HOTĂRÂRE nr. 82 din 12 februarie 2014 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 şi 21 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă tarifele pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII, valabile pentru anul 2014, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spaţiile.
(3)Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII, vor avea un conţinut lizibil, tehnoredactat la un rând şi jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ştersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînţeles textul acestora.
(4)Tarifele conţin taxa pe valoarea adăugată.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXĂ: TARIFE pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII, valabile pentru anul 2014
1.Monitorul Oficial al României, Partea I

1.1. Publicarea actelor normative ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit competenţei lor conferite prin lege

73 lei/pagina de manuscris

1.2. Publicarea actelor normative ale autorităţilor administrative autonome şi ale altor autorităţi publice, potrivit competenţei lor conferite prin lege

73 lei/pagina de manuscris

1.3. Publicarea actelor Plenului Consiliului Superior al Magistraturii

73 lei/pagina de manuscris

1.4. Publicarea deciziilor pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

73 lei/pagina de manuscris

1.5. Publicarea actelor normative adoptate de persoane juridice, altele decât autorităţile publice, care au fost abilitate prin lege să asigure executarea unor legi

73 lei/pagina de manuscris

1.6. Publicarea altor acte care, potrivit unor dispoziţii legale, se publică în această parte a Monitorului Oficial al României

73 lei/pagina de manuscris

2.Monitorul Oficial al României, Partea I în limba maghiară

2.1. Publicare acte

140 lei/pagina de manuscris

3.Monitorul Oficial al României, Partea a II-a

3.1. Publicarea actelor prevăzute la art. 6 lit. D din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată

54 lei/pagina de manuscris

4.Monitorul Oficial al României, Partea a III-a

4.1. Pierderi acte, schimbări nume

21 lei/anunţ

4.2. Acte ale instanţelor judecătoreşti a căror publicare este prevăzută de lege:

- citaţii emise de instanţele judecătoreşti

- ordonanţa judecătoriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plată, a cambiei şi a biletului la ordin;

- ordonanţa de clasare a comisiei de cercetare a averilor/hotărârea instanţei judecătoreşti rămasă definitivă, prin care se constată că provenienţa bunurilor este justificată, respectiv că dobândirea unei cote-părţi din avere sau a anumitor sume determinate nu are caracter justificat;

- alte acte procedurale, a căror publicare este prevăzută de lege.

73 lei/pagina de manuscris

4.3. Hotărâri judecătoreşti, care atestă calitatea de lucrător sau colaborator al Securităţii

73 lei/pagina de manuscris

4.4. Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în învăţământul superior şi a posturilor vacante de funcţionari publici, precum şi alte concursuri prevăzute de lege

73 lei/pagina de manuscris

4.5. Acte a căror publicare este prevăzută de lege:

- raportul periodic de activitate al autorităţilor/instituţiilor publice;

- raportul Consiliului Superior al Magistraturii şi raportul privind starea justiţiei;

- declaraţii de avere şi interese, potrivit legii;

- bilanţuri de ocupare a forţei de muncă pe judeţe şi la nivel naţional;

- alte acte a căror publicare este prevăzută de lege.

62 lei/pagina de manuscris

5.Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a

5.1. Publicarea integrală sau în extras a rezoluţiilor directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunale/persoanei desemnate, privind autorizarea/respingerea constituirii societăţilor comerciale şi de înmatriculare a acestora, precum şi publicarea încheierilor de rectificare, în extras

31,5 lei/pagina de manuscris

5.2. Publicarea celorlalte acte prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

104 lei/pagina de manuscris

5.3. Publicarea altor acte prevăzute de lege

104 lei/pagina de manuscris

6.Monitorul Oficial al României, Partea a V-a

6.1. Publicarea contractului colectiv de muncă la nivel naţional şi de ramură, a convenţiilor şi recomandărilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi a altor acte stabilite prin dispoziţii legale

104 lei/pagina de manuscris

7.Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a

7.1. Publicarea anunţurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare

57 lei/pagina de manuscris

7.2. Publicarea anunţurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007

57 lei/pagina de manuscris

7.3. Publicarea altor acte prevăzute de lege

57 lei/pagina de manuscris

8.Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a

8.1. Publicarea rezoluţiilor directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunale/persoanei desemnate, privind înmatricularea societăţii cooperative

31,5 lei/pagina de manuscris

8.2. Publicarea celorlalte acte prevăzute de Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările ulterioare

104 lei/pagina de manuscris

8.3. Publicarea altor acte prevăzute de lege

104 lei/pagina de manuscris

NOTĂ:
Preţurile conţin TVA.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 113 din data de 14 februarie 2014