termen de 30 de zile de la data capturării beneficiarul are obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de capturare un raport asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute.
(2)Modelul raportului asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(3)Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).
Art. 5
Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Mihail Fâcă,

secretar de stat

ANEXĂ: RAPORT asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute
- Model -
RAPORT asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute
Solicitant ..............................
Specia pentru care s-a acordat derogarea
..............................................
Numărul exemplarelor ................................
Stadiul de dezvoltare .................................
Starea exemplarelor înainte de prelevare .......................
Starea exemplarelor după prelevare ..............................
Locul de prelevare ....................................
Data prelevării .........................................
Mijloace, instalaţii şi metode avute în vedere ...............................
Stocarea şi destinaţia specimenelor ..............................................
Motivul recoltării/derogării
|_| În interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale
|_| Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri
|_| În interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu
|_| În scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop
|_| Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare
(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)
Data ..........................
Semnătura ...................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 730 din data de 7 octombrie 2014