NORME METODOLOGICE din 9 noiembrie 2012 privind organizarea şi funcţionarea Registrului naţional al donatorilor de organe, ţesuturi şi celule
CAPITOLUL I: Procedura de înscriere a datelor în Registrul naţional al donatorilor de organe, ţesuturi şi celule
Art. 1
(1)Înscrierea în Registrul naţional al donatorilor de organe, ţesuturi şi celule, denumit în continuare R.N.D., a datelor de identificare a donatorilor şi a declaraţiilor prin care aceştia consimt la donarea post-mortem, în scop terapeutic, a organelor, ţesuturilor şi celulelor se face de notarul public.
(2)Consimţământul donatorului se dă prin act autentic notarial, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
(3)Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care voinţa de a dona este stipulată într-un testament autentic.
(4)Minorii, persoanele fără discernământ, precum şi interzişii judecătoreşti nu pot consimţi la donarea post-mortem, în scop terapeutic, a organelor, ţesuturilor şi celulelor.
Art. 2
Fac obiectul donării prin declaraţie autentică următoarele organe, ţesuturi şi celule umane: cord, plămân, cord-pulmon, rinichi, ficat, pancreas, intestin, piele, cornee, insule Langerhans, os, vase de sânge şi celulele umane.
Art. 3
(1)Modelul R.N.D. este prevăzut în anexa nr. 1 şi cuprinde următoarele tipuri de date:
a)numărul şi data înregistrării solicitării de înscriere sau consultare, alocate în mod automat de aplicaţia informatică;
b)tipul operaţiunii solicitate R.N.D. (înscriere, consultare sau anulare);
c)notarul public instrumentator (numele şi prenumele, localitatea în care îşi are sediul biroul notarial) care a autentificat actul;
d)numărul şi data autentificării declaraţiei de donare în format zi/lună/an;
e)numele şi prenumele donatorului (declarantului), conform actului de identitate;
f)domiciliul sau reşedinţa donatorului, în format ţară şi localitate;
g)locul naşterii donatorului, în format localitate şi judeţ/ţară;
h)data naşterii donatorului, în format zi/lună/an;
i)codul numeric personal al donatorului;
j)numele şi prenumele părinţilor donatorului.
(2)În funcţie de procedura solicitată, următoarele date se completează în mod obligatoriu:
a)în cazul înregistrării, datele prevăzute la alin. (1) lit. b)-j);
b)în cazul consultării, datele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi e)-i);
c)în cazul anulării, datele prevăzute la alin. (1) lit. b)-j), cu precizarea că la datele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) se completează denumirea instanţei care a dispus anularea, precum şi numărul şi data sentinţei de anulare.
(3)Dacă donatorul este cetăţean străin sau apatrid cu domiciliul în străinătate, atât la înregistrare, cât şi la consultare, completarea codului numeric personal este opţională.
(4)Dacă datele prevăzute la alin. (2) lit. a), b) sau c) nu sunt completate, procedura de înregistrare, consultare sau anulare este invalidată, iar aplicaţia nu eliberează dovada înregistrării, consultării sau anulării înscrierii.
Art. 4
(1)Notarul public care a autentificat o declaraţie potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 are obligaţia să comunice R.N.D., de îndată, în ziua autentificării, datele necesare din cuprinsul declaraţiei, completând în acest sens un formular electronic de înscriere, prevăzut în anexa nr. 4. La formularul electronic de înscriere se ataşează declaraţia autentică, scanată în format PDF.
(2)Rezultatul prelucrării solicitării de înscriere se concretizează prin certificatul prevăzut în anexa nr. 5, care se eliberează automat de R.N.D. şi care cuprinde inclusiv data, ora, minutul şi secunda la care s-a efectuat înscrierea declaraţiei. Un exemplar al certificatului, în format hârtie, se păstrează împreună cu declaraţia de către biroul notarial în arhiva proprie şi o copie a acestuia se va pune la dispoziţia donatorului, la cerere.
(3)În cazul anulării declaraţiilor sau testamentelor autentice care cuprind clauze referitoare la donarea de organe, ţesuturi şi celule, partea interesată va comunica hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă notarului public care a autentificat declaraţia sau testamentul, în vederea înscrierii acesteia în R.N.D.
(4)În situaţia prevăzută la alin. (3), dacă notarului public care a autentificat declaraţia sau testamentul i-a încetat calitatea sau este suspendat din exerciţiul funcţiei, hotărârea judecătorească se comunică camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie acesta şi-a desfăşurat activitatea, în vederea desemnării unui alt notar public care să procedeze la înscrierea în R.N.D. a anulării.
Art. 5
(1)Dacă o persoană doreşte să modifice tipurile de organe, ţesuturi şi celule care pot fi donate, se autentifică o nouă declaraţie de donaţie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.
(2)Voinţa de a dona poate fi revocată oricând, prin declaraţie autentică, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.
(3)Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul revocării unui testament care cuprinde clauze privind donarea de organe, ţesuturi şi celule.
(4)Dispoziţiile art. 4 alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul modificării sau revocării voinţei de a dona.
(5)În situaţia în care o persoană a încheiat în timpul vieţii mai multe declaraţii prin care fie donează, fie revine asupra voinţei sale de a dona revocând declaraţiile anterioare sau modificând tipurile de organe, ţesuturi şi celule pe care doreşte să le doneze, cu ocazia consultării R.N.D. în vederea demarării procedurilor de prelevare de organe, operatorul va putea vizualiza doar ultima declaraţie autentificată şi înscrisă în R.N.D.
Art. 6
În cazul în care după eliberarea certificatului de înscriere notarul, din oficiu sau la sesizarea declarantului, constată că o înregistrare este eronată, va proceda la efectuarea unei rectificări, prin înregistrarea din nou a respectivei declaraţii sau, după caz, a unei declaraţii noi date de către donator în acest scop. Noua înregistrare atrage ştergerea înscrierii anterioare.
CAPITOLUL II: Procedura consultării datelor în R.N.D.
Art. 7
(1)Consultarea R.N.D. se face numai de către persoanele autorizate de Ministerul Sănătăţii, denumite în continuare operator, prin completarea obligatorie a formularului electronic de consultare prevăzut în anexa nr. 6.
(2)Rezultatul consultărilor se consemnează într-un certificat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7, eliberat de către R.N.D.
(3)Operatorii se desemnează de către Ministerul Sănătăţii pentru a asigura confidenţialitatea datelor înscrise în R.N.D. în vederea logării.
(4)Accesarea R.N.D. se va face numai de către angajaţii Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă, structură aflată în cadrul Ministerului Sănătăţii, la solicitarea coordonatorilor de transplant.
(5)Solicitarea coordonatorilor de transplant se va realiza fie prin serviciul IC (intercomunicaţii) din unităţile de primiri urgenţe, fie prin apelare directă, la telefoanele Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă, după o verificare în prealabil a identităţii coordonatorului regional de transplant, după o procedură prevăzută în protocolul de colaborare menţionat la art. 11 alin. (2).
CAPITOLUL III: Dispoziţii finale
Art. 8
(1)Activitatea R.N.D. se desfăşoară conform principiului confidenţialităţii, în condiţiile legii.
(2)Prelucrarea datelor cu caracter personal ale donatorilor de organe, ţesuturi şi celule se face numai în vederea atingerii scopurilor pentru care acestea au fost colectate şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)În înţelesul prezentelor norme metodologice, datele cu caracter personal ale donatorilor de organe, ţesuturi şi celule care fac obiectul prelucrării de către R.N.D. conform prevederilor alin. (2) sunt cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e)-j).
Art. 9
Bazele de date sunt administrate de către Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii.
Art. 10
Documentele generate atât în format electronic, cât şi pe hârtie de către R.N.D. se conservă şi se păstrează în condiţiile legii şi ale nomenclatorului aprobat de Arhivele Statului pentru Ministerul Sănătăţii şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici.
Art. 11
(1)În vederea punerii în aplicare a prezentelor norme metodologice se va realiza de către Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, o aplicaţie informatică ce va permite accesul în timp real al notarilor publici în vederea înscrierii datelor în R.N.D. şi, respectiv, al operatorilor ministerului pentru consultarea R.N.D.
(2)Modalitatea şi termenul de realizare a aplicaţiei, arhitectura tehnică a acesteia, infrastructura necesară accesului în timp real la aplicaţie al utilizatorilor autorizaţi, precum şi data de la care se va utiliza R.N.D se vor stabili printr-un protocol de colaborare între Ministerul Sănătăţii, Uniunea Naţională a Notarilor Publici şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, protocol ce se va încheia în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului de aprobare a prezentelor norme metodologice.
Art. 12
Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
-****-
ANEXA nr. 1:
Modelul Registrului naţional al donatorilor de organe, ţesuturi şi celule umane

Număr de înregistrare

Tipul procedurii solicitate: înscriere/ consultare/ anulare

Numele şi prenumele notarului public/ Denumirea autorităţii care a autentificat declaraţia/ Denumirea instanţei care a anulat declaraţia sau testamentul

Adresa notarului public instrumentator/ autorităţii: localitatea şi ţara

Numărul şi data autentificării actului juridic

Numele şi prenumele donatorului

Domiciliul sau reşedinţa donatorului

Locul naşterii donatorului

Data naşterii donatorului

Codul numeric personal al donatorului

Numele şi prenumele părinţilor donatorului

Observaţii

            
            
            
            
            
ANEXA nr. 2:
Model de declaraţie de donare de organe, ţesuturi şi celule
DECLARAŢIE
Subsemnatul/Subsemnata, ..............., domiciliat/domiciliată în localitatea ..............., ţara ..............., născut/născută la data de ............... în localitatea ..............., judeţul ..............., ţara ..............., având CNP ..............., fiul/fiica lui ............... şi al/a ..............., informat/informată şi conştient/conştientă asupra riscurilor şi beneficiului transplantului de organe, ţesuturi şi celule umane, în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare referitoare la prelevarea şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane, declar că sunt de acord cu înscrierea mea ca donator voluntar postmortem pentru următoarele organe, ţesuturi şi celule: ............... .
Declar că prezenta declaraţie reprezintă voinţa mea, că asupra mea nu au fost făcute niciun fel de presiuni, că nu condiţionez acest acord de obţinerea vreunei recompense materiale pentru mine sau pentru familia mea şi că sunt de acord cu înscrierea acestei declaraţii în Registrul naţional al donatorilor de organe, ţesuturi şi celule.
Sunt de acord cu investigarea mea periodică şi gratuită cu privire la starea mea de sănătate.
Potrivit legii, asupra hotărârii mele pot reveni oricând, cu condiţia ca actul scris de revenire să fie semnat şi de 2 martori.
Data ...............
Semnătura ...............
Notar,
................
Tehnoredactat la ..............., în ........ exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial şi ........ exemplare s-au eliberat părţii.
ANEXA nr. 3:
Model de declaraţie de revocare a declaraţiei de donare de organe, ţesuturi şi celule
DECLARAŢIE
Subsemnatul/Subsemnata, ..............., domiciliat/domiciliată în localitatea ..............., ţara ..............., născut/născută la data de ............... în localitatea ..............., judeţul ..............., ţara ..............., având CNP ..............., fiul/fiica lui ............... şi al/a ..............., având capacitate de exerciţiu deplină, declar că, în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare, revoc Declaraţia autentificată cu nr. ......... din data de ............... de către Biroul Notarului Public ..............., cu sediul în localitatea ..............., judeţul ..............., prin care am consimţit la donarea, în scop terapeutic, de organe, ţesuturi şi celule pentru efectuarea procedurilor de transplant.
Asupra mea nu au fost făcute niciun fel de presiuni şi nu condiţionez această revocare de obţinerea vreunei recompense materiale pentru familia mea sau terţe persoane.
Declar că prezenta declaraţie reprezintă ultima mea voinţă şi sunt de acord cu înscrierea acesteia în Registrul naţional al donatorilor de organe, ţesuturi şi celule.
Totodată, declar că orice declaraţie sau testament anterioară/anterior prezentei declaraţii nu va fi luată/luat în considerare la efectuarea procedurilor legale privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane.
Tehnoredactat la ..............., în ........ exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial şi ....... exemplare s-au eliberat părţii.
Donator,
Semnătura
................
ANEXA nr. 4:
Model de formular electronic pentru înscrierea declaraţiilor de donare de organe, ţesuturi şi celule în Registrul naţional al donatorilor de organe, ţesuturi şi celule
Registrul naţional al donatorilor de organe, ţesuturi şi celule
Biroul notarului public/Altă autoritate sau instituţie* ................
Sediul (localitatea şi ţara) .................

|_| ÎNSCRIERE

|_| ANULARE

I.Date privind declaraţia de donare, de revocare a donării sau hotărârea judecătorească de anulare*)
- nr. de autentificare declaraţie/nr. hotărâre judecătorească ...............
Data (zi/lună/an) ......../........./..............
- notarul public ...............
- sediul notarului public (localitatea şi ţara) ...............
II.Date privind donatorul/declarantul
Numele/Prenumele conform actului de identitate .............../...............
Codul numeric personal ...............
Domiciliul/Reşedinţa ............... (localitate şi ţară)
Data naşterii (zi/lună/an) ...............
Locul naşterii ............... (localitate, judeţ şi ţară)
Numele şi prenumele părinţilor: tata ..............., mama ...............
*) La prezentul formular am ataşat în formă scanată declaraţia autentică/hotărârea judecătorească.
Notar public,
................
ANEXA nr. 5:
Model de certificat care atestă înscrierea declaraţiilor de donare de organe, ţesuturi şi celule în Registrul naţional al donatorilor de organe, ţesuturi şi celule, denumit în continuare Registru
Registrul naţional al donatorilor de organe, ţesuturi şi celule
Nr. înregistrare ............... Data ............... Ora ..... Minutul ...... Secunda ......
CERTIFICAT
Ca urmare a solicitării transmise Registrului de către notarul public ..............., vă comunicăm faptul că declaraţia/hotărârea judecătorească privindu-l/privind-o pe numitul/numita ..............., având CNP ..............., domiciliat/domiciliată în localitatea ..............., ţara ..............., autentificată/emisă sub nr. ........ din data de ........... de către notarul public/instanţa de judecată ............... cu sediul în ..............., a fost înregistrată în evidenţele Registrului, cu numărul de înregistrare ......... din data de .............., la ora ........, fiind astfel îndeplinite formalităţile legale.
Eliberat şi comunicat astăzi, ..............., prin ............... operator Registru.
Operator Registru,
................
ANEXA nr. 6:
Model de formular pentru consultarea Registrului naţional al donatorilor de organe, ţesuturi şi celule, denumit în continuare Registru
Registrul naţional al donatorilor de organe, ţesuturi şi celule
Operator Registru ...............
Sediul (localitatea şi ţara) *) ...............
|_| CONSULTARE
Date donator/declarant
Numele/Prenumele donatorului/declarantului conform actului de identitate .............../...............
Codul numeric personal ...............
Domiciliul/Reşedinţa ............... (localitate şi ţară)
Data naşterii (zi/lună/an)
Locul naşterii ............... (localitate, judeţ şi ţară)
Numele şi prenumele părinţilor:
tata ...............
mama ...............
*) Consultarea Registrului se face la solicitarea nr. ......... din data de .............. a unităţii sanitare ............... din localitatea ............... .
Operator Registru,
................
ANEXA nr. 7:
Model de certificat privind rezultatul consultării efectuate în Registrul naţional al donatorilor de organe, ţesuturi şi celule, denumit în continuare Registru
Registrul naţional al donatorilor de organe, ţesuturi şi celule
Nr. înregistrare ............... Data ............... Ora .......
CERTIFICAT
Ca urmare a solicitării nr. ......... din data de ............... transmise Registrului de către unitatea sanitară ............... din localitatea ..............., vă comunicăm faptul că în urma consultării Registrului de către operatorul ............... privindu-l/privind-o pe numitul/numita ..............., având CNP ..............., domiciliat/domiciliată în localitatea ..............., ţara ..............., născut/născută la data de ............... în localitatea ..............., judeţul ..............., ţara ..............., fiul/fiica lui ............... şi al/a ..............., au rezultat următoarele:
- a fost găsită Declaraţia valabilă autentificată sub nr. ......... din data de ............... de către notarul public ..............., declaraţie care a fost înregistrată în evidenţele Registrului cu numărul .......... din data de ..............., la ora .........., din care rezultă acordul declarantului privind donarea în scop terapeutic a următoarelor organe/ţesuturi/celule ............... umane:
Ataşăm prezentului certificat şi copia Declaraţiei autentificate sub nr. ......... din data de ............... de către notarul public ...............;
- nu au fost găsite declaraţii autentice valabile privind acordul declarantului pentru donarea în scop terapeutic de organe/ţesuturi/celule umane;
- declarantul nu figurează înscris în Registru.
Eliberat şi comunicat astăzi, ..............., prin ..............., operator Registru.
Operator Registru,
................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 847 din data de 14 decembrie 2012