PROCEDURĂ din 3 noiembrie 2015 privind structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma Informatică din asigurările de sănătate, în vederea anulării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate începând cu data de 1 ianuarie 2012 şi până la data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
1.Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală informaţiile privind lista persoanelor fizice care au accesat sistemul de asigurări sociale de sănătate, înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate pe categorii de asiguraţi, în vederea anulării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii republicată, începând cu data de 1 ianuarie 2012 şi până la data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
2.Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmite centralizat Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală lista persoanelor fizice prevăzute la pct. 1, înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate care se încadrează în categoriile menţionate la pct. 1, potrivit structurii fişierului de raportare a informaţiilor, prevăzute în anexa nr. 1, după cum urmează:
a)pentru anul 2012, se transmite lista persoanelor înregistrate în Registrul unic de evidenţă a asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin;
b)pentru anul 2013 se transmite lista persoanelor înregistrate în Registrul unic de evidenţă a asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin;
c)pentru anul 2014 se transmite lista persoanelor înregistrate în Registrul unic de evidenţă a asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
3.Lista categoriilor de persoane fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, întocmită potrivit prevederilor art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, este prevăzută în anexa nr. 2.
4.Structura fişierului de raportare a informaţiilor privind categoriile de persoane menţionate la pct. 3 este prevăzută în anexa nr. 1.
5.Furnizarea de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor prevăzute la pct. 1 se realizează prin mecanisme securizate, folosind aplicaţia "Schimb masiv de date", pusă la dispoziţie de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pentru categoriile de persoane menţionate în anexa nr. 2.
6.Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în vederea anulării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzute la pct. 1, gestionează informaţiile primite de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi revin potrivit legii.
7.Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmite centralizat Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală lista persoanelor fizice menţionate la pct. 3, pe categorii de asiguraţi, potrivit datelor înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, începând cu data de 1 ianuarie 2012 şi până la data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015.
8.Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate au obligaţia respectării prevederilor referitoare la confidenţialitatea, utilizarea şi păstrarea datelor şi informaţiilor furnizate, conform prevederilor legale.
9.Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.
-****-
ANEXA nr. 1: STRUCTURA fişierului de raportare a informaţiilor

Nr. crt.

Nume

Tip

Semnificaţie

1

SURSA

varchar2(10)

CNAS

2

JUDET_SURSA

Varchar2(2)

Cod judeţul care a transmis datele

3

DATA_RAPORTARE

date

Data când au fost extrase datele de la sursă

4

AN_RAPORTARE

number(4)

Anul pentru care se face raportarea

5

LUNA_RAPORTARE

number(2)

Luna pentru care se face raportarea

6

COD_CATEGORIE

varchar2(10)

Cod al categoriei în care este încadrată persoana în luna şi anul de apartenenţă la categoria menţionată

7

AN_APARTENENTA_CATEGORIE

number(4)

Anul în care persoana este încadrată în categoria menţionată

8

LUNA_APARTENENTA_CATEGORIE

number(2)

Luna în care persoana este încadrată în categoria menţionată

9

CNP

varchar2(13)

 
ANEXA nr. 2: LISTA categoriilor de persoane fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, întocmită potrivit prevederilor art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată

100

copil în cadrul familiei

102

tineri cu vârsta între 18 şi 26 de ani care sunt elevi, inclusiv absolvenţi de liceu până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi, dacă nu realizează venituri din muncă

103

tinerii cu vârsta de până la 26 de ani, care provin din sistemul de protecţie a copilului şi nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

106

soţ, soţie, părinţi, fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate

108

persoane cu handicap, cu vârsta de peste 18 ani, care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse

109

femei însărcinate sau lăuze, dacă nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară

110

persoanele incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse

107.1

persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare

107.2

persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

107.3

persoane prevăzute la art. 3 alin. (1), lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare

107.4

persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare

107.5

persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificările ulterioare

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 842 din data de 12 noiembrie 2015