ORDIN nr. 842 din 3 mai 2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0059 Lacul Strachina
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 109.501 din 6 aprilie 2016 al Direcţiei biodiversitate,
ţinând cont de Decizia SEA nr. 16 din 7 decembrie 2015 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, Avizul Ministerului Culturii nr. 344 din 26 ianuarie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 88.325/108.466/319.873 din 1 martie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 24.539 din 7 martie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 162.172/I.M. din 24 februarie 2016,
în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Planul de management al ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0059 Lacul Strachina, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă Regulamentul ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0059 Lacul Strachina, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3
- Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

_______
*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 bis care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial ", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 632 din data de 17 august 2016