ORDIN nr. 4121 din 13 iunie 2016 privind aprobarea Standardelor de pregătire profesională (SPP) pentru calificări profesionale de nivel 3 şi 4 ale Cadrului naţional al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul profesional şi tehnic
În conformitate cu:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare;
- Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.973/2014 privind echivalarea nivelurilor de calificare obţinute prin sistemul naţional de învăţământ şi formarea profesională a adulţilor, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului naţional al calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul naţional al calificărilor;
- Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.293/2015 privind aprobarea Structurii standardului de pregătire profesională din învăţământul profesional şi tehnic,
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. 1
(1)Se aprobă Standardele de pregătire profesională (SPP) pentru calificări profesionale de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul profesional şi tehnic.
(2)Lista calificărilor profesionale de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor pentru care au fost elaborate standarde de pregătire profesională este prevăzută în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.
(3)Standardele de pregătire profesională elaborate pentru calificările prezentate la alin. (2) sunt prevăzute în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Se aprobă Standardele de pregătire profesională (SPP) pentru calificări profesionale de nivel 4 al Cadrului naţional al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul profesional şi tehnic.
(2)Lista calificărilor profesionale de nivel 4 al Cadrului naţional al calificărilor pentru care au fost elaborate standarde de pregătire profesională este prevăzută în anexa nr. 3*), care face parte integrantă din prezentul ordin.
(3)Standardele de pregătire profesională elaborate pentru calificările prezentate la alin. (2) sunt prevăzute în anexa nr. 4*), care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Standardele de pregătire profesională (SPP) pentru calificări profesionale de nivel 3 şi 4 ale Cadrului naţional al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul profesional şi tehnic, se aplică începând cu anul şcolar 2016/2017.
Art. 4
Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane, Direcţia minorităţi, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ profesional şi tehnic duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie,

secretar de stat

______
*) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 656 din data de 26 august 2016