DECIZIE nr. 135 din 4 iunie 2013 privind aprobarea, la cerere, a suspendării activităţii Societăţii "SPECIAL OFFICE - Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L.
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 31588130/30.04.2013, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013,
în baza Hotărârii consemnate în extrasul Procesului-verbal al şedinţei din data de 26 aprilie 2013, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea "SPECIAL OFFICE - Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L., cu sediul social în Piteşti, str. Ţepeş Vodă nr. 12, judeţul Argeş, număr de ordine în registrul comerţului J03/2023/16.11.2005, codul unic de înregistrare 18135701, înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK- 332/05.01.2006, reprezentată de dl Emelian Oreviceanu - administrator,
a constatat următoarele:
Prin Adresa înregistrată cu nr. 15.658 din 1 martie 2013 a fost solicitată suspendarea, la cerere, a activităţii societăţii, pe o perioadă de 3 ani, în baza Hotărârii Adunării generale a asociaţilor a Societăţii "SPECIAL OFFICE - Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. nr. 1 din 28 februarie 2013. La data controlului, societatea nu mai are niciun angajat şi nu mai are asistenţi în brokeraj înscrişi în Registrul intermediarilor.
Societatea a înştiinţat societăţile de asigurare cu privire la hotărârea de suspendare, la cerere, a activităţii, pe o perioadă de 3 ani, şi nu are debite (prime de asigurare şi documente cu regim special nedepuse) faţă de acestea.
Societatea a iniţiat procedura de notificare a asiguraţilor cu privire la hotărârea de suspendare, la cerere, a activităţii, pe o perioadă de 3 ani, şi îndrumarea acestora direct către asigurători, pentru gestionarea contractelor de asigurare aflate în derulare.
La data controlului, societatea nu are litigii pe rolul instanţelor de judecată cu asigurători, intermediari în asigurări, foşti salariaţi sau clienţi.
Societatea nu are datorii în contul taxei de funcţionare.
Societatea a asigurat condiţiile de păstrare a arhivei, a nominalizat persoana responsabilă cu administrarea arhivei şi a comunicat adresa unde se află arhiva societăţii şi datele de contact ale persoanei responsabile.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România, având în vedere şi Hotărârea Adunării generale a asociaţilor nr. 1 din 28 februarie 2013,
se decide:
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, coroborate cu prevederile art. 5 lit. g) şi art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, suspendarea pe o perioadă de 3 ani a activităţii de broker de asigurare desfăşurată de Societatea "SPECIAL OFFICE - Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L.", cu sediul social în Piteşti, str. Ţepeş Vodă nr. 12, judeţul Argeş, număr de ordine în registrul comerţului J03/2023/16.11.2005, codul unic de înregistrare 18135701, înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK- 332/05.01.2006, reprezentată de dl Emelian Oreviceanu - administrator.
Art. 2
Pe toată perioada de suspendare a activităţii de broker de asigurare prevăzută la art. 1 societăţii i se interzic atât desfăşurarea activităţii de intermediere în asigurări, respectiv negocierea, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare ori acordarea de asistenţă înainte şi pe durata derulării contractelor sau în legătură cu regularizarea daunelor, după caz, cât şi desfăşurarea oricăror altor operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
(1)Cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea "SPECIAL OFFICE - Broker de Asigurare-Reasigurare" - S.R.L. este obligată să comunice reluarea activităţii de asigurare, menţinerea suspendării sau încetarea activităţii de broker de asigurare.
(2)Reluarea activităţii se va dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.
Art. 4
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Dan Radu Ruşanu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 359 din data de 17 iunie 2013