ORDIN nr. 1121 din 6 iunie 2013 privind aprobarea modelului de contract de finanţare pentru accesarea axei prioritare 7 "Asistenţă tehnică" de către organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
Având în vedere:
- Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013", aprobat prin Decizia CE nr. 5.811/2007;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013";
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 31/2010 privind aprobarea Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare;
- reglementările comunitare şi naţionale aplicabile,
în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă modelul de contract de finanţare pentru accesarea axei prioritare 7 "Asistenţă tehnică" de către organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

ANEXA nr. 1: CONTRACT DE FINANŢARE pentru accesarea axei prioritare 7 "Asistenţă tehnică" de către organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013" (model)
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară nr. 7
Domeniul major de intervenţie ....................................
CONTRACT DE FINANŢARE
Numărul de identificare al contractului:
POSDRU/AP7/DMI .............../OI POSDRU ......................../CF/........................
- Titlul proiectului: ".................................."
Cererea de finanţare "....................." din data de ....................., a fost aprobată în data de ................... pentru o finanţare nerambursabilă în valoare de LEI.
Preambul
Baza legală pentru acordarea finanţării:
* Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, aprobat prin Decizia CE nr. 5811/22.11.2007;
* Regulamentul CE nr. 1081/2006 privind Fondul Social European (FSE);
* Regulamentul CE nr. 1083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale pentru Fondul European pentru Dezvoltarea Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, cu modificările şi completările ulterioare;
* Regulamentul CE nr. 1828/2006 pentru stabilirea regulilor de implementare a Regulamentului CE nr. 1083/2006 pentru stabilirea prevederilor generale pentru Fondul European pentru Dezvoltarea Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului CE nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională;
* Regulamentul CE nr. 1605/2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene;
* Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului
* Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
* Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
* Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale cu modificările şi completările ulterioare;
* Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
* Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013", cu modificările şi completările ulterioare;
* Ordinul comun MMFPS/MFP nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013";
* Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
* Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
* Celelalte reglementări comunitare şi naţionale aplicabile.
CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIALE
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane" denumită în continuare AMPOSDRU, cu sediul în B-dul Carol I, nr. 34 - 36, sector 2 Bucureşti, România, cod poştal: 020922, telefon: (+40) 0213150209, fax: (+40) 0213150206, poşta electronică: posdru@fseromania.ro, cod fiscal 4266669, prin reprezentant legal, Director General, CRISTIAN ABABEI, în calitate de ordonator de credite, pe de o parte
şi
OI POSDRU ............................... cu sediul în localitatea ..................... strada ...................... nr ........... România, tel: ....................... fax: 0..................... poştă electronică: ....................... cod de identificare fiscală..................... în calitate de beneficiar al finanţării, denumit în continuare Beneficiar, prin reprezentant legal ................................ pe de altă parte,
au convenit următoarele:
Art. 1: Obiectul contractului
(1)Obiectul acestui Contract îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, pentru implementarea Proiectului intitulat: ".......................", denumit în continuare Proiect.
(2)Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în prezentul Contract, inclusiv anexele acestuia, pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă.
(3)Cererea de finanţare depusă de Beneficiar, rezultată în urma verificărilor, modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul procedurii de evaluare şi selecţie, devine anexă la prezentul Contract, făcând parte integrantă din acesta.
(4)Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul Contract şi cu legislaţia comunitară şi naţională în vigoare.
Art. 2: Durata contractului
(1)Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, după ce în prealabil a fost semnat de beneficiar.
(2)Data începerii implementării Proiectului este .........................
(3)Perioada de execuţie a Proiectului este de ................................ luni de la data începerii implementării Proiectului.
(4)Proiectul se consideră implementat la data efectuării ultimei plăţi de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane aferentă ultimei cereri de rambursare transmisă de Beneficiar, conform graficului de rambursare.
(5)După expirarea perioadei de implementare a Proiectului, se menţine obligaţia Beneficiarului de a păstra şi de a pune la dispoziţia Autorităţii de Management, Autorităţii Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Comisiei Europene şi oricărui alt organism abilitat să efectueze verificări asupra modului de utilizare a finanţării nerambursabile, toate documentele aferente Proiectului, inclusiv inventarul asupra activelor dobândite prin instrumentele structurale, pe o perioadă de 3 (trei) ani de la data închiderii oficiale a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane în cadrul căruia a fost finanţat prezentul Proiect.
Art. 3: Valoarea proiectului
(1)Valoarea totală a Proiectului care face obiectul finanţării nerambursabile este de ..................... lei (.....................):
1.Valoare eligibilă în sumă de ..................... lei (finanţare nerambursabilă şi cofinanţarea publică). Din care:
- valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitate din Fondul Social European în sumă de ................... lei, reprezentând 75%
- valoarea cofinanţării publice în sumă de ......................... lei, reprezentând 25%.
 

VALOAREA PROIECTULUI

VALOARE/Lei

 

Valoarea totală a proiectului

 

I

Valoarea neeligibilă a proiectului

 

II

Valoarea eligibilă a proiectului

 

II.A

Asistentă financiară nerambursabilă solicitată

 

II.B

Cofinanţarea proprie a solicitantului

 
(2)Valoarea prezentului Contract este în sumă de ............................ lei reprezentând valoarea totală eligibilă a Proiectului.
(3)Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane se angajează să acorde o finanţare nerambursabilă din FSE în valoare de ................. lei (.......................), echivalentă cu maximum 75% din valoarea totală eligibilă a Proiectului specificată la art. 3 (1).
(4)În cazul în care, la terminarea perioadei de implementare a Proiectului, valoarea totală eligibilă realizată este mai mică decât valoarea totală eligibilă prevăzută la alin. (1) al prezentului articol, suma acordată de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane se va reduce corespunzător prin aplicarea procentelor prevăzute la alin. (3) şi alin. (4) al prezentului articol la valoarea totală considerată eligibilă de către Autoritatea de Management.
Art. 4: Eligibilitatea cheltuielilor
(1)Data de la care cheltuielile efectuate de Beneficiar pot fi solicitate spre rambursare este data intrării în vigoare a prezentului Contract. Cheltuielile efectuate înainte de data intrării în vigoare a prezentului contract, însă nu mai devreme de 1 ianuarie 2007, sunt considerate eligibile dacă sunt efectuate în cadrul Proiectului şi respectă regulile naţionale şi comunitare de eligibilitate, conform reglementărilor în vigoare, la data semnării Contractului de finanţare.
(2)Cheltuielile prevăzute la alineatul anterior sunt eligibile cu condiţia ca acestea să fie cuprinse în Anexa IV la acest contract (cererea de finanţare aprobată) şi să respecte prevederile naţionale privind regulile generale şi specifice de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale.
(3)Dacă pe perioada de valabilitate a contractului intervine o modificare substanţială, aşa cum este definită mai jos, proiectul devine neeligibil. Modificările substanţiale la un proiect sunt acelea care:
a)afectează major natura şi condiţiile de implementare sau oferă unui terţ un avantaj necuvenit sau,
b)finanţarea nerambursabilă nu este folosită în scopul realizării obiectivului Proiectului finanţat prin prezentul contract.
Beneficiarul are obligaţia de a informa Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariţiei oricărei modificări de mai sus.
(4)De la data la care au apărut modificările substanţiale care fac ca proiectul să fie neeligibil are loc sistarea finanţării nerambursabile, iar sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislaţia naţională.
(5)De asemenea, finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată proporţional şi în cazul în care bunurile achiziţionate în cadrul Proiectului au fost vândute sau închiriate într-o perioadă de 5 (cinci) ani după finalizarea perioadei de implementare a Proiectului.
Art. 5: Rambursarea cheltuielilor
(1)Beneficiarul va întocmi şi va transmite la un interval de maxim 3 (trei) luni de la data semnării prezentului Contract la Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, cererea de rambursare şi raportul de progres în conformitate cu prevederile Anexei nr. III - Instrucţiuni cu privire la fluxurile financiare şi evidenţa contabilă.
(2)Aprobarea cererilor de rambursare şi plata sumelor aferente acestora se face în urma verificării administrative a documentelor justificative prezentate de Beneficiar şi, după caz, în conformitate cu procedurile Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, verificarea la faţa locului a Proiectului.
(3)Rambursarea se va efectua de către Autoritatea de Management în conformitate cu prevederile Anexei nr. III - Instrucţiuni cu privire la fluxurile financiare şi evidenţa contabilă, pe baza cererilor de rambursare înaintate de către Beneficiar.
Art. 6: Obligaţiile părţilor
a)Obligaţiile Beneficiarului
I._
(1)Beneficiarul trebuie să asigure implementarea Proiectului în conformitate cu prevederile din Cererea de finanţare aprobată. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa Autorităţii de Management pentru implementarea Proiectului.
(2)În cazul încheierii oricărui acord scris prin care se încredinţează unei terţe părţi, în totalitate sau în parte, implementarea Proiectului, responsabilitatea implementării acestuia revine în exclusivitate Beneficiarului.
(3)Rapoartele, cererile de rambursare, precum şi orice alt document oficial transmis Autorităţii de Management pentru implementarea Proiectului vor fi semnate de către reprezentantul legal al Beneficiarului sau de către persoana împuternicită de către acesta.
II.Implementare
(4)Beneficiarul trebuie să implementeze Proiectul cu maximum de profesionalism, eficienţă şi vigilenţă în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat şi în concordanţă cu prevederile acestui Contract.
(5)Beneficiarul îşi va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul implementării Proiectului. Autoritatea de Management va fi degrevată de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa Beneficiarului.
III.Audit
(6)Beneficiarul are obligaţia să furnizeze în termen de maxim 10 zile calendaristice de la solicitare, orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de Proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Autoritatea de Certificare şi Plată, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor co-finanţate din instrumente structurale.
(7)Beneficiarul are obligaţia de a asigura disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea Proiectului, precum şi a responsabilului proiectului auditat pe întreaga durată a auditului.
IV.Control
(8)Beneficiarul are obligaţia să pună la dispoziţie sau să transmită în termenul solicitat orice document, respectiv să furnizeze informaţii de natură tehnică, financiară sau de orice altă natură legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management sau de orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze un control asupra modului de implementare a proiectelor co- finanţate din instrumentele structurale. Beneficiarul are obligaţia de a asigura disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea Proiectului, precum şi a managerului proiectului verificat pe întreaga durată a verificărilor.
(9)Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia Autorităţii de Management, Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Comisiei Europene şi oricărui alt organism abilitat să verifice/controleze modul de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen, documentele solicitate şi să asigure toate condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului.
(10)În acest scop, Beneficiarul se angajează să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze Autoritatea de Management cu privire la locul arhivării documentelor.
V.Politici comunitare şi naţionale
(11)Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa IV cererea de finanţare referitoare la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi naţionale, privind achiziţiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea.
VI.Achiziţii publice
(12)Pentru implementarea prezentului Proiect Beneficiarul are obligaţia de a respecta legislaţia naţională în domeniul achiziţiilor publice. În caz contrar cheltuielile efectuate fără respectarea acesteia nu sunt considerate eligibile.
VII.Asigurarea co-finanţării şi a cheltuielilor neeligibile
(13)Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanţării Proiectului (inclusiv asigurarea co-finanţării şi a finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului).
VIII.Evaluare
(14)Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a furniza Autorităţii de Management, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor autorizaţi orice document sau informaţie relevantă, în termenul solicitat, în vederea realizării evaluării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi/sau a Proiectului implementat. Rezultatul evaluării va fi pus la dispoziţia Beneficiarului.
IX.Evidenţă contabilă informatizată distinctă
(15)Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă folosind conturi analitice distincte pentru Proiect. Sistemul contabil utilizat va fi în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.
X.Verificarea cheltuielilor
(16)Beneficiarul are obligaţia întocmirii rapoartelor de progres şi a cererilor de rambursare şi de a pune la dispoziţia Autorităţii de Management documentele justificative ce însoţesc cererea de rambursare spre a fi verificate de către Autoritatea de Management în vederea efectuării rambursării.
(17)Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia Autorităţii de Management, Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit, Comisiei Europene şi oricărui alt organism abilitat să verifice modul de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen, documentele solicitate şi să asigure toate condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului (on-the- spot).
(18)În acest scop, Beneficiarul se angajează să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze Autoritatea de Management cu privire la locul arhivării documentelor.
XI.Păstrarea documentelor
(19)Beneficiarul are obligaţia de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale.
De asemenea, în conformitate cu prevederile articolului 19 alineatul (4) din Regulamentul 1828/2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 în care se stabilesc prevederile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru Fondul European de Dezvoltare Regional, Beneficiarul are obligaţia de a păstra documentele în original în măsura în care este posibil, fie ca documente certificate a fi conforme cu originalul, iar arhivarea acestora se face şi în format autorizat, cum ar fi:
* microfişe ale documentelor originale;
* versiuni electronice ale documentelor originale, pe suport de date - cum ar fi pe DVD, CD, dischete, memory stick, pe memoria internă (hard disk) a PC-ului, sau pe sisteme informatice dedicate arhivării electronice.
(20)Toate documentele vor fi păstrate inclusiv pe o perioadă de trei ani de la închiderea oficială a Programului Operaţional Asistenţă Tehnică în cadrul căruia este finanţat prezentul Proiect.
b)Obligaţiile Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
(1)Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane are obligaţia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informaţiilor sau clarificărilor pe care le consideră necesare pentru implementarea Proiectului.
(2)Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane va efectua rambursarea cheltuielilor în conformitate cu Anexa III - Instrucţiuni cu privire la fluxurile financiare şi evidenţa contabilă.
(3)Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie a sa, care poate afecta implementarea Proiectului.
(4)Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările formulate de către Comisia Europeană şi care au un impact asupra Proiectului acestuia.
(5)Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane va informa Beneficiarul despre data închiderii oficiale a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane prin intermediul mijloacelor publice de informare.
Art. 7: Confidenţialitate
(1)Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi Beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor, materialelor, datelor şi informaţiilor care au legătură cu Proiectul şi care au fost indicate de către părţi ca fiind confidenţiale.
(2)Nu pot fi declarate ca având caracter confidenţial documentele, materialele, datele şi informaţiile folosite în scop publicitar pentru informarea şi promovarea utilizării Instrumentelor Structurale, conform obligaţiilor Autorităţii de Management, precum şi cele rezultate din obligaţia Beneficiarului de a respecta măsurile de informare şi publicitate conform Anexei II - Măsurile de informare şi publicitate.
(3)Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în implementarea/verificarea/controlul/auditul Contractului de finanţare se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului
(4)Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional/Beneficiarul va fi exonerată/t de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract dacă:
a)informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire;
b)sau Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional/Beneficiarul a fost obligată/t în mod legal să dezvăluie informaţia.
(5)Nerespectarea obligaţiei de confidenţialitate îndrituieşte partea vătămată să pretindă daune, interese părţii în culpă.
Art. 8: Conflictul de interese
(1)În înţelesul prezentului Contract, conflictul de interese presupune o stare de dezacord între îndeplinirea obligaţiilor Autorităţii de Management/Beneficiarului în cadrul Contractului şi interesele private ale persoanelor implicate în implementarea acestuia, interese care ar putea influenţa în mod necorespunzător îndeplinirea obiectivă şi imparţială a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de către persoanele implicate în implementarea/verificarea/controlul/auditul acestui Contract, din motive care implică familia, viaţa sentimentală, afinităţi politice sau naţionale, interese economice sau oricare alte interese comune cu cele ale unei alte persoane.
(2)Părţile se obligă să întreprindă toate măsurile necesare pentru a evita orice conflict de interese şi să se informeze reciproc în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict. Se consideră că dacă persoana aflată într-un posibil conflict de interese comunică situaţia în care se află, conflictul de interese se stinge, dacă şi numai dacă această comunicare are ca urmare abţinerea sau, după caz, exceptarea acelei persoane de la realizarea anumitor activităţi pentru care nu este asigurată prezumţia obiectivităţii sale.
(3)Autoritatea de Management/Beneficiarul se obligă să respecte prevederile OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în materia conflictului de interese.
Art. 9: Dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor şi echipamentelor
Dreptul de proprietate asupra bunurilor, dreptul de proprietate industrială şi intelectuală precum şi orice alte drepturi născute sau generate din implementarea Proiectului sau în legătură cu aceasta, sunt drepturi exclusive ale Beneficiarului.
Art. 10: Cesiunea
Prezentul Contract în integralitatea sa precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii, decât cu acordul expres al Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
Art. 11: Nereguli şi restituirea finanţării
(1)Prin "neregulă" în accepţiunea prezentului Contract de finanţare, se înţelege orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a beneficiarului ori a autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaţionali şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit.
(2)Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane va lua măsurile necesare pentru identificarea neregulilor, constatarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli, stingerea acestora prin recuperarea creanţei bugetare, şi va dispune în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la constatare toate măsurile pe care le consideră necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecinţelor asupra implementării Proiectului sau a prejudiciilor aduse bugetului Uniunii Europene şi/sau a bugetului de stat, măsuri care pot viza inclusiv suspendarea executării Contractului şi/sau rezilierea acestuia.
(3)Constituie obiect al recuperării creanţelor bugetare rezultate din nereguli creanţa bugetară constatată şi accesoriile acesteia (dobânzi şi penalităţi de întârziere, alte penalităţi, costuri bancare), sume individualizate în titlul de creanţă potrivit prevederilor legislaţiei în domeniu, respectiv OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.
(4)Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane va notifica Beneficiarul, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la constatare cu privire la restituirea unor sume considerate a fi neeligibile sau rezultate ca urmare a comiterii unor fraude sau nereguli.
(5)Termenul de plată pentru sumele care fac obiectul recuperării se stabileşte în funcţie de data comunicării titlului de creanţă, potrivit legii, termen de la expirarea căruia Beneficiarul va datora dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală în vigoare.
(6)Modalitatea de stingere a creanţei bugetare se stabileşte conform prevederilor OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.
(7)În cazul în care creanţele bugetare rezultate din nereguli nu sunt recuperate prin modalităţile prevăzute de art. 38, lit. a)-d), f)-h) din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane transmite titlul executoriu împreună cu dovada comunicării acestora, organelor fiscale competente.
(8)În cazul neregulilor constatate ulterior finalizării implementării Proiectului, Beneficiarul are obligaţia să restituie în termenul stabilit conform prevederilor alin. (5) creanţa bugetară individualizată în titlul de creanţă. În cazul nerespectării obligaţiei de restituire a creanţei bugetare, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane transmite titlul executoriu împreună cu dovada comunicării acestora, organelor fiscale competente Beneficiarul datorând dobânzi şi penalităţi de întârziere până la stingerea creanţei bugetare.
(9)Orice plată excedentară efectuată de către Autoritatea de Management constituie plată necuvenită iar Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele respective în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data primirii notificării din partea Autorităţii de Management. Începând cu a 16-a (şaisprezecea) zi se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere, în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare la data respectivă, pentru fiecare zi de întârziere.
(10)În cazul în care situaţia prevăzută în alineatul precedent a fost depistată înainte de efectuarea ultimei plăţi, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane poate decide diminuarea sumei rambursate începând cu plata următoare până la recuperarea integrală a creanţei bugetare şi a accesoriilor acesteia (dobânzi şi penalităţi de întârziere, alte penalităţi, costuri bancare).
(11)În cazul în care plata nedatorată este depistată după efectuarea ultimei tranşe de plată şi creanţa bugetară împreună cu accesoriile acesteia (dobânzi şi penalităţi de întârziere, alte penalităţi, costuri bancare) nu a fost recuperată în totalitate, iar Beneficiarul nu returnează sumele în urma notificării primite de la Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi în termenul stabilit de aceasta, Autoritatea de Management transmite titlul executoriu împreună cu dovada comunicării acestora, organelor fiscale competente, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare.
(12)Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea către Autoritatea de Management a sumelor datorate cad în sarcina exclusivă a Beneficiarului, cu excepţia plăţilor excedentare, când comisioanele cad în sarcina Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
(13)Prin excepţie de la prevederile alin. (7), alin. (8), alin. (9) şi alin. (11), în cazul beneficiarilor publici prevăzuţi la art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, recuperarea sumelor respective se efectuează din conturile de venituri ale bugetelor în care a fost efectuată rambursarea cheltuielilor conform art. 40, alin. (2) din OUG nr. 66/2011.
Art. 12: Monitorizare şi control
(1)Monitorizarea şi controlul privind implementarea Proiectului sunt realizate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
(2)Beneficiarul se obligă să respecte prevederile menţionate în Anexa I - Măsuri de monitorizare şi control la prezentul contract.
Art. 13: Informare şi publicitate
Toate măsurile de informare şi publicitate vor fi realizate de către Beneficiar în conformitate cu Anexa II - Măsuri de informare şi publicitate.
Art. 14: Persoane de contact
(1)Persoana de contact a Beneficiarului se stabileşte în conformitate cu cererea de finanţare.
(2)Persoana de contact din cadrul Autorităţii de Management se stabileşte la nivelul compartimentului de specialitate.
Art. 15: Modificări şi completări la contract
(1)Orice modificare la Contract se va face cu acordul ambelor părţi.
(2)Orice completare sau modificare a Contractului sau a anexelor sale trebuie făcută în scris, printr-un act adiţional încheiat în aceleaşi condiţii şi termene ca şi prezentul Contract, cu excepţiile menţionate în prezentul articol.
(3)Scopul actului adiţional trebuie să fie strâns legat de natura Proiectului acoperit prin prezentul Contract.
(4)Modificările Proiectului pot fi solicitate şi efectuate numai în cadrul perioadei de valabilitate a Contractului. Dacă Beneficiarul consideră necesară modificarea proiectului, va transmite cererea însoţită de documentele justificative. Autoritatea de Management va notifica decizia luată Beneficiarului, în conformitate cu Procedurile interne ale Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică.
(5)Beneficiarul trebuie să informeze Autoritatea de Management despre orice situaţie care poate determina încetarea sau întârzierea executării Contractului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre una dintre situaţiile menţionate.
(6)În cazul schimbării adresei, sediului social, înlocuirii reprezentantului legal sau persoanei de contact, Autoritatea de Management are obligaţia de a notifica Beneficiarul în termen de cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de la data operării modificării, nefiind necesară încheierea unui act adiţional.
(7)În cazul schimbării adresei, sediului social, înlocuirii reprezentantului legal sau tehnic, Beneficiarul are obligaţia de a notifica Autoritatea de Management în termen de cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de la data operării modificării, nefiind necesară încheierea unui act adiţional.
(8)În cazul schimbării formatelor standard anexate Contractului de finanţare (Anexa IIIa: Modelul cererii de rambursare, IIIb: Modelul raportului de progres, IIIc: Formular identificare financiară) Autoritatea de Management va aduce la cunoştinţa Beneficiarului, în scris, printr-o notificare noile formate pe care acesta va trebui să le utilizeze, în termen de cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de la data operării modificării, nefiind necesară încheierea unui act adiţional.
(9)În condiţiile în care modificarea bugetului nu afectează scopul principal al Proiectului şi impactul financiar se limitează la transferul a maxim 10% din suma înscrisă iniţial în cadrul fiecărei linii bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar de cheltuieli eligibile, fără a se modifica valoarea totală eligibilă a Proiectului şi fără a modifica liniile bugetare care au limite maxime impuse de prevederile regulamentelor comunitare sau naţionale sau de regulile de eligibilitate stabilite de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Beneficiarul poate aplica modificarea şi va informa Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane în scris în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la operarea modificării.
(10)Pentru oricare din cazurile prevăzute la alin. (8), notificarea va fi însoţită de documente justificative eliberate de autorităţile competente, care vor fi ulterior avizate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi devin parte integrantă din Contract. Pentru orice alte cazuri de modificări bugetare decât cele de la alin. (8), Autoritatea de Management trebuie să aprobe modificarea solicitată.
(11)Orice încălcare a prevederilor art. 15 poate duce la rezilierea prezentului Contract cu retragerea finanţării pentru Proiect şi restituirea sumelor deja plătite.
Art. 16: Forţa majoră şi/sau cazul fortuit
(1)Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil şi imposibil de înlăturat independent de voinţa părţilor intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.
(2)Prin caz fortuit se înţelege un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.
(3)Partea care invocă forţă majoră şi/sau cazul fortuit are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră şi/sau cazul fortuit, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariţiei şi de a-l dovedi, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice. De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării cazului de forţă majoră şi/sau cazului fortuit, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice.
(4)Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acţiunii forţei majore şi/sau cazul fortuit.
(5)Dacă partea care invocă forţa majoră şi/sau cazul fortuit nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţă majoră şi/sau cazul fortuit, în condiţiile şi termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.
(6)Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră şi/sau cazul fortuit pe perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor.
(7)În cazul în care forţa majoră şi/sau cazul fortuit şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului.
(8)În cazul în care părţile convin asupra rezilierii contractului conform alin. (7) al prezentului articol, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane va transmite Beneficiarului o notificare scrisă, fără a fi solicitată restituirea finanţării nerambursabile deja plătite.
Art. 17: Încetarea contractului
(1)În situaţia în care Beneficiarul, din motive imputabile acestuia, nu a început implementarea Proiectului în termen de 6 luni (în cazul proiectelor cu o perioadă de implementare de 12 luni) sau 12 luni (în cazul proiectelor cu o perioadă de implementare mai mare de 1 an), de la data intrării în vigoare a Contractului, Contractul de finanţare încetează de drept. În acest sens, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane va transmite o notificare Beneficiarului în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la încetarea de drept.
(2)Dacă Beneficiarul nu transmite Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane o cerere de rambursare finală în termenul limită prevăzut la art. 2 alin. (4) şi nu trimite în scris o justificare privind motivele care l-au împiedicat să-şi îndeplinească această obligaţie, Autoritatea de Management poate rezilia contractul şi poate recupera sumele deja plătite Beneficiarului şi nejustificate.
(3)Beneficiarul este obligat sa nu facă modificări substanţiale ale Proiectului, conform prevederilor art. 4 alin (3), sub sancţiunea rezilierii contractului cu recuperarea integrală a finanţării contractate.
(4)În cazul încălcării de către Beneficiar a prezentului Contract, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane poate dispune rezilierea Contractului, după o notificare prealabilă. În această situaţie, Beneficiarul are obligaţia restituirii în întregime a sumelor provenite din asistenţa financiară nerambursabilă deja primite în cadrul Contractului.
(5)Anterior rezilierii Contractului, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane poate suspenda plăţile, în cazuri temeinic justificate ca o măsură de precauţie, după o notificare prealabilă a Beneficiarului.
(6)Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane va rezilia Contractul dacă se constată neconcordanţa între starea de fapt dovedită şi cele declarate de către Beneficiar în cererea de finanţare, referitor la faptul că proiectul nu face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau comunitare sau că nu a mai beneficiat de finanţare din programe naţionale sau comunitare. În acest caz, Beneficiarul este obligat să restituie integral sumele primite.
(7)În situaţia în care Beneficiarul cesionează prezentul Contract, fără acordul prealabil al Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, aceasta poate dispune rezilierea Contractului, după o notificare prealabilă a Beneficiarului.
(9)În situaţia în care proiectul a devenit neeligibil, Autoritatea de Management decide rezilierea Contractului fără a fi necesară o notificare prealabilă. Decizia de reziliere va fi transmisă spre informare Beneficiarului în termen de maxim 3 (trei) zile de la semnarea acesteia.
Art. 18: Legea aplicabilă
(1)Prevederile prezentului Contract vor fi interpretate, înţelese şi aplicate în conformitate cu legislaţia comunitară şi/sau naţională, în vigoare.
(2)Prezentul Contract obligă părţile să respecte întocmai şi cu bună credinţă fiecare dispoziţie a acestuia în conformitate cu principiul obligativităţii contractului între părţi.
(3)Contractul este guvernat de legea română.
Art. 19: Anexe
(1)Următoarele documente sunt anexate la prezentul Contract şi fac parte integrantă din acesta, având aceeaşi forţă juridică:
- Anexa I: Măsurile de monitorizare şi control
- Anexa II: Măsurile de informare şi publicitate
- Anexa III: Instrucţiuni cu privire la fluxurile financiare şi evidenţa contabilă
-- III a: Modelul cererii de rambursare
-- III b: Modelul raportului de progres
-- III c: Formular identificare financiară
- Anexa IV: Cererea de finanţare în ultima formă aprobată
Art. 20: Dispoziţii finale
(1)În eventualitatea unui litigiu între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi Beneficiar, survenit în executarea acestui Contract, se va încerca soluţionarea acestuia pe cale amiabilă. În situaţia în care nu se poate ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă litigiul va fi soluţionat de către instanţele judecătoreşti competente potrivit legii.
(2)Încheiat în 2 (două) exemplare originale în limba română, un exemplar pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi un exemplar pentru Beneficiar.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial
"Dezvoltarea Resurselor Umane"

Reprezentant legal

Semnătura

Data

Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial
"Dezvoltarea Resurselor Umane" ...................................

Reprezentant legal

Semnătura

Data

ANEXA nr. 1I: MĂSURILE DE MONITORIZARE ŞI CONTROL
(- Anexa nr. I la Contract)
I.MONITORIZAREA PROIECTULUI:
(1)Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane monitorizează îndeplinirea indicatorilor stabiliţi prin cererea de finanţare pentru măsurarea atingerii rezultatelor şi obiectivelor Proiectului.
(2)Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane monitorizează progresul implementării Proiectului prin:
- Verificarea rapoartelor de progres şi a cererilor de rambursare transmise de către Beneficiari;
- Realizarea de vizite la faţa locului consemnate în rapoarte.
(3)Raportul de progres întocmit de către Beneficiar va cuprinde informaţii referitoare la activităţile desfăşurate, stadiul de realizare la momentul raportării, rezultatele parţiale/finale obţinute, rezultate anticipate, indicatori de realizare.
(4)Beneficiarul va transmite trimestrial cererea de rambursare însoţită de documentele justificative (raport de progres, facturi în copie însoţite de menţiunea "Conform cu originalul", extrase bancare sau chitanţe, documente în care este detaliată metodologia de calcul, lista de cheltuieli neeligibile efectuate şi cuantumul acestora).
(5)Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane va proceda la o verificare administrativă a cererii de rambursare pentru a se asigura că: aceasta include cheltuieli reale, că produsele sau serviciile au fost furnizate în conformitate cu acest contract, că solicitările de rambursare din partea Beneficiarului sunt corecte şi că operaţiunile şi cheltuielile respectă regulile naţionale şi comunitare. Verificările vor avea în vedere şi evitarea dublei finanţări a cheltuielilor prin alte scheme ale comunităţii sau naţionale pentru perioada prezentă de programare sau perioadele de programare anterioare.
(6)De asemenea, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane va proceda şi la o verificare "la faţa locului" asupra fiecărei cereri de rambursare pentru a verifica livrarea produselor şi/sau serviciilor în conformitate cu acest Contract, corectitudinea cererii de rambursare transmisă şi respectarea legislaţiei comunitare şi naţionale, aplicabile.
II.CONTROLUL:
(1)Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane poate efectua misiuni de control pe perioada de implementare a Proiectului, cât şi pe durata Contractului de finanţare, inclusiv până la expirarea termenului de 3 (trei) ani de la data închiderii oficiale a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
ANEXA nr. 1II: MĂSURILE DE INFORMARE ŞI PUBLICITATE
(- Anexa nr. II la Contract)
Se va realiza în conformitate cu prevederile Regulamentul CE Nr. 1083/2006 privind normele generale asupra Fondurilor Structurale, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentul CE Nr. 1828/2006 privind regulile de implementare a Regulamentului CE Nr. 1083/2006 şi a Regulamentului Nr. 1080/2006 al Parlamentului şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările şi completările ulterioare, definesc măsurile de informare şi publicitate privind operaţiunile finanţate din instrumente structurale.
Acceptarea finanţării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista Beneficiarilor în conformitate cu prevederile art. 7 lit. d din Regulamentul de Implementare.
1.Reguli generale - cerinţe pentru toate proiectele
(1)Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanţare.
(2)Neîndeplinirea acestor obligaţii poate avea drept consecinţă pierderea fondurilor alocate pentru informare şi publicitate, şi aplicarea unor sancţiuni.
(3)Beneficiarul este de acord ca odată cu acceptarea finanţării nerambursabile, următoarele date să fie publicate, electronic sau în orice alt mod: denumirea Beneficiarului, denumirea Proiectului, valoarea totală a finanţării, datele de începere şi de finalizare ale Proiectului, locul de implementare al acestuia.
(4)Beneficiarii sunt obligaţi să utilizeze pentru toate produsele de comunicare realizate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane sigla Guvernului României, sigla Uniunii Europene, precum şi cea a Instrumentelor Structurale cu sloganul aferent, însoţite de menţiunea "Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013". Prin produse de comunicare se înţelege: fluturaşi, pliante, broşuri, afişe, bannere, comunicate de presă, website-uri, newsletters, spoturi radio-TV, inserţii în presa scrisă, standuri expoziţionale, autocolante, materiale promoţionale sau orice alte materiale prin care este promovat proiectul şi rezultatele acestuia.
(5)Beneficiarii vor utiliza indicaţiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2007-2013 în România.
(6)Publicaţiile tipărite care sunt realizate în cadrul Proiectului trebuie să menţioneze obligatoriu titlul programului/proiectului, editorul materialului, data publicării precum şi elementele de vizibilitatea menţionate la alin. (4).
(7)Website-urile dezvoltate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane vor conţine obligatoriu pentru pagina de deschidere: sigla Guvernului României, sigla Uniunii Europene, precum şi cea a Instrumentelor Structurale cu sloganul aferent, un link către site-ul web al Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, www.fseromania.ro.
(8)Bannerele expuse în acţiunile proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane vor avea inscripţionate titlul programului/proiectului, sigla Instrumentelor structurale cu sloganul aferent, sigla Guvernului României şi sigla Uniunii Europene.
(9)Dimensiunile recomandate pentru bannere sunt:
a)2,5 m x 0,8 m pentru o sală cu o capacitate de maxim 100 de persoane;
b)4 m x 1,2 m pentru o sală mai mare sau în exterior.
(10)În cazul achiziţiilor de echipamente, acestora li se va aplica pe partea cea mai vizibilă pentru public un autocolant (dimensiune recomandată 90 mm x 50 mm) care să conţină următoarele elemente informative obligatorii: sigla instrumentelor structurale cu sloganul aferent, sigla Guvernului României şi sigla Uniunii Europene. În plus, dacă dimensiunea autocolantului permite, se va menţiona numele Fondului Social European şi sloganul POSDRU "Investeşte în oameni". În cazul produselor cu o suprafaţă foarte mică de expunere, în care informaţiile nu ar fi suficient de vizibile şi inteligibile, se utilizează cel puţin steagul Uniunii Europene, celelalte elemente fiind opţionale.
(11)Dimensiuni recomandate: minim 1/16 din suprafaţa cea mai vizibilă a echipamentului.
(12)Beneficiarii sunt obligaţi să asigure o informare transparentă şi corectă a mass-media asupra Proiectului finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
(13)La începutul şi la finalizarea unui program/proiect finanţat din Instrumente structurale, vor fi publicate anunţuri publicitare sau comunicate de presă (anunţuri de presă). Beneficiarii finanţărilor vor face dovada apariţiei comunicatelor (ştirilor rezultate) sau anunţurilor în mass media relevante pentru program/proiect. Acestea vor conţine valoarea Proiectului (evidenţiind suma finanţării primite din Programul Operaţional Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane), titlul proiectului/investiţiei, Beneficiarul, rezultatele prevăzute/obţinute.
Informaţii şi elemente grafice obligatorii pentru un comunicat de presă (anunţ de presă):
- Sigla Uniunii Europene (în stânga sus);
- Sigla României va fi plasată la mijloc, sus;
- Sigla Instrumentelor Structurale în România va fi plasată în colţul din dreapta sus.
Nota: În cazul în care există o siglă a Programului Operaţional/proiectului, aceasta va fi aşezată la mijloc, în partea de sus sau de jos a documentului.
ANEXA 1III: INSTRUCŢIUNI CU PRIVIRE LA FLUXURILE FINANCIARE ŞI EVIDENŢA CONTABILĂ
(- Anexa nr. III la Contract)
(1)În vederea rambursării cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul Proiectului, Beneficiarul trebuie să transmită către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane cereri de rambursare la datele stabilite conform calendarului de mai jos. Cererile de rambursare vor fi transmise pe suport de hârtie şi în format electronic Modelul cererii de rambursare şi lista documentelor solicitate pentru verificare se găseşte în Anexa III a - Cererea de rambursare.
(2)Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie deja efectuate şi plătite de Beneficiar. Data plăţii se consideră data efectuării transferului bancar din contul Beneficiarului în contul contractorului.
(3)Cererile de rambursare şi rapoartele de progres se vor transmite către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane la intervalele de timp stabilite în tabelul de mai jos. Netransmiterea cererii de rambursare şi/sau rapoartele de progres conform programului stabilit poate duce la retragerea finanţării pentru Proiect.

Planul de rambursare a cheltuielilor eligibile

nr. cererii de rambursare

cheltuieli eligibile efectuate de la data de .......

cheltuieli eligibile efectuate până la data de ......................

data transmiterii către AM

1

   

2

   
(4)Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane va verifica realitatea, legalitatea şi conformitatea cheltuielilor efectuate de Beneficiar, după primirea cererii de rambursare. Verificarea administrativă se face pe baza documentelor justificative ce însoţeşte cererea de rambursare.
(5)Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane va primi şi verifica cererea de rambursare transmisă de către Beneficiar, în termen de 24 (douăzecişipatru) zile lucrătoare de la data primirii acesteia. Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane poate opri curgerea acestui termen în cazul în care sunt necesare clarificări, modificări sau informaţii suplimentare.
(6)Beneficiarul este obligat să furnizeze orice alt document solicitat de către Autoritatea de Management necesar verificării cererii de rambursare în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea solicitării. Termenul va curge din nou de la data la care Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a primit informaţiile/clarificările/documentele suplimentare solicitate.
(7)Transferul sumelor aferente pre-finanţării/rambursării cheltuielilor eligibile/restituirii sumelor pentru finanţarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată din conturile Autorităţii de Management în contul Beneficiarului/de venituri ale bugetului de stat se efectuează în termen de maxim 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data la care Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane autorizează plata.
(8)Data plăţii se consideră data efectuării transferului bancar din contul Autorităţii de Management în contul Beneficiarului/de venituri al bugetului de stat.
(9)Cererea de rambursare va fi însoţită de un raport de progres, conform modelului din Anexa III b.
(10)Chiar şi în cazul în care nu transmite cererea de rambursare trimestrial sau la un interval mai mic de 3 (trei) luni, Beneficiarul are obligaţia de a transmite raportul de progres trimestrial sau ori de câte ori Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane va solicita acest lucru în mod expres.
(11)Beneficiarii înregistrează în evidenţa extracontabilă rambursările de cheltuieli aferente instrumentelor structurale pe baza notificărilor primite de la AM POSDRU.
(12)Beneficiarii care efectuează plăţi în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naţionale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută.
ANEXA 1III^a:
(- Anexa nr. III a la Contract)
III a: Modelul cererii de rambursare

Nr. înreg. (Beneficiar)/Data/

............/..............

Nr. înreg. (AMPOSDRU/direcţia/compartimentul de specialitate)/Data

.................../....................

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară .................................

Domeniul major de intervenţie .................................

Titlul proiectului: .................................

Contract nr. .................................

CERERE DE RAMBURSARE
NR .............
Direcţia/compartimentul de specialitate din cadrul OI POS DRU
Adresa: ................
Nr. telefon: ...................
Nr. fax: ..................
Perioada de referinţă: de la ..../..../.... până la ..../..../....
Tip cerere: intermediară/finală
Subsemnatul/a, .............................., în calitate de director/coordonator al direcţiei/compartimentului ........................, prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de1 ....................... lei, reprezentând cheltuielile angajate şi plătite în perioada declarată.

Număr şi denumire contract

Denumire Prestator

Numărul şi data facturii primite de la Prestator

Valoarea facturii primite de la Prestator

Cheltuieli rambursate către Prestator

Din care:

Valoare rambursabilă din FSE

Valoare rambursabilă din bugetul de stat

Valoare cofinanţare

       
       
       
       
______
1 Se preia suma din tabel, coloana «Cheltuieli rambursate către Prestator».
În calitate de Beneficiar declar următoarele:
- A) Cererea de rambursare se bazează doar pe cheltuieli efectuate;
- B) Cheltuielile solicitate sunt eligibile şi au survenit în perioada de eligibilitate;
- C) Proiectul nu este finanţat prin alte instrumente ale Comisiei Europene şi nici prin alte instrumente naţionale de cofinanţare decât cele precizate în - Decizia de finanţare;
- D) Toate tranzacţiile sunt înregistrate în sistemul contabil şi suma cerută corespunde cu datele din documentele contabile;
- E) Cerinţele în ceea ce priveşte publicitatea au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile din Decizia de finanţare;
- F) Regulile privind achiziţiile publice şi oportunităţi egale au fost respectate;
- G) Suma solicitată este în conformitate cu prevederile Deciziei de finanţare şi a contractelor de achiziţie publică;
- H) Progresul fizic şi financiar al proiectului face obiectul monitorizării, incluzând verificările la faţa locului;
- I) Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale.
- J) Declar că prezenta Cerere de rambursare a fost completată cunoscând prevederile articolului 292 din Codul penal, cu privire la falsul în declaraţii.
- K) Declar că toate documentele originale aşa cum sunt definite în lista de anexe sunt păstrate de instituţie, ştampilate, semnate şi sunt la dispoziţia consultării în scopul auditului.
- L) Sunt conştient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de rambursare, este posibil să nu se plătească, să fie corectate sau să se recupereze sumele plătite nejustificat.
În calitate de Beneficiar, certific faptul că totalul cheltuielilor solicitate prin intermediul acestei cereri de rambursare sunt eligibile şi sunt realizate în vederea îndeplinirii scopului proiectului şi în concordanţă cu legislaţia în vigoare. Totodată, se certifică faptul că documentele anexate sunt conforme, iar orice fel de informaţie descoperită ca fiind incorectă sau falsă, va atrage după sine reţinerea sumelor sau neplata acestora.
Listă anexe

Număr

Titlul Anexei

 

Raport tehnic de progres

 

Nota de certificare a serviciilor prestate şi a bunurilor livrate

 

Raportul financiar

 

Facturi

 

Extrase de cont

 

Copie a contractului încheiat cu un operator economic

 

Copie a proiectului şi a deciziei de aprobare

[semnătura]
[stampila]
[nume şi prenume]
[funcţia]

Data primirii de către

AMPOSDRU/direcţiei/compartimentului de specialitate:

Observaţii:

Nume/Semnătura:

Responsabil ................ (data ...............)

Verificat şi aprobat ................ (data ...............)

Listă anexe

Număr

Titlul Anexei

1

Factura

2

OP + Extras de cont

3

Declaraţie de conformitate

4

Contract de servicii

5

Act adiţional nr. 1 la contractul de servicii

6

Fişa tehnică de proiect

7

Decizie privind aprobarea finanţării contractului

8

Comunicarea acceptării ofertei câştigătoare

9

Raport final

ANEXA 1III^b: Model Raport Tehnic de Progres
(- Anexa nr. III b la Contract)
III b: Modelul raportului de progres
Model Raport Tehnic de Progres
1.Obiectivele proiectului
Scopul şi obiectivele proiectului prezentate de către Prestator în cadrul RTP trebuie să corespundă cu cele prevăzute în cadrul contractului de finanţare (Caietul de Sarcini)
2.Descriere a activităţilor implementate pe parcursul perioadei de raportare
Activităţile prezentate de Prestator pentru perioada de raportare trebuie să fie corelate cu activităţile prezentate în cadrul contractului de finanţare/acte adiţionale, precum şi cu planificarea activităţilor realizată în cadrul Raportului Iniţial şi/sau RTP anterior (după caz).
Trebuie să fie prezentate codul activităţilor/subactivităţilor implementate, denumirea acestora conform contractului/acte adiţionale (după caz) şi acţiunile întreprinse în cadrul acestora pe parcursul perioadei de raportare.
3.Graficul de implementare (Contract/Raport Iniţial/Acte adiţionale)
Activităţile prezentate în cadrul raportului trebuie să fie corelate cu graficul de implementare al activităţilor prezentat în Contract/acte adiţionale sau după caz, în Raportul Iniţial, RTP anterior, în situaţia în care au fost propuse modificări ale acestuia.
4.Justificare pentru activităţile întârziate/desfăşurate în avans, dacă este cazul.
În situaţia în care activităţile implementate pe parcursul perioadei de raportare nu corespund cu graficul de implementare al activităţilor, Prestatorul trebuie să prezinte în cadrul RTP o justificare pentru activităţile întârziate sau desfăşurate în avans.
Justificarea trebuie să fie clară şi realistă.
5.Replanificarea activităţilor întârziate, dacă este cazul.
În cazul în care există activităţi întârziate în cadrul proiectului Prestatorul trebuie să prezinte perioada în care acestea vor fi implementate..
6.Rezultatele realizate pe parcursul perioadei de raportare în conformitate cu cele prevăzute în Caietul de sarcini/Contract/Acte adiţionale (dacă este cazul)
Rezultatele prezentate în cadrul raportului trebuie să fie corelate cu cele prevăzute în Caietul de sarcini/Contract/acte adiţionale sau după caz, în Raportul Iniţial, RTP anterior, în situaţia în care au fost propuse modificări ale acestuia. De asemenea, rezultatele trebuie corelate cu activităţile realizate de către Prestator.
7.Documentele suport pentru activităţile implementate (documentele elaborate în cadrul proiectului, studii, rapoarte, liste de prezenţă etc.)
Documentele suport trebuie corelate cu activităţile implementate şi rezultatele realizate pe parcursul perioadei de raportare.
Se vor putea ataşa, în funcţie de specificul activităţile derulate: documentele elaborate în cadrul proiectului (rapoarte, studii, materiale/produse publicitare, materiale de formare, rapoarte de evaluare a cursurilor de formare, listele de prezenţă pentru cursurile de formare organizate, fişele de pontaj ale experţilor care atestă activităţile în care aceştia au fost implicaţi etc.).
8.Experţii implicaţi în proiect în perioada de raportare, inclusiv o repartizare pe sarcini şi în timp a acestora
Trebuie prezentate informaţii cu privire la experţii implicaţi în proiect, activităţile desfăşurate de aceştia pe parcursul perioadei de raportare, numărul de zile lucrate, categoria de experţi din care fac parte.
Numărul de zile lucrate de către experţi să nu depăşească numărul de zile aprobat.
9.Activităţile prevăzute pentru perioada următoare de raportare
Trebuie să existe o prezentare a activităţilor ce urmează a fi implementate pe parcursul următoarei perioade de implementare a proiectului.
Acestea trebuie să corespundă cu activităţile prevăzute în contract/acte adiţionale şi cu graficul de implementare al activităţilor.
În cazul în care au fost activităţi întârziate şi replanificate, se va verifica dacă acestea au fost incluse printre activităţile prevăzute pentru următoarea perioadă de raportare şi se va urmări îndeplinirea acestora.
10.Rezultate prevăzute pentru perioada următoare de raportare
Trebuie să existe o prezentare a rezultatelor ce urmează a fi realizate pe parcursul următoarei perioade de implementare a proiectului.
Acestea trebuie să corespundă cu rezultatele prevăzute în contract/acte adiţionale
11.Experţii ce vor fi implicaţi în proiect în următoarea perioadă de raportare, inclusiv o repartizare pe sarcini şi în timp a acestora
Raportul trebuie să cuprindă şi informaţii cu privire la experţii ce vor fi implicaţi în proiect în următoarea perioadă de raportare.
12.Observaţii/recomandări pentru succesul proiectului
Raportul trebuie să cuprindă şi recomandări ale prestatorului cu privire la eficientizarea activităţilor proiectului în vederea atingerii obiectivelor propuse.
13.Graficul de implementare a proiectului
În funcţie de informaţiile prezentate cu privire la activităţile implementate, întârzieri sau realizarea în avans a anumitor activităţi, acesta trebuie revizuit sau nu faţă de cel prezentat în contract/acte adiţionale/raportul iniţial. Astfel, în vederea verificării graficului de implementare a activităţilor trebuie corelate informaţiile prezentate în cadrul raportului, cu privire la activităţile implementate şi activităţile prevăzute pentru următoarea perioadă de raportare.
14.Informaţii cu privire la stadiul realizării indicatorilor prevăzuţi în Contract
Raportul trebuie să cuprindă informaţii clare cu privire la stadiul realizării indicatorilor prevăzuţi în caietul de sarcini/contract/acte adiţionale.
ANEXA 1III^c: FORMULAR DE IDENTIFICARE FINANCIARĂ
(- Anexa nr. III c la Contract)
III c: Formular identificare financiară
FORMULAR DE IDENTIFICARE FINANCIARĂ

TITULARUL CONTULUI

DENUMIRE |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

ADRESĂ |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

LOCALITATE/JUDEŢ |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

COD POŞTAL |_||_||_|

COD FISCAL |_||_||_||_||_||_|

PERSOANA DE CONTACT |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

TELEFON |_||_||_||_||_||_||_||_||_|

FAX |_||_||_||_||_||_||_||_||_|_ E-MAIL |_||_||_||_||_||_||_||_||_|

BANCA

NUME |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

ADRESĂ |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

LOCALITATE/JUDEŢ |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

COD POŞTAL |_||_||_|

COD IBAN |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

MONEDĂ DE SCHIMB |_||_||_| COD BIC|_||_||_||_||_||_|

BENEFICIARUL

(numai dacă este diferit de titularul contului)

NUME |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

ADRESĂ |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

LOCALITATE/JUDEŢ |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

COD POŞTAL |_||_||_|

COD FISCAL |_||_||_|

OBSERVAŢII: ..............................................................................................................
..................................................................................................................................

DATA: ...................

SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA ............................

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 370 bis din data de 21 iunie 2013