HOTĂRÂRE nr. 942 din 27 noiembrie 2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ramona-Nicole Mănescu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A.
Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti
CIF: RO11054537
- mii lei -
 

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat an precedent 2013

Propuneri an curent 2014

%

6=5/4

Estimări an 2015

Estimări an 2016

%

9=7/5

10=6/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

1.028.220,00

1.117.603,00

108,69

1.072.137,00

1.072.137,00

95,93

100,00

 

1

 

Venituri din exploatare

2

1.009.085,00

1.097.188,00

108,73

1.051.722,00

1.051.722,00

95,86

100,00

2

 

Venituri financiare

3

19.135,00

20.415,00

106,69

20.415,00

20.415,00

100,00

100,00

3

 

Venituri extraordinare

4

       

II

  

CHELTUIELI TOTALE

5

1.248.345,00

1.035.603,00

82,96

993.137,00

989.137,00

95,90

99,60

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

1.208.760,00

1.002.603,00

82,94

964.337,00

964.337,00

96,18

100,00

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

599.189,00

627.274,00

104,69

628.392,00

628.392,00

100,18

100,00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

8.100,00

6.200,00

76,54

6.200,00

6.200,00

100,00

100,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

425.262,00

319.371,00

75,10

251.945,00

251.945,00

78,89

100,00

  

C1

ch. cu salariile

10

258.164,00

201.103,00

77,90

188.755,00

188.755,00

93,86

100,00

  

C2

bonusuri

11

1.121,00

1.121,00

100,00

1.121,00

1.121,00

100,00

100,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

83.767,00

51.184,00

61,10

0,00

0,00

0,00

 
 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 

16.830,00

     

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

1.255,00

1.937,00

154,34

1.937,00

1.937,00

100,00

100,00

C5

cheltuieli cu asigurările şi proiecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

80.955,00

64.026,00

79,09

60.132,00

60.132,00

93,92

100,00

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

176.209,00

49.758,00

28,24

77.800,00

77.800,00

156,36

100,00

2

 

Cheltuieli financiare

17

39.585,00

33.000,00

83,36

28.800,00

24.800,00

87,27

86,11

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

       

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

-220.125,00

82.000,00

-37,25

79.000,00

83.000,00

96,34

105,06

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

20

       

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

       
 

1

 

Rezerve legale

22

 

4.100,00

 

3.950,00

4.150,00

  

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

       

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 

77.900,00

 

75.050,00

78.850,00

  

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

       

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

       

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

       

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

       

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

       
 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

       

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

       

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

       

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

       
  

a)

cheltuieli materiale

34

       
 

b)

cheltuieli cu salariile

35

       
 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

       
 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

37

       
 

e)

alta cheltuieli

38

       

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

38

75.000,00

76.608,00

102,14

77.000,00

77.000,00

100,51

100,00

 

1

 

Alocaţii de la buget, din care

40

       
  

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

40bis

       

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

75.000,00

76.608,00

102,14

77.000,00

77.000,00

100,51

100,00

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

42

       
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

8.876

6.376

71,83

6.376

6.376

100,00

100,00

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

8.720

6.793

77,90

6.376

6.376

93.86

100,00

3

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

259.285,00

202.224,00

77,99

189.876,00

189.876,00

93,89

100,00

 

a)

cheltuieli cu salariile

46

258.164,00

201.103,00

77,90

188.755,00

188.755,00

93,86

100,00

b)

bonusuri

47

1.121,00

1.121,00

100,00

1.121,00

1.121,00

100,00

100,00

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

2.467,10

2.467,04

99,99

2.467,00

2.467,00

100,00

100,00

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

2.477,88

2.480,79

100,12

2.481,65

2.481,65

100,03

100,00

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.2/Rd.44)

        
   

50

115.720,76

161.517,44

139,58

164.950,13

164.950,13

102,13

100,00

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

1.214,08

926,63

76,32

926,32

922,58

99,97

99,60

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

161.903,00

161.903,00

100,00

161.903,00

161.903,00

100,00

100,00

   

din care, principal

54a

57.519,00

57.519,00

100,00

57.519,00

57.519,00

100,00

100,00

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

350.000,00

350.000,00

100,00

300.000,00

250.000,00

85,71

83,33

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 753 din data de 4 decembrie 2013