NORME TEHNICE din 27 octombrie 2014 de producere, etichetare şi punere în circulaţie a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Prezentele norme tehnice stabilesc materiile prime, procedeele prin care pot fi obţinute băuturile alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare, sistemul de evidenţă a materiilor prime, producţiei şi cantităţilor comercializate, modul de prezentare în vederea comercializării.
(2)Prezentele norme tehnice nu se aplică băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, fabricate şi/sau comercializate în mod legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau parte a Acordului privind Spaţiul Economic European sau Turcia, cu condiţia ca cerinţele aplicabile acestor produse în statul respectiv să asigure un nivel de protecţie echivalent cu cel prevăzut în prezentele norme tehnice.
Art. 2
(1)Băuturile alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare sunt produse alcoolice fermentate nedistilate, cu o concentraţie alcoolică dobândită între 1,2 % vol. şi 15% vol. alcool, obţinută în exclusivitate prin fermentarea unor produse agricole.
(2)Produsele agricole admise pentru a fi utilizate, ca atare sau în amestec la producerea băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare sunt următoarele:
a)fructe şi/sau părţi de fructe din cultura şi/sau flora spontană, inclusiv sucurile sau musturile provenite din acestea, ca atare ori concentrate, cu excepţia strugurilor;
b)cereale şi plante tehnice;
c)produse apicole.
(3)La solicitarea operatorilor economici, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor elaborează norme tehnice de producere a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare, şi din alte produse agricole decât cele prevăzute la alin. (2).
Art. 3
Alcoolul etilic din băuturile alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare, trebuie să provină exclusiv prin fermentaţia alcoolică a zaharurilor din compoziţia naturală a produselor agricole prevăzute la art. 2 alin. (2).
Art. 4
(1)La producerea băuturilor prevăzute în prezentele norme tehnice, pentru îmbunătăţirea caracteristicilor senzoriale este permisă utilizarea aditivilor alimentari, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, cu condiţia de a nu induce în eroare consumatorul cu privire la categoria şi originea produsului finit.
(2)Aromatizarea şi colorarea sunt permise numai cu arome/coloranţi şi/sau ingrediente cu proprietăţi aromatizante, colorante, cu excepţia aromelor de struguri, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi fără a induce în eroare consumatorul cu privire la categoria şi originea produsului finit.
(3)Îndulcirea băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, se poate realiza numai după terminarea procesului de fermentare, prin adaos de miere, respectiv parteneri cu rezervă de zahăr: suc, suc concentrat şi suc concentrat rectificat obţinute în exclusivitate din produsele agricole prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) şi c), cu condiţia de a nu induce în eroare consumatorul cu privire la categoria şi originea produsului finit.
Art. 5
Pentru producerea băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare, adaosul de apă este permis în procesul de fabricaţie, la fermentarea produselor agricole prevăzute la art. 2 alin. (2), iar după fermentare, la produsul finit numai pentru corecţie. Calitatea apei utilizate trebuie să fie în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 6
Concentraţia alcoolică dobândită în % de volum a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare, este de minimum 1,2% în volum până la maximum 15% în volum.
Art. 7
(1)Băuturile alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare, se comercializează sub denumirea de "băuturi alcoolice fermentate".
(2)Pentru băuturile alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, care se obţin prin fermentarea exclusivă a unui fruct se utilizează denumirea "băutură alcoolică fermentată", urmată de numele fructului.
(3)Pentru băuturile alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, care se obţin prin fermentarea exclusivă a amestecurilor de fructe se utilizează denumirea "băutură alcoolică fermentată din fructe".
(4)Denumirea "băutură alcoolică fermentată" poate fi înlocuită cu denumirea de "cidru de mere" sau "cidru de pere" atunci când aceasta este obţinută prin fermentarea exclusivă a merelor, respectiv a perelor şi a sucurilor din mere, respectiv din pere.
(5)Băuturile prevăzute în prezentele norme tehnice, obţinute prin fermentarea exclusivă a produselor apicole, se comercializează sub denumirea de "hidromel".
(6)Pentru băuturile alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, care se obţin prin fermentarea exclusivă a unei cereale se utilizează denumirea "băutură alcoolică fermentată", urmată de numele cerealei respective.
Art. 8
(1)Amestecul între diferitele produse agricole, în vederea obţinerii băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare, se poate face numai în cadrul aceleiaşi grupe de produse agricole prevăzute la art. 2 alin. (2).
(2)Amestecul între băuturile alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare nu este permis.
CAPITOLUL II: Producerea, îmbutelierea, etichetarea şi comercializarea
Art. 9
Producerea, îmbutelierea şi comercializarea băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, se fac în baza specificaţiei tehnice proprii elaborate de operatorul economic, conform prezentelor norme tehnice, de respectarea căreia este direct răspunzător.
Art. 10
Comercializarea băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare, se face numai în formă îmbuteliată.
Art. 11
(1)Etichetarea băuturilor prevăzute în prezentele norme tehnice se face cu respectarea legislaţiei în vigoare şi trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele elemente:
a)toate cuvintele din denumirea produsului, respectiv "băutură alcoolică fermentată", se vor înscrie cu caractere de aceeaşi formă, culoare şi mărime;
b)lista cuprinzând toate ingredientele, înscrise în ordinea descrescătoare a cantităţii determinate în momentul introducerii în fabricaţie;
c)volumul net;
d)concentraţia alcoolică se înscrie în cifre cu o zecimală, urmată de simbolul "% vol.", şi trebuie precedată de cuvântul "alcool" sau de abrevierea "alc.";
e)data durabilităţii minimale pentru băuturile fermentate ce prezintă concentraţia alcoolică mai mică de 10% exclusiv; băuturile fermentate cu un conţinut de 10% sau mai mult în volum alcool sunt scutite de indicarea datei durabilităţii minimale, conform anexei X din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei;
f)condiţiile de depozitare, atunci când acestea necesită indicaţii speciale;
g)numele sau denumirea comercială şi adresa operatorului din sectorul alimentar căruia îi revine răspunderea cu informarea consumatorilor;
h)o menţiune care să permită identificarea lotului;
i)orice ingredient sau adjuvant tehnologic menţionat în anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 sau provenit dintr-o substanţă ori dintr-un produs menţionat în anexa II din acelaşi regulament, care provoacă alergii sau intoleranţă, utilizat în fabricaţie şi încă prezent în produsul finit chiar şi într-o formă modificată;
j)ţara de origine sau locul de provenienţă, în conformitate cu prevederile art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011.
(2)Etichetarea, publicitatea şi prezentarea băuturilor prevăzute în prezentele norme tehnice nu trebuie să conţină cuvinte, desene, orice elemente figurative, inclusiv ale unei categorii de calitate ori învechire (de exemplu, superior, extra, fin, extrafin etc.) sau orice altă combinaţie a acestor semne ori cuvinte identice ori similare utilizate pentru descrierea sau prezentarea unui vin, a unei băuturi spirtoase cu denumire definită ori a unei băuturi tradiţionale româneşti, a unui soi de struguri, a unui areal de producţie, a unei denumiri de origine controlată ori a unei indicaţii geografice care pot crea confuzii sau induce în eroare consumatorii ori pot fi confundate cu prezentarea completă sau parţială a unui vin ori produs vitivinicol a cărui descriere este stabilită prin normele legale în vigoare.
(3)Informaţiile înscrise pe etichetă nu pot conţine cuvinte care reprezintă ori aduc atingere denumirii unui soi de struguri (precum Sauvignon, Muscat, Ottonel, Fetească, Regală, Albă, Blanc, Noir, Negru, Grasă, Busuioacă, respectiv Busuioc, Galbenă, respectiv Golden, şi altele asemenea), a unui areal viticol de producţie (de exemplu, nume de podgorii viticole), unui termen, desen sau element figurativ utilizat în domeniul vitivinicol (de exemplu: "cramă", "castel", "chateau", "podgorie", "colinele", "terasele", "plaiul", "podişul", "mustărie", "pivniţă", "premiat", "biserică", "catedrală"), desene de pahare specifice vinurilor, băuturilor spirtoase etc.
(4)Denumirea produsului, volumul net şi concentraţia alcoolică trebuie să fie înscrise în acelaşi câmp vizual.
(5)Elementele obligatorii de etichetare prevăzute la alin. (1) se înscriu în limba română, neexceptând prezentarea lor şi în alte limbi, cu caractere vizibile, lizibile, care nu pot fi şterse, nu pot fi acoperite de alte înscrisuri, imagini sau desene.
(6)În cazul băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, denumirea sub care se vinde produsul nu se însoţeşte sau asociază cu termeni ori cuvinte precum: "gen", "tip", "mod", "stil", marcă", "gust".
(7)În cazul băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, prin utilizarea ingredientelor menţionate la art. 4 alin. (2) şi (3) nu se permite ilustrarea acestor ingrediente pe etichete, fapt ce ar conduce la inducerea în eroare a consumatorilor asupra naturii reale a produselor.
Art. 12
(1)În vederea asigurării şi verificării trasabilităţii materiilor prime utilizate, a ingredientelor cu proprietăţi aromatizante şi altor aditivi alimentari utilizaţi, conform prevederilor prezentelor norme tehnice, producătorii de băuturi alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare, înfiinţează şi completează un registru de evidenţă, vizat şi verificat de către inspecţiile de specialitate din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.
(2)Modelul de Registru de evidenţă a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, este prevăzut în anexa nr. 1, iar completarea paginilor fixe din registru se face conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
(3)Registrul de evidenţă a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, este alcătuit din foi fixe, numerotate în ordine şi ştampilate pe fiecare pagină de către inspecţiile de specialitate din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.
(4)Registrele de evidenţă a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, se completează distinct pentru fiecare produs şi lot în parte.
(5)Înregistrările în registrele de evidenţă a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, se realizează pentru fiecare lot, în cel mult 24 de ore de la producerea acestuia.
(6)Pentru fiecare lot de produse finite producătorul întocmeşte un raport de producţie şi prelevează o probă-martor care se păstrează cel puţin pe perioada de valabilitate a lotului.
(7)Produsele finite pot fi puse în circulaţie numai pe baza unui buletin de analiză emis de un laborator autorizat sau acreditat, în condiţiile legii.
(8)Registrele de evidenţă, rapoartele de fabricaţie, buletinele de analiză şi proba-martor prelevată din fiecare lot de produs finit se păstrează la punctul de producere.
Art. 13
Spaţiile de producţie, depozitare şi îmbuteliere a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, sunt locaţii distincte sau aceleaşi locaţii cu spaţiile de producţie, depozitare şi îmbuteliere ale berii şi vinului, dar folosite în perioade de producţie diferite.
Art. 14
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.
-****-
ANEXA nr. 1: REGISTRUL de evidenţă a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare
Societatea ................./persoana ................ (denumire/nume şi prenume) .................., C.F./C.N.P. ...................., localitatea .................., judeţul ................, punctul de lucru ........................, localitatea ......................, judeţul ....................., având calitatea de ........................ (producător/îmbuteliator) ..................... .
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană .............................
Acest registru conţine pagini fixe, numerotate consecutiv începând de la nr. 01 până la ...................., pagini ştampilate şi vizate de inspectorul tehnic de control ..................... la data de ............./..........

Producător,

..................

L.S.

Inspector tehnic de control,

....................

L.S.

ANEXA nr. 2:
Producător: .......................
Punctul de lucru (localitatea/judeţul): ........................
Denumirea produsului ........................

Nr. crt.

Materia primă utilizată

Ingrediente utilizate (aditivi, aromatizanţi etc.)

Produs finit rezultat

Verificat
(inspector de specialitate - semnătura)

Denumirea

Furnizorul

Documentul de provenienţă

U.M.

Cantitatea

Nr. buletin analiză

Conţinutul în zaharuri fermentescibile (g/U.M.)

Denumirea/ cantitatea

Denumirea/ cantitatea

Denumirea/ cantitatea

Denumirea/ cantitatea

Denumirea/ cantitatea

Nr. lot/ Data fabricaţiei

Cantitatea (mii hl)

Concentraţie alcoolică
(*vol. alcool %)

dobândită

totală

1.

                 

2.

                 

3.

                 

4.

                 

5.

                 

6.

                 
Întocmit:
Numele: ...................
Prenumele: ..................
Funcţia: .........................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 525 din data de 15 iulie 2015