DECIZIE nr. 5/1 din 14 noiembrie 2015 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007
În temeiul art. 531 şi 532 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare,
Adunarea generală naţională a Colegiului Medicilor Dentişti din România adoptă următoarea decizie:
Art. I
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 21, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) La nivelul fiecărui colegiu teritorial se aleg membri supleanţi în Adunarea generală naţională în proporţie de 30% din numărul reprezentanţilor prevăzuţi la alin. (2), cel puţin 1 membru supleant. Rotunjirile se fac în plus."
2.La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Deciziile Adunării generale naţionale se adoptă cu majoritate simplă, în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul reprezentanţilor aleşi. În caz de absenţă a delegatului titular ales, acesta este înlocuit cu membrul supleant ales, având drept de vot. Dacă la prima şedinţă cvorumul nu este întrunit, se va convoca o a doua şedinţă, când deciziile se pot lua indiferent de numărul de participanţi."
3.La articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Deciziile adunărilor generale de alegeri, la nivel local sau naţional, se adoptă conform prevederilor Regulamentului electoral prevăzut la art. 526 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare."
4.Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 26
(1) Adunarea generală naţională se întruneşte în primul trimestru al anului în şedinţă ordinară şi, în mod excepţional, în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie.
(2) Deciziile Adunării generale naţionale vor fi consemnate într-un proces-verbal ce va fi realizat şi va fi distribuit colegiilor teritoriale, în termen de cel mult o lună de la data desfăşurării şedinţei.
(3) Convocarea membrilor Adunării generale naţionale pentru întrunirea în şedinţă ordinară se va face în scris, cu scrisoare recomandată, prin fax trimis la colegiile teritoriale ori prin poştă electronică, cu minimum 10 zile înaintea datei stabilite pentru desfăşurarea acesteia.
(4) Convocarea Adunării generale naţionale în şedinţă extraordinară se face ori de câte ori este nevoie."
5.La articolul 41, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 41
(1) Biroul executiv naţional este format dintr-un preşedinte, trei vicepreşedinţi, un secretar general şi un trezorier, aleşi în mod individual de către Adunarea generală naţională."
6.Articolul 98 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 98
(1) La nivelul fiecărui colegiu teritorial se va organiza şi va funcţiona o comisie de disciplină alcătuită din 5 până la 7 membri, propuşi de biroul executiv local şi votaţi de consiliul colegiului teritorial.
(2) Membrii comisiilor de disciplină de la nivelul colegiilor teritoriale trebuie să aibă cel puţin gradul profesional de specialist sau o vechime de peste 10 ani în profesie.
(3) La nivelul Colegiului Medicilor Dentişti din România se va organiza şi va funcţiona Comisia superioară de disciplină, alcătuită din 9 membri, propuşi de Biroul executiv naţional şi votaţi de Consiliul naţional.
(4) Membrii Comisiei superioare de disciplină trebuie să aibă cel puţin gradul profesional de specialist sau o vechime de peste 15 ani în profesie.
(5) Mandatul comisiilor de disciplină este de 4 ani.
(6) Funcţia de membru al comisiei de disciplină a colegiului teritorial, respectiv de membru al Comisiei superioare de disciplină este incompatibilă cu orice altă funcţie în cadrul Colegiului Medicilor Dentişti din România, cu excepţia mandatului de membru în adunarea generală a colegiului teritorial şi a mandatului de membru în Adunarea generală naţională."
7.Articolul 114 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 114
(1) Contestaţia formulată de medicul dentist în baza prevederilor art. 542 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, se depune la comisia de disciplină, care, în termen de 3 zile, este obligată ca, împreună cu dosarul cauzei, să o trimită Comisiei superioare de disciplină.
(2) Contestaţia se formulează în scris şi va conţine, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele elemente:
a) numele şi prenumele contestatarului;
b) domiciliul contestatarului;
c) obiectul contestaţiei;
d) motivarea contestaţiei;
e) mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia;
f) semnătura contestatorului.
(3) Contestaţia este suspensivă de executare.
(4) Sunt nule contestaţiile depuse direct la Comisia superioară de disciplină."
8.Articolul 119 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 119
Un mandat în organele de conducere ale Colegiul Medicilor Dentişti din România are durata de 4 ani, cu excepţia mandatului de membru în adunarea generală a colegiului teritorial."
9.Articolul 121 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 121
(1) Membrii în consiliile colegiilor teritoriale, birourile executive ale colegiilor teritoriale, în Adunarea generală naţională şi în Biroul executiv naţional se aleg prin vot secret, direct şi liber exprimat.
(2) Preşedinţii consiliilor colegiilor teritoriale, iar în cazul Consiliului municipiului Bucureşti şi cei 2 vicepreşedinţi, sunt de drept reprezentanţii acestora în Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România.
(3) În cazuri motivate, persoanele prevăzute la alin. (2) pot delega un alt membru al biroului executiv al colegiului teritorial să participe cu drept de vot la şedinţele Consiliului naţional."
10.Articolul 122 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 122
(1) Dreptul de vot îl au numai medicii dentişti care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) au plătită la zi cotizaţia, în condiţiile legii;
b) nu sunt suspendaţi din calitatea de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România/nu au suspendat dreptul de exercitare a profesiei de medic dentist;
c) nu se află în unul din cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute la art. 489 şi art. 490 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare.
(2) Dreptul de a fi ales în organele de conducere, respectiv în comisiile de cenzori ale Colegiului Medicilor Dentişti din România, la nivel local sau naţional, îl au numai medicii dentişti care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi care nu au fost sancţionaţi disciplinar sau revocaţi din funcţii deţinute în organele de conducere sau în comisiile de cenzori ale Colegiului Medicilor Dentişti din România, la nivel local sau naţional, în ultimii 5 ani."
Art. II
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România,

Ecaterina Ionescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 862 din data de 19 noiembrie 2015